Aktualności
Sprawy nauki
25 Lutego
Źródło: KPRP
Opublikowano: 2020-02-25

Odpowiedź Kancelarii Prezydenta w sprawie wniosków o nominację profesorską

Wnioski o nadanie tytułu profesora są procedowane w Kancelarii Prezydenta RP w kolejności ich składania przez uprawniony organ, tj. Centralną Komisję ds. Stopni i Tytułów/Radę Doskonałości Naukowej – informuje sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP Andrzej Dera. To odpowiedź na pismo Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara.

Sprawa dotyczy dr. hab. Michała Bilewicza, prof. Uniwersytetu Warszawskiego, oraz dr. hab. Waltera Żelaznego, prof. Uniwersytetu w Białymstoku. Obaj od dłuższego czasu czekają na profesorską nominację. Według doniesień mediów, opóźnienia mogą mieć związek zarówno z wątpliwościami dotyczącymi problematyki, będącej przedmiotem pracy naukowej kandydatów (m.in. badania nad antysemityzmem), jak i działalnością pozanaukową (zaangażowanie w działalność Komitetu Obrony Demokracji). W piśmie do prezydenta Bodnar zwrócił się o wskazanie przyczyn, dla których obaj naukowcy muszą tak długo czekać na decyzję. Odpowiedź nadeszła 19 lutego.

„Uprzejmie informuję, że wnioski o nadanie tytułu profesora są procedowane w Kancelarii Prezydenta RP w kolejności ich składania przez uprawniony organ, tj. Centralną Komisję ds. Stopni i Tytułów/Radę Doskonałości Naukowej” – odpisał sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP Andrzej Dera.

Dodał, że przepisy, zarówno ustawy z 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, jak i ustawy z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz ustawy z 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, nie określają terminu, w którym głowa państwa zobligowana jest do wydania postanowienia w sprawie nadania tytułu profesora.

W dalszej części pisma czytamy, że w trakcie analizy wniosku dotyczącego dr. hab. Michała Kamila Bilewicza „okazało się, że swoje opinie w tym postępowaniu sporządziło 6 osób, spośród nich 4 osoby (3 recenzentów i superrecenzent Centralnej Komisji), są zatrudnione w tej samej uczelni, tj. SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, piąty z recenzentów w latach 1996–2012 był przewodniczącym Rady Programowej SWPS, a szósty recenzent ściśle współpracował z ww. kandydatem”. W konsekwencji Kancelaria Prezydenta RP zwróciła się do Centralnej Komisji o wyjaśnienie wątpliwości, „czy dobór recenzentów w przedmiotowej sprawie nie narusza § 19 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków prowadzenia czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora”. Prezydencki minister informuje ponadto, że „stanowisko Centralnej Komisji wątpliwości nie wyjaśniło, sprawa nadal pozostaje więc w toku procedury”.

Odnosząc się do wniosku o nominację dr. hab. Waltera Żelaznego, minister Andrzej Dera odpowiedział, że „pełnomocnik działający w imieniu ww. osoby złożył skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie i sprawa obecnie znajduje się w toku postępowania sądowego”.

MK

Odpowiedź Kancelarii Prezydenta RP

Dyskusja (0 komentarzy)