Forum Akademickie Page Not Found - Forum Akademickie

Błąd 404 - Strona o podanym adresie nie istnieje

Wydawnictwo Uniwersytetu w Biaymstoku
ul. Marii Skodowskiej-Curie 14
15-097 Biaystok
tel. (085) 7457059, 7457120
e-mail: ac-dw@uwb.edu.pl
http://wydawnictwo.uwb.edu.pl
http://www.ika.org.pl

EKONOMIA

Bocian A. (red.), Rozwj regionalny a rozwj zrwnowaony, 318 s., 29,0 z.

Kieczewski D., Konsumpcja a perspektywy zrwnowaonego rozwoju, 296 s., 29,0 z.

Optimum. Studia Ekonomiczne. Kwartalnik powicony potrzebom nauki i praktyki. Nr 2 (38), 210 s., 20,0 z.

FILOZOFIA, LOGIKA

Usakiewicz J., Raube S. (red.), Idea. Studia nad struktur i rozwojem poj filozoficznych. Tom 20, 152 s., 8,0 z (czasopismo-rocznik).

HISTORIA

Grinberg D., Snopko J., Zackiewicz G. (red)., Lata Wielkiej Wojny. Dojrzewanie do niepodlegoci 1914-1918, 502 s., 30,0 z.

Mironowicz A., Diecezja biaoruska w XVII i XVIII wieku, 352 s., 30,0 z.

Parafianowicz H. (red.), Biaostockie Teki Historyczne. Tom 5, 280 s., 20,0 z (czasopismo-rocznik).

Sadowska J. (red.), Dziedzictwo komunizmu w Europie rodkowo-Wschodniej, 368 s., 20,0 z.

Snopko J., Fina epopei Legionw Polskich, 480 s., 35,0 z.

JZYKOZNAWSTWO

Bogacki K., Gowacka B., Potocka D. (red.), Interdisciplinary Perspectives in Foreign Language Teacher Education, 318 s., 20,0 z.

Czykwin J. (red.), Zapiski Janczara, 250 s., 20,0 z.

Nowowiejski B. (red.), Biaostockie Archiwum Jzykowe. Nr 7, 228 s., 12,0 z (czasopismo-rocznik).

Szymula R., Lingwistyczne aspekty tworzenia wielojzycznego sownika terminologicznego, 184 s., 10,0 z.

LITERATUROZNAWSTWO

Aleksandrowicz-Pdich L., O wiele wicej okien. O amerykaskiej poezji kobiecej, 220 s., 20,0 z.

Supa W. (red.), Satyra w literaturach wschodniosowiaskich. Tom 7, 328 s., 20,0 z.

PRAWO

Lityski A., Fiedorczyk P. (red.), Miscellanea historico-iuridica. Tom 6, 216 s., 15,0 z (czasopismo-rocznik).

SOCJOLOGIA

Nowicki G. (red.), Integracja spoeczna – midzy teori a praktyk, 232 s., 20,0 z.

Sadowski A. (red.), Pogranicze. Studia Spoeczne. Tom 14 (numer specjalny). Polskie granice i pogranicza: nowe problemy i interpretacje, 170 s., 20,0 z (czasopismo-rocznik).

TEOLOGIA

Ks. Henryk Paprocki (red.), Wiara i poznanie. Ksiga pamitkowa dedykowana Jego Eminencji Profesorowi Sawie (Hrycuniakowi) Prawosawnemu Metropolicie Warszawskiemu i caej Polski, 696 s., 30,0 z.

WYDAWNICTWOUNIWERSYTETU LSKIEGO
ul. Bankowa 12B, 40–007 Katowice
fax (0-32) 359 15 70, tel. sekretariat (0-32) 359 16 36,
tel. kolporta (0-32) 359 15 70, tel. ksigarnia (0-32) 359 11 72
www.wydawnictwo.us.edu.pl
e-mail: wydawus@us.edu.pl

BAROWSKA Maria: Ossoliski, Moskorzowski, Sarbiewski – mowy pogrzebowe. Teksty w dialogu, 175 + 5 nlb. s., format A5, 14 z, literaturoznawstwo, monografia.

BOROWSKA Teresa (red.): „Chowanna” 2008, R. LI (LXV), T. 1 (30): Jakoci egzystencjalne wyzwaniem dla pedagogiki i edukacji, 2008, 141 + 7 nlb. s., format B5, 27 z, pedagogika, czasopismo.

DUTKA Elbieta: Okolice nie tylko geograficzne. O twrczoci Andrzeja Kuniewicza, 2008, 360 s., format A5, 37 z, literaturoznawstwo, monografia.

DYRDA Beata, PRZYBYLSKA Irena, KOCZO-ZUREK Sabina: Podstawy prawne i organizacyjne owiaty. Skrypt dla studentw pedagogiki, 2008, 169 + 3 nlb. s., format B5, 22 z, pedagogika, skrypt.

Editorial Board: „Annales Mathematicae Silesianae”. T. 21 (2007), 2008, 74 + 2 nlb. s., format B5, 11 z, matematyka, wyd. cige.

GONDEK Elbieta, SOCHA Irena (red.): Studia bibliologiczne. T. 17: Centrum i pogranicze w polskiej kulturze wydawniczej i czytelniczej. (Wybrane aspekty bada bibliologicznych i szkice historyczne), 2008, 207 + 1 nlb. s., format B5, 24 z, bibliotekoznawstwo, praca zbiorowa.

HESKA-KWANIEWICZ Krystyna (red.): Literatura dla dzieci i modziey (po roku 1980), 2008, 383 + 1 nlb. s., format B5, 45 z, bibliotekoznawstwo, skrypt.

HODA Renata: „Dobry wadca”. Studium antropologiczne o Franciszku Jzefie I, 2008, 198 + 2 nlb. s. + wklejka, format A5, 20 z, etnologia, monografia.

IGNATOWSKI Grzegorz (red.): Dialog chrzecijasko-ydowski w Polsce, 2008, 175 + 1 nlb. s., format B5, 18 z, teologia, praca zbiorowa.

IWANEK Jan, STOLARCZYK Mieczysaw (red.), SZURA-OLESISKA Olga (wsppr.): „Studia Politicae Universitatis Silesiensis”. T. 3 (2007), 2008, 312 + 4 nlb. s., format B5, 35 z, politologia, wyd. cige.

JSKOWIAK Kazimierz: Samorzd terytorialny w procesie integracji europejskiej. Polskie dowiadczenia i wnioski na przyszo, 2008, 368 s., format B5, 42 z, politologia, monografia.

KACZANOWICZ Wiesaw (red.): Rzym antyczny. Polityka i pienidz. T. 4, 2008, 151 + 1 nlb. s. + wklejki, format B5, 22 z, historia, praca zbiorowa.

KADUBEK Zbigniew, SAWEK Tadeusz (red.): Dystans i zaangaowanie. Wsplnota – literatura – dowiadczenie. Antologia przekadw, 156 + 4 nlb. s., format A5, 15 z, komparatystyka, praca zbiorowa.

KADUBEK Zbigniew, SAWEK Tadeusz (red.): Wizerunki wsplnoty. Studia i szkice z literatury i antropologii porwnawczej, 2008, 223 + 1 nlb. s., format A5, 20 z, komparatystyka, praca zbiorowa.

KIJAK Artur: Polish and English Consonantal Clusters: A Contrastive Analysis within the Strict CV Framework,. 167 + 1 nlb. s., format B5, 20 z, jzykoznawstwo, monografia.

KLESZCZOWA Krystyna, OSTASZEWSKA Danuta (red.): Alina Kowalska (1932–2001), 99 + 1 nlb. s. + wklejka, format A5, 10 z, Mentibus Memorandis, praca zbiorowa.

KOSOWSKA Ewa, KURYLENKA Galina, GOMӣA Anna (red.): Wstyd w kulturze. Kolokwia polsko-biaoruskie. T. 2, 214 + 2 nlb. s., format B5, 25 z, kultura, sztuka, muzyka, praca zbiorowa.

KRYZIA Wadysaw: Soweski. Sowecy. Sowenia. Zarys historii jzyka i ksztatowania si wiadomoci narodowej, 142 + 2 nlb. s., format B5, 16 z, jzykoznawstwo, monografia.

KRZYYK Danuta: Synonimia poj prawdziwociowych – teoria i nauczanie, 156 + 4 nlb. s., format A5, 15 z, dydaktyka, monografia.

LEWANDOWSKI Jzef, BARDZISKI Waldemar, CIESIELCZUK Justyna, MAOLEPSZY Zbigniew: Przewodnik do wicze z kartowania geologicznego (okolice Chcin), 125 + 3 nlb. s. + wklejka, format A4, 26 z, nauki o ziemi, skrypt.

ADO Monika: „Bardzo prosz pamita, e ja byem przeciw”. Studia o Antonim Sonimskim, 151 + 1 nlb. s., format A5, 15 z, literaturoznawstwo, monografia.

MALIK Ireneusz: Dendrochronologiczny zapis wspczesnych procesw rzebotwrczych ksztatujcych stoki i doliny rzeczne wybranych stref krajobrazowych Europy rodkowej, 159 + 1 nlb. s. + wklejka, format A4, 33 z, nauki o ziemi, monografia.

MARKOWSKI Grzegorz: Perception du lexique spcialis. tudes d’efficacit de diffrents textes, 180 + 4 nlb. s., format B5, 18 z, jzykoznawstwo, monografia

NAWROT Dariusz: Litwa i Napoleon w 1812 roku, 792 s. + wklejki, format B5, 109 z, historia, monografia.

NITKA Magorzata, DZIEDZIC Piotr (red.): Fire and Ice. The Dialectic of Order and Chaos, 171 + 1 nlb. s., format B5, 21 z, literaturoznawstwo, praca zbiorowa.

PASTUCHOWA Magdalena: Ukryte dziedzictwo. lady dawnej leksyki w sownictwie wspczesnej polszczyzny, 167 + 9 nlb. s., format A5, 16 z, jzykoznawstwo, monografia.

PILCH Irena: Osobowo makiawelisty i jego relacje z ludmi, 276 s., format B5, 32 z, psychologia, monografia.

PIOTROWIAK Jan: „Ciemny nurt mego ycia...” O wyobrani poetyckiej Wadysawa Sebyy, 307 + 5 nlb. s., format A5, 30 z, literaturoznawstwo, monografia.

RASEK Jzef: Jerzy Wojciech Moro (1921–1991),. 87 + 1 nlb. s. + wklejka, format A5, 8 z, Mentibus Memorandis, monografia.

RӯKOWSKI Andrzej: Historia bada i stan rozpoznania hydrogeologicznego Grnolskiego Zagbia Wglowego i obszarw przylegych,. 204 s., format 205 x 265 mm, 38 z, nauki o ziemi, monografia.

RUSEK Halina, GRNIOK-NAGLIK Alina, OLEKSY Jadwiga (red.): Owiata w otoczeniu burzliwym. Migotliwe konteksty i perspektywy rozwoju wspczesnej edukacji,. 501 + 3 nlb. s., format B5, 65 z, pedagogika, praca zbiorowa.

SIUCIAK Mirosawa: Ksztatowanie si kategorii gramatycznej liczebnika w jzyku polskim,. 234 + 2 nlb. s., format B5, 27 z, jzykoznawstwo, monografia.

SKUTNIK Jolanta: Muzeum sztuki wspczesnej jako przestrze edukacji,. 192 s., format B5, 23 z, etnologia, monografia.

STANKOWSKI Adam (red.): Nauczyciel i rodzina w wietle specjalnych potrzeb edukacyjnych dziecka. (Szkic monograficzny), 207 + 1 nlb. s., format B5, 24 z, pedagogika, praca zbiorowa.

STOLARCZYK Mieczysaw (red.): Problemy polityki zagranicznej Polski i stosunkw midzynarodowych na pocztku XXI wieku. Wybrane aspekty, 206 + 2 nlb. s., format B5, 27 z, politologia, praca zbiorowa.

STRA Ewa: Kategoria intensywnoci we frazeologii jzyka polskiego i rosyjskiego, 244 s., format B5, 27 z, jzykoznawstwo, monografia

SZCZEPASKI Marek S., BIERWIACZONEK Krzysztof, NAWROCKI Tomasz (red.): Kapitay ludzkie i spoeczne a konkurencyjno regionw, 525 + 3 nlb. s., format B5, 70 z, socjologia, praca zbiorowa.

SZYMANEK Krzysztof: Argument z podobiestwa, 244 + 4 nlb. s., format B5, 33 z, filozofia, monografia.

SYREK Ewa: Zdrowie i wychowanie a jako ycia. Perspektywy i humanistyczne orientacje poznawcze, 26 + 2 nlb. s., format B5, 26 z, pedagogika, monografia.

LZAK Piotr: Prawo autorskie. Podrcznik dla studentw szk filmowych i artystycznych. Stan prawny na dzie 1 padziernika 2007 r., 280 s., format B5, 30 z, radio, telewizja, film, skrypt.

TABOR Urszula: Biograficzne uwarunkowania rozwoju nauczyciela. Analiza jakociowa, 190 + 2 nlb. s., format B5, 21 z, pedagogika, monografia.

TAMBOR Jolanta, HAJDUK-GAWRON Wioletta, CUDAK Romuald (red.): Czytaj po polsku. Materiay pomocnicze do nauki jzyka polskiego jako obcego. Edycja dla pocztkujcych. T. 2: Henryk Sienkiewicz: „Latarnik”, „Janko Muzykant”. Wyd. 2., 96 + 8 nlb. s., format B6, 8 z, kultura i jzyk polski dla cudzoziemcw, skrypt.

TAMBOR Jolanta: Mowa Grnolzakw oraz ich wiadomo jzykowa i etniczna. Wyd. 2., 313 + 3 nlb. s. + wklejka+ pyta CD, format B5, 45 z, jzykoznawstwo, monografia.

TRAMER Maciej: Rzeczy wstydliwe, a nawet mniej wane, 171 + 5 nlb. s. + wklejka, format A5, 20 z, literaturoznawstwo, monografia.

URBASKI Piotr, SAPOTA Tomasz (red.): ZABOCKI Stefan: Od staroytnoci do neohellenizmu. Studia i szkice, 210 + 2 nlb. s., format B5, 25 z, filologia klasyczna, monografia.

WAGA Jan Maciej, WISTUBA Magorzata, RZTAA Mariusz: Geografia fizyczna Polski w wiczeniach i pytaniach. Zestaw wicze dla studentw II roku geografii, 55 + 1 nlb. s. + wklejka, format A4, 18 z, nauki o ziemi, skrypt.

WANDZIOCH Magdalena (red.): Quelques aspects de la rcriture, 268 + 4 nlb. s., format B5, 32 z, literaturoznawstwo, praca zbiorowa.

WʯOWICZ-ZIӣKOWSKA Dobrosawa: Moc „narrativum”. Idee biologii we wspczesnym dyskursie humanistycznym, 83 + 5 nlb. s., format A5, 28 z, kultura, sztuka, muzyka, monografia.

WITOSZ Antoni (red.): Instytucje prawa upadociowego i naprawczego

Wydawnictwo Uniwersytetu dzkiego
ul. Lindleya 8, 90-131 d
tel./faks: (042) 66 55 861
e-mail: wdwul@uni.lodz.pl
www.wydawnictwo.uni.lodz.pl

BIBLIOTEKOZNAWSTWO

KUREK-KOKOCISKA Stanisawa (red.), O nauce, dokumentach i informacji w bibliotece Uniwersytetu dzkiego, s. 180, 168240 mm, 22 z.

WEJMAN-SOWISKA Aleksandra, Wiarygodno rde informacji w odniesieniu do homeopatii. Analiza krytyczna, s. 368, 168240 mm, 34 z.

EKONOMIA

DOMASKI Czesaw, PARYS Dariusz, Statystyczne metody wnioskowania wielokrotnego, d 2008, s. 144, 168240 mm, 20 z.

DURAJ Agnieszka, Rezerwy a strategie publicznych spek akcyjnych, s. 422, 168240 mm, 33 z.

DURAJ Jan (red.), Przedsibiorstwo na rynku kapitaowym, s. 346, 168240 mm, 30 z.

Gawroska-Nowak Bogna (red.), Efekty integracji europejskiej w wybranych sektorach gospodarki, s. 302, 24 z.

Godek Magdalena, Euroobligacje jednostek samorzdu terytorialnego. Dowiadczenia francuskie, d 2008, s. 117, 168240 mm, 15 z.

GUZIEJEWSKA Beata, Zewntrzne rda finansowania samorzdu terytorialnego. Teoria a praktyka, s. 311, 168240 mm, 28 z.

GRZEGORCZYK Wojciech, Marketingowe strategie polskich przedsibiorstw na rynku midzynarodowym, s. 134, 168240 mm, 18 z

JANOWSKA Zdzisawa (red.), Dysfunkcje i patologie w sferze zarzdzania zasobami ludzkimi t. 2, d 2008, s. 406, 168240 mm, 30 z.

MAJSTEREK Micha, Wielowymiarowa analiza kointegracyjna w ekonomii, s. 382, 168240 mm, 30 z

MILO Wadysaw, WDOWISKI Piotr (red.), Forecasting Financial Markets. Theory and Applications, s. 190, 168240 mm, 20 z.

ROGUT Anna, Determinanty popytu na prac w Polsce w okresie transformacji, 152 s., 168240 mm, 20 z

NIEEK Ewa Maria, Sprawozdawczo przepyww pieninych – krytyczna ocena i propozycja modelu, d 2008, s. 444, 168240 mm, 30 z.

Financial Markets: Principles of Modeling, Forecasting and Decision-Making, No. 4, Wadysaw Milo, Piotr Wdowiski (red.), s. 160, 168240 mm, 24 z.

Financial Markets: Principles of Modeling, Forecasting and Decision-Making, No. 5, Wadysaw Milo, Piotr Wdowiski (red.), s.240, 168240 mm, 24 z.

FILOLOGIA POLSKA

GALA Sawomir, Kwestionariusz do bada sowotwrstwa w gwarach pogranicza wielkopolsko-maopolsko-mazowiecko-lskiego, d 2008, s. 314, 168240 mm, 30 z.

KURAN Magdalena, Retoryka jako narzdzie perswazji w postyllografii polskiej XVI wieku, s. 344, 168240 mm, 30 z.

KURAN Micha, Retoryka, historia i tradycja literacka w twrczoci okolicznociowej Samuela Twardowskiego, s. 477, 168240 mm, 35 z.

MAZURKIEWICZ Adam, O polskiej literaturze fantastycznonaukowej lat 1990–2004, s. 288, 168240 mm, 27 z.

MICHALEWSKI Kazimierz (red.), Jzyk w marketingu, s. 458, 168240 mm, 30 z.

PIRECKI Piotr, Polska komedia plebejska XVI i XVII wieku. Zarys monograficzny, s. 318, 168240 mm, 30z.

RATAJSKA Krystyna, BERKAN-JABOSKA Maria (red.), Mickiewicz wielu pokole twrcw, badaczy i czytelnikw, d 2008, s. 306, 168240 mm, 30 z.

WONIAK Ewa, Ofiary i krzywdziciele. Studium postaci w przedtrydenckim pimiennictwie pasyjnym. Analiza jzykoznawcza, s. 328, 168240 mm, 30 z.

FILIOLOGIE OBCE

BYCZKIEWICZ Anna, KUPCZYSKA Kalina (red.) Verbalisierung und Visualisierung der Erinnerung. Literatur und Medien in sterreich, s. 408, 168240 mm, 30 z.

KUJAWISKA-COURTNEY Krystyna, UKOWSKA Maria (red.), Multiculturalism at the Start of 21st Century The British-Polish Experence. Australian Theory and Practise. International Conferenc, d 12–14 maja 2005, s. 516, 168240 mm, 30 z.

MAKOWSKI Jacek, Manipulierte Sprache, d 2008, s. 220, 168240 mm, 20 z.

MARYNOWICZ-HETKA Ewa, GRANOSIK Mariusz, WOLSKA-PRYLISKA Dorota (red.), Badania w pracy socjalnej/spoecznej – przegld dokona i perspektyw, d 2007, s. 358, 168240 mm, 30 z.

NIJAKOWSKA Joanna, Understanding Developmental Dyslexia, d 2007, s. 180, 168240 mm, 23 z.

SKOWRONEK Magorzata, „wiat cay ma Ci za obroc”. Micha Archanio w kulturze Sowian prawosawnych na Bakanach, s. 240, 168240 mm, 28 z.

GEOGRAFIA

JADEWSKA Iwona (red.), XX Konwersatorium Wiedzy o Miecie, s. 324, 168240 mm, 30z.

JADEWSKA Iwona, Przemiany miejskiej sieci osadniczej w Polsce w wietle metod matematycznych, s. 332, 168240 mm, 30 z.

Liszewski Stanisaw (red.), Geografia urbanistyczna. Podrcznik akademicki, d 2008, s. 394, 168240 mm, 30 z.

TWARDY Juliusz, Transformacja rzeby centralnej czci Polski rodkowej w warunkach antropopresji, s. 292, 168240 mm, 27 z

WJCIK Marcin, Przemiany spoeczno-gospodarcze wsi aglomeracji dzkiej w okresie transformacji ustrojowej, s. 186, 168240 mm, 18 z.

ZIOMEK Jan, Budowa geologiczna odzi i regionu, s. 82, 170210 mm, 15 z.

HISTORIA

KLEMANTOWICZ Dariusz, Region dzki jako orodek przemysu metalowo-maszynowego, s. 246, 168240 mm, 23 z.

LESIAKOWSKI Krzysztof, Powszechna Organizacja „Suba Polsce” (1948–1955). Powstanie – dziaalno – likwidacja. Tom 1–2, s. 826, 168240 mm, 14 z.

Byzantina Lodziensia XI, Byzantina Europea, Ksiga jubileuszowa ofiarowana profesorowi Waldemarowi Ceranowi, Maciej Kokoszko, Mirosaw J. Leszka, s. 574, 168240 mm, 40 z.

Studia z historii spoeczno-gospodarczej XIX i XX w., Wiesaw Pu (red.), t. V, 2443 s., 168240 mm, 28 z.

KULTURA I SZTUKA

KLUSZCZYSKI Ryszard, ZEIDLER-JANISZEWSKA Anna, Perspektywy bada nad kultur, d 2008, s. 96, 168240 mm, 25 z.

PRYKOWSKA-MICHALAK Karolina, Teatr niemiecki w Polsce XVIII–XX wiek, d 2008, 358 s., 168240 mm, 25 z.

Thalia germanica XI, Migrationen/Standortwechsel Deuches Theater in Polen, Artur Peka, Karolina Prykowska-Michalak, Horst Fassel, Paul Ulrich (red.), 230 s., 168240 mm, 21 z.

MATEMATYKA

CHDZYSKI Jacek, Wstp do analizy zespolonej. Cz II. Funkcje holomorficzne wielu zmiennych. Wydanie II poprawione, s. 112, 168240 mm, 12 z.

PEDAGOGIKA

DUBAS Elbieta,. GRIESE Hartmund M., DZIGIELEWSKA Magorzata (red.), Uniwersalia w midzykulturowym porwnaniu. Studium polsko-niemieckie, 156 s., 148210 mm, 20 z.

TYL Anna, BUA Anna (red.), Ryszard Wickowski – ycie, twrczo i dziaalno pedagogiczna, s. 256, 168240 mm, 24 z.

POLITOLOGIA

PIETRASIAK Magorzata (red.), Fenomen Chin. Wybrane problemy polityki wewntrznej i zagranicznej ChRL, s. 234, 148210 mm, 23 z.

RCZKIEWICZ Magorzata, Doktryna Trumana (aspekt grecki), s. 144, 168240 mm, 18 z.

PSYCHOLOGIA

GOLISKA Lucyna, DUDEK Bohdan (red.), Rodzina i praca z perspektywy wyzwa i zagroe, s. 476, 168240 mm, 30 z.

PRAWO

KULESZA Jan, Przestpstwo nieudzielenia pomocy w niebezpieczestwie. Art. 162 k.k. na tle uwag dotyczcych 323c niemieckiego kodeksu karnego, s. 500, 168240 mm, 30 z

MOHMAND Fatima Joanna, Odpowiedzialno za produkt w prawie polskim na tle prawnoporwnawczym, d 2008, s. 254, 148210 mm, 30 z

Studia Prawno-Europejskie, t. IX, Micha Seweryski (red.), s. 204, 168240 mm, 25 z.

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
ul. Feliksa Nowowiejskiego 55, 61-734 Pozna
(061) 829 39 85, 829 39 79,
fax (061) 829 39 80
e-mail: wydnauk@amu.edu.pl,
promwyd@amu.edu.pl,
press@amu.ed.pl,
www.press.amu.edu.pl

BADANIA INTERDYSCYPLINARNE

Kazimierz Kopczyski, Janusz Skoczylas, Krajobraz przyrodniczy i kulturowy. Prba ujcia interdyscyplinarnego, Seria Badania Interdyscyplinarne nr 13, ss. 124.

Piotr Nowak, Bibliometria. Webometria. Podstawy. Wybrane zastosowania, wyd. II popr., Seria Badania Interdyscyplinarne nr 4, ss. 214.

Pawe Zajas, Postkolonialne imaginarium poudniowoafrykaskie literatury polskiej i niderlandzkiej, Seria Badania Interdyscyplinarne nr 12, ss. 274.

CHEMIA

Zbigniew Hnatejko, Stefan Lis (red.), Chemia pierwiastkw ziem rzadkich. Materiay do wicze labolatoryjnych, ss. 134.

FILMOZNAWSTWO

Marek Hendrykowski, Popi i diament, ss. 126.

FILOLOGIA ANGIELSKA

Pawe Scheffler, Native English and learner corpora: linguistic comparison and pedagogical applications, Seria Filologia Angielska nr 29, ss. 248.

FILOLOGIA BATYCKA

Ewa Stryczyska-Hodyl, Diabe w literaturze litewskiej i otewskiej od poowy XIX do poowy XX wieku, Seria Filologia Batycka nr 4, ss. 272.

FILOLOGIA GERMASKA

S. Piontek, ‘Erben des Feuers”. Krieg, Nationalsozialismus und Identittsfrage in den Nachkriegsromanen der sterreichischen ‘jungen Generation”, Seria Filologia Germaska nr 51, ss. 346.

FILOLOGIA POLSKA

Ewa Krawiecka, Apokalipsa wedug Michaia Buhakowa. Przestrze i symbolkia „Mistrza i Magorzaty”, Seria Filologia Polska nr 107.

Krzysztof Kurek, Teatr i miasto. Historia sceny polskiej w Poznaniu w latach 1782-1849, Seria Filologia Polska nr 105, ss. 322.

Zygmunt Zagrski (red.), Nazewnictwo geograficzne Poznania, Seria Filologia Polska, ss. 708 + il. + mapy.

Halina Zgkowa, Podstawowy sownik jzyka polskiego z zakresem gramatyki, ss. 856,

FILOLOGIA ROSYJSKA

Wawrzyniec Popiel – Machnicki, Nikolaj Klujew: poezja religijnego posannictwa, Seria Filologia Rosyjska nr 37, ss. 292.

FILOLOGIA SOWIASKA

Bogusaw Zieliski (red.), Tradycje pogranicza i przestrzenie tradycji. Od komunizmu do postmodernizmu i postkolonializmu, Seria Filologia Sowiaska nr 23, ss. 236.

FIOLOZOFIA I LOGIKA

E. Piotrowska, Spoeczny konstruktywizm a matematyka, Seria Filozofia i Logika nr 103, ss. 448.

Joanna Szwabe, Odbir komunikatu jako zadanie poznawcze, Seria Prace z Filozofii i Kognitywistyki, ss. 152.

FIZYKA

Jacek Kubicki, Spektralne i fotofizyczne waciwoci wzbudzonych czsteczek i krtko yjcych indywiduw przejciowych na przykadzie tioketonw i zasad Schitta, Seria Fizyka nr 81, ss. 152,

Zbigniew Jacyna-Onyszkiewicz, Kosmogeneza kwantowa, ss. 138.

GEOGRAFIA

Pawe Churski, Czynniki rozwoju regionalnego i polityka regionalna w Polsce w okresie integracji z Uni Europejsk, Seria Geografia nr 79, ss. 428.

Radzym awniczak, Morfometryczne cechy rzeby a geneza wybranych zespow form Polski Pnocno-Zachodniej, Seria Geografia nr 80, ss. 130,

Adam Choiski, Limnologia fizyczna Polski, ss. 548,

HISTORIA

Aleksandra Kosicka-Pajewska, Tomasz Schramm (red.), Janusz Pajewski – czowiek i uczony. Materiay z sesji naukowej w stulecie urodzin Profesora Janusza Pajewskiego 7-8 maja 2007, Seria Historia nr 207, ss. 230.

Piotr Napieraa, Sir Robert Walpole (1676-1745). Twrca brytyjskiej potgi, Seria Historia nr 208, ss. 214.

Leszek Mrozewicz, Maria Musielak (red.), Fontes Historiae Antiquae X: Publiusz Korneliusz Tacyt Germania, ss. 206.

Wiesaw Olszewski, Cmentarze na stokach poznaskiej Cytadeli, ss. 596.

HISTORIA SZTUKI

A. Jakubowska, Portret wielokrotny dziea Aliny Szapocznikow, Seria Historia Sztuki nr 32, ss. 250.

JZYKOZNAWSTWO

Agnieszka Baek, Evaluation interkultureller Kompetenz bei angehenden Deutschlehrerinnen und -lehrern in Polen, Seria Jzyk Kultura Komunikacja nr 3, ss. 284.

Ilona Koutny, Natural Language Processing for Hungarian Speech Synthesis, Seria Jzykoznawstwo Stosowane nr 22, ss. 198.

Nawoja Mikoajczak-Matyja, Hierarchiczna struktura leksykonu umysowego. Relacje semantyczne w leksykonie widzcych i niewidomych uytkownikw jzyka, Seria Jzykoznawstwo nr 27, ss. 256.

Pawe Sobkowiak, Issues in ESP: Designing a Model for Teaching English for Business Purposes, Seria Jzykoznawstwo Stosowane nr 21, ss. 246.

KULTUROZNAWSTWO

Joanna Ostrowska, Juliusz Tyszka, Szkice o teatrze alternatywnym, ss. 268.

LITERATUROZNAWSTWO PORWNAWCZE

G. Xingjian, Drugi brzeg, ss. 122.

MATEMATYKA, INFORMATYKA

Jerzy Jaworski, Zbigniew Paka, Jerzy Szymaski, Matematyka dyskretna dla informatykw cz. I: Elementy kombinatoryki, wyd. II, ss. 170.

Waldemar Woyski, Prawdopodobiestwo i statystyka. Zadania z egzaminw dla aktuariuszy z rozwizaniami (2003-2007), ss. 198.

NAUKI MEDYCZNE

Maciej Skrzypczak, Ekspresja receptorw sterydowych w prawidowym i nowotworowym endometrium, Seria Nauki Medyczne nr 5, ss. 122.

ORIENTALISTYKA

Praktyczny kurs gramatyki jzyka japoskiego. Wybr wicze (oprac. zbior.), wyd. IV, ss. 308.

PRAWO

Roman Budzinowski, Problemy oglne prawa rolnego. Przemiany podstaw legislacyjnych i koncepcji doktrynalnych, Seria Prawo nr 164, ss. 282.

Jarosaw Mikoajewicz, Zasady orzecznicze Trybunau Konstytucyjnego. Zagadnienia teoretycznoprawne, ss. 242.

PSYCHOLOGIA I PEDAGOGIKA

Barbara Harwas-Napieraa, Komunikacja interpersonalna w rodzinie, wyd. II popr. I rozszerz., Seria Psychologia i Pedagogika na 141, ss. 150.

K. Kaliszewska, Nadmierne uywanie Internetu, Seria Psychologia nr 3, ss. 164,, cena 18,00 z.

Jolanta Miluska, Obrazy spoeczne grup naraonych na dyskryminacj. Uwarunkowania spoeczno-demograficzne i psychologiczne, Seria Psychologia nr 4, ss. 556.

Adam Putko, Dziecica „teoria umysu” w fazie jawnej i utajonej a funkcje wykonawcze, Seria Psychologia i Pedagogika nr 143, ss. 278.

Magdalena Stawicka, Autodestruktywno dziecica w wietle teorii przywizania, Seria Psychologia nr 5, ss. 248.

Ewa Wodarczyk, Modzie wobec macierzystwa i jego kulturowej kreacji, Seria Psychologia i Pedagogika nr 142, ss. 266.

Lidia Cierpiakowska (red.), Oblicza wspczesnych uzalenie, wyd. II, ss. 268.

Lidia Cierpiakowska, Jerzy Gociniak (red.), Wspczesna psychoanaliza. Modele konfliktu i deficytu, wyd. II, ss. 288.

J. Kujawiski, Postp pedagogiczny w szkole, ss. 158.

SOCJOLOGIA

Piotr Matczak, Rady osiedli: w poszukiwaniu sensu lokalnego dziaania, Seria Socjologia nr 54, ss. 376.

K. Podemski, Obrazy i wizje spoeczestwa polskiego w prasie krajowej w 1981 roku, Seria Socjologia nr 53, ss. 194.

Aldona urek, Single. yjc w pojedynk, Seria Socjologia nr 55, ss. 408.

WYDAWNICTWA INNE

Iwona Wegner – Maruszewska (red.), Kronika Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu za lata akademickie 1996-1999, ss. 572.

WYDAWNICTWA CIGE

Czowiek i Spoeczestwo XXVIII, Bariery rozwoju polskich uczelni, Zbigniew Drozdowicz, Micha Iwaszkiewicz (red.), ss. 160.

Functiones et Aproximatio Commentarii Mathematici XXXVIII 1 (2008), Jerzy Kaczorowski (red.), ss. 120.

Interdisciplinary Studies in Musicology 6, Maciej Jaboski, Ryszard J. Wieczorek (red.), ss. 186.

Przegld Prawa Rolnego nr 1 (3) 2008, Roman Budzinowski (red.), ss. 334.

Przestrzenie Teorii nr 8, Anna Krajewska (red.), ss. 326.

Roczniki Socjologii Rodziny XVIII (2007): Wizerunek rl rodzinnych, Anna Kotlarska-Michalska (red.), ss. 258.

Studia Phonetica Posnaniensia. An International Journal for Linguistic Phonetics (8 / 2007), Maria Steffen-Batg, Piotra obacz (red.), ss. 142.

Zeszyty Naukowe Centrum Bada im. Edyty Stein nr 3, Anna Grzegorczyk, Rafa Kochany (red.), ss. 218.

WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO
ul. Cegielniana 12, 35-310 Rzeszw
tel. 017 872 13 69, faks 017 872 14 26
e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
http://wydawnictwo.univ.rzeszow.pl

NAUKI EKONOMICZNE

CZUDEC A., KATA R., MI T., ZAJC D. (red.), Rola lokalnych instytucji w przeksztaceniach rolnictwa o rozdrobnionej strukturze gospodarstw, 280 s., 20 z.

KRL M.J., WONIAK M. (red.), Narzdzia ekonomiczno-inynieryjne w stymulowaniu wzrostu gospodarczego, 200 s., 15 z.

PIEWAK T., Zarzdzanie rodkami pieninymi w przedsibiorstwie. Teoria i praktyka, 240 s., 25 z.

NAUKI HUMANISTYCZNE

KIETYKA R., On Zoosemy: the Study of Middle English and Early Modern English Domesticated Animals, 256 s., 20 z.

KIETYKA R., OSUCHOWSKA D., ROKOSZ-PIEJKO E. (red.), Language, Literature, Culture and Beyond, 296 s., 25 z.

BOCHENEK K., Filozofia czowieka w kontekcie pitnastowiecznych krakowskich dyskusji antropologicznych (ciao – dusza), 528 s., 40 z.

NOWAK W., Spr o nowoczesno w pogldach Charlesa Taylora i Alasdaira MacIntyre’a, 534 s., 37 z.

GRATA P., Miejsce monopoli skarbowych w reformie stabilizacyjnej Wadysawa Grabskiego (1923–1925), 216 s., 15 z.

WIERZBIENIEC W. (red.), Wielki Strajk Chopski w 1937 roku. Uwarunkowania i konsekwencje, 180 s., 33 z.

KOPE U., Jzykowy obraz wartoci w wypowiedziach licealistw (przyja – mio – nienawi), 252 s., 20 z.

OSTASZ G., Mdro licia spadajcego. Drobiazgi nie tylko poetyckie, 176 s., 12 z.

PASTERSKA J., „Lepszy” Polak? Obrazy emigranta w prozie polskiej na obczynie po 1945 roku, 448 s., 29 z.

SIBIGA Z. (red.), Zeszyty Naukowe UR, nr 50, Seria Filologiczna, Dydaktyka 5, 172 s., 10 z.

CIMEK H., Walka ludowcw o Polsk, jej granice i ustrj w latach 1914–1922, 344 s., 30 z.

CIMEK H. (red.), Polityka i Spoeczestwo, nr 5/ 328 s., 15 z.

Historia – Polityka – Spoeczestwo. Ksiga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Henrykowi Cimkowi, 476 s., 35 z.

DYMON M., Przeszkody w procesie twrczym. Analiza empiryczna dotyczca wykonawcw muzyki, 260 s., 15 z.

BARG K., Wspomaganie rozwoju dzieci z niepenosprawnoci intelektualn w stopniu lekkim w rnych formach edukacji wczesnoszkolnej, 520 s., 37 z.

LULEK B., Wsppraca szkoy, rodziny i rodowiska, 232 s., 20 z.

MASZKE A., Metody i techniki bada pedagogicznych, 340 s., 28 z.

MISO J., Pedagogiczno-pastoralny model oddziaywania radia katolickiego w Polsce, 274 s., 20 z.

SZLUZ B., Pomoc dzieciom i modziey niepenosprawnym intelektualnie, 2006, 256 s., 16 z (dodruk).

SZMYD K., DYBIEC J. (red.), Galicja i jej dziedzictwo, t. 20: Historia wychowania – misja i edukacja, 564 s, 29 z.

SZMYD K. (red.), Zeszyty Naukowe UR, nr 46, Seria Pedagogiczna, Pedagogika i Psychologia 4, 364 s., 20 z.

WALC W., SZLUZ B., MARCZYKOWSKA I. (red.), Opieka i pomoc spoeczna wobec wyzwa wspczesnoci, 344 s., 27 z.

Psychologia

UKASIK A., Filogeneza i adaptacyjne funkcje ludzkiej wyobrani, 296 s., 27 z.

Socjologia

MALIKOWSKI M. (red.), Przemiany przestrzeni wiejskiej w Polsce i na Sowacji, 232 s., 20 z.

MALIKOWSKI M. (red.), Spoeczestwo Podkarpacia w badaniach rzeszowskiego orodka socjologicznego, 528 s., 29 z.

NAUKI MEDYCZNE

KWOLEK A. (red.), Przegld Medyczny UR, z. 4, t. 5/2007, 88 s., 5 z.

KWOLEK A. (red.), Przegld Medyczny UR, z. 1, t. 6/ 104 s., 5 z.

KWOLEK A. (red.), Przegld Medyczny UR, z. 2, t. 6/ 96 s., 5 z.

NAUKI O KULTURZE FIZYCZNEJ

CYNARSKI W.J., Spotkania, konflikty, dialogi. Analiza wybranych obszarw kultury fizycznej i turystyki kulturowej, 220 s., 25 z.

CZARNY W., Badania zmiennoci budowy somatycznej i sprawnoci motorycznej modziey akademickiej w Polsce, 160 s., 12 z.

CZARNY W., DROZD S., KRAWCZYK S. (red.), Biologiczne i spoeczne podstawy wychowania fizycznego i sportu, 96 s., 10 z.

DENCIKOWSKA A., DROZD S., CZARNY W. (red.), Aktywno fizyczna jako czynnik wspomagajcy rozwj i zdrowie, 248 s, 15 z.

KRL P., ZABORNIAK S. (red.), Szkice z dziejw turystyki w Polsce (1887–2007), 184 s., 15 z.

OBODYSKI K. (red.), Przegld Naukowy Kultury Fizycznej UR, z. 3, t. 10/2007, 80 s., 5 z.

SEREDYSKI A., Akrobatyka sportowa. Charakterystyka dyscypliny, zbir przepisw i zasad sdziowania, podzia wicze akrobatycznych, 128 s., 12 z.

WNUK Z. (red.), Przedborski Park Krajobrazowy, 245 s., 33 z.

ZABORNIAK S., KRL P. (red.), Z tradycji wychowania fizycznego i sportu w czasach zaborw i II RP (1883–1939), 176 s., 15 z.

ZABORNIAK S., OBODYSKI M. (red.), Wkad Towarzystwa Gimnastycznego „Sok” w rozwj kultury fizycznej na ziemiach polskich. W 120-lecie powstania Towarzystwa Gimnastycznego „Sok” w Rzeszowie (1886–2007), 192 s., 15 z.

ZABORNIAK S., OBODYSKI M. (red.), Z tradycji kultury fizycznej w Polsce po II wojnie wiatowej, 208 s., 15 z.

NAUKI PRAWNE

GDULEWICZ E., ZIBA-ZAUCKA H. (red.), Dziesi lat Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, 336 s., 26 z.

GRABOWSKI R., Prawo do ochrony ycia w polskim prawie konstytucyjnym, 2006, 264 s., 18 z, (dodruk).

GRABOWSKI R., Wpyw Internetu na ewolucj pastwa i prawa, 268 s., 22 z.

PAWLIKOWICZ L., Status prawny uciekinierw z polskich sub specjalnych 1956–1964. Normy prawa karnego, midzynarodowego publicznego oraz wewntrzne przepisy azylowe krajw przyjmujcych, 172 s., 20 z.

PIEPRZNY S., Administracja bezpieczestwa i porzdku publicznego, 234 s., 22 z, (skrypt).

SZRENIAWSKI P., Nauka o polityce administracji, 192 s., 15 z.

NAUKI ROLNICZE

ZIN M. (red.), Utrwalanie i przechowywanie ywnoci, 512 s., 35 z.

NAUKI TECHNICZNE

FURMANEK W., PIECUCH A. (red.), Dydaktyka informatyki. Multimedia w teorii i praktyce szkolnej, 260 s., 20 z.

WYDAWNICTWO NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECISKIEGO
ul. Mickiewicza 66, 71–101 Szczecin
tel. 091 444 20 06, 444 20 14, fax 091 444 21 52
www.us.szc.pl/wydawnictwo, e-mail: wnus@uoo.univ.szczecin.pl

Analiza i Egzystencja 6/2007, red. R. ZIEMISKA, s. 208, 22,00 z, czasopismo (filozofia).

BOROWSKA-STANKIEWICZ A.M., HENDRYK E. (red.), Colloquia Germanica Stetinensia nr 15, ZN nr 441, s. 276, 28,00 z, zeszyt naukowy (filologia germaska).

CICIAK A. (red.), Wok Andersena. W dwusetn rocznic urodzin, s. 280, 57,00 z, monografia (pedagogika).

CIELUK M., Bohater i gra przeznaczenia w „Opowieci etiopskiej” Heliodora, s. 184, 29,00 z, monografia (historia).

DOMAGAA J. (red.), Acta Biologica nr 13, ZN nr 449, s. 168, 20,00 z, zeszyt naukowy (biologia).

DUDZISKA W., HYCZAK A.J., wiczenia z biochemii klinicznej. Skrypt dla studentw biologii, specjalno: diagnostyka laboratoryjna, s. 188, 39,00 z.

EIDER J. (red.), Prace Instytutu Kultury Fizycznej nr 23, ZN nr 444, s. 152, 20,00 z, zeszyt naukowy (nauki o kulturze fizycznej).

FERENC-SZYDEKO E. (red.), Roczniki Prawnicze nr 18, ZN nr 460, s.206, 36,00 z, zeszyt naukowy (prawo).

FILIPIAK B. (red.), Finanse publiczne. Podstawy teoretyczne i praktyczne zastosowania, s. 196, 28,00 z, skrypt (ekonomia).

FLEJTERSKA E., GRACZ L., ROSA G., SMALEC A., Marketing partnerski. Wybrane problemy, s. 116, 36,00 z, skrypt (ekonomia).

GODYKA L., MACHAJ I. (red.), Enklawy ycia spoecznego, s. 652, opr. twarda, 34,00 z, monografia (socjologia).

GORZKO M., Procedury i emergencja. O metodologii klasycznych odmian teorii ugruntowanej, s. 432, 44,00 z, monografia (socjologia).

GRSKA L., Podmiot i podmiotowo w wychowaniu. Studium w perspektywie poznawczej pedagogiki integralnej, s. 324, 68,00 z, monografia (pedagogika).

IGNATOWICZ-SKOWROSKA J., Frazeologizmy jako tworzywo stylu wspczesnej powieci polskiej, s. 390, 65,00 z, monografia (jzykoznawstwo).

IWIN-GARZYSKA J. (red.), Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia nr 5. Wybrane aspekty finansw, ZN nr 461, s. 86, 10,00 z, zeszyt naukowy (ekonomia).

JANASZ W. (red.), Przedsibiorstwa w procesie przemian otoczenia. Studia i Prace Wydziau Nauk Ekonomicznych i Zarzdzania nr 1, s. 252, 28,00 z (ekonomia).

JANKOJ Z.E., English for the students of philosophy. Vol. 1, s. 394, 65,00 z, podrcznik

JAWORSKA-WITKOWSKA M., Trening kreatywnoci w rozwijaniu zdolnoci mylenia twrczego, wyd. 2, s. 206, 42,00 z, monografia (pedagogika).

KO I., MAGIERA E. (red.), Polityka owiatowa w Polsce w XX wieku. Historyczne tradycje i wspczesne odniesienia, s. 184, 39,00 z, monografia (pedagogika).

KOZOWSKA U., Stoczniowcy Szczecina w procesie zmian spoecznych. Studium socjologiczne Stoczni Szczeciskiej SA, s. 242, 35,00 z, monografia (socjologia).

MEYER B., Ksztatowanie ukadw przestrzenno-funkcjonalnych przez turystyk, s. 206, 36,00 z, monografia (ekonomia).

Nowa Krytyka 20/21, red. J. KOCHAN, s. 540, 55,00 z, czasopismo (filozofia).

PERZYCKA E., Struktura i dynamika kompetencji informacyjnych nauczyciela w spoeczestwie sieciowym, s. 326, 45,00 z, monografia (pedagogika).

Przegld Zachodniopomorski 1/2008, red. T. BIAECKI, s. 194, 15,00 z, czasopismo (historia).

REJER I., Integracja rde wiedzy w modelach rozmytych zalenoci ekonomicznych, s. 226, 38,00 z, monografia (informatyka w zarzdzaniu).

SIENKIEWICZ E., O odwag patrzenia w przyszo. Nadzieja wedug wybranych filozofw, s. 258, monografia (teologia).

SKWARA M., KRASO K., KAZIMIERSKI J. (red.), Dialog midzykulturowy w (o) literaturze polskiej, s. 554, 28,00 z, monografia (literaturoznawstwo).

SULIKOWSKI P., Strategie und Technik der literarischen bersetzung an ausgewhlten Beispielen aus Bertolt Brechts Hauspostille im Polnischen und im Englischen, s. 378, 59,00 z, monografia (literaturoznawstwo).

SYGIT K., Materiay dydaktyczne do zaj z wychowania zdrowotnego i promocji zdrowia, s. 92, 28,00 z, skrypt.

SYGIT M., SYGIT K., Wychowanie zdrowotne, s. 238, 49,00 z, podrcznik

WINIEWSKI T., Ocena efektywnoci inwestycji rzeczowych ze szczeglnym uwzgldnieniem ryzyka, s. 454, 59,00 z, monografia (ekonomia).

WYDAWNICTWO NAUKOWE
UNIWERSYTETU MIKOAJA KOPERNIKA
ul. Gagarina 5, 87-100 Toru
tel. (056) 611-42-95, fax 611-47-05
e-mail: dwyd@umk.pl
BIURO PROMOCJI I DYSTRYBUCJI
WYDAWNICTWA NAUKOWEGO UMK
ul. Reja 25, 87-100 Toru
tel./fax (056) 611-42-38
e-mail: books@umk.pl
http://www.wydawnictwoumk.pl/

ARCHEOLOGIA

DRKOWSKA ANNA, Odzie dziecica w Polsce w XVII i XVIII wieku, s. 260, format A4, 51 z

DRKOWSKA ANNA, Odzie grobowa w Rzeczypospolitej w XVII i XVIII wieku, s. 343, format A4, 61 z

OLCZAK JERZY (red.), „Archaeologia Historica Polona, t. 17. Studia z dziejw wojskowoci, budownictwa, kultury”, s. 505, [14] k. il., format B5, 72 z

PYDYN ANDRZEJ, FLATMAN JOE (red.), Collaboration, communication and involvement: Maritime archeology and education in the 21st Century, s. 186, format B5, 32 z

WIEWIRA MARCIN, Architektura obronna w Nubii od V do XVI wieku, s. 257; 3 k. tabl.: fot., rys., format A4, 84 z

BIBLIOLOGIA

GZELLA GRAYNA, GZELLA JACEK (red.), „W krgu prasy (przeszo – teraniejszo – przyszo), t. 4”, s. 150, format B5, 15 z

TONDEL JANUSZ., Inkunabuy w zbiorach Biblioteki Wyszego Seminarium Duchownego w Pelplinie, s. 619: il. kol., format A4, opr. tw.: ptno, 185 z

BIOLOGIA

GIZISKI ANDRZEJ (red.), „Limnological Papers vol. 2/2007”, s. 130, format B5, 16 z

GIZISKI ANDRZEJ (red.), „Limnological Papers vol. 3/2008”, s. 96, format B5, 16 z

PAWLIKOWSKI TADEUSZ, A Distribution Atlas of Bumblebees in Poland (Hymenoptera: Apidae: Bombini), s. 106: il. kol., format B5, 16 z

REJEWSKI MARIAN (red.), „Ecological Questions. An International Journal on Controversial Problems of Ecology. Vol. 8/2007”, s. 118, format A4, 23 z

REJEWSKI MARIAN (red.), „Ecological Questions. An International Journal on Controversial Problems of Ecology. Vol. 9/2008”, s. 118, format A4, 18 z

CHEMIA

KOWALCZYK-DEMBISKA HALINA, wiczenia rachunkowe z podstaw chemii. Wyd. 4, s. 108, format B5, 12 z

EKONOMIA

ANDRUSZKIEWICZ KRZYSZTOF, Strategiczne zarzdzanie marketingowe w polskich przedsibiorstwach w warunkach kryzysu, s. 279, format B5, 37 z

BRUZDA JOANNA, Procesy nieliniowe i zalenoci dugookresowe w ekonomii. Analiza kointegracji nieliniowej, s. 404, format B5, 43 z

SZULC ELBIETA, Ekonometryczna analiza wielowymiarowych procesw gospodarczych, s. 258, format B5, 34 z

WINIEWSKI ZENON, DOLNY EDWARD (red.), Rynek pracy w Polsce w procesie integracji z Uni Europejsk. Aspekty makroekonomiczne i regionalne, s. 242, format B5, 24 z

ETNOLOGIA

GRANATOWSKI PAMELA, UCZAK ANNA, OLSZEWSKA DOBROCHNA (red.), „Okolice. Rocznik etnologiczny, T.5: 2007”, s. 304, format A5, 35 z

FILOLOGIA POLSKA

DOBACZEWSKI ADAM (red.), Studia nad wspczesn polszczyzn. Gramatyka, semantyka, pragmatyka, s. 316, format B5, 43 z

JAKITOWICZ MARIA, WRBLEWSKA VIOLETTA (red.), Podanie – legenda w tradycji ludowej i literackiej, s. 346, format B5, 35 z

KANIECKI PRZEMYSAW, SPEINA JERZY (red.), „Litteraria Copernicana 1/2008: Konwicki”, s. 248, format 20x25cm, 25 z

KNSTLER-LANGNER DANUTA, Anio w poezji baroku. Dzieje postaci w kulturze dawnej Europy, s. 231, format B5, 35 z

RATUSZNA HANNA, SIOMA RADOSAW (red.), Krtkie formy dramatyczne, Seria: Z Problematyki Literatury i Sztuki Modej Polski. Tom I, s. 273, format B5, 35 z

WINIEWSKI MAREK, Zarys fonetyki i fonologii wspczesnego jzyka polskiego (skrypt dla studentw filologii polskiej). Wyd. 5, s. 201, [1] k. tabl., format B5, 20 z

Wrblewski Maciej (red.), Polonistyczne drogi. Ksiga jubileuszowa powicona profesorowi Wadysawowi Sawryckiemu w 70. rocznic urodzin, s. 291, format B5, 29 z

WRBLEWSKA VIOLETTA, Ludowa bajka nowelistyczna. rda, wtki, konwencje, s. 401, format B5, 50 z

FILOLOGIE OBCE

BRONOWSKI CEZARY (red.), „La figura femminile nella narrativa e nella drammaturgia europea del primo Novecento”, s. 176, format B5, 27 z

BUCHHOLTZ MIROSAWA, Canadian passwords. Diasporic Fictions into the Twenty-First Century, s. 201, format B5, 26 z

BUCHHOLTZ MIROSAWA, SIEK – PISKOZUB TERESA, PESTKA DARIUSZ, WICKOWSKA KATARZYNA (red.), „English Studies XV: Human Traits in the Cognized and Fictitious Reality”, s. 146, format B5, 16 z

DEMBSKA KATARZYNA, Rosyjsko-polski sownik eufemizmw semantycznego pola seksu, s. 274, format B5, 37 z

FLAWIUSZ FILOSTRATOS, (prze. SZARMACH MARIAN), ywoty sofistw, s. 147, format B5, 20 z

KAMPER-WAREJKO JOANNA, KAPRO-CHARZYSKA IWONA (red.), Z zagadnie leksykologii i leksykografii jzykw sowiaskich, s. 413, format B5, 54 z

MIKOAJCZYK IRENEUSZ (red.), Studia Graeco-Latina V, Seria: Collectanea Classica Toruniensia t. XV, s. 181, format B5, 21 z

WICKOWSKA KATARZYNA, On Alterity. A study of monstrosity and difference, s. 173, format A5, 18 z

FILOZOFIA

GUMASKI LEON (red.), „Ruch Filozoficzny. Kwartalnik. Tom LXIV. Nr 2”, s. 210, format B5, 10 z

GUMASKI LEON (red.), „Ruch Filozoficzny. Kwartalnik. Tom LXIV. Nr 3”, s. 176, format B5, 10 z

GUMASKI LEON (red.), „Ruch Filozoficzny. Kwartalnik. Tom LXIV. Nr 4”, s. 183, format B5, 10 z

GUMASKI LEON (red.), „Ruch Filozoficzny. Kwartalnik. Tom LXV. Nr 1”, s. 163, format B5, 10 z

GUMASKI LEON (red.), „Ruch Filozoficzny. Kwartalnik. Tom LXV. Nr 2”, s. 198, format B5, 10 z

KOCIOEK ANNA, SAWICKA IRENA (red.), „Studia Slavica t. XII”, s. 89, format B5, 16 z

NASIENIEWSKI MAREK, PIETRUSZCZAK ANDRZEJ (red.), „Logic and Logical Philosophy, Vol. 16, No. 2-3”, s. 262, format B5, 21 z

NASIENIEWSKI MAREK, PIETRUSZCZAK ANDRZEJ (red.), „Logic and Logical Philosophy, Vol. 16, No. 4”, s. 88, format B5, 10 z

SHAFTESBURY ANTHONY ASHLEY COOPER (prze. GRZELISKI ADAM), List o entuzjazmie. Moralici., s. 191, format A5, 23 z

SZULAKIEWICZ MAREK, Religia i czas, s. 280, 13x20cm, 20 z

ELAZNY MIROSAW, Podpatrzy niebo. Esej z filozofii idei, s. 136, format A5, 18 z

FIZYKA

ZITEK BERNARD, Lasery, s. 752: il. kol., format B5

GEOGRAFIA

JEZIERSKA-THLE ALEKSANDRA, KOZOWSKI LESZEK (red.), Gospodarka przestrzenna w strefie kontinuum miejsko-wiejskiego w Polsce, s. 485, format B5, 48 z

KEJNA MAREK, Rozkad przestrzenny i zmienno temperatury powietrza na Antarktydzie w drugiej poowie XX wieku, s. 287, format B5, 37 z

KUNZ MIECZYSAW (red.), Systemy informacji geograficznej w praktyce (studium zastosowa), s. 187, format B5, 26 z

MARSZELEWSKI WODZIMIERZ, KOZOWSKI LESZEK (red.), Ochrona i zagospodarowanie dorzecza Drwcy. Tom 1 / Protection and management of the Drwca river basin, Vol. 1, s. 344, format B5, 48 z

MOLEWSKI PAWE, Neotektoniczne i glcidynamiczne uwarunkowania wyksztacenia plejstocenu wysoczyzny kujawskiej, s. 140, format B5, 27 z

PRZYBYLAK RAJMUND, KEJNA MAREK, MARCINIAK KAZIMIERZ (red.), Dziaalno naukowa i dydaktyczna Zakadu Klimatologii Instytutu Geografii UMK w latach 1947-2007, s. 167, 23 z

SZYMASKA DANIELA, HOOWIECKA BEATA (red.), „Bulletin of Geography (socio-economic series), no. 8/2007”, s. 190, format B5, 24 z

SZYMASKA DANIELA, HOOWIECKA BEATA (red.), „Bulletin of Geography (socio-economic series), no. 9/2008”, s. 105, format B5, 15 z

HISTORIA

BISKUP RADOSAW, Das Domkapitel von Samland (1285-1525), Seria: Prussia Sacra 2, s. 533, format B5, opr. tw., 102 z

CZAJA ROMAN, SARNOWSKY JRGEN (red.), Die Ritterorden als Trger der Herrschaft: Territorien, Grundbesitz und Kirche, Seria: Ordines Militares. Colloquia Torunensia Historica, s. 300, format B5, 40 z

DYBA BOGUSAW, HANCZEWSKI PAWE, KEMPA TOMASZ (red.), Rzeczpospolita w XVI-XVIII wieku: pastwo czy wsplnota? Zbir studiw, s. 284, format B5, 37 z

DYBA BOGUSAW (red.), ZIEMLEWSKA ANNA (wsppraca), Wojny pnocne w XVI-XVIII wieku. W czterechsetlecie bitwy pod Kircholmem, Towarzystwo Naukowe w Toruniu i Wydawnictwo Naukowe UMK, s. 307, 4 k. tabl.: fot., format B5, 32 z

JARZEMBOWSKI MARC, Die Residenzen der Preussichen Bischfe bis 1525, Seria: Prussia Sacra t. 3, s. 526, format B5, opr. tw., 64 z

KARPUS ZBIGNIEW, REZMER WALDEMAR, SRIBNIAK IHOR, WISZKA EMILIAN (red.), Tuchola. Obz jecw i internowanych 1914-1923. Tom 1, Cz III. Warunki ycia jecw i internowanych, s. 148, format B5, 21 z

KOPISKI KRZYSZTOF, MIKULSKI KRZYSZTOF, TANDECKI JANUSZ (wyd.), Ksiga kamlarii miasta Torunia z lat 1453-1495, Seria: rda do dziejw redniowiecznego Torunia, s. 438, format B5, 58 z

MIKULSKI KRZYSZTOF (red.), „Klio. Czasopismo powicone dziejom Polski i powszechnym. 9/2007”, s. 215, format B5, 23 z

MUSIA DANUTA (red.), Society and religions. Studies in Greek and Roman history. Volume 2, s. 119, format A5, 15 z

OLISKI PIOTR, Fundacje mieszczaskie w miastach pruskich w okresie redniowiecza i na progu czasw nowoytnych (Chemno, Toru, Elblg, Gdask, Krlewiec, Braniewo), s. 629, format B5, 64 z

OLSZANIEC SZYMON, Comites consistoriani w wieku IV. Studium prosopograficzne elity dworskiej cesarstwa rzymskiego 320-395 n.e., s. 700, format B5, 59 z

SCHUMANN PETER, ZYGNER LESZEK (red.), „Biuletyn Polskiej Misji Historycznej / Bulletin der Polnischen Historischen Mission Nr 4”, s. 317, format A5, 42 z

SMOLISKI ALEKSANDER, 1 Armia Konna podczas walk na polskim teatrze dziaa wojennych w 1920 roku. Organizacja, uzbrojenie, wyposaenie oraz warto bojowa, s. 508, format B5, 66 z

WISZKA EMILIAN (red.), Aleksandrw Kujawski (1918-1921), cz. I: Warunki ycia jecw i internowanych oraz ukraiskiej emigracji politycznej, s. 192, format B5, 26 z

WISZKA EMILIAN, Systemy polityczne Ukrainy, s. 190 + mapa, format B5, 24 z

HISTORIA SZTUKI/KONSERWATORSTWO

Album Amicorum. Midzy Wilnem a Toruniem. Ksiga pamitkowa dedykowana prof. Jzefowi Poklewskiemu, s. 407. format B5, 40 z

BASIUL ELBIETA, Warsztat malarski gotyckiego tryptyku z Matk Bosk Apokaliptyczn, w. Katarzyn i w. Barbar z bazyliki katedralnej we Wocawku, s. 231, format B5, 35 z

KUCHARZEWSKA JOANNA, MALINOWSKI JERZY (red.), Studia z architektury nowoczesnej. Tom 2. Architektura i wntrza 1905-1923, s. 175, 23 z

MALINOWSKI JERZY, WOJTCZAK MIROSAWA (red.), Toruskie studia o sztuce orientu, t. 3, s. 176, format A4, 35 z

OLSZEWSKA-WIETLIK JUSTYNA (red.), Badania technologii i technik malarskich, konserwacja dzie sztuki, kopia. Ksiga pamitkowa z okazji jubileuszu 50-lecia pracy dedykowana prof. dr. art. kons. Jzefowi Flikowi, s. 315, format B5, opr. tw., 72 z

ROCHECKA MIROSAWA, Tajemnice wiata i koloru. Abstrakcja i sacrum, s. 146, format A5, opr. tw., 20 z

SZMELTER BOENA, OPUSKA ANNA (red.), Konserwacja zabytkw – studia i praktyka. Tom VII./ Art conservation-restoration – Studies and practice. Vol. VII, s. 260: fot., tab., wykr., format B5, 37 z

PEDAGOGIKA

WAGA AGNIESZKA, Pocztki akademickiej historii wychowania w Polsce. Antoni Karbowiak (1856-1919), s. 193, format B5, 27 z

POLITOLOGIA

MICHALUK DOROTA (red.), Biaoru w XX stuleciu. W krgu kultury i polityki, s. 734, format B5, 96 z

WOJTAS ANDRZEJ, BCKER ROMAN, LISIECKI MARCIN (red.), Koncepcje modernizacji we wspczesnej myli politycznej, s. 155, format B5, 21 z

PRAWO

ADAMSKI A., BOJARSKI J., CHRZCZONOWICZ P., FILAR M., GIRDWOY P. (red.), Prawo karne i wymiar sprawiedliwoci pastw Unii Europejskiej, s. 517, format B5, 69 z

Polska: dwa lata w Unii Europejskiej. Podstawy funkcjonowania i wsppracy z pastwami aspirujcymi do czonkostwa, s. 173, format B5, 23 z

SOCJOLOGIA

KEMPNY MARIAN, WORONIECKA GRAYNA, ZACKI PAWE (RED.), Tosamo i przynaleno. O wspczesnych przemianach identyfikacji kulturowych w Polsce i w Europie, s. 222, format B5, 23 z

SOJAK RADOSAW (red.), Szara strefa przemocy Szara strefa transformacji Przestrzenie przymusu, s. 268, format B5, 35 z

SOJAK RADOSAW, ZYBERTOWICZ ANDRZEJ (red.), Transformacja podszyta przemoc. O niemoralnych mechanizmach przemian instytucjonalnych, s. 338, format B5, 43 z

TEOLOGIA

BAGROWICZ JERZY (red.), „Paedagogia Christiana 1 (19)/2007”, s. 239, format B5, 20 z

BAGROWICZ JERZY (red.), „Paedagogia Christiana 2 (20)/2007”, s. 220, format B5, 20 z

MICHALSKI JAROSAW (red.), „Paedagogia Christiana 1 (21)/2008. Ksiga pamitkowa ku czci Ksidza Profesora Jerzego Bagrowicza”, s. 255, format B5, 20 z

BAGROWICZ JERZY (red.), Stawa si bardziej czowiekiem. Z podstaw edukacji religijnej, Seria: SCRIPTA THEOLOGICA THORUNIENSIA, s. 216, format B5, 21 z

BAGROWICZ JERZY, MICHALSKI JAROSAW, HEUMANN JURGEN (red.), Zapoznane wymiary edukacji / Verkannte Dimensionen der Bildung. Polsko-niemieckie ekumeniczne kolokwium pedagogiczno-religijne, s. 443, format B5, 50 z

KONECKI KRZYSZTOF (red.), „Teologia i czowiek. Procznik Wydziau Teologicznego UMK 9 (2007)”, s. 255, format B5, 20 z

KONECKI KRZYSZTOF (red.), „Teologia i Czowiek. Procznik Wydziau Teologicznego UMK, nr 10 (2007)”, s. 282, format B5, 20 z

MRZ MIROSAW, Krlewski trakt cierpienia. Rzecz o Lisamarii Meirowsky z Grudzidza towarzyszce mczeskiej drogi w. Edyty Stein, Seria: Euntes Docete, s. 229, 13x20 cm, 20 z

SZULAKIEWICZ WADYSAWA (red.), wiat idei edukacyjnych. Zbir studiw ofiarowanych Ksidzu Profesorowi Jerzemu Bagrowiczowi z 70. rocznic urodzin, s. 345, format B5, 35 z

ZAGRSKI DARIUSZ, Ai soterias odoi. Model doskonalenia chrzecijaskiego w wietle ekshortacji pastoralnych Grzegorza z Nazjanzu, s. 277, format B5, 35 z

VARIA

BARANOWSKI HENRYK, (przy wsppracy JOLANTY GOAWSKIEJ), Bibliografia Wilna. Tom III za lata 1999-2005 oraz uzupenienia, s. 230, format B5, 29 z

KOSSOWSKA STEFANIA, SUPRUNIUK MIROSAW ADAM (red.), „Archiwum Emigracji: studia, szkice, dokumenty, z. 1 (9)”, s. 294, [3] k. il., format B5, 40 z

Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
ul. Nowy wiat 4, 00-497 Warszawa
tel. 0 22 55 31 318, fax 0 22 55 31 337
e-mail: wuw@uw.edu.pl
http://www.wuw.pl

Bernadetta Wjtowicz-Huber, Ojcowie narodu. Duchowiestwo greckokatolickie w ruchu narodowym Rusinw galicyjskich (1867-1918), s. 336, cena: 42,00 z, religia

Piotr Kroll, Od ugody hadziackiej do Cudnowa. Kozaczyzna midzy Rzeczpospolit a Moskw w latach 1658-1660, s. 452, cena: 49,00 z, historia

Jacques Le Goff, Bg redniowiecza. Rozmowy z Jean-Luc Pouthierem, s. 80, cena: 19,00 z, historia

Pod redakcj naukow Jolanty yndul, Rni razem. Modzi polscy naukowcy o ydach, s. 292, cena: 39,00 z, kulturoznawstwo

Wybr i opracowanie Agnieszka Bieczyk-Missala, Midzynarodowa ochrona praw czowieka. Wybr dokumentw, s. 536, cena: 44,00 z, nauki

Tomasz Zalega, Konsumpcja w gospodarstwach domowych o niepewnych dochodach, wyd. 1, s. 320, cena: 39,00 z, oprawa: mikka, format: 170x240 mm, ISBN: 978-83-235-0616-4Magdalena Latkowska, Gnter Grass i polityka, s. 240, cena: 39,00 z, literaturoznawstwo

Praca zbiorowa pod redakcj naukow Romana Krzywego, Amor vincit omnia. Erotyzm w literaturze staropolskiej, s. 250, cena: 39,00 z, literaturoznawstwo

Agnieszka Rosales Rodriguez, ladami dawnych mistrzw. Mit Holandii zotego wieku w dziewitnastowiecznej kulturze artystycznej, s. 340, cena: 55,00 z, historia sztuki

Christof Koch, Neurobiologia na tropie wiadomoci, s. 438, cena: 55,00 z, neurobiologia

Pod redakcj naukow Ewy Geller i Moniki Polit, Jidyszland – polskie przestrzenie, s. 369, cena 50,00 z, kulturoznawstwo

Tadeusz Pawe Rutkowski, Nauki historyczne w Polsce 1944-1970. Zagadnienia polityczne i organizacyjne, s. 630, cena: 49,00 z, historia

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocawskiego Sp. z o.o.
Siedziba: 50-137 Wrocaw, pl. Uniwersytecki 15
tel.: (071) 375-28-09, tel./faks: (071) 375-27-35
e-mail: biuro@wuwr.com.pl
Dzia Handlowy: tel.: (071) 375 28 85 tel./faks: (071) 375 25 07
e-mail: marketing@wuwr.com.pl
www.wuwr.com.pl

BIBLIOTEKOZNAWSTWO, KULTUROZNAWSTWO

Aniela Kolbuszewska (red.), Katalog rkopisw muzycznych XVIII i XIX wieku Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocawiu. Katalog der Musikhandschriften des 18. und 19. Jahrhunderts der Universittsbibliothek Breslau, Bibliothecalia Wratislaviensia VIII, AUW 2997, ss. 156, Format B5, ISBN 978-83-229-2929-2, cena 20,00 z

Magorzata Komza (red.), Bibliotekoznawstwo XXVII, AUW 3024, ss. 148, Format B5, cena 17,00 z

Marta Skalska-Zlat, Anna bikowska-Migo (red.), Dokument, ksika i biblioteka w badaniach naukowych i nauczaniu uniwersyteckim, AUW 3020, ss. 300, Format B5, cena 33,00 z

HISTORIA

Przemysaw Urbaczyk, Trudne pocztki Polski, Monografie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, ss. 418, Format A5, cena 36,00 z

Przemysaw Wiszewski, Domus Bolezlai. W poszukiwaniu tradycji dynastycznej Piastw (do okoo 1138 roku), Zota Seria Uniwersytetu Wrocawskiego 1, AUW 3067, ss. 727, Format B5, cena 55,00 z

Marcin Wodziski, Wadze Krlestwa Polskiego wobec chasydyzmu. Z dziejw stosunkw politycznych, Zota Seria Uniwersytetu Wrocawskiego 2, AUW 3069, ss. 283, Format B5, cena 35,00 z

HISTORIA I KULTURA ANTYCZNA

Lucyna Stankiewicz (red.), Libet saper sine pompa, sine invidia. Mona by mdrym, nie okazujc dumy, nie budzc zawici. Tom jubileuszowy powicony Profesor Ludwice Rychlewskiej, Classica Wratislaviensia XXVIII, AUW 3028, ss. 217, Format B5, cena 22,00 z

HISTORIA SZTUKI

Aleksandra Lipiska, Wewntrzne wiato. Poudniowoniderlandzka rzeba alabastrowa w Europie rodkowo-Wschodniej, Historia Sztuki XXV, 2007, AUW 3001, ss. 580, Format B5, cena 40,00 z

JZYKOZNAWSTWO

Anna Dbrowska (red.), Tom jubileuszowy, Jzyk a Kultura, t. 20, AUW 3060, ss. 330, Format B5, cena 33,00 z

Romana obodziska (red.), Onomastica Slavogermanica XXVII, ss. 234, Format B5, cena 23,00 z

Janusz Stopyra, Nominale Derivation im Deutschen und im Dnischen, Germanica Wratislaviensia 128, AUW 3051, ss. 245, Format B5, cena 25,00 z

LITERATUROZNAWSTWO

Anna Gemra (red.), Literatura i Kultura Popularna XIV, AUW 3046, ss. 159, Format B5, cena 18,00

Beata niecikowska, „Nu w uhu”? Koncepcje dwiku w poezji polskiego futuryzmu, Monografie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, ss. 604, Format B5, cena 42,00 z

MATEMATYKA, FIZYKA, CHEMIA

Jerzy Kowalski-Glikman, Ludwik Turko (red.), Quantum, Super and Twistors. Proceedings of the 22nd Max Born Symposium, Wrocaw, Poland 2006. A Conference in Honor of Jerzy Lukierski on the Occasion of His 70th Birthday, AUW 3076, ss. 149, Format B5, cena 20,00 z

NAUKI PRZYRODNICZE

Henryk Marszaek, Krzysztof Chudy (red.), Selected hydrogeologic problems of the bohemian massif and of other hard rock terrains in Europe, Hydrogeologia, 2007, AUW 3041, ss. 294, Format B5, cena 27,00 z

Stanisaw Ciok, Sylwia Dozbasz, Magorzata Leniak, Andrzej Raczyk, Polska-Niemcy. Wsppraca i konkurencja na pograniczu, Studia Geograficzne 81, AUW 3064, ss. 216, Format B5, cena 23 z

POLITOLOGIA

Bogusawa Dobek-Ostrowska, Micha Gowacki (red.), Comparing Media Systems in Central Europe. Between Commercialization and Politicization, Komunikowanie i Media 15, AUW 3054, ss. 244, Format B5, cena 28,00 z

Beata Ociepka (red.), Dyplomacja publiczna, AUW 3056, ss. 311, Format A5, cena 30,00 z

PRAWO

Edward Gniewek (red.), Podmiotowo cywilnoprawna w prawie polskim. Wybrane zagadnienia, Prawo CCCIV, AUW 3048, ss. 195, Format B5, cena 22,00 z

Lucyna Szot, Trwao zatrudnienia pracownika. Zarys problematyki, AUW 3077, ss. 344, Format B5, cena 30,00 z

Bogusaw Banaszak (red.), Przegld Prawa i Administracji, t. LXXV, 2007, AUW 3016, ss. 288, Format B5, cena 29,00 z

PSYCHOLOGIA

Magorzata Mynarska, Autyzm w ujciu psycholingwistycznym. Terapia dyskursywna a teoria umysu, AUW 3057, ss. 386, Format B5, cena 40,00 z

Wydawnictwo Politechniki Czstochowskiej
ul. J.H. Dbrowskiego 6942-201 Czstochowa
tel. (0-34) 325-09-74, 325-03-93fax (0-34) 325-09-76
http://wydawnictwa.pcz.pl
e-mail: sprzedaz@adm.pcz.czest.pl
wydawnictwo@adm.pcz.czest.pl

BYLOK Felicjan, JANIK Robert (red.), Ekonomiczne i spoeczne uwarunkowania zarzdzania, 412 s., 62 z (praca zbiorowa).

DYJA Henryk i in., Asymetryczne walcowanie blach cienkich. Teoria, technologia i nowe rozwizania, 348 s., 25 z (monografia).

GARBIEC Roman, Zabezpieczenie spoeczne. Istota i elementy systemu, 164 s., 23 z (podrcznik).

KUCHARCZUK Witold, Zasady sporzdzania rysunkw stalowych konstrukcji budowlanych, 76 s., 10 z (skrypt).

Inynieria i Ochrona rodowiska, t. 10, nr 3, 76 s., 10 z (czasopismo).

Inynieria i Ochrona rodowiska, t. 10, nr 4, 96 s., 10 z (czasopismo).

Inynieria i Ochrona rodowiska, t. 11, nr 1, 124 s., 10 z (czasopismo).

Inynieria i Ochrona rodowiska, t. 11, nr 2, 140 s., 10 z (czasopismo).

Inynieria i Ochrona rodowiska, t. 11, nr 3, 148 s., 10 z (czasopismo).

KANIA Ludwik, Podstawy programu AutoCAD – modelowanie 3D, 156 s., 16 z (podrcznik).

KISIEL Adam (red.), Obliczeniowe przykady wymiarowania typowych wypadw budowli hydrotechnicznych. T. 1. Koryta o prostoktnym przekroju poprzecznym, 280 s., 10 z (podrcznik).

KISIEL Adam (red.), Obliczeniowe przykady wymiarowania typowych wypadw budowli hydrotechnicznych. T. 2. Koryta o trapezowym przekroju poprzecznym oraz przewody koowe, 192 s., 10 z (podrcznik).

LIZO-SZAPOWSKA Dorota, Model rehabilitacji rodowiskowej dziecka niepenosprawnego, 228 s., 33 z (monografia).

PITEK Zygmunt Pawe, Impedances of tubular high current busducts, 156 s., 23 z (monografia).

POSIADAA Bogdan, Modelowanie i analiza drga cigo-dyskretnych ukadw mechanicznych. Zastosowanie formalizmu mnonikw Lagrange’a, 184 s., 20 z (monografia).

SZAJT Marek, Aktywno innowacyjna a wzrost gospodarczy Polski. Analiza statystyczno-ekonometryczna, 132 s., 20 z (monografia).

URBASKA Jolanta, Klient a dystrybucja. Relacje i implikacje, 112 s., 16 z (skrypt).

WJCIK-MAZUR Agnieszka, Zarzdzanie ryzykiem kredytowym w banku komercyjnym, 176 s., 26 z (monografia).

ZBROSZCZYK Jzef, Amorficzne i nanokrystaliczne stopy elaza, 92 s., 16 z (monografia).

WYDAWNICTWOPOLITECHNIKI GDASKIEJ
ul. Gabriela Narutowicza 11/1280-952 GDASK
tel. 0 58 347 22 99fax 0 58 347 23 90
e-mail: wydaw@pg.gda.pl
www.pg.gda.pl/WydawnictwoPG

BAACHOWSKI L., Physical modelling in sands at high stress level. Application to the calibration of CPTU and DMT tests. Seria Monografie nr 88, 116 s., 15 z (budownictwo).

BARCZYSKI R., Mieszane przewodnictwo polaronowo-jonowe w szkach tlenkowych. Seria Monografie nr 89, 56 s., 9 z (fizyka).

BARSKI M., JDRUCH W., Ukady cyfrowe. Podstawy projektowania i opis w jzyku VHDL, wyd. 1, 270 s., 30 z (informatyka).

BEDNARCZYK S., DUSZYSKI E., Hydrauliczne i hydrotechniczne podstawy regulacji rzek, wyd. 1, 224 s., 25 z (inynieria rodowiska).

CIELISKI J. T. (red.), Developments in mechanical engineering, vol. 2, 168 s., 20 z (mechanika).

DOMACHOWSKI Z., GHAEMI M. H., Okrtowe ukady automatyki, wyd. 1, 132 s., 15 z (automatyka).

GODLEWSKI J., Wstp do elektroniki molekularnej, wyd. 1, 188 s., 21 z (fizyka).

GRONO A.: Mechatronika. Laboratorium, wyd. 2, 160 s., 19 z (automatyka i robotyka).

JANKOWSKA K., JANKOWSKI T., Funkcje wielu zmiennych, caki wielokrotne, geometria analityczna, wyd. 1, 104 s., 13 z (matematyka).

JASISKi P., Wybrane materiay i przyrzdy elektroceramiczne. Metody wytwarzania, wasnoci i zastosowanie. Seria Monografie nr 90, 128 s., 16 z (elektronika).

KLUGMANN-RADZIEMSKA E., Termodynamika techniczna (dla studentw technologii chemicznej), wyd. 1, 118 s., 15 z (chemia).

KOWALCZYK P., LECH R., ZIENIUTYCZ W., Podstawy elektromagnetyzmu w zadaniach, wyd. 1, 116 s., 14 z (elektronika).

KOWALIK P., Zarys fizyki gruntu, wyd. 2, 120 s., 14 z (mechanika).

KRAWCZYK B., KUR J., Diagnostyka molekularna w mikrobiologii, wyd. 1, 172 s., 20 z (biochemia).

KUBALE M., agodne wprowadzenie do analizy algorytmw, wyd. 5, 96 s., 13 z (informatyka).

MALESISKI K., ZADROGA B., Stateczno fundamentw bezporednich posadowionych na zboczu z gruntu zbrojonego, 156 s., 19 z (budownictwo).

MATULEWICZ W., Maszyny elektryczne. Podstawy, wyd. 3, 138 s., 17 z (elektrotechnika).

ORLIKOWSKI C., WITTBRODT E., Podstawy automatyki i sterowania. Laboratorium. Tom II, wyd. 1, 30 z (automatyka i robotyka).

POLKOWSKA ., Opady i osady atmosferyczne. Problemy i wyzwania. Zesz. Nauk. Polit. Gdaskiej 2008, nr 609, Chemia 58, 136 s., 17 z.

RATAJCZAK T., Metody numeryczne. Przykady i zadania, wyd. 2, 212 s., 23 z (informatyka).

RUCKA M., WILDE K., Dynamika budowli z przykadami w rodowisku MATLAB, wyd. 1, 192 s., 22 z (mechanika).

SAWICKI J. M., MARCINKOWSKI T., CUDNY M., BOLT A., Wymiarowanie gbokowodnych wylotw kanalizacyjnych, 102 s., 13 z (mechanika).

SAWICKI J. M., Migracja zanieczyszcze, wys. 2, 330 s., 35 z (inynieria rodowiska).

SOTYS J., Metody planowania strategicznego rozwoju gmin z uwzgldnieniem aspektw przestrzennych i rozwoju zrwnowaonego. Seria Monografie nr 87, 220 s., 25 z (architektura).

SZATKOWSKI A., CICHOSZ J., Metody numeryczne, wyd. 2, 218 s., 25 z (elektronika).

SZKODO M., Erozja kawitacyjna materiaw konstrukcyjnych metalowych, 148 s., 18 z (inynieria materiaowa).

SZYMKIEWICZ R., Metody numeryczne w inynierii wodnej, wyd. 2, 236 s., 24 z (inynieria rodowiska).

TESCH K.: Mechanika pynw, wyd. 1, 296 s., 30 z (mechanika).

WEINEROWSKA-BORDS K., Od Pitota do Reynoldsa. Dziewi historii o tych, ktrzy tworzyli hydraulik, wyd. 1.

WILCZEWSKI T., Pomoce projektowe z podstaw maszynoznawstwa chemicznego, wyd. 2, 150 s., 18 z

WILDE K., Modal diagnostics of civil engineering structures, 194 s., 22 z (mechanika).

WITT D., DZIERZBICKA K., RACHO J., Syntezy i transformacje zwizkw organicznych, wyd. 2, 238 s., 26 z (chemia).

WITTBRODT E., SAWIAK S., Mechanika oglna. Teoria i zadania, wyd. 2, 392 s., 30 z (mechanika).

WRBLEWSKA D., KULOWSKI A., Czynnik akustyki w architektonicznym projektowaniu kociow, 192 s., 22 z (architektura).

ZAWADZKA L. (red.), Metody wspomagania decyzji w systemach gospodarczych. Koncepcje, zastosowania. Teoria, praktyka, 100 s., 13 z (zarzdzanie).

WYDAWNICTWO POLITECHNIKI LSKIEJ
ul. Akademicka 5 44-100 Gliwice
tel./fax 0-32-237-13-81, 032-237-18-48
DZIA SPRZEDAY I REKLAMY
http://wydawnictwo.polsl.pl/default.aspx
wydawnictwo_mark@polsl.pl

Balcer-Zgraja M., Architektura budynku szkolnego lat najnowszych w aspekcie wpyww wspczesnej techniki i wymaga spoecznych, wyd. I, s. 149, z. 29, (architektura).

Bendkowski J., Wybrane elementy zarzdzania logistyk w przedsibiorstwie, wyd. I, s. 154, z. 25, (organizacja, zarzdzanie).

Bendkowski J., Bendkowski J., Praktyczne zarzdzanie organizacjami. Kompetencje menederskie, wyd. I, s. 324, z. 42, (organizacja, zarzdzanie).

CHLADEK W., Biomechanika inynierska narzdu ucia. Zagadnienia wybrane, wyd. I, s. 189, z. 26, (biomechanika).

CHLADEK W., CHLADEK G., Lipski T., Margielewicz J., mudzki J., Biomechaniczne problemy w konstruowaniu implantologicznego systemu stabilizacji protez cakowitych, wyd. I, s. 214, z. 32, (biomechanika).

Czajkowska A., Wpyw antropopresji na jako i stosunki wodne w zlewni rzeki Bierawki, wyd. I, s. 174, z. 30, (inynieria rodowiska).

Dobrzaski L. A., Metaloznawstwo opisowe stopw elaza, wyd. I, s. 370, z. 60, (metalurgia).

DOBRZASKI L. A., Metaloznawstwo opisowe stopw metali nieelaznych, wyd. I, s. 480, z. 76, (metalurgia).

Gacek Z., Szadkowski M., wysokonapiciowa technika izolacyjna w przykadach obliczeniowych, wyd. I, s. 353, z. 43, (elektryka).

Gajdzik B., Kuczyska-Chaada M., Sosnowski R., Organizacja i zarzdzanie w przemyle, wyd. I, s. 272, z 35, (organizacja, zarzdzanie).

HerIan J., Wytwarzanie wskich tam stalowych, wyd. I, s. 245, z. 32, (metalurgia).

Izydorczyk J., Turek W., Uziel Z., Obliczenia fizykochemiczne z elektrochemii i rwnowag jonowych, wyd. I, s. 173, z 20, (chemia).

KACZMAREK K., Nowak A., Optymalizacja ukadw wibroizolacji metoda algorytmw genetycznych, wyd. I, s. 207, z. 21, (matematyka).

Kauski J., Wykady z procesw Markowa, wyd. I, s. 107, z. 16, (organizacja, zarzdzanie).

KAMISKI Z. J., Wspczesne planowanie wsi w Polsce – zagadnienia ruralisty, wyd. I, s. 299, z. 56, (architektura).

Kania A., Geometria wykrelna z grafik inyniersk. Cz I Rzut cechowany, wyd. I, s. 41, z. 6, (grafika inynierska).

Karbownik A. (red.), Czynniki ksztatujce elementy systemu zarzdzania wspczesn organizacj, wyd. I, s. 263, z. 40, (organizacja, zarzdzanie).

Komar B., Kucharczyk – Brus B. (red.), Housing and environmental conditions in post-communist countries; Mieszkalnictwo i rodowisko zbudowane w krajach postkomunistycznych, wyd. I, s. 409, z. 50, (architektura).

Kowal A., Filipowicz K., Metalowe sprzga podatne skrtnie do maszyn grniczych, wyd. I, s. 144, z. 24, (grnictwo).

Krawiec S., Ksztatowanie struktury ekonomicznej wspczesnego systemu transportowego, wyd. I, s. 353, z. 73, (transport).

Kulyk V., Pczko D., Wybrane zagadnienia matematycznej teorii sterowania, wyd. I, s. 97, z. 12, (matematyka).

Labus M., Metody geologiczne w ocenie stanu zachowania kamiennych elementw budowlanych, wyd. I, s. 127, z. 18, (geologia).

Labus M., Labus K., Podstawy geologii strukturalnej i kartografii geologicznej, wyd. II, s. 199, z. 23, (geologia).

Lisik A. i in., Projektowanie obiektw motoryzacyjnych, wyd. I, s. 413, z. 50, (architektura).

Majchrzak E., (red.), Badania operacyjne. Teoria i zastosowania, wyd. I, s. 315, z. 35, (mechanika).

Marciniak J, Chrzanowski W, Kajzer A., Gwodziowanie rdszpikowe w osteosyntezie, wyd. II, s. 237, z. 35, (biomateriay).

Mularczyk A., Fraktalna analiza ryzyka w dziaalnoci przedsibiorstw, wyd. I, s. 169, z. 23, (organizacja, zarzdzanie).

Niezabitowska E., Ewolucja konceptu przestrzeni w teorii architektury, wyd. I, s. 115, z. 14, (architektura).

Noco A., Paszek S., Polioptymalizacja regulatorw napicia zespow prdotwrczych z generatorami synchronicznymi, wyd. I, s. 119, z. 16, (elektryka).

Nowosielski R., Czystsza produkcja i zrwnowaone technologie, wyd. I, s. 185, z. 24, (mechanika).

Rusin A., Awaryjno, niezawodno i ryzyko techniczne w energetyce cieplnej, wyd. I, s. 297, z. 56, (energetyka).

Ryszko A., Proaktywno przedsibiorstw w zarzdzaniu rodowiskowym, wyd. I, s. 144, z. 24, (organizacja, zarzdzanie).

Sko A., Nemek M. (redakcja naukowa), Identyfikacja stanu dynamicznego i trwaoci przekadni zbatych z koami o uzbieniu wysokim, wyd. I, s. 181, z. 31, (grnictwo).

Smolik M. (red.), Eksperymentalna chemia nieorganiczna, wyd. I, s. 247, z. 28, (chemia).

Staczyk U., Cyran K., Pochopie B., Theory of logic circuits. Vol. 2 Circuit design and analysis, wyd. I, s. 416, z. 58, (automatyka).

Szargut J., Guzik A,, Grniak H., Zadania z termodynamiki technicznej,, wyd. III, s. 474, z. 40, (energetyka).

Szkodny T., Zbir zada z podstaw robotyki, wyd. I, s. 316, z. 38, (automatyka).

cigaa R., Komputerowe wspomaganie prognozowania deformacji grotworu i powierzchni wywoanych eksploatacja grnicz, wyd. I, s. 127, z. 18, (grnictwo).

LUSAREK J., Problemy trwaoci wybranych konstrukcji betonowych, wyd. I, s. 175, z 23, (budownictwo).

WIDER J., Kowalik A., Zastosowanie systemu doradczego w modyfikowaniu ukadw sterowania, wyd. I, s. 113, z. 15, (mechanika).

WIDER J., Michalski P., System wspomagania diagnostyki sieci przemysowych AS-interface, wyd. I, s. 121, z. 15, (mechanika).

WIDER J., Stankiewicz K., Algorytm rozmyty w sterowaniu wydajnoci zasilarki wkienniczej, wyd. I, s. 89, z. 12, (mechanika).

Urzdniczok H., ROMASKI W., Laboratorium podstaw automatyki oraz wybr przykadw do wicze audytoryjnych, wyd. I, s. 133, z 19, (elektryka).

Witos F., Badania wyadowa niezupenych metod emisji akustycznej i metod elektryczn, wyd. I, s. 261, z. 41, (elektryka).

WOLNIAK R., Skotnicka B., Metody i narzdzia zarzdzania jakoci. Teoria i praktyka, wyd. III, s. 215, z. 23, (organizacja, zarzdzanie).

WOLNIAK R., Skotnicka-Zasadzie B., Wybrane metody badania satysfakcji klienta i oceny dostawcw w organizacjach, wyd. I, s. 190, z. 19, (organizacja, zarzdzanie).

Wrbel G., Nieniszczce metody bada inynierskich materiaw polimerowych, wyd. I, s. 257, z. 42, (mechanika).

WYDAWNICTWO UCZELNIANE POLITECHNIKI KOSZALISKIEJ
ul. Racawicka 15-17, 75-620 Koszalin
fax (0-94) 3478 253
tel. (0-94) 3478 310,(0-94) 3478 252 (sprzeda)
e-mail: wydawnictwo@tu.koszalin.pl
www.tu.koszalin.pl

ANDRZEJEWSKI B., Historia filozofii niemieckiej do poowy XIX wieku, ss. 177, cena 30 z, (podrcznik).

BOHDAL T., CHARUN H., CZAPP M., DUTKOWSKI K., wiczenia laboratoryjne z termodynamiki, wyd. III popr. i uzup., ss. 398, cena 25 z, (skrypt).

CEYNOWA Z., Formua rat rosncych, ss. 110, cena 22 z, (monografia).

CICHOCKI K., Numerical Analysis of Concrete Structures under Blast Load, ss. 213, cena 46 z, (monografia).

CYMERMAN R., JESIOTR G., JESIOTR M., Gospodarka nieruchomociami, ss. 287, cena 35 z, (podrcznik).

FOREMNA-PILARSKA M., Budetowanie i controlling w podmiotach gospodarczych, ss. 147, cena 30 z, (monografia).

GASZTOLD B., To the Limits of Experience. Jerzy Kosinski’s Literary Quest for Self-Identity, ss. 151, cena 25 z, (monografia).

GRANOSIK B., Metody oceny efektywnoci inwestycji rzeczowych w zarzdzaniu przedsibiorstwem, ss. 112, cena 30 z,(monografia).

HRYNIEWICZ T., Wstp do obrbki powierzchniowej biomateriaw metalowych, ss. 155, cena 30 z, (monografia).

JAKBCZAK D., Podstawy analizy matematycznej, cena 5 z, (skrypt w wersji elektronicznej).

JAKUBOWSKA A., Podatki w procesie decyzyjnym przedsibiorstw, ss. 150, cena 35 z, (monografia).

JANOWICZ E., ZAWADZKA D. (red.), Finansowe uwarunkowania rozwoju maych i rednich przedsibiorstw, ss. 137, cena 16 z, (monografia).

JORDANEK Z., Procesy integracyjne w Polsce w wiadomoci modziey (Ziemie Zachodnie i Pnocne – druga poowa XX wieku), ss. 330, cena 20 z, (monografia).

KALINOWSKA E., Znak i przestrze 1979-2007, ss. 108, cena 50 z, (monografia).

KATZER J., Wpyw wkien stalowych na waciwoci wybranych kompozytw cementowych, ss. 163, cena 42 z, (monografia).

Koszaliskie studia i materiay nr 10, ss. 243, cena 10 z.

MADEJA Z., Uzalenienia od substancji psychoaktywnych, przedmiotw, czynnoci i osb, ss. 903 (tom I i II), cena 68 z, (monografia).

MELLER M., PACEK M., Kominy przemysowe, wyd. II, ss. 258, cena 26 z, (podrcznik).

MICHALSKI E., Zarzdzanie, ss. 280, cena 39,9 z, (podrcznik).

MIELEWCZYK S., Propozycja metody „kosztu rozogu” oceny parametrw przestrzennych dziaek rolnych dla potrzeb wyceny nieruchomoci i prac scaleniowych, ss. 168, cena 27 z, (monografia).

MROEWSKA A., Naturrechtsmotive in der Literatur der Weimarer Republik und des Dritten Reiches, ss. 188, cena 27 z, (monografia).

OLKIEWICZ M., Podstawy zarzdzania jakoci. Wybrane aspekty, cena 5 z, (skrypt w wersji elektronicznej).

PABIS S., Metodologia nauk empirycznych, ss. 160, cena 25 z, (podrcznik).

PIECUCH T., Technika wodno-muowa – urzdzenia i procesy, ss. 312, cena 40 z, (podrcznik).

PLICHTA J., Innowacyjne procesy szlifowania maogabarytowymi ciernicami ze cierniw supertwardych, ss. 162, cena 46 z, (monografia).

PLUTA Z., Podstawy wygadzania powierzchni ciernicami elastycznymi, ss. 238, cena 29 z, (monografia).

POLAK B., POLAK M., Stowarzyszenie Ekonomistw Polskich w Zjednoczonym Krlestwie 1941-1945. Ludzie i koncepcje gospodarcze, ss. 225, cena 35 z, (monografia).

RADAWIECKA E., Odroczony podatek dochodowy w rachunkowoci, ss. 209, cena 35 z, (monografia).

RADAWIECKA E., FOREMNA-PILARSKA M., Zadania z podstaw rachunkowoci, cena 5 z, (skrypt w wersji elektronicznej).

SOWISKI B., Podstawy sprawnego dziaania, cena 5 z, (skrypt w wersji elektronicznej).

SOWISKI B., Wprowadzenie do logistyki, cena 5 z, (skrypt w wersji elektronicznej).

SOWISKI B., Wprowadzenie do nauki o technice, cena 12 z, (skrypt w wersji elektronicznej).

SMYCZEK J. (red.), Podstawy elektrotechniki i elektroniki dla nieelektrykw, cena 5 z, (skrypt w wersji elektronicznej).

Symbolae Europaeae. Studia humanistyczne Politechniki Koszaliskiej nr 2, ss. 139, cena 15 z.

TARNOWSKI W., Projektowanie ukadw regulacji automatycznej cigych z liniowymi korektorami ze wspomaganiem za pomoc MATLAB’a, ss. 360, cena 38 z, (monografia).

WOJNA A., Predykcja ekonometryczna oraz modelowanie stochastyczne, cz. 1, ss. 309, cena 42 z, (podrcznik).

UCHOWICKI A.W., Ochrona przeciwpoarowa obiektw budowlanych w trakcie ich eksploatacji, ss. 372, cena 45 z, (podrcznik).

UCHOWICKI A.W., Systemy odwadniajce do regulacji stosunkw wodnych na obszarach zurbanizowanych, ss. 238, cena 38 z, (podrcznik).

WYDAWNICTWO POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ
im. Tadeusza Kociuszkiul. Warszawska 24 31-155 Krakw
tel. 012 628 23 80tel./fax 012 637 42 89
e-mail: wydawnictwo@pk.edu.pl
www.wydawnictwo.pk.edu.pl

„Czasopismo Techniczne” z. 3, z. 3-M/2008, R. 105, 2008, s. 234, format B5, 25 z, mechanika, wyd. cige.

„Czasopismo Techniczne” z. 5, z. 4-M/2008, R. 105, 2008, s. 156, format B5, 20 z, mechanika, wyd. cige.

„Czasopismo Techniczne” z. 6, z. 5-M/2008, R. 105, 2008, s. 298, format B5, 25 z, mechanika, wyd. cige.

CHMIELOWSKI W.Z., JARZBEK A., wiczenia i projekty z przedmiotu Gospodarka Wodna, 2008, s. 193, format A4, 18 z, inynieria rodowiska, pomoc dydaktyczna.

DBROWSKI W., KORCZAK P., Eksploatacja stacji filtrw w aspekcie pukania, 2008, s. 184, format B5, 23 z, inynieria rodowiska, ksika naukowa.

LISTWAN A., ROMANIAK K., Podstawy struktury mechanizmw, 2008, s. 230, format B5, 29 z, architektura, podrcznik.

MAKOWSKA B., Rola ornamentyki w architekturze do okresu modernizmu, 2008, s. 90, format B5, 15 z, architektura, monografia.

MALINOWSKA-PETELENZ B., Miejsce kocioa w miecie. Analiza myli kompozycyjnej w wybranych obiektach sakralnych autorstwa Witolda Cckiewicza, 2008, s. 84, format B5, 15 z, architektura, monografia.

MILIAN A., PIENIEK A., SKRA L., WACHNICKA K., Zbir zada z matematyki z rozwizaniami, cz. I, wyd. 2, 2008, s. 296, format B5, 20 z, matematyka, podrcznik. NOSEK E., Konserwacja zabytkw metalowych, 2008, s.72, format B5, 15 z, architektura, pomoc dydaktyczna.

OLE B., DURAJ M., wiczenia laboratoryjne z fizyki, cz. I, wyd. 4, 2008, s. 352, format B5, 29 z, fizyka, podrcznik.

OTOWSKI W., Dynamika moleku termotropowych ciekych krysztaw w wietle bada relaksacji dielektrycznej, 2008, s. 112, format B5, 20 z, podstawowe nauki techniczne, monografia.

PROCIAK A., Poliuretanowe materiay termoizolacyjne nowej generacji, 2008, s. 162, format B5, 25 z, inynieria i technologia chemiczna, monografia.

PTAK W., TABOR A., Metody oceny jakoci wyrobw metalowych. Inynieria produkcji spawalniczej, 2008, s. 168, format B5, 22 z, mechanika, podrcznik.

WCAWOWICZ-BILSKA E., Uzdrowiska polskie, 2008, s. 166, format B5, 20 z, architektura, ksika naukowa.

WICIAK M., Elementy probabilistyki w zadaniach, 2008, s. 182, format B5, 16 z, matematyka, podrcznik.

WZOREK Z., Odzysk zwizkw fosforu z termicznie przetworzonych odpadw i ich zastosowanie jako substytutu naturalnych surowcw fosforowych, 2008, s. 160, format B5, 25 z, inynieria i technologia chemiczna, monografia.

ZOWODZKI M., O ergonomii i architekturze, 2008, s. 220, format B5, 25 z, architektura, ksika naukowa.

UCZELNIANE WYDAWNICTWO NAUKOWO-DYDAKTYCZNE
AKADEMII GRNICZO-HUTNICZEJ
al. A. Mickiewicza 30 30-059 Krakw
tel./fax (012) 636 40 38
Ksiki UWND AGH mona nabywa za porednictwem ksigarni internetowej www.WydawnictwoAGH.pl

Bana Jacek, Solarski Wojciech, Chemia dla inynierw, 2008, 388 s., format B-5, 30 z, podrcznik, chemia.

Beluch Jzef, Frukacz Mariusz, Mrz Jzef, i in., Badania laboratoryjne niwelatorw i precyzyjnych at niwelacyjnych, 2008, 112 s., format B-5,12 z, monografia, geodezja.

Bben Artur, Grnicza lampa si pali, 2008, 456 s., format B-5, 50 z, monografia, grnictwo.

Bben Artur, Maszyny i urzdzenia do wydobywania kopalin pospolitych bez uycia materiaw wybuchowych, 2008, 268 s., format B-5, podrcznik, grnictwo.

Dybiec Henryk, Submikrostrukturalne stopy aluminium, 2008, 118 s., format B-5, 15 z, monografia, metalurgia.

Dyduch Alina, Mendys Kazimiera, Podstawy finansw, 2007, 124 s., format B-5, 18 z, podrcznik.

Figiel Henryk, Koodziejczyk Andrzej, Antoni Paja, Wstp do fizyki metali. Cz.1. Elektronowa teoria metali, 2008, 88 s., format B-5, 10 z, skrypt, fizyka.

Gajer Mirosaw, Wielojzyczne systemy automatycznego przekadu oparte na metodzie wzorw translacyjnych, 2008, 274 s., format B-5, rozprawa habilitacyjna, automatyka

Gan He, The role of education in social transformations, 2008, 234 s., format B-5, monografia.

Gruszczyski Stanisaw, Analiza danych kartograficzno-glebowych w procedurach ocen oddziaywania na rodowisko, 2008, 160 s., format B-5, 16 z, monografia, geodezja.

Gral Wadysaw, Banasik Piotr, Kudrys Jacek, Skorupa Bogdan, Wspczesne metody wykorzystania GPS w geodezji, 2008, 216 s., format B-5, 25 z, podrcznik, geodezja.

Gurgul Henryk, Suder Marcin, Matematyka dla studentw zarzdzania, 2008, 292 s., format B-5, podrcznik, matematyka.

Haas Andrzej, Piotr Szwemin, Podstawy techniki prni, 2008, 184 s., format B-5, monografia, fizyka.

Handke Mirosaw, Krystalochemia krzemianw, Wydanie drugie poprawione, 2008, 438 s., format B-5, 49 z, podrcznik, ceramika.

Karwan-Baczewska Joanna, Spiekane stopy na bazie proszku elaza modyfikowane borem, 2008, 192 s., format B-5, rozprawa habilitacyjna, metalurgia.

Kapyta Zenon, abiski Witold, Sorbenty mineralne Polski, 2008, 194 s., format B-5, 25 z, podrcznik, geologia.

Lech Ryszard, Modelowanie matematyczne w technologii ceramiki. Przykady, 2007, 224 s., format B-5, 24 z, skrypt, ceramika.

ucki Zbigniew (red.), Badania operacyjne, 2008, 174 s., format B-5, 16 z, skrypt, nauki o zarzdzaniu.

uska Piotr, Nawrat Stanisaw, Klimatyzacja kopal podziemnych. Systemy chodnicze, 2008, 120 s., format B-5, 16 z, monografia, grnictwo.

Maciaszek Jadwiga, Gawakiewicz Rafa, Podstawy grafiki inynierskiej, 2007, 286 s., 30 z, podrcznik, geodezja.

Maolepszy Jan, (red.), Materiay Budowlane. Podstawy technologii i metody bada, Wydanie drugie zmienione i poprawione, 2008, 394 s., format B-5, 38 z, podrcznik, inynieria materiaowa.

Manecki Andrzej, Muszyski Marek (red.), Przewodnik do petrografii, 2008, 352 s., format B-5, 40 z, podrcznik, geologia.

Miko Tadeusz, Grnicze skarby przeszoci. Od kruszcu do wyrobu i zabytkowej kopalni, 2008, 336s., format B-5, 40 z, monografia, grnictwo.

Mikulik Jerzy, Wybrane zagadnienia zapewnienia bezpieczestwa i komfortu w budynkach, 2008, 328 s., format B-5, 37 z, podrcznik, nauki o zarzdzaniu.

Niedojado Zygmunt, Problematyka eksploatacji zoa miedzi z filarw ochronnych szybw w warunkach LGOM, 2008, 178 s., format B-5, rozprawa habilitacyjna, geodezja grnicza.

Nowak Bernard, Filek Krzysztof, Lokalne sposoby zwalczania zagroenia cieplnego w wyrobiskach cianowych, 2007, 102 s., format B-5,15 z, podrcznik, grnictwo.

Piechota Stanisaw, Technika podziemnej eksploatacji z i likwidacji kopal, 2008, 334 s., format B-5, 40 z, podrcznik, grnictwo.

Przyborski Marek, Wyznaczanie cech charakterystycznych jednostek pywajcych na podstawie analizy sygnaw hydroakustycznych, 2008, 72 s., format B-5, rozprawa habilitacyjna, geodezja.

Sroka Ryszard, Metody fuzji danych w pomiarach parametrw ruchu drogowego, 2008, 140s., format B-5, rozprawa habilitacyjna, elektrotechnika.

Stapiski Tomasz, Struktury cienkowarstwowe. Wybrane przykady i zastosowania, 2008, 232 s., format B-5, 25 z, monografia, elektrotechnika.

Strojny Jan, Strzaka Jan, Projektowanie urzdze elektroenergetycznych, Wydanie sidme uzupenione, 2008, 344 s., format B-5, 35 z, skrypt, automatyka.

Tadeusiewicz Ryszard (red.), Inynieria biomedyczna, 2008, 234 s., format B-5, monografia, inynieria biomedyczna.

Wiciak Jerzy, Wybrane zagadnienia redukcji drga i dwikw strukturalnych, 2008, 174 s., format B-5, rozprawa habilitacyjna, mechanika.

Wodyski Aleksander, Zuycie techniczne budynkw na terenach grniczych, 2007, 144 s., format B-5, 20 z, monografia, grnictwo.

Wolny Stanisaw, Siemieniec Adam, Wytrzymao materiaw. Cz 1. Teoria. Zastosowanie, Wydanie trzecie zmienione, 2008, 440 s., format B-5, 40 z, podrcznik, mechanika.

Wyszomirski Piotr, Galos Krzysztof, Surowce mineralne i chemiczne przemysu ceramicznego, 2008, 284 s., format B-5, 30 z, podrcznik, ceramika.

OFICYNA WYDAWNICZAPOLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ
ul. Polna 50, 00-644 WARSZAWA
tel. (0-22) 825 75 18, 234 75 03, fax (0-22) 234 70 0
e-mail: oficyna@wpw.pw.edu.pl
pena oferta wydawnicza: http://www.wpw.pw.edu.pl

ADAMCZEWSKI A., Rachunek wyrwnawczy w 15 wykadach (wyd. 2 popr. i uzup.), s. 166, format B5, 18 z, geodezja i kartografia, monografia.

ARCZEWSKI K., Drgania ukadw fizycznych, s. 474, format B5, 32 z, mechanika i budowa maszyn, skrypt.

BANASZEK J., BZOWSKI J., DOMASKI D., SADO J., Termodynamika. Przykady i zadania (wyd. 2 popr. i rozszerz.), s. 292, format B5, 25 z, mechanika i budowa maszyn, skrypt.

BARLIK M., PACHUTA A., Geodezja fizyczna i grawimetria geodezyjna. Teoria i praktyka, s. 366, format B5, 32 z, geodezja i kartografia, skrypt.

BASZKIEWICZ J., KAMISKI M., Korozja materiaw, s. 292, format B5, 28 z, inynieria materiaowa, skrypt.

BIAAS S., Metrologia techniczna z podstawami tolerowania wielkoci geometrycznych dla mechanikw, wyd. 3 popr., s. 266 +CD, format B5, 25 z, mechanika i budowa maszyn, skrypt.

CIELICKI K., PYRZYCKI A., Zbir zada z elektrotechniki oglnej (wyd. 2 popr.), s. 162, format B5, 12 z, mechanika i budowa maszyn, skrypt.

CHMIELEWSKI J. M., MIRECKA M., Modernizacja osiedli mieszkaniowych (wyd. 2 zm.), s. 276, format B5, 25 z, architektura i urbanistyka, skrypt.

CZAJEWSKI J., Podstawy metrologii elektrycznej, s. 244, format B5, 20 z, elektrotechnika, skrypt

CZARNECKI L. (red.) wiczenia laboratoryjne z chemii budowlanej, s. 154, format B5, 14 z, budownictwo, skrypt.

DBROWSKI L. Obrbka skrawaniem cierna i erozyjna. Laboratorium, s. 262, format B5, 20 z, mechanika i budowa maszyn, skrypt.

DWILISKI L., Podstawy naukowych bada, s. 210, format B5, 16 z, mechanika i budowa maszyn, preskrypt.

DWILISKI L., Zarys logistyki przedsibiorstwa, s. 246, format B5, 22 z, mechanika i budowa maszyn, skrypt.

GAJKOWSKA-STEFASKA L., GUBERSKI S., GUTOWSKI W., MAMAK Z., SZPERLISKI Z., Laboratoryjne badania wody, ciekw i osadw ciekowych. Cz. I (wyd. 5 popr.), s. 198, format B5, 16 z, inynieria rodowiska, skrypt.

GAJKOWSKA-STEFASKA L., GUBERSKI S., GUTOWSKI W., MAMAK Z., SZPERLISKI Z., Laboratoryjne badania wody, ciekw i osadw ciekowych. Cz. II (wyd. 5 popr.), s. 184, format B5, 16 z, inynieria rodowiska, skrypt.

GIECEWICZ J., Konserwatywna awangarda. Wiedeska poli.miesz. 1920-2005, s. 176, format A4, 30 z, architektura i urbanistyka, monografia.

GRSKA E. Ergonomia. Projektowanie, diagnoza, eksperymenty (wyd. 2 popr. i uzup.), s. 456, format B5, 35 z, zarzdzanie i marketing, podrczniku.

HERMAN W., Prba ugruntowania metafizyki, s. 262, format B5, 22 z, dla rnych kierunkw, skrypt.

JANKOWSKI S. (red.), Wybrane problemy polityki spoeczno-gospodarczej, s. 252, format B5, 21 z, dla rnych kierunkw, skrypt.

KIETLISKI W. Proces inwestycyjny w budownictwie, s. 186, format B5, 16 z, budownictwo, skrypt.

KISILOWSKA H. Prawo gospodarcze, s. 268, format B5, 23 z, oglny, skrypt.

KOSEK-KOZOWSKA D., Ochrona wartoci kulturowych miast a urbanistyka, s. 208, format A4, 28 z, architektura i urbanistyka, monografia.

KOCH B., MAKSYMIUK J., ukoodporno rozdzielnic osonitych i symulacja zwar ukowych, s. 136, format B5, 11 z, elektrotechnika, skrypt.

KRASSOWSKI W. Problemy architektury polskiej. Schematy planw budynkw mieszkalnych, s. 100, format B5, 14 z, architektura i urbanistyka, skrypt.

KRGLEWSKA U., AWRYCZUK M., MARUSZAK P., Control. Laboratory Exercises, s. 118, Format B5, 10 z, elektronika, preskrypt.

KRZECHOWSKA M. Podstawy chemii oglnej i rodowiska przyrodniczego. wiczenia laboratoryjne, s. 226, format B5, 20 z, inynieria rodowiska, skrypt.

KURCZYSKI Z., Lotnicze i satelitarne obrazowanie Ziemi, s. 582, format B5, 35 z, geodezja i kartografia, skrypt.

MACHOWSKI J., Regulacja i stabilno systemu elektroenergetycznego, s. 478, format B5, 32 z, elektrotechnika, skrypt.

MACUKOW M. (red.), System zapewniania jakoci ksztacenia w Politechnice Warszawskiej, s. 68, format B5, 10 z, dla rnych kierunkw, skrypt.

MARTINEK W. Technologia robt budowlanych. wiczenia projektowe, s. 208 format B5, 17 z, budownictwo, skrypt.

MITOSEK M., Mechanika pynw w inynierii i ochronie rodowiska (wyd. 2 popr. i uzup.), s. 446, format B5, 35 z, inynieria rodowiska, skrypt.

MUSZYSKI A. (red.) Elementy biotechnologii w inynierii rodowiska. wiczenia laboratoryjne, s. 108, format B5, 10 z, inynieria rodowiska, skrypt.

OGRODZKI J. Wstp do systemw komputerowych, s. 196, format B5, 17 z, elektronika, skrypt.

OSOWSKI S., Modelowanie i symulacja ukadw i procesw dynamicznych, s. 308, format B5, 28 z, elektrotechnika, podrcznik.

PASKA J., Ekonomika w elektroenergetyce, s. 248, format B5, 20 z, elektrotechnika, skrypt.PODEDWORNA J., UMIEJEWSKA K., wiczenia laboratoryjne z technologii osadw ciekowych, s. 96, format B5, 8 z, inynieria rodowiska, skrypt.

PONIEWSKI M., Termodynamika procesw nierwnowagowych, s. 148, format B5, mechanika i budowa maszyn, skrypt.

ROZBICKA M., Mae mieszkania z ogrodem w tle. Arch.z.5 W teorii i praktyce popular.bud.mieszk.w midzywoj.Polsce, s. 468, format A4, 55 z, architektura i uranistyka, monografia.

SIKORA J., Boundary Element Method for Impedance and Optical Tomography, s. 256, format B5, 19 z, elektrotechnika, skrypt.

SOBOLEWSKI J.Z. (red.), Projektowanie technologii maszyn (wyd. 2 popr. i uzup.), s. 482, format B5, 40 z, mechanika i budowa maszyn, skrypt.

SZCZENIAK W.E., Dynamika teoretyczna dla zaawansowanych, s. 324, format B5, 23 z, budownictwo, skrypt.

TACZAA W., Wirtualne laboratorium podstaw techniki cyfrowej, s. 114 +CD, format B5, 10 z, fizyka techniczna, skrypt.

UFNALSKI W., Rwnowagi i diagramy fazowe. Algor.obli., interpr.i sym.komp, s. 260 +CD, format B5, 22 z, technologia chemiczna, skrypt.

WINIAKOWSKI P. Mechanika teoretyczna, s. 456, format B5, 33 z, mechanika i budowa maszyn, skrypt.

WOJEWDZKI W., Nono graniczna konstrukcji prtowych, s. 298, format B5, 25 z, budownictwo, skrypt.

WOJTYRA M., FRCZEK J., Metoda ukadw wieloczonowych w dynamice mechanizmw. wiczenia z zastosowaniem programu

ADAMS, s. 180, format B5, 10 z, mechanika i budowa maszyn, skrypt.ZIELISKI A. Wybrane zagadnienia asfaltw naftowych i kompozycji asfaltowo-polimerowych. wiczenia laboratoryjne, s. 96, format B5, 9 z, technologia chemiczna, skrypt.

ZUBELEWICZ J., Filozoficzna analiza i krytyka pajdocentryzmu pedagogicznego, s. 96, format B5, 10 z, dla rnych kierunkw, skrypt.

WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU HUMANISTYCZNO-PRZYRODNICZEGO JANA KOCHANOWSKIEGO
25-369 Kielce, ul. eromskiego 5
tel. (0-41) 349-72-65
tel./fax (0-41) 349-72-69
e-mail: wyd@pu.kielce.pl
http://www.ujk.kielce.pl/wyd/

CABAN W., MARKOWSKI M. B., PRZENIOSO M. (red.), Dwr a spoecznoci lokalne na ziemiach polskich w XIX i XX wieku, 40,0 z (zbir artykuw)

CHYA-SZYPUOWA I., Kompendium edukacji muzycznej, 19,0 (monografia)

CHWASTYK-KOWALCZYK J., KONDEK S., „Studia Bibliologiczne Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego”, t. 11, 20,0 (wydawnictwo cige)

DRӯKA W., Generacja wielkiej zmiany. Studium autobiografii redniego pokolenia nauczycieli polskich 2004, 45,0 (monografia)

FLIN P., KREMPE-KRYGIER J., KRYGIER B., BAJAN K., Wasnoci struktur wielkosklaowych we wszechwiecie, 30,0 (monografia)GUSZEK S., „Studia Medyczne”, t. 10, 12,0 (wydawnictwo cige)

RENZ R., Kobieta w spoeczestwie midzywojennej Kielecczyzny. Dom – praca – aktywno spoeczna, 30,0 z (monografia)SULIGA E., Zrnicowanie rozwoju fizycznego oraz sposobu ywienia dzieci i modziey w rodowisku miejskim i wiejskim Kielecczyzny w latach 2002-2005, 32,0 (monografia)

WIERCZYSKA-KACZOR U., KOSSECKI P., Wirtualny rynek. Inwestorzy. Przedsibiorstwa. Klienci, 22,0 (monografia)

WOJCIECHOWSKA M., Wartoci modszego i starszego pokolenia Polakw w okresie transformacji ustrojowej, 33,0 (monografia)

BATG W., Protesty studentw uniwersytetw Ivy League przeciw wojnie wietnamskiej 1965-1970, 40,0 z (monografia)

BRYLSKA-SZMIDT E., KRASISKA I. (oprac.), Biblioteka i czytelnia Sklepu Ubogich w Radomiu w latach 1848-1871, 20,0 z (wybr rde)

CHWASTYK-KOWALCZYK J., Londyski „Dziennik Polski i Dziennik onierza” 1944-1989. Gazeta codzienna jako rodek przekazu komunikatw kulturowych, 50,0 z (monografia)

GUSZEK S., „Studia Medyczne”, t. 9, 12,0 (wydawnictwo cige)JAROCKI T., Ewolucja polityki konkurencji we Wsplnocie Europejskiej, 22,0 z (monografia)

KOSZTOOWICZ T., Zastosowanie rwna rniczkowych z pochodnymi uamkowymi do opisu subdyfuzji, 15,0 z (monografia)

LESZCZAK O., Lingwosemiotyczna teoria dowiadczenia. Ksiga pierwsza. Funkcjonalno-pragmatyczna metodologia bada lingwosemiotycznych, 24,0 z (monografia)

MATYJAS B., PORBANIEC M., (red.), W drodze ku profesjonalizacji zawodu pracownika socjalnego, 20,0 z (zbir artykuw)

MICHOW E., Legenda Kielc zamknita w nazwie. Studium etymologiczne i kulturowe, 24,0 z (monografia)

OLESISKI Z., SABAT A., Oddziaywanie projektw realizowanych w obszarze kultury i turystyki w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w latach 2004-2006 na popraw atrakcyjnoci wojewdztwa witokrzyskiego, (publikacja okolicznociowa, egzemplarze bezpatne)

POOWNIAK-WAWRZONEK D., Zwizki frazeologiczne wspczesnego jzyka polskiego motywowane sytuacj walki zbrojnej, 25,0 z (monografia)

PROKO J. SOBO A. ZAMIAR Z., Zarzdzanie produkcj, 28,0 z (podrcznik)

PUFAL-STRUZIK I., GIZA T., (red.), „Studia pedagogiczne Uniwersytetu Humanistyczno-Przrodniczego Jana Kochanowskiego”, t. 17, 25,0 z (wydawnictwo cige)

SZCZEPASKI J. OETTINGEN U. (red.), „Midzy Wis a Pilic”, t. 8, 26,0 z (wydawnictwo cige)

SZYDLIK-LESZCZYSKA A., Kwalifikacje absolwentw a wymagania rynku pracy (na przykadzie wybranych kierunkw studiw technicznych), 13,0 z (monografia)

WIECH S., PIELAS J. (red.), „Almanach Historyczny”, t. 9, 30,0 z (wydawnictwo cige)

WINIEWSKA-RUTKOWSKA L., Midzy przeszoci a teraniejszoci. Studia z pogranicza filozofii, polityki i sztuki, 25,0 z (zbir rozpraw)

EBER-DZIKOWSKA I., BARTOSZCZYK J., Znaczenie nauczania biologii w ksztatowaniu osobowoci ucznia, 19,0 z (monografia)

ELEZIK A., GAWCKA-AJCHEL B., Jzyk rosyjski dla studentw kierunkw humanistycznych, 20,0 z (podrcznik)

Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
ul. Witosa 45, 60-693 Pozna
tel./faks 061 848 78 08
e-mail: wydawnictwo@up.poznan.pl www.up.poznan.pl/wydawnictwo

Bereszyski A., Tomaszewska S., Zwierzta a zabobony, 294 s., 26,0 z (monografia)

Baszkiewicz Z., Mechanizacja. rodki techniczne i energetyczne, 348 s., 33,5 z (podrcznik)

Baszkiewicz Z., Technika rolnicza. Narzdzia i maszyny rolnicze, 315 s., 33,50 z (podrcznik)

Boniecki P., Elementy modelowania neuronowego w rolnictwie, 124 s., 28,0 z (podrcznik)

Broda J. (red.), Wrd niegw i bagien tajgi. Relacje lenikw deportowanych w 1940 roku z ziem wschodnich II Rzeczypospolitej w gb Zwizku Radzieckiego, 836 s., 52,0 z (monografia)

Brzozowska A., Gawcki J. (red.), Woda w ywieniu i jej rda, 149 s., 18,0 z

Durczak K., Pomiary wielkoci geometrycznych w technice, 268 s., 36,0 z (podrcznik)

Fiedorow Z., Gobniak B., Weber Z., Choroby rolin rolniczych, wyd. 4, 208 s., 22,0 z (podrcznik)

Fiedorow Z., Gobniak B., Weber Z., Oglne wiadomoci z fitopatologii, 208 s., 24,0 z (podrcznik)

Flaczyk E., Grecka D., Korczak J., Towaroznawstwo produktw spoywczych, 505 s., 35 z (podrcznik)

Gajewska-Szczerbal H., Wybrane zagadnienia z technologii misa. Opakowania jednostkowe i urzdzenia pakujce w przemyle misnym, 78 s., 11,0 z (skrypt)

Gawcki J., Baryko-Pikielna N. (red.), Zmysy a jako ywnoci i ywienia, 192 s., 16,0 z (monografia)

Gawcki J., Libudzisz Z., Mikroorganizmy w ywnoci i ywieniu, 148 s., 14,0 z (monografia)

Golcz A., Seidler-oykowska K., Bazylia pospolita (Ocimum basilicum L.), 103 s., 25,0 z (monografia)

Goaski J., Atlas rozmieszczenia mynw wodnych w dorzeczach Warty, Brdy i czci Baryczy w okresie 1790-1960. Cz 5. Grna Warta, 158 s., 19,0 z

(monografia)Gwiazdowicz D.J., Ascid mites (Acari, Mesostigmata) from selected forest ecosystems and microhabitats in Poland, 247 s., 45 z (monografia)

Haber Z., Urbaski P., Ksztatowanie terenw zieleni z elementami ekologii, wyd. 2, 234 s., 25,0 z (podrcznik)

Ilnicki P., Polskie rolnictwo a ochrona rodowiska, 485 s., 30,0 z (podrcznik)Jakubus M., Siarka w rodowisku, 50 s., 12,50 z (monografia)

Kala R., Statystyka dla przyrodnikw, wyd. 2, 232 s., 20,0 z (podrcznik)

Kijowski J., Cegielska-Radziejewska R. (red.), Kontrola zagroe ywnoci auditowanym i certyfikowanym systemem ISO 22000/HACCP, wyd. 2, 193 s. (monografia)

Krause J., Lisiecka A., Szczepaniak S., Ozdobne roliny jednoroczne i dwuletnie. Uprawa w gruncie, 175 s., 30,0 z (podrcznik)

Kruczek A., wiczenia ze szczegowej uprawy rolin rolniczych. Roliny zboowe, 158 s., 17,0 z (skrypt)

Krysztofiak A., Mechanika pojazdw i cignikw rolniczych, 120 s., 22,50 z (podrcznik)

Mi R., Urzdzanie lasw wielofunkcyjnych, wyd. 2, 387 s., 35,0 z (podrcznik)

Mocek A., Drzymaa S., Maszner P., Geneza, analiza i klasyfikacja gleb, wyd. 4, 416 s., 31,0 z (monografia)

Nowakowski W., Metodyka nauczania przedmiotw zawodowych w szkoach rolniczych, wyd. 3, 239 s., 25,0 z (podrcznik)

Oleksyn H., Kompozycje rolinne w ksztatowaniu terenw zieleni, 152 s., 25,0 z (podrcznik)

Politycka B., Sownik terminw z fizjologii rolin angielsko-polski i polsko-angielski, 87 s., 17,0 z (sownik)

Rzsa S., Owczarzak W., Struktura gleb mineralnych, 394 s., 45,0 z – oprawa sztywna, 37,50 z – oprawa zwyka (monografia)

Rzenik Cz., Podstawy obsugi technicznej maszyn rolniczych, wyd. 2, 203 s., 20,0 z (podrcznik)

Somski R. (red.), Analiza DNA. Teoria i praktyka, 573 s., 55,0 z (podrcznik)

witoski M. (red.), Postpy genetyki molekularnej byda i trzody chlewnej, 431 s., 26,0 z (monografia)

witoski M., Sota E., Jaszczak K., Diagnostyka cytogenetyczna zwierzt domowych, 165 s., 34,0 z (podrcznik)

Szczepaniak S., Lisiecka A., Byliny ozdobne, 158 s., 36 z (podrcznik)

Tylkowska K., Dorna H., Szopiska D., Patologia nasion, 184 s., 29,0 z (podrcznik)

Uchman W. (red.), Substancje dodatkowe w przetwrstwie misa, wyd. 2, 321 s., 38,0 z (monografia)

Weres J., Krysztofiak A., Boniecki P., Nowakowski K. (red.), Elementy inynierii systemw rolnictwa, 218 s., 30,0 z (monografia)

Wilkaniec B., Entomologia stosowana, wyd. 3, 257 s., 22 z (podrcznik)

Wilkaniec A., Wichrowski M. (red.), Fortyfikacje w przestrzeni miasta, 236 s., 38,0 z (monografia)

Wrzeniewski W. (red.), Wybrane zagadnienia dydaktyki biologii, 247 s., 19,0 z (skrypt)

Wyczaek I., Wyczaek E., Geodezyjne pomiary inynieryjne, s. 180, 24,0 z (podrcznik)

Wysocki F., Lira J., Statystyka opisowa, wyd. 2, 204 s. (podrcznik)

Zdrojewska J., Przytua J., Badania diagnostyczne, 140 s., 13,0 z (poradnik)

WYDAWNICTWO AKADEMII EKONOMICZNEJ W POZNANIU
61-895 Pozna, ul. Powstacw Wielkopolskich 16
tel. (061) 854 31 54, 854 31 55,
fax 854 31 59,
www.wydawnictwo-ae.pl,
e-mail: info@wydawnictwo-ae.pl

ABRAMOWICZ Witold, Filtrowanie informacji, 626 s., cena 112 z, monografia

CZERNY Janusz, Rachunkowo w cyklu ycia przedsibiorstw, 182 s., cena 36 z, monografia

GRYKO Jzefa Monika, KLUZEK Marta, KUBIAK Jarosaw, NOWACZYK Tomasz, Planowanie finansowe w przedsibiorstwie, 220 s., cena 36 z, podrcznik

GUZIK Bogusaw, Podstawy ekonometrii, 260 s., cena 39 z, podrcznik

GUZIK Bogusaw, Wstp do teorii prognozowania i symulacji, 206 s., cena 37 z, podrcznik

JANC Agnieszka, KAUNY Radosaw, Audyt wewntrzny i audyt zewntrzny w banku, 168 s., cena 27 z, podrcznik

JANCZYK Marek, Prawo konsumenckie, 186 s., cena 39 z, podrcznik

KRZAKIEWICZ Kazimierz, Zarzdzanie antykryzysowe w organizacji, 224 s., cena 50 z, monografia

JARMOOWICZ Wacaw, RATAJCZAK Marek, (red.), Liberalizm we wspczesnej gospodarce, 360 s., cena 60 z, monografia

ANDRZEJCZAK Aldona (red.), Przedsibiorczo w edukacji, 148 s., cena 22 z, monografia

WONIAK Beata, Bezrobocie rwnowagi i nierwnowagi a polityka pastwa wobec rynku pracy, 132 s., cena 30 z, monografia

WYBIERALSKA Katarzyna, Towaroznawcza ocena wpywu skadnikw mineralnych zawartych w produktach rynkowych na wybrane waciwoci flawonoidw, 242 s., cena 48 z, monografia

ZMYLONY Piotr, Partnerstwo i przywdztwo w regionie turystycznym, 156 s., cena 30 z, monografia

SZKOA GWNA HANDLOWA W WARSZAWIE
OFICYNA WYDAWNICZA
al. Niepodlegoci 164, 02-554 Warszawa
sekretariat (0-22) 564-94-86
telefax (0-22) 564-86-86
Dystrybucja (0-22) 564-94-77
e-mail: wydawnictwo@sgh.waw.pl
ksigarnia internetowa:
www.wydawnictwo.waw.pl www.sgh.waw.pl/wydawnictwo/

Aluchna M., Poszajski P., Zarzdzanie japoskie. Cigo i zmiana, 2008, 245 s., 24 z

Archutowska J., English for Finance/Finanzsprache Deutsch. Podrczny sownik finansowy, 2008, 400 s., 45 z

Bartkowiak R., Ostaszewski J. (red.), O nowy ad gospodarczy w Polsce, 2008, 682 s., 48 z

Baszczak-Przybyciska I., Produkcja gospodarstw domowych jako czynnik dochodotwrczy, 2008, 230 s., 23 z

Bombol M., Czas wolny jako kategoria diagnostyczna procesw rozwoju spoeczno-gospodarczego, 2008, 206 s., 25 z

Boratyska A., Zasada minimaksu i procedury optymalne w statystycznych problemach decyzyjnych przy niepenej informacji a priori, 2008, 173 s., 25 z

Bossak J.W., Instytucje, rynki i konkurencja we wspczesnym wiecie, 2008, 404 s., 45 z

Buczek S., Fierla A. (red.), Rynek kapitaowy w Polsce i na wiecie – jak mdrze inwestowa, 2008, 502 s., 50 z

Dworzecki Z., Romanowska M. (red.), Strategie przedsibiorstw w otoczeniu globalnym, 2008, 392 s., 30 z

Garbarski L. (red.), Koszty i efekty dziaa marketingowych, 2008, 205 s., 26 z

Gobiowski T., Dudzik T., Lewandowska M., Witek-Hajduk M., Modele biznesu polskich przedsibiorstw, 2008, 348 s., 35 z

Herman A. (red.), Kwartalnik Nauk o Przedsibiorstwie, Nr 2 (7), kwiecie–czerwiec 2008, 2008, 120 s., 35 z

IHZ i SE SGH, Seminaria Naukowe – Rok akademicki 2006–2007, 2008, 201 s., 20 z

Iwanicz-Drozdowska M., Bezpieczestwo rynku usug finansowych. Perspektywa Unii Europejskiej, 2008, 219 s., 26 z

Jano-Kreso M., Usugi spoeczne a zrwnowaony rozwj regionw, 2008, 308 s., 30 z

Kaliski J.(red.), Poczet doktorw Honoris Causa, 2008, 272 s., 40 z

KNoP, Kwartalnik Nauk o Przedsibiorstwie, nr 1 (6), stycze–marzec, 2008, 120 s., 35 z

Konarski S. (red.), Kompetencje spoeczno-psychologiczne ekonomistw i menederw, 2008, 198 s., 25 z

Korporowicz V., Promocja zdrowia. Ksztatowanie przyszoci, 2008, 218 s., 30 z

Kowalski A.K., Polityka regionalna w Unii Europejskiej w Irlandii i Wielkiej Brytanii w latach1989–2006, 2008, 299 s., 30 z

KRKL, Edukacja ekonomistw i menederw/Education of Economist and managersNr (1) 8, stycze–marzec 2008, 183 s., 18 z

Latoszek E. (red.), Finansowanie MSP w Polsce ze rodkw finansowych UE jako czynnik wpywajcy na konkurencyjno przedsibiorstw, 2008, 223 s., 23 z

Lewandowski J., Prawo handlowe, 2008, 184 s., 25 z

Marecki M., Wieloch M., Biznesplan. Elementy planowania dziaalnoci rozwojowej, 2008, 418 s., 50 z

Macio S. (red.) Studia wysze pierwszego i drugiego stopnia w SGH. Informator 2008/2009, 2008, 350 s., cena 28 z

Mczyska E. (red.), Bankructwa przedsibiorstw. Wybrane aspekty instytucjonalne, 2008, 280 s., 35 z

Michalski T. i Piech K., Konkurencyjno Polski w procesie pogbiania integracji europejskiej i budowy gospodarki opartej na wiedzy, 2008, 713 s., 50 z

Minkiewicz B. i Bdowski P., Absolwenci SGH na rynku pracy, 2008, 190 s., 19 z

Morawski W., Zawistowski A., Stare okrgi przemysowe. Dylematy industrializacji i dezindustrializacji, 2008, 394 s., 38 z

Ornarowicz U., Meneder XXI wieku. Definicja. Identyfikacja. Edukacja, 2008, 318 s., 32 z

Osiski J.(red.), Administracja publiczna na progu XXI wieku. Wyzwania i oczekiwania, 2008, 256 s., 27 zrocki M. (red.), Innowacyjne systemy, procesy i metody zarzdzania midzynarodowego, 2008, 356 s., 28 z

Sochacka-Krysiak H. (red.), Gospodarka finansowa jednostek samorzdu terytorialnego w warunkach decentralizacji zarzdzania sektorem publicznym, 2008, 310 s., 37 z

Sosnowska A, obejko S., Drogi do sukcesu polskich maych i rednich przedsibiorstw, 2008, 283 s., 25 z

Struycki M., Podstawy zarzdzania, 2008, 328 s., 37 z

Struycki M. (red.), Mae i rednie przedsibiorstwa. W wietle strategii lizboskiej, 2008, 289 s., 30 z

Teichmann E., Batyckie i wschodnie pogranicze Unii Europejskiej. Wybrane zagadnienia, 2008, 239 s., 24 z

Weresa M.A., Polska. Raport o konkurencyjnoci 2008. Konkurencyjno sektora usug, 2008, 356 s., 50 z

Weresa M.A., Poland. Competitivenes Report 2008. Focus on Services, 2008, 356 s., 50 z

Wrzesiski M., Kapita podwyszonego ryzyka. Proces inwestycyjny i efektywno, 2008, 372 s., 45 z

Wachowiak P., Kulturowe i kadrowe problemy internacjonalizacji przedsibiorstw, 2008, 310 s., 25 z

Wiatr M.S., Zarzdzanie indywidualnym ryzykiem kredytowym. Element systemu, 2008, 294 s., 38 z

Yan Y., Foreign Direct Investment and China’s International Competitiveness, 2008, 258 s., 30 z

ZAwiliska I., Optymalny obszar walutowy. Teoria i praktyka na kontynencie amerykaskim, 2008, 313 s., 34 z

Wydawnictwo AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
wE WROCAWIU
ul. Adama Mickiewicza 98
51-684 Wrocaw
tel./fax (071) 848 78 08tel./fax (071) 347 30 50
email: wydawnictwo@awf.wroc.pl

Zato K., Jaszczak M..(red.), Science in swimming, cz II, s.202, 41 z

Superlak E., Dyspozycje osobnicze a umiejtnoci dziaania w grze zespoowej, s. 128, 42 z

Stefaniak T. Dokadno odtwarzania zadanej siy przez zawodnikw sportw walki, s.178, 59,50 z

Serafin R., Obcienie ukadu ruchu czowieka w wiczeniach zamachowych na kkach, s. 92, 40 z

Bober T., Siemieski A. (red.), Contemporary biomechanics: selected topics, s.106, 50 z

Rozprawy Naukowe AWF we Wrocawiu (Problemy badawcze w lekkoatletyce i gimnastyce), 25, s.190, 40 z

Rozprawy Naukowe AWF we Wrocawiu (Biomechanika w sporcie i rehabilitacji), 26, s.54, 20 z

PASTWOWA WYSZA SZKOA ZAWODOWA W KRONIE
Rynek 1, 38-400 Krosno
tel. (0-13) 43 755 30
fax (0-13) 43 755 11
http://www.pwsz.krosno.pl
e-mail: pwsz@pwsz.krosno.pl

RUDA Maria, KUSZ Dariusz (red.): Wybrane problemy rolnictwa i ochrony rodowiska. 2006, 190 s., format B5, 12 z

WOJTYCZEK ukasz: Anatomia ukadu ruchu czowieka z elementami anatomii czynnociowej. 2004, 93 s., format B5, 8 z (dodruk)SMOLE Marek: Paradygmaty oceny funkcjonowania przedsibiorstw. 2006, 192 s., format B5, 14 z

ZABORNIAK Stanisaw (red.): Studia i szkice z dziejw turystyki na Podkarpaciu. 2006, 195 s., format B5, 10 z

ZABORNIAK Stanisaw (red.): Studia i szkice z dziejw sportu na Podkarpaciu. 2007, 126 s., format B5, 9 z

WARCHO Krzysztof, WOJTYCZEK ukasz (red): Miejsce i rola wychowania fizycznego w szkole po reformie systemu edukacji. 2007, 303 s., format B5, 33 z

KUAKOWSKA – LIS Joanna, SIKORA Kazimierz (red.): Ponad granicami. Kultura, literatura i jzyk obszarw pogranicza. Materiay z midzynarodowej konferencji naukowej Krosno 21-22 kwietnia 2006. 2007, 192 s., format B5, 14 z

WITALISZ Wadysaw, RYGIEL Dorota (red.): Culture, language and literature in European and world border regions. Proceedings of the International Conference, Krosno 21 – 23 April 2006. Vol.2. 2007, 288 s., format B5, 18 z

WOJTYCZEK ukasz (red.): Stan i perspektywy rozwoju turystyki w regionach Polski. Materiay Midzyuczelnianej Konferencji Studenckich K Naukowych 27-28 kwietnia 2006. 2007, 128 s., format B5, 12 z

ZABORNIAK Stanisaw: Z dziejw lekkoatletyki w Polsce. Tradycje chodu sportowego od Tadeusza Kuchara do Roberta Korzeniowskiego (1904 – 2004). 2008, 437 s., format B5, 28 z

RAJS Robert: Informatyczne systemy rezerwacyjne w turystyce. 2007, 192 s., format B5, 13 z

PӣTORAK Witold, SZMYD ukasz (red.): Turystyka w rozwoju obszarw grskich w polsko – ukraiskiej strefie Karpat. 2008, 220 s., format B5, 13 z

GUZIK Czesaw, SZMYD ukasz (red.): Spoeczestwo i gospodarka subregionu kronieskiego na przeomie XX i XXI wieku. 2008, 272 s., format B5.

Wysza Szkoa Biznesu w Dbrowie Grniczej41-300 Dbrowa Grniczaul. Cieplaka 1 cNIP: 629-10-88-993tel. 032 295 93 40fax 032 295 93 44e-mail: biblioteka@wsb.edu.pl

CHWISTECKA-DUDEK H., SROKA W., Alianse strategiczne: Problemy teorii i dylematy praktyki, wyd. II (zm. i uzup.), 148 s., 40 z, przedsibiorczo, monografia

KOWALSKA K. (red. nauk.), Konkurencyjno przedsibiorstw na rynku krajowym i zagranicznym, wyd. I, 164 s., 35 z, przedsibiorczo, praca zbiorowa

KUBICKA J. (red.), The challenges of the globalization process. India in the age globalization, wyd. I, 138 s., + CD-ROM, 45 z, gospodarka, praca zbiorowa

MARECKA E., MARECKI F., Informatyczne systemy finansw, wyd. I, 123 s., 40 z, informatyka, monografia

WIECZOREK T. (red. nauk.), Informatyczne systemy zarzdzania finansami. Wprowadzenie do problematyki, wyd. I, 126 s., 30 z, informatyka, praca zbiorowa

Witkowski M., Meneder czy antropolog. Jak powstaje dyskurs midzykulturowy marketingu i zarzdzania, wyd. I, 209 s., 35 z, marketing, zarzdzanie, antropologia

Wydawnictwo Wyszej Szkoy Zarzdzania Ochron Pracy w Katowicachul. Bankowa 8, 40-007 Katowice, 032 355 97 70 wew. 21, wydawnictwo@wszop.edu.pl

Bielak Tomasz, Proza Macieja Somczyskiego (Joe Alexa), Katowice 2008, 280 s.cena: 30 PLN

Sidor Tadeusz, Podstawy metrologii. Przegld metod i przyrzdw pomiarowych, Katowice 2008, 105 s. cena: 18 PLN

Mikuszewski Tomasz, Szymszal Jan, Matematyka Tom 3, Katowice 2008, 394 s., cena: 23 PLN

Wgrzyniak A., Bielak T. (red.), Praca – dobro indywidualne i spoeczne, 150 s., cena: 23 PLN

Heba Agnieszka, Zbir zada z matematyki, Katowice 2007, 144 s., cena: 23 PLN

Kidawa Andrzej, Zagroenia elektryczne w rodowisku pracy, Katowice 2007, 156 s.,

WYSZA SZKOA TURYSTYKI I HOTELARSTWA W GDASKUul. Miszewskiego 12/13, 80-239 Gdasktel./fax: (058) 340-47-84www.wstih.ple-mail: wstih@wstih.pl

Witold Nierzwicki, Jako ywnoci. Cz pierwsza, 2008, s. 163, format B5, c. 16 z; towaroznawstwo spoywcze

Zbigniew Witkiewicz, Stanisaw Wilgocki, Redaktor naukowy: Witold Nierzwicki, Organizacja i technika pracy w zakadzie gastronomicznym, Seria: Hotelarstwo i Gastronomia (cz.2), 2008, s. 214, format B5, c. 42 z; gastronomia, podrcznik akademicki

Barbara Dbrowska, Rynek turystyczny Unii Europejskiej. Wybrane zagadnienia, 2008, s. 274, format B5, c. 28 z; turystyka, podrcznik akademicki

Mariusz Taniewski, Badanie smaku, 2008, s. 57, format B5, c. 15 z; fizjologia

Wojciech Nastaj, Rachunkowo zarzdcza w hotelarstwie i gastronomii, 2008, s. 98, format B5, c. 18 z; rachunkowo, podrcznik akademicki

Wojciech Nastaj, Irena Myjkowska, Rachunkowo zarzdcza w hotelarstwie i gastronomii. Zbir zada., 2008, s. 103, format B5, c. 18 z; rachunkowo, wiczenia

Turystyka biznesowa. Zbir materiaw pokonferencyjnych, Gdask 6-7 wrzenia 2007, 2007, s. 440, format B5, c. 35 z; turystyka, materiay pokonfencyjne

Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
www.ar.lublin.pl., e-mail:wydawnictwo@up.lublin.pl
ul. Akademicka 13, 20-950 Lublintel. (0-81) 445-66-60

JZEF NURZYSKI Nawoenie rolin ogrodniczych, wyd. II, 153 s., format B5, 20 z

ELBIETA JOLANTA BIELISKA, BARBARA FUTA Ochrona rodowiska przyrodniczego. Wybrane zagadnienia, 68 s., format B5, 18 z

JACEK WASILEWSKI, EUGENIUSZ KRASOWSKI Tokowe silniki spalinowe, 249 s., format B5, 35 z

KRYSTYNA GOSTKOWSKA, ALICJA SZWED, HELENA IGLIK

Przewodnik do wicze z mikrobiologii, 46 s. format B5, 7 z

MARTA KANKOFER, JANUSZ WIERCISKI Chemia oglna i biochemia zwierzt. Przewodnik do wicze, 128 s., format B5, 27 z

KRZYSZTO KOSTRO, ZDZISAW F. GLISKI, EUGENIUSZ G. GRELA, ZBIGNIEW GRDZKI, ANTONI KOPCZEWSKI Choroby zakane i parazytozy trzody chlewnej. Podstawy ywienia, odporno, patologia, terapia, zoonozy, 249 s., format B5, 64 z

Wydawnictwa cige, rozprawy naukowe

DARIUSZ DZIKI Analiza wpywu wstpnego zgniatania ziarna zb na rozdrabnianie udarowe, 96 s., format B5

IZABELA KRAKOWSKA Ekspresja receptorw estrogenowych i w neuronach tworu hipokampa podczas procesu neurogenezy oraz u dojrzaych pciowo samic krlikw, 100 s., format B5

URSZULA KOSIOR-KORZECKA Zmiany hormonalne oraz ekspresja mRNA receptorw leptynowych w komrkach przysadki owiec z indukowanymi ACTH torbielami jajnikowymi, 101 s., format B5

WOJCIECH OPUSZYSKI Warto diagnostyczna i prognostyczna wybranych parametrw histologicznych oraz wskanikw proliferacji i apoptozy w nowotworach gruczou sutkowego suk, 145 s., format B5

ANNA CZECH Wspdziaanie fitazy mikrobiologicznej z enzymami hydrolizujcymi frakcje polisacharydw nieskrobiowych, kalcytriolem oraz kwasem mrwkowym i jego sol potasow w ywieniu wi, 104 s., format B5

MAREK SAPUA Wpyw pobudliwoci nerwowej koni maopolskich na ich cechy uytkowe, 78 s., format B5

WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU WARMISKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE
ul. Jana Heweliusza 14, 10-718 Olsztyn
tel. (089) 523 36 61, 523 49 05 (dystrybucja),
tel./fax (089) 523 43 38
www.uwm.edu.pl/wydawnictwo/
e-mail: wydawca@uwm.edu.pl

Chemia

uczyski M. K., Wilamowski J., Gra M., Kozik B., Smoczyski L., Podstawy chemii organicznej. Teoria i praktyka, 483 s. (36,0 z).

Ekonomia i zarzdzanie

Sooma A., Instytucje i usugi bankowe w opinii wacicieli mikro- i maych przedsibiorstw, 161 s. (22,0 z).

Filozofia

Ostasz L., To Be Above. Towards Psychology and Anthropology of Transcending, 257 s. (18,0 z).

Filologia polska

Kosek I., Fleksja i skadnia niecigych imiennych jednostek leksykalnych, 226 s. (23,0 z).

Geodezja

Wanic A., Instrumentoznawstwo geodezyjne i elementy technik pomiarowych, 458 s. (50,0 z).

Historia

Breski W., Pastwowe przedsibiorstwo Poczta Polska, Telegraf i Telefon w systemie spoeczno-gospodarczym pastwa polskiego 1918–1991, 354 s. (25,0 z).

Gadkowski K., Kanzel/ambona. Protestancka wsplnota lokalna na Grnym lsku, 386 s. (30,0 z).

Korzeniewska-Lasota A., Ukraicy na Warmii i Mazurach w latach 1947–1970, 229 s. (26,0 z).

Kultura

Urnia J., Wsppraca sportowa w regionach warmisko-mazurskim i kaliningradzkim w latach 1956-2006, 296 s. (24,0 z).

Matematyka i informatyka

Sobieski W., GNU Fortran z elementami wizualizacji danych, 403 s. (32,0 z).

Pedagogika

Bartnikowska U., Kossakowski Cz., Krause A. (red.), Dyskursy pedagogiki specjalnej 7. Wspczesne problemy pedagogiki specjalnej, 511 s. (30,0 z).

Prawo

Kopacz M., Wznowienie oglnego postpowania administracyjnego na podstawie orzeczenia Trybunau Konstytucyjnego, 173 s. (20,0 z).

Krajewski P., Prawno-kanoniczna ochrona czowieka w kontekcie zagroe inynierii genetycznej, 191 s. (22,0 z).

Poski T., Krzywkowska J. (red.), Maestwo i rodzina w prawie kanonicznym, polskim i midzynarodowym, 520 s. (35,0 z).

Sztychmiler R. (red.), Media – wartoci – prawo, 149 s. (18,0 z).

Szymaska U., Zbek E., Prawo i ochrona rodowiska – prawne, ekonomiczne, ekologiczne i techniczne aspekty ochrony rodowiska naturalnego, 215 s. (22,0 z).

Rolnictwo i ksztatowanie rodowiska

Dobers E. S., Introduction to Geographic Information Systems. Exercises, 93 s. (10,0 z).

Wojnowska-Barya I. (red.), Trendy w biotechnologii rodowiskowej, 220 s. (22,0 z).

Socjologia

Ciukszo D., Dziecko w teatrze ycia spoecznego, 143 s. (18,0 z).

Doliwa U., Radio studenckie w Polsce. Studia z teorii komunikacji i medioznawstwa 1, 189 s. (20,0 z).

Stankiewicz M. W., Konflikt jako zjawisko integrujce i dezintegrujce oblicze wspczesnego wiata, 578 s. (40,0 z).

Technologia ywnoci i ywienia

Ziajka S. (red.), Mleczarstwo, t. 1, 388 s. (40,0 z).

Teologia

Machinek M., Spr o status ludzkiego embrionu, 2007, 401 s. (34,0 z).

Weterynaria

Sok R., Choroby owadw uytkowych, 90 s. (14,0 z).

Czasopisma

Acta Neophilologica X, 2008.

Acta Polono-Ruthenica XIII, 2008.

Acta Scientiarum Polonorum, Administratio Locorum 7 (1), 2008 (10,0 z); 7 (2), 2008; 7 (3), 2008.

Echa Przeszoci IX, 2008.

Forum Teologiczne IX, 2008 (20,0 z).

Humanistyka i Przyrodoznawstwo 14, 2008.

Keryks. Midzynarodowy Przegld Pedagogicznoreligijny VI, 2007, 238 s. (15,0 z); VII, 2008.

Olsztyn Economic Journal 3 (1), 2008, 179 s. (15,0 z); 3 (2), 2008.

Polish Journal of Natural Sciences 23 (1), 2008, 267 s. (20,0 z); 23 (2), 2008, 270 s. (20,0 z); 23 (3), 2008, 192 s. (20,0 z); 23 (4), 2008.

Prace Jzykoznawcze X, 2008.

Studia Prawnoustrojowe 8, 2008, 320 s.

Technical Sciences 11, 2008.

Forum Akademickie Page Not Found - Forum Akademickie

Błąd 404 - Strona o podanym adresie nie istnieje