Aktualności
Konkursy
30 Listopada
Źródło: Facebook/L’Oréal
Opublikowano: 2022-11-30

Poznaliśmy tegoroczne stypendystki L’Oréal

Sześć utalentowanych badaczek otrzymało stypendia L’Oréal-UNESCO Dla Kobiet i Nauki. Laureatki prowadzą nowatorskie badania w dziedzinie nauk o życiu i środowisku.

Uroczysta gala XXII edycji programu odbyła się w Centrum Nauki Kopernik i była częścią konferencji naukowej organizowanej przez Uniwersytet Warszawski z okazji 200-lecia urodzin Ludwika Pasteura. Dokonując wyboru, jury pod przewodnictwem prof. dr hab. Ewy Łojkowskiej, wzięło pod uwagę dorobek naukowy, doświadczenie oraz możliwe praktyczne wykorzystanie badań w przyszłości. W tym roku do programu aplikowały 122 kandydatki. Stypendia zostały przyznane w trzech kategoriach.

W kategorii magistranckiej (stypendium w wys. 20 tys. zł):

  • lek. Karolina Brzegowy z Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie, która zajmuje się badaniem związku między składem histologicznym skrzepliny udarowej a skutecznością leczenia udaru metodami wewnątrznaczyniowymi

Od II roku studiów medycznych związana jest z Katedrą Anatomii CM UJ. Za swoje osiągnięcia naukowe otrzymała m.in. Laur Medyczny im. dr Wacława Mayzla, stypendium Ministra Edukacji i Nauki i stypendium rektora UJ
dla najlepszych studentów. Była laureatką programu „Najlepsi z Najlepszych! 4.0.” Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Od tego roku  jest także kierownikiem grantu PRELUDIUM 20 finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki.

W kategorii doktoranckiej (30 tys. zł):

  • mgr Kalina Andrysiak z Zakładu Biotechnologii Medycznej na Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie – za badanie molekularnych mechanizmów kardiomiopatii u pacjentów z dystrofią mięśniową Duchenne’a

Jest absolwentką biologii oraz biologii molekularnej na WBBiB UJ. W 2017 roku rozpoczęła studia doktoranckie, w trakcie których trzykrotnie otrzymała stypendium z dotacji projakościowej oraz dwukrotnie stypendium rektora UJ. W 2019 roku uzyskała grant naukowy na zbadanie roli utrofiny w kardiomiopatii u pacjentów z DMD w ramach konkursu PRELUDIUM organizowanego przez Narodowe Centrum Nauki.

  • mgr Marta Kędziora z Instytutu Farmakologii im. J. Maja PAN w Krakowie – za projekt pt. Farmakoterapia choroby zwyrodnieniowej stawów – charakterystyka mechanizmów oraz poszukiwanie nowych strategii terapeutycznych

Ukończył neurobiologię na UJ. W swoim doktoracie zajmuje się farmakoterapią choroby zwyrodnieniowej stawów oraz badaniem nowych związków mających potencjał do uśmierzania bólu towarzyszącego pacjentom cierpiącym na tę chorobę. Odbyła dwumiesięczny pobyt badawczy na Uniwersytecie w Bordeaux we Francji oraz pięciomiesięczny pobyt badawczy na Virginia Commonwealth University (USA). Jest laureatką stypendium Prezesa Polskiej Akademii
Nauk za wybitne osiągnięcia oraz kierownikiem grantu PRELUDIUM 20.

W kategorii habilitacyjnej (35 tys. zł):

  • dr Katarzyna Bandyra z Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, która bada rolę ludzkiego białka PNPazy w mitochondrialnym metabolizmie RNA

Absolwentka biotechnologii UW. W czasie studiów doktoranckich na Uniwersytecie w Cambridge zgłębiała metabolizm RNA poprzez badania nad oddziaływaniami białek z RNA i uzyskiwanie trójwymiarowych struktur takich kompleksów. Otrzymała tam stypendium BBSRC oraz Cambridge European Trust. Obecnie jest adiunktką na Wydziale Chemii UW. Laureatka europejskiego stypendium Marie Skłodowskiej-Curie Widening Fellowship oraz grantów Narodowego Centrum Nauki (POLS oraz SONATA) i EMBO Installation Grant.

  • dr Sylwia Judycka z Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie – za opracowanie i optymalizację procedur kriokonserwacji nasienia ryb

Absolwentka biologii na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Pracuje jako adiunkt w Zakładzie Biologii Gamet i Zarodka w IRZiBŻ PAN w Olsztynie. Jest w nim również kierowniczką Pracowni Biotechnik i Biotechnologii  Rozrodu. Uzyskała finansowanie na projekt PRELUDIUM z Narodowego Centrum Nauki. Otrzymała stypendium Ministra Edukacji i Nauki dla wybitnych młodych naukowców oraz wyróżnienia Komitetu Nauk Zootechnicznych i Akwakultury Polskiej Akademii Nauk w 2022 roku za zespołowe osiągnięcie naukowe. Jest także laureatką Nagrody Naukowej Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie i Białymstoku.

  • dr Monika Gawałko z Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, która pracuje nad rozwiązaniami zdrowia mobilnego (mHealth) w wykrywaniu i leczeniu pacjentów z migotaniem przedsionków

Odbyła staż kliniczno-badawczy w Maastricht University Medical Center w dziedzinie kardiologii oraz staże na
Wydziale Nauk Biomedycznych Uniwersytetu Kopenhaskiego (Dania) i w Instytucie Farmakologii Uniwersytetu Duisburg-Essen (Niemcy). W ośrodkach tych wykonuje badania ze szczególnym uwzględnieniem mobilnych rozwiązań zdrowotnych w migotaniu przedsionków oraz parakrynnego efektu osierdziowej tkanki tłuszczowej i mikroflory jelitowej na migotanie przedsionków. Jest laureatką m.in. stypendium Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców.

Promocja osiągnięć kobiet nauki, zachęcenie ich do kontynuowania prac badawczych oraz udzielenie wsparcia finansowego – to główne założenia programu L’Oréal dla Kobiet i Nauki, realizowanego przez L’Oréal Polska we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki, Polskim Komitetem do spraw UNESCO oraz Polską Akademię Nauk. Polska edycja programu prowadzona jest od 2001 roku. Jego celem jest wsparcie badań kobiet-naukowców, które mimo dużego wkładu w rozwój nauki stanowią jedynie 30% wszystkich ludzi nauki. W dotychczasowych 22 edycjach stypendia przyznano 117 wybitnym badaczkom pracującym w Polsce.

MK

Karolina Brzegowy
Kalina Andrysiak
Marta Kędziora
Katarzyna Bandyra
Sylwia Judycka
Monika Gawałko
Dyskusja (0 komentarzy)