Aktualności
Szkoły wyższe
25 Czerwca
Źródło: PW
Opublikowano: 2020-06-25

Prof. Krzysztof Zaremba nowym rektorem Politechniki Warszawskiej

Podczas posiedzenia wyborczego, które odbyło się w czwartek, 25 czerwca, Kolegium Elektorów wybrało prof. Krzysztofa Zarembę na stanowisko rektora Politechniki Warszawskiej na kadencję 2020–2024.

O fotel rektora ubiegało się dwóch kandydatów. Nie było wśród nich urzędującego rektora prof. Jana Szmidta, który kieruje uczelnią od 2012 roku. W głosowaniu 115 elektorów, wyłonionych ze wspólnoty akademickiej, zdecydowana większość (71) poparła prof. Krzysztofa Zarembę, dziekana Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych PW, zaś pozostali (44) – prof. Władysława Wieczorka, dziekana Wydziału Chemicznego PW.

W swoim programie wyborczym rektor-elekt za najważniejsze cele uznał m.in.: osiągnięcie pozycji wiodącego w regionie ośrodka, wnoszącego odkrywczy wkład w wiedzę i kształtującego trendy rozwoju technologii jutra; poprawę skuteczności mechanizmów wspierania jakości kształcenia; integrację i upowszechnienie metod cyfrowego wsparcia dydaktyki, zarówno w sferze merytorycznej, jak i administracyjnej; usprawnienie bieżącego funkcjonowania uczelni; stworzenie warunków dla silniejszego wykorzystania ogólnych i tworzenia własnych, politechnicznych systemów stypendialnych i pomocowych; opracowanie ambitnej i kreującej nowe standardy techniczne wizji rozwoju przestrzennego Politechniki przy kontynuacji bieżących działań podnoszących jakość infrastruktury i komfort użytkowania.

Prof. dr hab. inż. Krzysztof Zaremba ur. się w 1958 r. w Radomiu. W 1981 roku ukończył z wyróżnieniem studia na Wydziale Elektroniki Politechniki Warszawskiej, po których został zatrudniony w Zakładzie Elektroniki Jądrowej Instytutu Radioelektroniki. Stopień doktora nauk technicznych w dziedzinie elektroniki uzyskał w 1990 r. na podstawie rozprawy pt. „Detektor elektronów konwersji z podwójnym obszarem wyładowań do spektrometrii efektu Mössbauera”, zaś stopień naukowy doktora habilitowanego w 2003 r. za monografię „Wybrane radiacyjne metody badania składu tkanek i płynów ustrojowych”. Tytuł profesora uzyskał w 2012 r. i wtedy też został dziekanem Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych PW (pełni tę funkcję do dziś). W latach 2004–16 był kierownikiem Zakładu Elektroniki Jądrowej i Medycznej. Obecnie pracuje w Instytucie Radioelektroniki i Technik Multimedialnych. Był członkiem zespołu przygotowującego wniosek o przyznanie Politechnice Warszawskiej statusu Uczelni Badawczej.

Jego zainteresowania badawcze dotyczą elektroniki jądrowej, głównie konstrukcji detektorów promieniowania i systemów pomiarowych stosowanych w badaniach radiacyjnych. Prowadzi także badania w obszarze inżynierii biomedycznej. Początkowo zajmował się medycznymi zastosowaniami rentgenowskiej analizy fluorescencyjnej, później – technikami obrazowania medycznego, a także zagadnieniami analizy danych w genomice i proteomice.

Jest autorem lub współautorem ponad 200 publikacji naukowych, w tym ponad 170 z listy JCR, a także kilkunastu raportów technicznych opublikowanych w ośrodkach zagranicznych. Kierował lub kieruje 24 projektami badawczymi, 3 projektami konstrukcyjno-wdrożeniowymi, brał też udział w 22 innych. Liczba cytowań jego publikacji wynosi: Web Of Science – 9669 (bez autocytowań – 8961), h-index = 48; Scopus – 10406 (6664 bez autocytowań) i h-index = 50. 

Jest członkiem Komitetu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN i Komitetu Elektroniki i Telekomunikacji PAN. Dwukrotnie był powoływany do ministerialnych zespołów eksperckich: zespołu ds. kosztochłonności kształcenia i zespołu do spraw analizy systemów finansowania szkolnictwa wyższego i nauki.

MK, źródło: PW

Dyskusja (0 komentarzy)