Aktualności
Sprawy nauki
06 Maja
Opublikowano: 2024-05-06

Apel prezesów akademii nauk państw członkowskich UE

Nauka i innowacje są kwintesencją wolności i odporności Unii Europejskiej, jej globalnej konkurencyjności oraz dobrobytu (…) Przyszłe wyzwania – w tym zmiany klimatu i utrata różnorodności biologicznej, migracja międzynarodowa, bezpieczeństwo żywnościowe, transformacja energetyczna – są tak złożone i pilne, że nie można im skutecznie sprostać bez nauki i bez opartego na zaufaniu dialogu między nauką, polityką, społeczeństwem obywatelskim i podmiotami gospodarczymi – piszą w apelu do kandydatów w wyborach do Parlamentu Europejskiego prezesi akademii nauk ze wszystkich 27 państw członkowskich UE.

Sygnatariusze listu zwracają uwagę na cztery najważniejsze postulaty wspólne dla całego środowiska naukowego Unii Europejskiej: zapewnienie UE pozycji światowego lidera w dziedzinie nauki i innowacji, promowanie otwartego i wolnego systemu nauki, inwestowanie w naukę i edukację oraz wykorzystywanie aktualnej wiedzy naukowej w polityce.

Nauka i innowacje są kwintesencją wolności i odporności Unii Europejskiej, jej globalnej konkurencyjności, dobrobytu i dobrostanu. Nie powinno to być traktowane jako coś oczywistego. Niezbędne jest zachowanie otwartego i opartego na współpracy międzynarodowej charakteru badań naukowych oraz wykorzystanie wiedzy naukowej w polityce, która stawia czoła głównym wyzwaniom naszych demokratycznych społeczeństw – piszą szefowie europejskich akademii nauk.

Dodają, że współpraca międzynarodowa i otwarta wymiana wiedzy, naukowców i studentów są głównymi atutami Unii Europejskiej. Dlatego, jak wskazują, decydenci powinni powstrzymać się od stawiania zniechęcających barier.

Powinni oni chronić zasady wolności akademickiej, autonomii instytucji akademickich oraz otwartej międzynarodowej wymiany osób i informacji, zapewniając jednocześnie bezpieczne i zrównoważone warunki pracy dla naukowców i studentów – czytamy w apelu.

Podkreślono w nim, że zapewnienie Europie pozycji światowego lidera w dziedzinie nauki i innowacji wymaga stabilnych inwestycji. Aby dotrzymać kroku innym częściom świata, Unia Europejska i jej państwa członkowskie powinny, zdaniem sygnatariuszy apelu, zrealizować wspólnie uzgodnioną ambicję inwestowania 3% PKB rocznie w badania i rozwój. Przy okazji zbliżających się wyborów, zaakcentowano także rolę Parlamentu Europejskiego, który dzięki Programowi Ramowemu i Europejskiej Przestrzeni Badawczej ponosi ogromną odpowiedzialność za rozwój nauki i innowacji w UE.

Wzywamy państwa członkowskie i instytucje Unii Europejskiej do ciągłego i mądrego wykorzystywania dowodów naukowych w kształtowaniu polityki. Przyszłe wyzwania – w tym zmiany klimatu i utrata różnorodności biologicznej, migracja międzynarodowa, bezpieczeństwo żywnościowe, transformacja energetyczna – są tak złożone i pilne, że nie można im skutecznie sprostać bez nauki i bez opartego na zaufaniu dialogu między nauką, polityką, społeczeństwem obywatelskim i podmiotami gospodarczymi – kończą prezesi akademii nauk.

Wśród sygnatariuszy apelu jest także prof. Marek Konarzewski, prezes Polskiej Akademii Nauk.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)