Aktualności
Szkoły wyższe
24 Czerwca
Źródło: www.pwsztar.edu.pl
Opublikowano: 2020-06-24

Podwójna elekcja w PWSZ w Tarnowie dla prof. Małgorzaty Kołpy

Prof. Małgorzata Kołpa, wybrana kilka dni temu na rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie do końca obecnej kadencji, będzie kierować uczelnią także przez najbliższe cztery lata. 

Wybory rektora tarnowskiej PWSZ na kadencję 2020–2024 odbyły się we wtorek 24 czerwca. Poprzedziły je wybory uzupełniające na dokończenie obecnej kadencji. W obydwu miały wystartować początkowo te same kandydatki. Po tym, jak w miniony piątek 31 z 32 elektorów poparło prof. Małgorzatę Kołpę, powierzając jej tym samym misję zawiadywania PWSZ do końca sierpnia, druga z pretendentek – prof. Elżbieta Osewska – zrezygnowała z ubiegania się o fotel rektora na kolejną, pełną już, kadencję. Wynik drugiego głosowania nie był w tej sytuacji żadnym zaskoczeniem. Kolegium Elektorów jednogłośnie opowiedziało się za prof. Kołpą, oddając na nią wszystkie 31 głosów.

– Tak duże poparcie to dla mnie wielki zaszczyt, ale i ogromne wyzwanie. Zrobię wszystko, aby nie zawieść zaufania, jakim mnie Państwo obdarzyliście  powiedziała tuż po ogłoszeniu wyników.

Dr hab. Małgorzata Kołpa, prof. PWSZ, ukończyła Wydział Pielęgniarstwa w Akademii Medycznej we Wrocławiu. (obecny Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich). Pracę doktorską pt. „Stopień redukcji masy ciała a natężenie bólu i stan funkcjonalny pacjentów leczonych z powodu dyskopatii w odcinku lędźwiowym kręgosłupa” obroniła na Wydziale Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Stopień naukowy doktora habilitowanego uzyskała w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu na CM-UJ w dyscyplinie nauki o zdrowiu. Doświadczenie pielęgniarskie zdobyła na Bloku Operacyjnym oraz Oddziale Neurochirurgii Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza w Tarnowie, uzyskując tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego.

Od 2003 roku jest zatrudniona na stanowisku wykładowcy w Zakładzie Pielęgniarstwa Instytutu Ochrony Zdrowia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Od 2012 r. kieruje Zakładem Pielęgniarstwa. W tej kadencji jest prorektorem ds. współpracy i rozwoju.

Koordynuje nauczanie przedmiotów: neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne (opracowała plan i program nauczania oraz skrypt). Kierowała pracą Komisji Dydaktycznej i Komisji Jakości działającej przy Zakładzie Pielęgniarstwa. Brała udział w opracowaniu programu kształcenia i przewodnika dla studentów pielęgniarstwa. Jest koordynatorem ds. studenckiej wymiany międzynarodowej w ramach programu ERASMUS. Była organizatorem licznych konferencji naukowo-szkoleniowych skierowanych dla środowiska medycznego, w tym cyklicznej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej „Człowiek w zdrowiu i chorobie – promocja zdrowia, leczenie i rehabilitacja”. Z jej inicjatywy przeprowadzono wiele akcji, począwszy od promowania krwiodawstwa, poprzez organizację Jasełek i wspólnego kolędowania studentów ówczesnego Instytutu Ochrony Zdrowia i pacjentów tarnowskich szpitali, po zbieranie funduszy na budowę hospicjum Via Spei.

Jej działalność naukowa obejmuje badania z obszaru zdrowia publicznego połączone z edukacją zdrowotną w zakresie kształtowania prozdrowotnego stylu życia wśród dzieci, młodzieży szkolnej i ich rodzin. Jest współautorem i realizatorem programu „Zdrowy Tarnowianin” realizowanego w latach 2014–2017. Jest autorką kilkudziesięciu publikacji w czasopismach polskich i zagranicznych oraz licznych rozdziałów w recenzowanych monografiach.

Od 2005 roku należy do Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego, a od 2011 r. do Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Tarnowie, w której udziela się w pracach Komisji Kształcenia. Jest współzałożycielką i redaktorem tematycznym czasopisma „Health Promotion & Physical Activity”.

Funkcję rektora tarnowskiej PWSZ będzie sprawować do końca bieżącej kadencji. Wybory rektora, który pokieruje uczelnią przez kolejne cztery lata, odbędą się we wtorek 23 czerwca.

MK, źródło: PWSZ

Dyskusja (0 komentarzy)