Aktualności
Nagrody
30 Listopada
Opublikowano: 2022-11-30

Nagrody wydziałowe Polskiej Akademii Nauk

Poszczególne wydziały Polskiej Akademii Nauk, jak co roku, nagradzają uczonych za wybitne osiągnięcia i twórcze prace badawcze. Przedstawiamy laureatów nagród: Wydziału I Nauk Humanistycznych i Społecznych, Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych, Wydziału III Nauk Ścisłych i Nauk o Ziemi, Wydziału IV Nauk Technicznych PAN oraz Wydziału V Nauk Medycznych. 

Nagrody wydziałowe PAN cieszą się szczególnym prestiżem w środowisku naukowym. Przyznawane są co roku polskim badaczom lub cudzoziemcom zatrudnionym w Polsce za wybitne i twórcze prace naukowe. Z wnioskami występują członkowie Polskiej Akademii Nauk oraz członkowie komitetów naukowych i problemowych afiliowanych przy danym wydziale. Laureatów wyłania każdy z pięciu wydziałów Polskiej Akademii Nauk. Poznaliśmy już wszystkich nagrodzonych w tym roku.

Nagrodę naukową Wydziału I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN otrzymali:

 • w dziedzinie ekonomii im. Fryderyka Skarbka: dr Jagoda Kaszowska-Mojsa z Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN za rozprawę doktorską The role of systemic risk in the origin, course and effects of financial crisis in the EU countries;
 • w dziedzinie filozofii im. Tadeusza Kotarbińskiego: dr Marek Pokropski z Uniwersytetu Warszawskiego za publikację Mechanisms and consciousness: integrating phenomenology with cognitive science;
 • w dziedzinie socjologii im. Ludwika Krzywickiego: dr hab. Jan Winczorek z Uniwersytetu Warszawskiego za publikację Dostęp do prawa. Ujęcie socjologiczne;
 • w dziedzinie historii kultury: prof. dr hab. Tomasz Kizwalter z Uniwersytetu Warszawskiego za publikację Polska nowoczesność. Genealogia;
 • w dziedzinie historii sztuki: prof. dr hab. Jan K. Ostrowski z Uniwersytetu Jagiellońskiego za publikację Portret w dawnej Polsce.

W dziedzinie historii kultury wyróżnienie honorowe przyznano dr hab. Grażynie Szwat-Gyłybow z Instytutu Slawistyki PAN za pracę zbiorową Leksykon idei wędrownych na słowiańskich Bałkanach. XVIII–XXI w., t. 1–10.

 

Nagrodę naukową Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN otrzymał:

 • zespół z Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN: prof. dr hab. Michał Jasiński (IChB PAN i Katedra Biochemii i Biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu), dr Karolina Jarzyniak (Katedra Biochemii i Biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu), dr Joanna Banasiak (IChB PAN), mgr Tomasz Jamruszka (IChB PAN), dr Aleksandra Pawela (IChB PAN) – za wybitne osiągnięcie badawcze pt. Poznanie mechanizmu dystrybucji cytokinin w procesie biologicznego wiązania azotu u roślin bobowatych.

Wyróżnienia przyznano:

 • zespołowi z Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w składzie: prof. dr hab. Andrzej Ciereszko, dr Sylwia Judycka, dr hab. Joanna Nynca, dr hab. Mariola Dietrich – za cykl prac dotyczących  zagadnienia badawczego pt. Opracowanie wystandaryzowanej metody kriokonserwacji nasienia ryb i jej wdrożenie do programów doskonalenia hodowli ryb łososiowatych;
 • zespołowi z Instytutu Paleobiologii im. Romana Kozłowskiego PAN, Politechniki Warszawskiej, Uniwersytetu Warszawskiego oraz Uniwersytetu w Uppsali w składzie: dr. hab. Tomasz Sulej (IP), dr Grzegorz Niedźwiedzki (Department of Organismal Biology, Evolutionary Biology Centre, Uppsala University), dr Maksymilian Sienkiewicz (Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa PW), dr Mateusz Tałanda (Wydział Biologii UW) – za wybitne osiągnięcie badawcze pt. The earliest-known mammaliaform fossil from Greenland sheds light on origin of mammals;
 • zespołowi z Instytutu Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN w składzie: prof. dr hab. Magdalena Frąc, dr hab. inż. Justyna Cybulska, dr Agata Gryta, mgr Mateusz Mącik, dr Karolina Oszust i prof. dr hab. Lidia Sas-Paszt (Instytut Ogrodnictwa – Państwowy Instytut Badawczy w Skierniewicach) – za wybitne osiągnięcie badawcze – cykl prac pod wspólnym tytułem Poprawa bioróżnorodności funkcjonalnej i strukturalnej mikroorganizmów glebowych dla zrównoważonego i ekologicznego rolnictwa;
 • zespołowi z Politechniki Gdańskiej w składzie: prof. dr hab. Agnieszka Bartoszek-Pączkowska (Wydział Chemiczny PG), dr inż. Izabela Koss-Mikołajczyk (Wydział Chemiczny PG), dr inż. Monika Baranowska (Wydział Chemiczny PG) – za wybitne osiągnięcie badawcze mające na celu wyjaśnienie obserwacji, że żywność pochodzenia roślinnego zawierająca bioaktywne fitozwiązki o charakterze przeciwutleniaczy wykazuje lepsze działanie prozdrowotne niż te substancje wyizolowane z roślin.

 

Naukowców uhonorował też Wydział III Nauk Ścisłych i Nauk o Ziemi:

Nagrodę Naukową im. Marii Skłodowskiej-Curie w dziedzinie chemii przyznano prof. dr. hab. Andrzejowi Katrusiakowi za Laboratorium chemii materiałowej w komorze diamentowej (Lab in a DAC).

Laureatem Nagrody Naukowej im. Stanisława Staszica w dziedzinie nauk o Ziemi został dr hab. Jakub Witkowski za osiągnięcie: Biogeniczna sedymentacja krzemionkowa paleogenu w ujęciu paleoceanograficznym, taksonomicznym i biostratygraficznym.

Nagrodę Naukową im. Włodzimierza Kołosa w dziedzinie nauk o Ziemi otrzymał dr hab. Bartosz Szyszko za cykl 11 prac składających się na osiągnięcie zatytułowane Hybrydy acenów i porfiryn: od nietypowych ligandów do przełączników molekularnych.

Nagroda Naukowa im. Stefana Pieńkowskiego w dziedzinie fizyki trafiła w ręce dr Karoliny Mikulskiej-Rumińskiej za cykl prac dotyczących wyjaśnienia podstaw molekularnych procesu ferroptozy wraz z określeniem jej efektywnych metod inhibicji przy pomocy biofizyki molekularnej.

Nagrodę Naukową im. Wacława Sierpińskiego w dziedzinie matematyki dostał dr Piotr Achinger za prace z zakresu geometrii algebraicznej, w szczególności w obszarze deformacji, degeneracji i typów homotopii rozmaitości algebraicznych.

Nagroda Naukowa im. Ignacego Domeyki w dziedzinie nauk o Ziemi została przyznana dr hab. Zofii Dubickiej za osiągnięcie o nazwie: Ewolucja i znaczenie otwornic bentonicznych w naukach o Ziemi.

 

Nagrody naukowe Wydziału IV Nauk Technicznych PAN otrzymali:

 • prof. dr hab. inż. Wojciech Adamczyk z Politechniki Śląskiej – za monografię na temat modelowania i walidacji wielofazowych zjawisk przepływowych i cykl 20 artykułów dotyczących symulacji komputerowych procesów cieplno-przepływowych oraz ich eksperymentalnej walidacji;
 • dr hab. inż. Piotr Brzeski z Politechniki Łódzkiej – za cykl prac dotyczących nowo opracowanych narzędzi numerycznych do analizy multistabilnych układów dynamicznych oraz przedstawienie nowej miary stabilności, która umożliwia opisanie zmiennej w czasie wrażliwości na zaburzenia rozwiązań;
 • dr inż. Katarzyna Reczyńska-Kolman z Akademii Górniczo-Hutniczej – za pracę doktorską pt. Inhalable anticancer drug delivery systems based on fatty acids and magnetic nanoparticles i 5 prac powiązanych z pracą doktorską oraz 2 patenty krajowe;
 • dr Sylwia Terlicka z Instytutu Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. Aleksandra Krupkowskiego PAN – za cykl prac dedykowanych właściwościom termodynamicznym stopów na bazie Li;
 • dr inż. Katarzyna Turoń z Politechniki Śląskiej – za pracę doktorską pt. Model kształtowania i wdrażania systemu car-sharing z wykorzystaniem wielokryterialnego wspomagania decyzji;
 • dr hab. inż. Jakub Zdarta z Politechniki Poznańskiej za cykl 18 monotematycznych prac na temat projektowania zaawansowanych systemów do usuwania mikrozanieczyszczeń środowiskowych z wód i ścieków opartych o układy immobilizowanych enzymów.

 

Nagrody Naukowe Wydziału V Nauk Medycznych PAN otrzymali:

 • prof. dr hab. Marta Dziedzicka-Wasylewska, dr hab. Agata Faron-Górecka, dr Joanna Solich (Instytut Farmakologii im. Jerzego Maja PAN) – za cykl 4 publikacji nt. Określenie roli wybranych mikroRNA jako biomarkerów oporności na stres;
 • prof. dr hab. n. farm. Jolanta H. Kotlińska, mgr farm. Małgorzata Łopatyńska-Mazurek (Katedra i Zakład Farmakologii z Farmakodynamiką Uniwersytetu Medycznego w Lublinie – za cykl 3 publikacji pt. Nowe spojrzenie w badaniach przedklinicznych na patogenezę i możliwości terapeutyczne spektrum płodowych zaburzeń alkoholowych: Rola szlaku sygnałowego mTOR.

Medal im. Jędrzeja Śniadeckiego przyznano prof. dr hab. Jolancie Wierzbie z Kliniki Pediatrii, Hematologii i Onkologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Gdańsku – za wybitne osiągnięcia naukowe, kliniczne i organizacyjne oraz w dziedzinie popularyzacji nauki i medycyny.

Nagrodę Śniadeckiego otrzymał: prof. dr hab. Marek Jastrzębski z Kliniki Kardiologii i Elektrokardiologii Interwencyjnej oraz Nadciśnienia Tętniczego Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum – za cykl 5 prac pt. Stymulacja lewej odnogi pęczka Hisa: aspekty kliniczne, elektrokardiograficzne oraz elektrofizjologiczne.

Z kolei Laur Medyczny im. Doktora Wacława Mayzla – honorowe wyróżnienie dla studentów pracujących naukowo, otrzymali:

 • Aleksandra Włodarczyk, studentka VI roku Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum – za dwie publikacje: Machine learning analyzed weather conditions as an effective means in the predicting of acute coronary syndrome prevalence oraz Warunki atmosferyczne a nagłe schorzenia układu sercowo-naczyniowego;
 • Łukasz Antkowiak, student VI roku Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach – za cykl 7 publikacji pt. Zastosowanie nowoczesnych narzędzi diagnostycznych w ocenie przedoperacyjnej i wyborze optymalnej techniki operacyjnej u pacjentów z ogniskowymi schorzeniami ośrodkowego układu nerwowego;
 • Karolina Polewska, Piotr Tylicki, Aleksander Och, studenci IV roku Wydziału Lekarskiego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego – za cykl 4 publikacji dotyczących przebiegu, powikłań i profilaktyki choroby COVID-19 u pacjentów przewlekle hemodializowanych;
 • Łukasz Jan Moskal, student VI roku Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu – cykl 9 prac naukowo-badawczych z zakresu onkologii;
 • Aleksandra Gołąb, studentka III roku Wydziału Medycyny i Stomatologii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie – za cykl prac pt. Rola zaburzeń homeostazy na wyniki odległe u pacjentów kardiochirurgicznych;
 • Alicja Jodczyk, Przemysław Kasiak, Grzegorz Gruba, Natalia Adamczyk, Zuzanna Sikora, Joanna Gębarowska, studenci III, V i VI roku Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego – za cykl 3 publikacji dotyczących zbadania wpływu pandemii COVID-19 oraz wprowadzonych ograniczeń na zdrowie studentów w Polsce;
 • Wojciech Łosiewski, student Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu – za publikację pt. 7-[[(4-methyl-2-pyridinyl)amino](2-pyridinyl)methyl]-8-quinolinol (compound 30666) inhibits enhancer activity and reduces B-cell lymphoma growth – A question of specificity.

MK, źródło: PAN

Dyskusja (0 komentarzy)