Aktualności
Sprawy nauki
25 Listopada
Opublikowano: 2021-11-25

Rekomendacje AMU PAN w sprawie postępowań habilitacyjnych

Zwiększenie jawności i jakości procesu recenzyjnego, skrócenie procedury, wyjaśnienie wątpliwości dotyczących przedmiotu oceny dorobku – to rekomendacje Akademii Młodych Uczonych PAN w sprawie postępowania o nadanie stopnia doktora habilitowanego.

Akademia Młodych Uczonych PAN przygotowała rekomendacje w sprawie postępowań o nadanie stopnia doktora habilitowanego. Zdaniem autorów, wdrożenie tych propozycji nie wymaga zmiany prawa i mieści się w kompetencjach Rady Doskonałości Naukowej. Jak dodają, rekomendacje te mogą się stać przyczynkiem do dyskusji nad miejscem habilitacji w systemie awansu naukowego i standardami, jakie procedura ta powinna spełniać.

Najwięcej zmian dotyczy procedury oceny dorobku. Akademia proponuje wprowadzenie mechanizmu zapobiegania konfliktom interesów w postaci możliwości wskazania przez habilitanta osób, które z ważnych względów nie powinny brać udziału w jego ocenie. Ponadto, w ocenie AMU PAN, lista nazwisk, będąca podstawą wyłaniania recenzentów, powinna być sporządzana w sposób bardziej przejrzysty, np. poprzez dobór losowy z systemu POLON spośród osób spełniających określone przez ekspertów RDN kryteria. Wśród innych pomysłów jest także zwiększenie udziału w ocenie wniosku recenzentów zagranicznych oraz wdrożenie rozwiązań podnoszących jakość recenzji.

Po pierwsze, należy dążyć do częściowej przynajmniej standaryzacji recenzji, przy czym ich formularz czy wzór musi uwzględniać specyfikę dyscyplin. Po drugie, RDN powinna rozważyć stworzenie systemu
oceny jakości recenzji na wzór stosowanego przez agencje grantowe, redakcje czasopism czy komitety konferencji. Jak wskazują przykłady głośnych medialnie postępowań ws. nadania stopni i tytułów, sama możliwość upublicznienia treści recenzji nie gwarantuje ich jakości – przekonują członkowie AMU PAN.

W zakresie jawności Akademia zwraca uwagę, że RDN powinna pilnie uzupełnić dane i dokumenty w bazie postępowań habilitacyjnych i profesorskich, do której prowadzenia zobowiązana była od 2011 r. Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów. Młodzi uczeni wskazują, że w bazie brakuje zwłaszcza dokumentów z ostatniego roku działalności Komisji, co uderza w transparentność postępowań habilitacyjnych.

W swoich rekomendacjach AMU PAN podkreśla również, że Rada Doskonałości Naukowej powinna w ramach
obowiązujących przepisów bardziej skutecznie działać na rzecz skrócenia czasu rozpatrywania wniosków. Z kolei wytyczne RDN należy uściślić, by w sposób niebudzący wątpliwości wskazywały, że ocenie podlega cały dorobek habilitanta, nie zaś wyłącznie 1 monografia czy 1 cykl artykułów.

AMU przeanalizowała również dane z systemu RADON dotyczące postępowań w latach 2020–2021. Opracowanie można znaleźć tutaj.

MK

Rekomendacje AMU PAN w sprawie postepowania o nadanie stopnia dr. hab.

Wyraźnie widzimy kryzys recenzji

 

Dyskusja (0 komentarzy)