Aktualności
Życie akademickie
05 Kwietnia
Źródło: www.pixabay.com
Opublikowano: 2022-04-05

Turystyka zrównoważona na Uniwersytecie Łódzkim

Na Wydziale Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego od najbliższego roku akademickiego uruchomiony zostanie w trybie stacjonarnym kierunek turystyka zrównoważona. To pierwsze i jedyne studia magisterskie o takim profilu na polskich uczelniach.

Kierunek turystyka zrównoważona będzie kształcić specjalistów zrównoważonego rozwoju w turystyce i rekreacji. W trakcie dwuletnich studiów słuchacze dowiedzą się m.in.:

  • jak świadomie organizować turystykę i przestrzeń turystyczną zgodnie z celami zrównoważonego rozwoju oraz globalnymi ideami – Leave No Trace, Slow Tourism, Ecotourism, Slow City, Green City,
  • jak odpowiedzialnie i etycznie czerpać z zasobów przyrodniczych i antropogenicznych oraz jak chronić dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe przyszłych pokoleń,
  • jak dbać o swoje otoczenie w duchu poszanowania drugiego człowieka,
  • jak tworzyć lokalne produkty turystyczne i jak promować lokalność.

Wiedza akademicka wsparta będzie analizą dobrych praktyk z Polski i świata. Studenci zapoznają się z narzędziami badawczymi, w tym z GIS (system informacji geograficznej), pozwalającymi na naukowe zrozumienie zjawisk we współczesnej turystyce i rekreacji, metodami planowania przestrzeni turystycznej oraz sposobami budowania strategii turystycznych.

Do wyboru zaproponowane zostaną przedmioty fakultatywne, prowadzone w języku polskim i angielskim, obejmujące problematykę zrównoważonego rozwoju w turystyce i rekreacji. Podczas ćwiczeń terenowych słuchacze odbędą badania naukowe oraz poznają przykłady realizacji celów zrównoważonego rozwoju w turystyce w wybranym regionie Polski. Będą mieć możliwość udziału w projektach badawczych i edukacyjnych w kraju i zagranicą realizujących założenia turystyki zrównoważonej.

Wśród głównych przedmiotów wykładanych na kierunku turystyka zrównoważona znajdą się: problemy współczesnego świata, podstawy turystyki, globalne problemy turystyki, etyka zrównoważonego rozwoju, społeczne aspekty zrównoważonego rozwoju, polityki zrównoważonego rozwoju, dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze w turystyce, infrastruktura w turystyce zrównoważonej, metodologia badań turystyki, metody badań ilościowych i jakościowych, GIS, przestrzeń turystyczna, planowanie przestrzenne w turystyce, strategie rozwoju turystyki, a także English Workshops oraz realizacja projektu badawczego.

Zajęcia prowadzić będą pracownicy naukowi UŁ, a w ramach wykładów eksperckich – naukowcy z Polski i zagranicy, przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz inni zaproszeni goście.

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich wszystkich kierunków. Kandydaci powinni posługiwać się językiem angielskim co najmniej na poziomie B2.

źródło: UŁ

Nauka o geoinformacji w Polsce


Dyskusja (0 komentarzy)