Aktualności
Badania
21 Grudnia
Opublikowano: 2020-12-21

Rusza program wielostronnej współpracy WEAVE

Dwanaście europejskich agencji finansujących badania naukowe, w tym Narodowe Centrum Nauki, przy wsparciu stowarzyszenia Science Europe, ogłosiło program wielostronnej współpracy WEAVE, ukierunkowany na międzynarodowe projekty o wyróżniającym się poziomie naukowym.

Po raz pierwszy sieć współpracy o takiej skali uruchamia szeroko zakrojoną inicjatywę wspierania dwu- i trójstronnych europejskich projektów badawczych we wszystkich dziedzinach nauki. Program WEAVE ma na celu uproszczenie procedur składania i wyboru projektów badawczych angażujących badaczy z dwóch lub trzech krajów/regionów europejskich. Program realizowany jest zgodnie z procedurą agencji wiodącej, co oznacza, że wspólne, międzynarodowe projekty badawcze oceniane są tylko w jednej instytucji – agencji wiodącej – właściwej dla jednego z uczestniczących w danym projekcie zespołów, w obrębie konkursu stanowiącego stały element jej oferty. Agencja wiodąca przedstawia pozostałym zaangażowanym instytucjom projekty rekomendowane do finansowania, wyłonione w wyniku tej oceny. Rolę agencji wiodącej pełni instytucja partnerska właściwa dla wnioskodawcy koordynującego w danym wniosku; jest on wskazywany przez zaangażowane w dany projekt zespoły badawcze.

Dzięki uproszczeniu procedur program WEAVE umożliwia badaczom współpracę międzynarodową w wymiarach i formach uznanych przez nich samych za najbardziej odpowiednie dla realizacji danego programu badań.

W pełni popieramy program WEAVE promujący międzynarodową współpracę badawczą w Europie. Takie innowacyjne programy przyczyniają się do wzmacniania współpracy między badaczami z krajów europejskich, a tym samym do realizacji założeń Europejskiej Przestrzeni Badawczej – podkreśla Lidia Borrell-Damián, Sekretarz Generalna Science Europe.

Agencje uczestniczące w programie WEAVE, ze wsparciem Science Europe, stworzyły interaktywne narzędzie online umożliwiające naukowcom zdiagnozowanie dostępnych w ramach programu możliwości finansowania projektów badawczych.

Od 2021 r. Narodowe Centrum Nauki będzie w programie WEAVE kontynuowało współpracę z instytucjami partnerskimi z:

  • Austrii (Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung, FWF),
  • Czech (Grantová agentura České Republiky, GAČR),
  • Słowenii (Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, ARRS),
  • Szwajcarii (Swiss National Science Foundation, SNSF),
  • Niemiec (Deutsche Forschungsgemeinschaft, DFG).

W kolejnych latach planowane jest rozszerzenie współpracy NCN o inne instytucje finansujące badania naukowe uczestniczące w programie WEAVE.

W NCN nabór wniosków krajowych we wszystkich dyscyplinach nauki w ramach programu WEAVE będzie prowadzony w dwóch konkursach, zależnie od tego, czy rolę agencji wiodącej pełnić będzie zagraniczna instytucja partnerska, czy NCN:

  • w konkursie WEAVE-UNISONO – w przypadku wniosków krajowych, dla których wnioski wspólne będą składane i oceniane w zagranicznych instytucjach partnerskich jako agencjach wiodących (w 2021 r. w: FWF, GAČR, ARRS, SNSF lub DFG);
  • we wrześniowej edycji konkursu OPUS – w przypadku wniosków krajowych o finansowanie projektów badawczych realizowanych w ramach współpracy LAP ocenianych w NCN jako agencji wiodącej.

źródło: NCN

Dyskusja (0 komentarzy)
Tagi: