Strona główna

Archiwum z roku 2002

Spis treści numeru 5-6/2002

lipiec-sierpień 7-8/2002
Lipiec - Sierpień 7-8/2002

Spis treści
 

FELIETON REDAKCYJNY

Rekrutacja
– Marek Remiszewski

INFORMACJE

Kronika

Z Życia Akademii
  Przetrwają najlepsi  
– Piotr Kossobudzki

Notatki przewodniczącego RGSzW
  Głos w dyskusji
– Andrzej Pelczar

Z prac KRASP
  Forum debaty
– Jerzy Woźnicki

Zapowiedzi konferencji naukowych

PRZEGLĄD AKADEMICKI

Rozmowa Forum

Jesteśmy ważnym partnerem władz
  – rozmowa z prof. F. Ziejką, rektorem UJ, przew. KRASP

Agora

PAN i uczelnie
– Mieczysław Mąkosza
O zbieżności interesów szkół wyższych oraz instytutów Akademii

Ranking rankingów
– Bohdan Jałowiecki
Klasyfikowanie uczelni jest potrzebne, ale według jasnych i jednolitych kryteriów

Życie akademickie i naukowe

Model kalkulacyjnych kosztów kształcenia
– Anna W. Jankowska
Próba rachunku rzeczywistych kosztów funkcjonowania uczelni

Taki wydział
  – Mikołaj Korzec
Uczelnie państwowe w konfrontacji z rynkiem edukacyjnym

Jak pomagamy rozdając
  – Ludwik Komorowski 
O funduszu pomocy materialnej dla studentów

Język nauki
  – Jerzy Sędzimir
Coraz trudniej uczonym porozumieć się między sobą

Świątynia wiedzy czy sprawna organizacja?
  – Krzysztof Leja
Wyższa uczelnia powinna kształtować otoczenie, 
a nie ulegać mu

Polemiki

Influmetria, czyli nauka o wpływach lub oddziaływaniu 
  – Władysław Kraus
Pułapki oceny wydajności uczonych na podstawie liczby cytowań

Z archiwum nieuczciwości naukowej (7)

Przerwana kariera ginekologa 
  – Marek Wroński
O oszustwie docenta londyńskiej uczelni medycznej 

Studia za granicą

Szkolnictwo wyższe w Szwecji  
  – Ryszard Mosakowski
Struktura i organizacja szwedzkich uczelni  

Czytelnia czasopism

BADANIA NAUKOWE

Filtr językowy
– rozmowa z prof. A. Pajdzińską, językoznawcą, laureatką Stypendium Profesorskiego FNP

Tajemniczy umysł 
– Mariusz Karwowski
Badania relacji między strukturą mózgu a funkcjami umysłu

Zwierzęta z probówki
– Marian Nowy
Badania prowadzone w Instytucie Zootechniki 
w podkrakowskich Balicach

Makroplotka
– Piotr Kieraciński
Intrygujące prace śląskiego folklorysty

Poprzeczka dla uczniów Hipokratesa 
– rozmowa z prof. A. Kuligiem, dyr. Centrum Egzaminów Medycznych 

W STRONĘ HISTORII

Pomniki uczonych polskich (77)
  Pomnik Eugeniusz Kwiatkowskiego

Rody uczone (67)

Doroszewscy z Gołubiewami 
  - Magdalena Bajer

Kartki z dziejów nauki w Polsce (36)

Popychać myśli słuchacza
  - Piotr Hübner
O polskim uniwersytecie wakacyjnym

Gwiazdy i meteory

Dyplomata i zoolog
  – Beata Machnik
Jakub Teodor Klein, XVIII-wieczny przyrodnik

Insygnia rektorskie PWr

 

OKOLICE NAUKI

Liczba i pomiar we współczesnej cywilizacji 
  – Jan Kozłowski
Ujęcia ilościowe jako narzędzia nauk przyrodniczych, społecznych, a nawet humanistycznych

Duszpasterstwo akademickie
  – Halina Bykowska
Sopockie rekolekcje dla studentów w PRL

Cenne informacje
  – Ryszard Paś
O systemie informacji w gospodarce, nauce i technice

Czy warto?
  – Wiktor Niedzicki
Znaczenie nakładów na promocję osiągnięć nauki

Kilobajty wiedzy
  – Patrycja Rudnicka
Rola Internetu w popularyzacji wiedzy

Juvenalia, czyli piwo i kiełbaski
  – Grzegorz Filip
O upadku kultury studenckiej

Sposób bycia

Profesor na wrotkach
  – Piotr Kieraciński
Prof. Piotr Sztompka, socjolog, o rolkach, fotografii i motocyklach

Poczta elektroniczna

Każdemu jego czas
  – Paweł Misiak
Wartość czasu ongiś i teraz

Esej

Tragizm, uczucia, śmiech
  – Piotr Skórzyński
O ukrywaniu i wyrażaniu uczuć

Recenzje
  W poszukiwaniu nieśmiertelnych
Społeczność Internetu
Raj poprawiony
Jak mi się podoba
Historia literatury polskiej w rozmowach

FELIETONY

Szkiełko w oku

Klocki i szydełko
  – Piotr Müldner-Nieckowski

Na marginesach nauki

Licencjaci, licencjatki 
  – Leszek Szaruga

Jesteśmy ważnym partnerem władz

W obecnej sytuacji sejm czy senat nie mają obowiązku przekazywania nam np. ważnych projektów ustawodawczych. Dowiadujemy się o nich często z drugiej ręki. Sądzimy, że Konferencja jest ważnym partnerem władz. Na taką pozycję po prostu zapracowaliśmy swoimi działaniami. (...) Chciałbym jednak mocno podkreślić, że choć to dla nas ważna sprawa, to przecież nie najważniejsza. Naszym nadrzędnym celem jest podniesienie jakości szkolnictwa wyższego i integracja naszego szkolnictwa ze szkolnictwem europejskim – stworzenie jednej europejskiej przestrzeni badawczej i jednej przestrzeni dydaktycznej.

Rozmowa z prof. Franciszkiem Ziejką, rektorem Uniwersytetu Jagiellońskiego, przewodniczącym Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich 

 

PAN i uczelnie

Szczególnie ważne jest polepszenie współpracy między uczelniami a instytutami PAN. Nie da się tego osiągnąć jedynie wprowadzeniem nowych przepisów czy zarządzeń. Konieczne jest przekonanie, że współpraca i przełamanie występujących często animozji, wynikających z obawy przed konkurencją, przyniesie obopólne korzyści, a przede wszystkim poprawi poziom nauczania i prac naukowych. Nie mam wątpliwości, że udział pracowników PAN w procesie dydaktycznym będzie korzystny dla obu stron: rozszerzy ofertę tematyczną procesu dydaktycznego w uczelniach i ożywi życie naukowe w instytutach, często cierpiących na brak dopływu młodych ludzi.

Prof. Mieczysław Mąkosza przedstawia autorski projekt współpracy uczelni wyższych i placówek naukowych 

   

Model kalkulacyjnych 
kosztów kształcenia

Koszty kształcenia wynikają bezpośrednio z założeń dotyczących misji uczelni, struktury kadry nauczającej i zakresu jej obowiązków oraz sposobu i wysokości wynagrodzenia, ilości i rodzaju zajęć przewidzianych w planie studiów, materialnych warunków kształcenia. Wyodrębniając bardzo zróżnicowane w różnych typach szkół koszty istnienia i rozwoju uczelni można porównać koszty nauczania przy różnych rozwiązaniach organizacyjnych oraz oddzielić finansowanie dydaktyki od finansowania realizacji innych elementów misji szkoły.

Wyliczenia niezbędnych kosztów funkcjonowania i rozwoju uczelni próbuje dokonać dr Anna W. Jankowska

 

Filtr językowy

Relatywizm oznacza, że w jakiejś mierze nasz ogląd świata jest uwarunkowany językiem, którym się posługujemy; różne języki podsuwają mniej lub bardziej odmienne kategorie pojęciowe, za pomocą których ludzie ujmują świat. Natomiast w skrajnym ujęciu chodzi o to, że język determinuje widzenie świata: człowiek jako członek wspólnoty językowej poznaje świat w granicach wyznaczanych mu przez język. ludzie posługujący się odmiennymi językami żyją w odmiennych światach.

Rozmowa z dr. hab. Anną Pajdzińską, prof. UMCS, językoznawcą, laureatką Subsydium Profesorskiego Fundacji na rzecz Nauki Polskiej 

   
 

Komentarze