Aktualności
Nagrody
20 Listopada
Opublikowano: 2023-11-20

Nagrody wydziałowe Polskiej Akademii Nauk

Poszczególne wydziały Polskiej Akademii Nauk, jak co roku, nagradzają uczonych za wybitne osiągnięcia i twórcze prace badawcze. Przedstawiamy laureatów nagród: Wydziału I Nauk Humanistycznych i Społecznych, Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych, Wydziału III Nauk Ścisłych i Nauk o Ziemi, Wydziału IV Nauk Technicznych PAN oraz Wydziału V Nauk Medycznych.

Nagrody wydziałowe PAN cieszą się szczególnym prestiżem w środowisku naukowym. Przyznawane są co roku polskim badaczom lub cudzoziemcom zatrudnionym w Polsce za wybitne i twórcze prace naukowe. Z wnioskami występują członkowie Polskiej Akademii Nauk oraz członkowie komitetów naukowych i problemowych afiliowanych przy danym wydziale. Laureatów wyłania każdy z pięciu wydziałów Polskiej Akademii Nauk. Poznaliśmy już wszystkich nagrodzonych w tym roku.

Nagrodę naukową Wydziału I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN przyznano:

 • w dziedzinie historii im. Joachima Lelewela: dr. Jakubowi Gałęziowskiemu z Uniwersytetu Warszawskiego za publikację Niedopowiedziane biografie. Polskie dzieci urodzone z powodu wojny”;
 • w dziedzinie językoznawstwa im. Kazimierza Nitscha: dr hab. Izabeli Duraj-Nowosielskiej z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu za publikację „Chcąc-nie chcąc? Intencjonalność działania w wyrażeniach języka polskiego”;
 • w dziedzinie nauk politycznych: prof. dr. hab. Krzysztofowi Pałeckiemu z Uniwersytetu Jagiellońskiego za publikację „Teoria Władzy”;
 • w dziedzinie prawa im. Leona Petrażyckiego: dr. hab. Dawidowi Miąsikowi z Instytutu Nauk Prawnych PAN za publikację „Zasady i prawa podstawowe. System prawa Unii Europejskiej”;
 • w dziedzinie psychologii im. Władysława Witwickiego: dr hab. Agnieszce Popiel i dr Ewie Pragłowskiej z Uniwersytetu SWPS za publikację „Psychoterapia poznawczo-behawioralna. Teoria i Praktyka”.

Na wniosek Komisji ds. nagrody w dziedzinie nauk prawnych im. Leona Petrażyckiego została podjęta uchwała w sprawie przyznania wyróżnienia pracy pt.: „Criminal Careers. Life and Crime Trajectories of Former Juvenile Offenders Adulthood”, pod redakcją dr. hab. Witolda Klausa, prof. dr hab. Ireny Rzeplińskiej i dr hab. Dagmary Woźniakowskiej-Fajst.

Nagrodę naukową Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN otrzymali:

 • zespół badaczy z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu: dr Sushell Sagar Bhat, dr Dawid Bielewicz, dr Tomasz Gulanicz, dr Łukasz Szewc, dr Anna Kasprowicz-Maluski, dr hab. Dariusz Jan Smoliński, dr Agata Stępień, dr Jakub Dolata, dr Mateusz Bajczyk, prof. dr hab. Zofia Szweykowska-Kulińska, prof. dr hab. Artur Jarmołowski za „Określenie molekularnych mechanizmów biogenezy mikroRNA w komórkach roślin”;
 • dr Mateusz Tałanda z Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego za „Rozpoznanie wczesnej ewolucji gadów łuskonośnych na podstawie skamieniałości”;
 • prof. dr hab. Jacek Kulawik z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowego Instytutu Badawczego za wybitną monografię pt. „Fundamentalne problemy zarządzania ryzykiem w rolnictwie. Od ryzyka czystego i spekulatywnego do ERM i ryzyka łańcuchów (sieci) żywnościowych”.

Wyróżnienia przyznano:

 • zespołowi naukowemu z Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN w składzie: dr Alicja Puścian, dr Karolina Andraka, dr Kacper Kondrakiewicz, dr Ksenia Meyza, prof. dr hab. Ewelina Knapska za „Odkrycie nowych obwodów neuronalnych odpowiedzialnych za kontrolę reakcji pokarmowych i społecznych – perspektywa spersonalizowanych terapii zaburzeń zachowania”;
 • zespołowi naukowemu z Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w składzie: dr Michał Gabruk, prof. dr hab. Jerzy Kruk za osiągnięcie pt. „Struktura kompleksu światłozależnej oksydoreduktazy protochlorofilidu (LPOR) wraz z naturalnym substratem, przy wykorzystaniu techniki mikroskopii krioelektronowej (cryo-EM)”;
 • zespołowi naukowemu z Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego i Uniwersytetu we Florencji w składzie: prof. dr hab. Łukasz Dziewit, dr Przemysław Decewicz, dr Adrian Górecki, dr Mikołaj Dziurzyński za „Opracowania nowych narzędzi do analiz rezystomu”.

Naukowców uhonorował też Wydział III Nauk Ścisłych i Nauk o Ziemi:

 • Nagrodę Naukową im. Stefana Pieńkowskiego w dziedzinie fizyki otrzymał dr hab. Michał Oszmaniec z Centrum Fizyki Teoretycznej PAN w Warszawie oraz Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej – Państwowego Instytutu Badawczego za osiągnięcie pt. „Zastosowania pomiarów uogólnionych w komputerach kwantowych najbliższej przyszłości.”
 • Nagroda Naukowa im. Włodzimierza Kołosa w dziedzinie chemii trafiła do dr. hab. Macieja Ptaka z Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego PAN we Wrocławiu za „Określenie mechanizmów przemian fazowych, właściwości fotonowych i dynamiki molekularnej za pomocą spetroskopii IR i Ramana w kryształach hybrydowych organiczno-nieorganicznych halogenków i mrówczanów metali z protonowymi aminami i amidynami”.
 • Laureatem Nagrody Naukowej im. Wacława Sierpińskiego w dziedzinie matematyki został dr hab. Maciej Dołęga z Instytutu Matematycznego PAN w Warszawie za cykl prac z zakresu kombinatoryki algebraicznej i enumeratywnej, w szczególności w obszarze funkcji symetrycznych z zastosowaniem do prawdopodobieństwa, teorii reprezentacji i geometrii enumeratywnej.
 • Nagrodę Naukową im. Maurycego Piusa Rudzkiego w dziedzinie nauk o Ziemi przyznano dr. inż. Andrzejowi Górszczykowi z Instytutu Geofizyki PAN w Warszawie za osiągnięcie pt. „Rozwój i zastosowanie metod obrazowania sejsmicznego w wysokiej rozdzielczości, ze szczególnym uwzględnieniem inwersji pełnego pola falowego w skali skupowej”.

Nagrodę naukową Wydziału IV Nauk Technicznych PAN otrzymali:

 • dr inż. Karol Abratkiewicz z Politechniki Warszawskiej za rozprawę doktorską „Methods of analysis and synthesis for radar signals using chirp rate estimation in the time-frequency domain” oraz powiązany z nią cykl 19 publikacji dotyczących nowatorskich metod analizy sygnałów radarowych w dziedzinie czas-częstotliwość;
 • dr hab. inż. Marta Gmurek z Politechniki Łódzkiej za cykl 14 prac dotyczących zastosowań technik zaawansowanego utleniania wody i ścieków w ujęciu zagadnień jakości wody oraz idei gospodarki wody w obiegu zamkniętym;
 • dr inż. Aleksander Hejna z Politechniki Poznańskiej za cykl 12 prac oraz 1 patent krajowy dotyczące termomechanicznej oraz chemicznej modyfikacji napełniaczy lignocelulozowych i ich zastosowania w kompozytach polimerowych;
 • dr inż. Soman Rohan z Instytutu Maszyn Przepływowych PAN za cykl 20 publikacji pt. „Opracowanie niezawodnych metod i systemów monitorowania stanu technicznego dla konstrukcji izotropowych i anizotropowych”;
 • dr hab. inż. Łukasz Sadowski z Politechniki Wrocławskiej za monografię i cykl prac dotyczących identyfikacji poziomu zespolenia układów warstwowych z kompozytów cementowych uzyskanej na podstawie wieloskalowych badań zespolenia warstw i morfologii powierzchni metodami nieniszczącymi wspartymi sztuczną inteligencją;
 • dr hab. inż. Stanisław Wrona z Politechniki Śląskiej za cykl prac pt. „Modelowanie, optymalizacja i sterowanie w systemach redukcji hałasu”.

Nagrodę naukową Wydziału V Nauk Medycznych PAN otrzymali:

 • prof. dr hab. Agata Przekora Kuśmierz, dr n. farm. Paulina Kazimierczak, dr n. farm. Vladyslav Vivcharenko, mgr Michał Wójcik (Uniwersytet Medyczny w Lublinie) – za cykl 3 publikacji pt. „Nowatorskie opatrunki na bazie biopolimerów (kurdlanu, agarozy, chitozanu) do leczenia trudno gojących się ran”;
 • prof. dr hab. Barbara Zabłocka, dr Maria Kawalec, dr Anna Boratyńska-Jasińska, mgr inż. Piotr Wojtyniak (Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN w Warszawie) – za cykl 2 publikacji pt. „Udział mitochondriów w uszkodzeniu i regeneracji neuronów w modelach ischemii i reperfuzji mózgu. Rola mitofuzyny 2”.

Medal im. Jędrzeja Śniadeckiego przyznano prof. dr. hab. Andrzejowi Pająkowi z Instytutu Zdrowia Publicznego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego – za wybitne osiągnięcia naukowe w dziedzinie kardiologii prewencyjnej.

Laur Medyczny im. Doktora Wacława Mayzla – honorowe wyróżnienie dla studentów pracujących naukowo, otrzymali:

 • Tomasz Górnicki, student VI Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu – za publikację pt. „Expression of RBMS3 in Breast Cancer Progression”;
 • Miłosz Miedziaszczyk, student V roku Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu – za cykl 2 prac pt. „Ocena skuteczności farmakoterapii nadczynności przytarczyc u pacjentów z przewlekłą chorobą nerek”;
 • Wojciech Nazar, student V roku Wydziału Lekarskiego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego – za cykl 3 publikacji pt. „Analiza zmian świadomości społecznej dotyczącej zanieczyszczenia powietrza w Polsce w latach 2016–2022 z uwzględnieniem okresu pandemii COVID-19”;
 • Miłosz Sebastian Nestorowicz, student V roku Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku – za cykl 2 publikacji pt. „Nowe właściwości starych leków – kompleksowa ocena działania antyglikooksydacyjnego amantadyny i aminoguanidyny”;
 • Jan Roczniak, student VI roku Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego – za publikację pt. „Comparison of Access Site-Related Complications and Quality of Life in Patients after Invasive Cardiology Procedures According to the Use of Radial, Femoral, or Brachial Approach”;
 • Stanisław Surma, student VI roku Wydziału Nauk Medycznych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach – za publikację pt. „Coffee or tea: Anti-inflammatory properties in the context of atherosclerotic cardiovascular disease prevention”;
 • Nicol Zielińska, studentka V roku Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi – za cykl 7 prac pt. „Zmienności morfologiczne w obrębie kończyny górnej, ich znaczenie kliniczne wykorzystywane w ortopedii”.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)