Aktualności
Badania
18 Stycznia
Fot. M. Starke
Opublikowano: 2022-01-18

Naukowcy z UG zabezpieczyli zagrożone rośliny

Pracownicy Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego utworzyli bank nasion dla 33 gatunków roślin rzadkich i zagrożonych na Pomorzu Gdańskim oraz bank kultur in vitro tych gatunków. Zabezpieczyli tym samym ich zasoby genowe.

W związku z nasilającymi się niekorzystnymi przemianami przyrody coraz więcej gatunków roślin uznawanych jest za zagrożone wyginięciem. Naukowcy z Katedry Taksonomii Roślin i Ochrony Przyrody na Wydziale Biologii UG zbierają informacje odnośnie zasobów tych gatunków, a także istniejących i potencjalnych zagrożeń dla ich trwania na stanowiskach naturalnych. Dzięki temu są w stanie planować skuteczne metody ochrony gatunków roślin szczególnie cennych w tym regionie.

Nie zawsze możliwe jest zachowanie stanowisk gatunków w naturze. Dlatego warto, przynajmniej dla wybranych taksonów, stosować również metody ochrony ex situ, a więc poza miejscem naturalnego występowania, np. poprzez uprawę w ogrodach botanicznych lub przechowywanie materiału nasiennego. Metody te są stosowane na całym świecie powszechnie. My naszymi działaniami wpisujemy się w ten trend – tłumaczy dr Magdalena Lazarus, kierownik projektu.

W jego ramach dla wybranych gatunków roślin naczyniowych uznanych za regionalnie rzadkie lub w różnym stopniu zagrożone, stworzono zabezpieczenie ich zasobów genowych. W tym celu wykorzystano cztery różne metody ochrony ex situ: założenie banku nasion, założenie banku tkanek w postaci kultur in vitro, założenie banku izolatów DNA a także uprawę roślin w Gołubieńskim Ogrodzie Botanicznym.

Projektem objęto 97 gatunków w różnym stopniu zagrożonych na obszarze Pomorza Gdańskiego. Z grupy tej 31 gatunków jest objętych prawną ochroną ścisłą, a 15 ochroną częściową. Dla 46 gatunków zastosowano którąś (lub wszystkie) z wyżej wspomnianych metod ochrony ex situ, dla pozostałych 51 dokonano rozpoznania ich stanowisk i zasobów w regionie. W efekcie utworzono bank nasion dla 33 gatunków roślin rzadkich i zagrożonych na Pomorzu Gdańskim oraz bank kultur in vitro gatunków rzadkich i zagrożonych w tym regionie.

Obecnie w ramach kolekcji kultur in vitro hodowanych jest 15 gatunków, jednakże dla łącznie 23 gatunków przygotowaliśmy już odpowiednie protokoły wprowadzania tych taksonów do hodowli – raportuje dr Magdalena Lazarus.

Wśród zgromadzonych nasion są m.in. takie rośliny, jak: dąbrówka piramidalna, aster solny, turzyca Buxbauma, wyżpin jagodowy, żywiec cebulkowy, wrzosiec bagienny, mieczyk dachówkowaty, kosaciec syberyjski, okrzyn łąkowy, woskownica europejska czy gnidosz błotny.

Projekt pn. „Ochrona zasobów genowych dziko rosnących zagrożonych gatunków roślin naczyniowych Pomorza Gdańskiego” prowadzony jest od 2018 roku. Na jego realizację pozysikano dotację w wysokości 50 tys. zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Dzięki temu wiele gatunków roślin zostało zabezpieczonych, a w razie ich wyginięcia w naturze będzie możliwe odtworzenie ich populacji w przyszłości.

źródło: UG

Dyskusja (0 komentarzy)