Aktualności
Szkoły wyższe
19 Czerwca
Źródło: www.pwsztar.edu.pl
Opublikowano: 2020-06-19

Wybrano nowego rektora, wybiorą kolejnego

Dr hab. Małgorzata Kołpa została nowym rektorem Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Już na początku przyszłego tygodnia… kolejne wybory. 

Wybory uzupełniające w tarnowskiej PWSZ odbyły się w czwartek 18 czerwca. Ich przeprowadzenie stało się konieczne po tym, jak poprzedniej rektor, prof. Jadwidze Lasce, minister nauki i szkolnictwa wyższego wygasił mandat. Zdaniem ówczesnego szefa resortu Jarosława Gowina, miała ona złamać przepisy ustawy dotyczące pracy poza macierzystą uczelnią. Z początkiem lutego jej obowiązki przejął, zgodnie z obowiązującymi przepisami, najstarszy członek Senatu uczelni – dr hab. inż. Józef Kania, prof. PWSZ. Tę tymczasową sytuację zakończyły czwartkowe wybory, w których startowało początkowo troje kandydatów.

Jeden z nich, dr hab. Michał Nawrocki, prof. PWSZ, niespodziewanie zrezygnował z uczestnictwa. „Uczyniłem to w związku z poważnymi wątpliwościami co do prawidłowości głosowania w wyborach do kolegium elektorów”– napisał na swoim profilu na Facebooku. W piśmie zaadresowanym do przewodniczącego Uczelnianej Komisji Wyborczej tłumaczy, że jako kandydat na rektora otrzymał serię niepokojących informacji od osób, które brały udział w głosowaniu. Trwało ono od 10 do 14 czerwca i, jak wynika z treści pisma, „pierwszego dnia nastąpiła dziwna awaria, która trwała kilka godzin, a po jej zakończeniu nakazano studentom głosować jeszcze raz. Głosy dotychczas oddane, bez podania konkretnej przyczyny, zostały unieważnione”. Dalej opisuje, że „niektórzy ze studentów, chcąc zagłosować ponownie, napotkali komunikat, że już głosowali, choć tego nie zrobili po ponownym uruchomieniu systemu”, nie mogli też dowiedzieć się, „na kogo oddali głos (którego nie oddali)”.

W tej sytuacji o fotel rektora ubiegały się ostatecznie dwie osoby. Spośród 32 głosujących elektorów aż 31 poparło dr hab. Małgorzatę Kołpę, prof. PWSZ, a jeden – dr hab. Elżbietę Osewską, prof. PWSZ.

Małgorzata Kołpa jest doktorem habilitowanym nauk o zdrowiu. Ukończyła Wydział Pielęgniarstwa w Akademii Medycznej we Wrocławiu. (obecny Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich). Pracę doktorską pt. „Stopień redukcji masy ciała a natężenie bólu i stan funkcjonalny pacjentów leczonych z powodu dyskopatii w odcinku lędźwiowym kręgosłupa” obroniła na Wydziale Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Stopień naukowy doktora habilitowanego uzyskała w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu na CM-UJ w dyscyplinie nauki o zdrowiu. Doświadczenie pielęgniarskie zdobyła na Bloku Operacyjnym oraz Oddziale Neurochirurgii Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza w Tarnowie, uzyskując tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego.

Od 2003 roku jest zatrudniona na stanowisku wykładowcy w Zakładzie Pielęgniarstwa Instytutu Ochrony Zdrowia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Od 2012 r. kieruje Zakładem Pielęgniarstwa. W tej kadencji jest prorektorem ds. współpracy i rozwoju.

Koordynuje nauczanie przedmiotów: neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne (opracowała plan i program nauczania oraz skrypt). Kierowała pracą Komisji Dydaktycznej i Komisji Jakości działającej przy Zakładzie Pielęgniarstwa. Brała udział w opracowaniu programu kształcenia i przewodnika dla studentów pielęgniarstwa. Jest koordynatorem ds. studenckiej wymiany międzynarodowej w ramach programu ERASMUS. Była organizatorem licznych konferencji naukowo-szkoleniowych skierowanych dla środowiska medycznego, w tym cyklicznej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej „Człowiek w zdrowiu i chorobie – promocja zdrowia, leczenie i rehabilitacja”. Z jej inicjatywy przeprowadzono wiele akcji, począwszy od promowania krwiodawstwa, poprzez organizację Jasełek i wspólnego kolędowania studentów ówczesnego Instytutu Ochrony Zdrowia i pacjentów tarnowskich szpitali, po zbieranie funduszy na budowę hospicjum Via Spei.

Jej działalność naukowa obejmuje badania z obszaru zdrowia publicznego połączone z edukacją zdrowotną w zakresie kształtowania prozdrowotnego stylu życia wśród dzieci, młodzieży szkolnej i ich rodzin. Jest współautorem i realizatorem programu „Zdrowy Tarnowianin” realizowanego w latach 2014–2017. Jest autorką kilkudziesięciu publikacji w czasopismach polskich i zagranicznych oraz licznych rozdziałów w recenzowanych monografiach.

Od 2005 roku należy do Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego, a od 2011 r. do Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Tarnowie, w której udziela się w pracach Komisji Kształcenia. Jest współzałożycielką i redaktorem tematycznym czasopisma „Health Promotion & Physical Activity”.

Funkcję rektora tarnowskiej PWSZ będzie sprawować do końca bieżącej kadencji. Wybory rektora, który pokieruje uczelnią przez kolejne cztery lata, odbędą się we wtorek 23 czerwca.

MK, źródło: PWSZ

Dyskusja (0 komentarzy)