Aktualności
Sprawy nauki
02 Marca
Źródło: www.pixabay.com
Opublikowano: 2021-03-02

Stanowisko RGNiSW w sprawie wykazu czasopism

Ewaluacja działalności jednostek naukowych, przeprowadzona przy użyciu wykazu zmienionego w ostatnio zastosowanym trybie, nie pozwoli uzyskać wiarygodnego obrazu ich rzeczywistego poziomu naukowego – napisała Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

W stanowisku opublikowanym 1 marca RGNiSW wyraziła zaniepokojenie wykazem czasopism ogłoszonym przez ministra edukacji i nauki 9 lutego, a następnie ponownie zmodyfikowanym 18 lutego. Niepokój Rady pogłębił dodatkowo tryb, w jakim nastąpiła zmiana wykazu, ujawniony w oświad­czeniu Komisji Ewaluacji Nauki.

Rada zwraca uwagę, że lista czasopism punktowanych jest jednym z podstawowych narzędzi ewaluacji osiągnięć polskich uczelni oraz instytutów naukowych w poszcze­gólnych dyscyplinach nauki i sztuki i to od niego w dużej mierze zależy rzetelność i wiary­god­ność zarówno przebiegu, jak i wyników tej oceny. Autorzy listu przypominają, że na posiedzeniu Prezydium Rady Głównej w lipcu 2018 roku, z udziałem ówczesnego ministra nauki i szkolnictwa wyższego Jarosława Gowina, wypracowano koncepcję wsparcia procesu budowania wykazu czasopism, poprzez utworzenie ponad 40 dyscyplinowych zespołów eksperckich, złożonych z wiodących badaczy, wyłonionych wraz ze środowiskiem akademickim.

Uwzględniając te doświadczenia, Rada Główna zdecydowanie uważa, że był to jedyny wiarygodny dla środowiska akademickiego tryb opracowania oraz modyfikacji wykazu czasopism naukowych, będącego podstawą ewaluacji działalności naukowej. Niestety, ostatnio opublikowany wykaz, przygotowany ze złamaniem powyższych zasad, sprawia wrażenie konstrukcji całkowicie arbitralnej – zaznaczono w stanowisku.

Rada zauważa także, że w nowej wersji wykazu pojawiły się periodyki, które nie występują ani w międzynarodowych bazach czasopism naukowych o najwięk­szym zasięgu, ani w programie wsparcia polskich czasopism.

Zatem, w świetle ustawowej definicji osiągnięcia naukowego (art. 265 ust. 9) artykuły naukowe opublikowane w tych czasopismach nie będą mogły być uwzględnione w procesie ewaluacji działal­ności naukowej – konkluduje RGNiSW.

Jej członkowie podkreślają, że intencja, jaką było dowartościo­wanie czasopism, które mają wyjątkowe znaczenie dla rozwoju gospodarki, życia społecznego i kultury, została opacznie zrealizowana. Ich zdaniem prace ważne z tego punktu widzenia publikują nie tylko przedstawiciele nauk humanistycznych i społecznych, lecz także leśnicy, geolodzy, hydrolodzy czy reprezentanci dyscyplin technicznych.

Po drugie, wykaz czasopism jest z założenia narzędziem, które ma w procesie ewaluacji obiektywnie zidentyfikować najbardziej znaczące osiągnięcia, uzyskane w danej jednostce naukowej. Oprócz tego, proces ewaluacji przewiduje uwzględnienie wpływu działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki poprzez ekspercką ocenę tzw. opisów wpływu. Tu jest miejsce, gdzie można by uwzględnić publikacje w polskich czasopismach, mających wyjątkowe znaczenie  dla rozwoju gospodarki, życia społecznego i kultury, w tym także w takich, które dotąd nie znalazły miejsca w międzynarodowych bazach czasopism. Aby wesprzeć ten proces, KEN mogłaby rozważyć przedsta­wienie propozycji listy takich czasopism – czytamy w stanowisku RGNiSW.

Jak dodano, „nowy wykaz arbitralnie modyfikuje także wartości punktowe przypisane wielu czasopismom, narusza­jąc delikatną strukturę wzajemnych relacji między periodykami naukowymi, z dużym trudem wypraco­waną przez KEN, w transparentnym współdziałaniu ze środowiskiem naukowym”.

Powyższe argumenty skłaniają Radę do stwierdzenia, że „ewaluacja działalności jednostek naukowych, przeprowadzona przy użyciu wykazu zmienionego w ostatnio zastosowanym trybie nie pozwoli uzyskać wiarygodnego obrazu ich rzeczywistego poziomu naukowego”.

Dlatego Rada postuluje niezwłoczne przywrócenie uprzedniego wykazu czasopism wraz z ich punktacją oraz ograniczenie przyszłych modyfikacji tego wykazu do tych, które przygotuje zgodnie z wypraco­waną metodologią Komisja Ewaluacji Nauki. Jednocześnie Rada sugeruje rozważenie możliwości ustabilizo­wania oceny wpływu badań na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki poprzez uwzględnienie publikacji w polskich czasopismach o wyjątkowym znaczeniu dla rozwoju gospodarki, życia społecznego i kultury – napisano w stanowisku sygnowanym przez przewodniczącego Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Zbigniewa Marciniaka.

MK

Stanowisko Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Dyskusja (0 komentarzy)