Aktualności
Szkoły wyższe
05 Czerwca
Źródło: www.klaudiuszbaran.com
Opublikowano: 2020-06-05

Reelekcja rektora Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina

Prof. dr hab. Klaudiusz Baran został ponownie wybrany na rektora Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie. Był jedynym kandydatem na to stanowisko po tym, jak pod koniec maja z ubiegania się o nie zrezygnował dr hab. Włodzimierz Pawlik.

Dwudniowe wybory w UFMC (4–5 czerwca) zostały przeprowadzone zdalnie za pomocą systemu informatycznego USOS. W głosowaniu wzięło udział 318 elektorów. Do reelekcji prof. Barana wystarczyła jedna tura, w której uzyskał poparcie 259 osób.

Prof. Klaudiusz Baran ur. się w 1971 r. w Przemyślu. W 1995 roku ukoń­czył Akademię Muzyczną im. Fryderyka Chopina w Warszawie (poprzedniczka UMFC) w kla­sie prof. Jerzego Jurka. Jako sty­pen­dy­sta rzą­du fran­cu­skie­go kontynuował stu­dia w Conservatoire Paul Dukas w Paryżu w kla­sie prof. Maksa Bonnaya. W 2014 roku otrzymał nominację profesorską.

Na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie w latach 2002–2005 peł­nił obo­wiąz­ki kie­row­ni­ka Międzyuczelnianej Katedry Akordeonistyki, od 2008 roku sprawował funk­cję prodziekana, a od 2011 roku był dziekanem Wydziału Instrumentalnego. Od roku 2012 jest kie­row­ni­kiem Międzyuczelnianej Katedry Akordeonistyki. W kaden­cji 2012–2016 zajmował stanowisko pro­rek­to­ra ds. arty­stycz­nych. W 2016 roku został rek­to­rem UMFC.

Jest lau­re­atem m.in. I nagro­dy w Ogólnopolskim Konkursie Akordeonowym w Katowicach (1993), I nagro­dy w Międzynarodowym Konkursie Akordeonowym we włoskim Castelfidardo (1997), I nagro­dy w Międzynarodowym Konkursie Akordeonowym w Paryżu (1997).

Jako soli­sta współ­pra­co­wał z orkie­stra­mi więk­szo­ści pol­skich fil­har­mo­nii, m.in.: NOSPR, Orkiestra Polskiego Radia „Amadeus”, Sinfonietta Cracovia, Polska Orkiestra Radiowa, Orkiestra AUKSO, „Capella Bydgostiensis”, Camerata Academia, „Vratislavia”. Dresdner Philharmoniker, Philharmonie Meinengen i sze­re­giem innych, pod batu­tą takich dyry­gen­tów, jak: Agnieszka Duczmal, Hector Guzman, Zsolt Hamar, Reinbert de Leeuw, Jerzy Maksymiuk, Jiři Malat, Charles Olivieri-Munroe, Michał Nesterowicz, Reinhard Petersen, Daniel Raiskin, Mirosław Skoryk. Stefanos Tsialis, Krzysztof Urbański. Lucas Vis, Tadeusz Wojciechowski, Ryszard Zimak.

Wspólnie kon­cer­to­wał z takimi artystami, jak: Roby Lakatos, Ivan Monighetti, Julius Berger, Susana Moncayo von Hase, Krzysztof Jakowicz, Konstanty Andrzej Kulka, Tomasz Strahl, Andrzej Bauer, Michał Nagy, Vadim Brodski, Waldemar Malicki, Paweł Gusnar, Royal String Quartet i in.

Jest człon­kiem i zało­ży­cie­lem: Tangata Quintet, z któ­rym dwu­krot­nie był nomi­no­wa­ny do Nagrody Fryderyk (2004, 2005), Machina del Tango i DesOrient. Występuje solo, w zespo­łach kame­ral­nych jak i z towa­rzy­sze­niem orkiestr sym­fo­nicz­nych w Polsce oraz we Francji, Włoszech, Austrii, Ukrainie, Rosji, Hiszpanii, Czechach, Niemczech, Białorusi, Luksemburgu, Serbii, Słowacji, Litwie, Estonii, Wielkiej Brytanii, Norwegii, Chinach, Szwajcarii i Argentynie.

Jest zapra­sza­ny jako wykła­dow­ca na mię­dzy­na­ro­do­we kur­sy inter­pre­ta­cji muzycz­nej (Polska, Francja, Serbia) i juror kon­kur­sów kra­jo­wych i mię­dzy­na­ro­do­wych (Polska, Włochy, Słowacja, Serbia).

W 2003 roku uka­za­ła się jego pły­ta nagra­na dla wytwór­ni Sony Classical z solo­wy­mi i kame­ral­ny­mi dzie­ła­mi Astora Piazzolli, któ­ra otrzy­ma­ła nagro­dę Akademii Fonograficznej Fryderyk 2003 w kate­go­rii „Najlepszy album — muzy­ka kame­ral­na”. Został odznaczony Brązowym Medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)