Aktualności
Szkoły wyższe
08 Czerwca
Źródło: UPJPII
Opublikowano: 2020-06-08

Nowy rektor Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie

Senat Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, podczas wyborczego posiedzenia, które odbyło się w trybie online, zadecydował o powierzeniu stanowiska rektora uczelni na lata 2020–2024 ks. dr. hab. Robertowi Tyrale, prof. UPJPII. 

Ks. Robert Tyrała zastąpi na tym stanowisku ks. prof. zw. dr. hab. Wojciecha Zyzaka, któremu 31 sierpnia kończy się druga kadencja. Zgodnie ze statutem uczelni rektor-elekt mianował prorektorów. Po raz pierwszy w historii UPJPII funkcję tę powierzono osobie świeckiej! Dr hab. Małgorzata Duda, prof. UPJPII, będzie prorektorem ds. studenckich i dydaktyki. Ponadto: ks. dr hab. Antoni Świerczek, prof. UPJPII, będzie prorektorem ds. polityki kadrowej i promocji, a ks. prof. dr hab. Tomasz Rozkrut – prorektorem ds. nauki oraz dyrektorem Szkoły Doktorskiej.

Ks. dr hab. Robert Tyrała, prof. UPJPII, ur. się w 1965 r. w Krakowie. 19 maja 1990 roku został wyświęcony na kapłana przez kard. Franciszka Macharskiego w wawelskiej katedrze. Tego samego roku obronił pracę magisterską pt. Wiara, nadzieja i miłość w tekstach ojców apostolskich i uzyskał tytuł mgra teologii na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. W 1996 roku obronił pracę pt. Wkład ks. Grzegorza Gerwazego Gorczyckiego w rozwój muzyki w okresie baroku w Polsce  w czasie potrydenckiej reformy liturgicznej i uzyskał tytuł licencjata kościelnego z teologii na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. Z kolei w 1997 roku obronił pracę magisterską pt. Jan Paweł II w utworach muzycznych i został magistrem sztuki na Akademii Muzycznej w Krakowie.

Ukończył także podyplomowe studia w zakresie chórmistrzostwa na Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. W 2000 r. obronił pracę pt. Soborowa odnowa muzyki kościelnej w Polsce i uzyskał doktorat z liturgiki na Wydziale Teologicznym Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. W 2010 roku na podstawie dorobku i książki pt. Cecyliański ruch odnowy muzyki kościelnej na ziemiach polskich do 1939 roku habilitował się z nauk humanistycznych na Wydziale Historii i Dziedzictwa Kulturowego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Od 2016 roku jest profesorem nadzwyczajnym Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.

W 2019 roku opublikował książkę profesorską pt. Międzynarodowa Federacja PueriCantores 1944-2017. Ludzie, historia, idee. W latach 1997–2020 pracował na Akademii Muzycznej w Krakowie, gdzie w latach 2005–2019 był kierownikiem Katedry Muzyki Religijnej. Od 2000 roku pracuje na UPJPII w Krakowie. W latach 2006–2008 był przewodniczącym Międzyuczelnianej Komisji Akademii Muzycznej w Krakowie i Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie dla stworzenia kierunku muzyka kościelna, a po jego utworzeniu, do 2016 r., pełnił funkcję dyrektora Międzuczelnianego Instytutu Muzyki Kościelnej w Krakowie. Od 2018 roku piastuje funkcję prorektora ds. studenckich i dydaktyki UPJPII, od 2019 roku kieruje katedrą Historii Liturgii.

Wypromował przeszło 100 licencjatów i magistrów oraz 2 doktorów. Opublikował ponad 70 artykułów naukowych. W latach 2005–2020 był przewodniczącym Archidiecezjalnej Komisji Muzyki Kościelnej w Krakowie. Od 2006 roku jest członkiem Zespołu ds. transmisji telewizyjnych Konferencji Episkopatu Polski, a od 2012 r. konsultorem Podkomisji ds. Muzyki Kościelnej Konferencji Episkopatu Polski. W latach 2004–2009 był prezydentem Polskiej Federacji PueriCantores, a w latach 2009–2017 prezydentem Międzynarodowej Federacji PueriCantores. Zasiada w Radzie Programowej Festiwalu Festival Zelioli w Lecco we Włoszech. Jest redaktorem naczelnym czasopisma naukowego Pro Musica Sacra wydawanego przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie (od 2004 roku).

Choć sam Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie ma zaledwie dziesięcioletnią historię, to już w 1981 r. papież Jan Paweł II wydał motu proprio pt. Beata Hedvigis, na mocy którego ustanowiona została Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie, składająca się z trzech wydziałów: teologii, filozofii i historii kościoła. W 2009 roku papież Benedykt XVI, pragnąc uhonorować pamięć swego poprzednika Jana Pawła II, podniósł PAT do godności Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II.

Strukturę uniwersytetu tworzy 5 wydziałów: Teologiczny, Filozoficzny, Nauk Społecznych, Historii i Dziedzictwa Kulturowego, Prawa Kanonicznego oraz tarnowska sekcja Wydziału Teologicznego. W kategoryzacji z 2017 r. jednostki UP JP II uzyskały dwie kategorie A i cztery – B. UPJP II posiada uprawnienia do doktoryzowania w zakresie: nauk teologicznych, filozofii, historii, nauk o komunikacji społecznej i mediach oraz nauk socjologicznych, a prawo do habilitowania w zakresie teologii, filozofii i historii.

Uczelnia zatrudnia 449 etatowych pracowników, w tym 287 nauczycieli akademickich. W tej grupie jest 48 profesorów tytularnych; 89 doktorów habilitowanych, 110 doktorów i 39 magistrów. Na stanowiskach dydaktycznych pracują w UPJP II 43 osoby, w tym 26 starszych wykładowców, 11 wykładowców i 6 lektorów. Uczelnia zatrudnia też 161 pracowników administracji i obsługi, w tym 24 w projektach.

Na 15 kierunkach studiuje 1878 osób na studiach stacjonarnych i 145 na niestacjonarnych. Na studiach doktoranckich jest 469 słuchaczy, w tym 5 robi doktorat w trybie niestacjonarnym. Do szkoły doktorskiej przyjęto 17 osób.

źródło: UPJPII

Dyskusja (0 komentarzy)