Forum Akademickie Page Not Found - Forum Akademickie

Błąd 404 - Strona o podanym adresie nie istnieje 

Kronika

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu

Nowe uczelnie zawodowe

Z pocztkiem obecnego roku akademickiego powstay cztery nowe pastwowe wysze szkoy zawodowe. W ten sposb mamy w kraju ju 30 uczelni tego typu.

Pastwowa Wysza Szkoa Informatyki i Przedsibiorczoci w omy ma ksztaci na kierunkach informatyka oraz zarzdzanie i marketing (w zakresie zarzdzania maym i rednim przedsibiorstwem). PWSZ w Gogowie bdzie ksztacia na specjalnociach przyporzdkowanych do kierunkw finanse i bankowo (w zakresie rachunkowoci i bankowoci) oraz edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych i edukacja artystyczna w zakresie plastyki. PWSZ w Gnienie ksztaci bdzie specjalistw z zakresu informatyki (systemy informatyczne), ochrony rodowiska (ekotechnologia) oraz zarzdzania i inynierii produkcji (systemy zarzdzania i marketingu). PWSZ w Waczu ma prowadzi studia z finansw i bankowoci oraz filologii w zakresie jzyka niemieckiego.

1 lipca minister edukacji narodowej wrczy nominacje rektorom nowych uczelni. Rektorem PWSIiP w omy zosta prof. Kazimierz Piekowski. Rektorem uczelni gogowskiej mianowano dr. hab. Eugeniusza Jzefowskiego. Prof. Jzef Garbarczyk zosta rektorem PWSZ w Gnienie, a prof. Ignacy Dziedziczak - w Waczu.

Zdaniem prof. Tomasza Winnickiego, rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Grze i przewodniczcego Konferencji Rektorw Uczelni Zawodowych, uczelnie zawodowe peni istotn rol w systemie szkolnictwa wyszego w kraju, natomiast szereg rozwiza proponowanych w nowej ustawie utrudnia ich dziaalno. Prof. Winnicki uwaa, e naley utrzyma uprawnienia szk zawodowych do ksztacenia podyplomowego, zwaszcza nauczycieli, da moliwo wliczania do minimum pracownikw zatrudnionych na niepenym (drugim) etacie oraz sensownie zapisa uprawnienia rektorw uczelni akademickich w kwestii wyraania zgody podwadnym na prac w innej uczelni. Obecnie w pastwowych uczelniach zawodowych ksztaci si ponad 80 tys. studentw.

(mit)


Wyniki programw

Latem Fundacja na rzecz Nauki Polskiej rozstrzygna kilka swoich programw. Wybrano te now Rad FNP, ktra rozpocza prac 1 wrzenia.

BIOS

Program BIOS ma na celu ochron cennych zbiorw przyrodniczych oraz zapewnienie im warunkw funkcjonowania zgodnych z uznanymi, midzynarodowymi standardami. W ramach rozpocztego w tym roku trzyletniego programu mona stara si o rodki m.in. na: ochron zbiorw przed biologiczn i mechaniczn degradacj, bdc wynikiem dziaania szkodnikw, pyu, wilgoci, wiata itd.; podniesienie standardw przechowywania zbiorw; zabezpieczenie przeciwko kradzieom, wamaniom i poarom. Wniosek moe obejmowa dziaania uzupeniajce, np. popraw warunkw udostpniania i ekspozycji zbiorw oraz elektroniczne katalogowanie, tworzenie baz danych i ekspozycji on-line.

Na tegoroczn edycj programu wpyno 18 wnioskw na kwot 3,9 mln z, zoonych przez 10 zespow z uczelni, 7 z instytutw PAN i 1 z JBR. Laureatami BIOS-u zostay: Biaowieska Stacja Geobotaniczna Uniwersytetu Warszawskiego; Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN, Krakw; Instytut Immunologii i Terapii Dowiadczalnej PAN, Wrocaw; Instytut Rolin i Przetworw Zielarskich, Pozna; Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierzt PAN, Krakw; Muzeum i Instytut Zoologii PAN, Warszawa; Muzeum Przyrodnicze Uniwersytetu Wrocawskiego; Zakad Badania Ssakw PAN, Biaowiea.

czna kwota subwencji w tegorocznej edycji wyniosa 1154,5 tys. z.

TECHNE

Program TECHNE od kilku lat zastpi wczeniejsze programy INCOME i TECHNO. Jego celem jest wspomoenie ostatnich etapw prac wdroeniowych, m.in. prac technicznych i zakupw niezbdnych elementw zwizanych z kocowymi etapami budowy lub uruchamianiem nowych urzdze technologicznych, prototypowych czy demonstracyjnych oraz prac zwizanych z ich badaniem, wykonaniem serii prbnych, przeprowadzeniem ptechnicznych testw, jak te uzyskiwania atestw i zezwole niezbdnych do wprowadzenia danego osignicia na rynek.

W tegorocznej edycji konkursu, na ktry zgoszono 27 wnioskw, fundacja wspomoga 7 projektw kwot 635 tys. z. Subwencje otrzymay: Centrum Biologii Medycznej i Mikrobiologii PAN, d (wdroenie technologii wysoko wydajnego testu przesiewowego (HTS) wykrywajcego substancje chemiczne o waciwociach immunotoksycznych); Instytut Biocybernetyki i Inynierii Biomedycznej PAN, Warszawa (wykonanie moduw modelu symulatora hydrodynamicznych wasnoci ukadu krwiononego); Instytut Fizyki PAN, Warszawa (budowa prototypowej komercyjnej wersji wysokorozdzielczego analizatora procesw relaksacyjnych); Instytut Nauk Geologicznych PAN, Krakw (budowa dezintegratora termoelektrycznego do kruszenia i rozdrabniania ska i materiaw skaopodobnych); Orodek Badawczo-Rozwojowy Izotopw POLATOM, wierk-Otwock (uruchomienie produkcji oraz uzyskanie dopuszczenia do stosowania u ludzi radiofarmaceutyku wykorzystywanego w radioterapii nowotworw koca); Politechnika Gdaska, Wydzia Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki (opracowanie biblioteki wielowymiarowych modeli matematycznych elementw elektronicznych wysokiej czstotliwoci, zwikszajcych efektywno analizy programu Microwave Office, sucego do projektowania ukadw mikrofalowych); Politechnika Warszawska, Wydzia Inynierii Materiaowej (opracowanie i wdroenie nowoczesnej technologii przygotowywania rurocigw naftowych do napraw).

MILAB

Realizowany od 2001 r. program MILAB ma na celu popraw warunkw pracy laboratoriw badawczych. W ramach programu mona uzyska subwencje na kocowe etapy inwestycji budowlanych, modernizacj i remonty budynkw i pomieszcze przeznaczonych dla pracy naukowej, przeprowadzki oraz wyposaenie techniczne i meblowe nowych lub zmodernizowanych pomieszcze.

Na tegoroczn edycj konkursu wpyny 172 wnioski na sum 51 mln z. Fundacja przyznaa 31 subwencji o cznej wartoci 5666 tys. z. 22 subwencje trafiy do szk wyszych, 7 - instytutw PAN, po jednej subwencji otrzymay Polska Akademia Umiejtnoci oraz Centrum Onkologii - Instytut Marii Curie-Skodowskiej z Gliwic. Najwysze dotacje otrzymay: Instytut Chemii Organicznej PAN z Warszawy (430 tys. z), Instytut Archeologii i Etnologii PAN z Warszawy (360 tys. z), Wydzia Biologii Uniwersytetu Warszawskiego (350 tys. z), Wydzia Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdaskiego (340 tys. z) oraz Wydzia Chemiczny Politechniki Wrocawskiej (330 tys. z).

(pik)

Sprostowanie

W informacji o subsydiach profesorskich, opublikowanej w „Forum Akademickim” nr 7-8/04 na str. 6, podalimy bdn informacj o nakadach Fundacji na rzecz Nauki Polskiej na ten program. Faktycznie w latach 1998-2004 fundacja przeznaczya na ten cel 23 mln 400 tys. z.

Redakcja


Biblioteki uniwersyteckie

Egzemplarze nieobowizkowe

Ministerstwo Kultury na stronach internetowych ogosio projekt „Narodowej Strategii Rozwoju Kultury na lata 2004-2013”, a w nim program „Promocja Czytelnictwa i Rozwj Sektora Ksiki”. Na s. 92 tego programu zasugerowano ZMNIEJSZENIE LICZBY BIBLIOTECZNYCH EGZEMPLARZY OBOWIZKOWYCH. To oznacza, e biblioteki uniwersyteckie, ktre korzystaj z tego egzemplarza - co nie tak znowu bardzo obcia wydawcw - mog takie prawo utraci. Poniewa za budety uniwersytetw zmniejszaj si a nie zwikszaj, a pienidzy na zakupy ksiek w tych budetach byo niewiele (wanie za spraw egzemplarza obowizkowego), oznacza to pozbawienie polskich bibliotek uniwersyteckich zaopatrzenia w nowoci wydawnicze. Kto tak - by moe przez niewiedz i niekompetencj - wymyli.

Jacek Wojciechowski


Erasmus Student Network UW

„Erasmusy” w akcji

Erasmus Student Network - Uniwersytet Warszawski jest organizacj studenck. Zostaa zarejestrowana w uczelni 19 lutego 2003, cho nieoficjalnie dziaaa ju kilka miesicy wczeniej. Opiekunem naukowym ESN-UW jest dr hab. Wojciech Tygielski, prof. UW. ESN-UW wspomaga bezporednio dziaalno Biura Wsppracy z Zagranic UW (Sekcja Europejskich Programw Edukacyjnych).

Organizacj zakadali studenci, ktrzy uczestniczyli w programie Socrates/Erasmus i odczuwali potrzeb podzielenia si swoimi dowiadczeniami oraz pomocy innym, ktrzy chcieliby w programie uczestniczy w przyszoci. Byli to m.in.: Agnieszka Zagaczyk (studentka nauk politycznych UW), Maciej Robak (student geografii UW), Karolina Kuligowska (studentka nauk politycznych UW) oraz Katarzyna Kucharczyk (studentka prawa UW).

Przez przeszo ptora roku istnienia w ESN-UW dziaao aktywnie okoo 60 osb - studentw i absolwentw UW, gwnie byych uczestnikw wymiany studenckiej. Prawie trzy razy tyle z nimi wsppracowao. Obecnie prezesem ESN-UW jest Kamil Baj, student IV roku polityki spoecznej i II roku uzupeniajcego studium stosunkw midzynarodowych na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW. Dziki stypendium Erasmusa studiowa w szwedzkim uniwersytecie Hogskolan Dalarna w Falun w roku akademickim 2002/03.

Dzi organizacja liczy 32 czonkw, a 38 osb aspiruje do uzyskania tego statusu.

Dziaalno ESN-UW obejmuje to wszystko, co moe urozmaici i umili pobyt studentw zagranicznych w Warszawie z jednej strony, oraz promocj i informacj o programie Socrates/Erasmus wrd studentw polskich z drugiej.

Ostatnio czonkowie ESN-UW zorganizowali: wycieczk w Pieniny (wsplnie z ESN-SGGW), w ktrej uczestniczyo 20 stypendystw Erasmusa; „Seminarium europejskie: Co mnie czeka? Studia w Unii Europejskiej” dla modziey warszawskich licew w ramach XI Polskich Spotka Europejskich, organizowanych przez Polsk Fundacj im. Roberta Schumana; Konkurs Krgli ESN International (wsplnie z Zarzdem Samorzdu Studentw UW), w ktrym wzio udzia 10 druyn po 4 osoby oraz publiczno.

Kolejna inicjatywa ESN-UW to III Dni Erasmusa, ktre odbd si jesieni w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie (patrz poniej).

(KB)

Strona internetowa ESN-UW: www.esn.uw.edu.pl


III Dni Erasmusa w Warszawie

Inicjatywy i strategie

W 2003 r. w programie Socrates/Erasmus wzi udzia milionowy europejski student. Kadego roku ok. 8 tys. polskich studentw wyjeda, by studiowa w zagranicznych uczelniach. W Uniwersytecie Warszawskim stypendia Erasmusa w roku 2004/05 dostao blisko 800 osb!

Tegoroczna edycja Dni Erasmusa odbdzie si 19-20 listopada w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie (ul. Dobra 56/66). Organizatorem spotka jest Erasmus Student Network - Uniwersytet Warszawski (ESN-UW).

Przy 20 stoiskach mona bdzie porozmawia z byymi polskimi „erasmusami” oraz studentami zagranicznymi, ktrzy aktualnie przebywaj w Polsce w ramach Erasmusa. Bd te dostpne materiay informacyjne. W sali multimedialnej odbd si pokazy slajdw. Drugiego dnia przedstawiciele organizatorw oraz Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Program Socrates odpowiedz na pytania zainteresowanych na specjalnej konferencji. Na niedzielny wieczr zaplanowano zabaw w dyskotece. Wstp na Dni Sokratesa bezpatny.

„Forum Akademickie” jest patronem medialnym III Dni Erasmusa.


Uniwersytet Mikoaja Kopernika w Toruniu

Skarb w synagodze

Grupa archeologw z Uniwersytetu Mikoaja Kopernika, prowadzcych w czerwcu badania w Owicimiu, odkrya 340 elementw dawnego owietlenia synagogi, lady modlitewnikw oraz marmurowe tablice z napisami w jzyku hebrajskim. Skarb znaleziono na terenie wityni spalonej przez hitlerowcw w 1939 r. - Przypuszczamy, e mosine wieczniki i lampy pochowano pod posadzk ok. 1920 r., bo wanie wtedy w synagodze zmieniano owietlenie - mwi dr Magorzata Grupa, szefujca zespoowi badawczemu. - To cud, e wszystko ocalao! Na miejscu wityni Niemcy postawili bunkier, ktry przecina fundamenty synagogi na gbokoci dwch metrw. A jednak skarb lea nietknity zaledwie 90 cm od ciany bunkra!

Archeolodzy nie znaleli Tory, ktra - zgodnie z informacjami przekazywanymi przez Izraelczykw - miaa spoczywa w skrzyni gdzie pod posadzk. Ostatniego dnia bada nadesza informacja z Muzeum Holocaustu w Nowym Jorku o tym, e w 1939 r. ydzi sfingowali pogrzeb i Tor pochowali na cmentarzu. Oprcz elementw owietlenia na terenie synagogi znaleziono take fragmenty jedwabnego aksamitu, tablic powicon jednemu z rabinw, marmurowe tablice fundatorw oraz przepalone modlitewniki pozostae w awkach. - Przy naszym stanowisku archeologicznym spotykali si ydzi, ktrzy pamitaj poar tej synagogi i ktrzy po raz pierwszy po wojnie przyjechali do Polski specjalnie z powodu prowadzonych przez nas wykopalisk - mwi dr Grupa. - Bya to wic dla nas nie tylko praca, ale i porzdna lekcja historii.

Znalezisko jest obecnie wasnoci Centrum ydowskiego w Owicimiu, ktre bdzie si stara o rodki na konserwacj wydobytych przedmiotw. Zadaniem Centrum jest upamitnianie historii i kultury ydw owicimskich.

kin


Politechnika Warszawska i Wojskowa Akademia Techniczna

Politechniczne MOST-y

6 lipca rektorzy Politechniki Warszawskiej i Wojskowej Akademii Technicznej - profesorowie Stanisaw Makowski i Bogusaw Smlski - podpisali porozumienie o wsppracy midzy obu uczelniami w zakresie mobilnoci studentw i nauczycieli akademickich. Istniej ju tego typu porozumienia midzy uniwersytetami i uczelniami rolniczymi (MOST i MOST-AR). Porozumienie WAT i PW inicjuje ten proces wrd uczelni technicznych.

W wyniku porozumienia dziekanw odpowiednich wydziaw, studenci obu uczelni uzyskaj w roku akademickim 2005/06 moliwo wyboru przedmiotw w drugiej uczelni z realizowanego tam planu studiw. Wybr nie ograniczaby si do pojedynczego przedmiotu. Student mgby zaliczy cay semestr studiw w partnerskiej uczelni. Kryterium rozliczeniowym ze studiw poza macierzyst uczelni byyby uzyskane punkty kredytowe ECTS. Wymiana nie bdzie moga si odbywa wczeniej ni po ukoczeniu II roku studiw, a kadego roku bd ustalane limity miejsc na poszczeglnych kierunkach. Wprawdzie intencj obu stron jest stopniowe zwikszanie limitw, ale z pewnoci nie naley ich oczekiwa w pierwszych latach wymiany.

Jerzy Markowski


Politechnika Wrocawska

Zintegrowane Centrum Dydaktyczne?

Politechnika Wrocawska ubiega si o rodki z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej na realizacj projektu Zintegrowanego Centrum Dydaktycznego. Chciaaby sfinansowa w ten sposb 75 proc. kosztw.

ZCD ma skupia w jednym miejscu nauczanie podstawowe, czyli zajcia studentw pierwszego roku, ktrzy nie bd jeszcze przypisani do okrelonych kierunkw studiw. Oprcz sal wykadowych i sal do wicze maj si te tu znale kluby, kawiarnie, sala kinowa i teatralna, pomieszczenia organizacji studenckich i parking podziemny. Budowa centrum powinna rozpocz si ju jesieni, a jej seniorem ma zosta dr Krzysztof Rudno-Rudziski, prorektor ds. studenckich.

Delegacja Komisji Europejskiej, ktra bawia w czerwcu we Wrocawiu, zapoznaa si z ide inwestycji i wynikami przeprowadzonego w kwietniu konkursu na projekt architektoniczny. Docenia znaczenie nowego obiektu dla poprawy warunkw pracy i wypoczynku ksztaccej si modziey. Jednake decyzje finansowe nie zapadn natychmiast.

Przewidziany do realizacji jest projekt „Manufaktury nr 1” Bogusawa Wowrzeczki, ktry w najwikszym stopniu speni warunki konkursu i oczekiwania inwestora. Bardzo istotnym kryterium byo uksztatowanie przestrzenne caego zaoenia w nawizaniu do istniejcych budynkw. Projekt przewiduje utworzenie wewntrznego dziedzica, przeduenie alei Profesorw, ktra ma w przyszoci wyznacza gwn - prowadzc od pomnika Profesorw Lwowskich - o kompozycyjn tej czci campusu. Projekt zakada take otwarcie dziedzica w kierunku Odry poprzez przewit w kondygnacji parteru budynku gwnego Centrum. W koncepcji zwraca uwag elewacja przypominajca dziurkowan tam z dawnych maszyn cyfrowych, ktr kto ze zwiedzajcych okreli jako „bajkowe techno”.

(km)


Politechnika Warszawska

Kongres Mechaniki

Z udziaem 1500 uczonych z 62 krajw obradowa w Warszawie w dniach 16-21 sierpnia 21. Midzynarodowy Kongres Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej. W 80-letniej historii kongresw, od pierwszego zgromadzenia w 1924 r. w Delft w Holandii nie organizowano ich dotychczas w krajach Europy rodkowej i Wschodniej. Kongres warszawski jest pierwszym w tej czci kontynentu, co jest wyrazem uznania dla osigni polskiej mechaniki. O jego organizacj ubiegay si m.in. Belgia, Niemcy i Wielka Brytania.

Organizatorami kongresu byy: Polski Narodowy Komitet Midzynarodowej Unii Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej, Instytut Podstawowych Problemw Techniki PAN oraz Politechnika Warszawska. Odbyo si ponad 60 sesji tematycznych powiconych rnym aspektom zastosowa mechaniki. Wygoszono 1340 referatw.

Mechanika kojarzy si potocznie z budow, eksploatacj i napraw rnych maszyn i urzdze. Trzeba wyjania spoeczestwu, e jest to dyscyplina teoretyczna, odgrywajca istotn rol niemal we wszystkich dziedzinach ycia - gosio przesanie kongresu.

W cigu tygodniowych obrad zaprezentowano osignicia i moliwoci mechaniki, podkrelajc jej coraz bardziej interdyscyplinarny charakter. Mechanika znajduje zastosowanie w rnych, bardzo odlegych od siebie dziedzinach, m.in. w badaniach wzajemnego oddziaywania oceanu i atmosfery, ktre ma wpyw na pogod i klimat naszej planety, oraz w medycynie - przy projektowaniu i wszczepianiu implantw koci.

Na kongresie mwiono m.in.: o zastosowaniach mechaniki w badaniach kosmicznych, medycynie, robotyce, nanotechnologii - czyli budowie urzdze o „atomowych” rozmiarach, wykorzystaniu materiaw i kompozytw z pamici zdolnych do odtwarzania pierwotnego ksztatu. Wiele uwagi powicano problemom bezpieczestwa rnych konstrukcji - systemom staego monitorowania i wczesnego wykrywania usterek. Dotyczy to zarwno konstrukcji mostw, budynkw czy wielkich hal fabrycznych, a take rnych elementw samolotw w czasie lotu.

ERT


Akademia Techniczno-Rolnicza w Bydgoszczy

Nowe zawody z Leonarda

W ramach programu Leonardo da Vinci realizowany bdzie z udziaem Akademii Techniczno-Rolniczej projekt „European Curricula for Economic Animator in the Enlarging Europe” z budetem wynoszcym 473 474 euro. Jest to wynik wsplnych dziaa ATR oraz samorzdowych i administracyjnych wadz regionu kujawsko-pomorskiego, przy cisej wsppracy przedstawicieli regionw Midi Pyren?es we Francji oraz ?stergotland w Szwecji, ktrych doradcy wspierali przygotowania wojewdztwa do akcesji z UE. Podstawowym celem projektu bdzie stworzenie systemu ksztacenia animatorw w zakresie wprowadzania nowych zawodw, niezbdnych w Polsce po akcesji z UE. Dziki kontaktom ATR z Uniwersytetem w Link?ping z okrgu ?stergotland udao si pozyska do wsppracy znakomitych specjalistw ze Szwecji. Grono ekspertw akademickich zostao uzupenione partnerami francuskimi, hiszpaskimi i woskimi. Eksperci ze strony polskiej s przedstawicielami: Wojewdzkiego Urzdu Pracy w Toruniu, Kujawsko-Pomorskiego Zwizku Pracodawcw i Przedsibiorcw oraz Bydgoskiej Rady Federacji Stowarzysze Naukowo-Technicznych NOT.

Projekt ma by realizowany w dwch najbliszych latach, a ma na celu dostosowanie programw studiw kierunkw technicznych i rolniczych ATR do wymaga zwizanych z poszerzonym rynkiem pracy UE. Nacisk bdzie pooony na ksztacenie proinnowacyjnoci i umiejtnoci zwizane z kierowaniem wasn firm, prowadzeniem analiz ekonomicznych zwizanych z opacalnoci planowanych przedsiwzi oraz przewidywaniem tendencji w rozwoju technologicznym.

Elbieta Rudziska


Politechnika Gdaska

Przenony reaktor

Na Wydziale Chemicznym PG uruchomiono prototypow instalacj reaktora cyklonowego. Urzdzenie ma na celu zwikszenie wydajnoci procesw technologicznych i rozwj czystszych technologii. Umoliwia ono obrbk strumieni gazu i cieczy o duej objtoci. Przeznaczone jest do prowadzenia procesw chemicznych stosowanych w ochronie rodowiska w przypadku oczyszczania cieczy zawierajcych zwizki lotne oraz usuwania zanieczyszcze ze ciekw, kiedy do reakcji konieczne jest wprowadzenie fazy gazowej. Zbudowany zosta w oparciu o oryginalne autorskie rozwizania konstrukcyjne opracowane w Katedrze Technologii Chemicznej PG, kierowanej przez prof. Jana Hupk.

Istotn zalet reaktora cyklonowego jest bardzo krtki czas tzw. zatrzymania, czyli przebiegu reakcji w jego wntrzu, wynoszcy tylko 0,3-0,4 s, podczas gdy w klasycznych kolumnach czas ten wynosi do kilku minut. Efektem jest znaczne obnienie kosztw inwestycyjnych, a take operacyjnych (np. zuycia energii) wielu procesw i zwikszenie ich wydajnoci. Przy tym wydajno urzdzenia zwikszy mona wielokrotnie zestawiajc reaktory w klastry zdolne oczyci nawet kilkadziesit tysicy metrw szeciennych w cigu godziny.

Stosowany moe by m.in. w oczyszczaniu gazw odlotowych, np. spalinowych, oczyszczaniu ciekw czy wd podziemnych. Reaktor umoliwia ponadto dobr procesw technologicznych najbardziej przyjaznych rodowisku, bardziej efektywne i tasze odzyskiwanie wartociowych komponentw np. z gazw odlotowych, zamykanie obiegw wodnych i gazowych bez odprowadzania zanieczyszcze. Jednym z jego zastosowa moe by oczyszczanie systemw klimatyzacyjnych i wentylacyjnych ze szkodliwych skadnikw. Szybko dziaania pozwala na efektywne uycie reaktora nawet w razie chemicznej czy biologicznej katastrofy lub ataku terrorystycznego.

Pierwowzorem reaktora zbudowanego w PG by flotownik cyklonowy, zaproponowany w 1981 r. przez prof. Jana D. Millera z University of Utah w USA. W pracach nad nim bra udzia prof. Hupka, ktrego katedra od lat wsppracuje z amerykaskimi naukowcami.

Beata Orzaewska


Politechnika Rzeszowska

Bezmiechowa Gr

Zaangaowanie PRz. w reaktywacj dziaalnoci szybowiska w Bezmiechowej siga pocztkw lat 90. ubiegego stulecia. Pocztkowo na ruinach przedwojennego szybowiska Politechniki Lwowskiej, na gruncie prywatnego waciciela, uruchomiono skromne szybowisko we wsppracy z zaoonym przy poparciu wadz uczelni Aeroklubem Bieszczadzkim. Z czasem uczelnia rozpocza wykup gruntw pod orodek szybowcowy z prawdziwego zdarzenia. Ukoronowaniem kilkunastoletniego wysiku inwestycyjnego byo otwarcie 28 sierpnia Akademickiego Orodka Szybowcowego Politechniki Rzeszowskiej w Bezmiechowej. Obecnie do uczelni naley 50 ha na grzbiecie i u podna Gr Sonnych. Stok poudniowo-zachodni jest ju przygotowany do startw szybowcw oraz do latania na paralotniach i motolotniach. Stok pnocno-wschodni, gdzie w przyszoci ma stan wycig dla lotniarzy i narciarzy, porasta jeszcze las.

Fot. Piotr Kieraciski
Rektor T. Markowski, pk. T. Gra

Pierwszymi inwestycjami PRz. na tym terenie byy skromne drewniane domki, w ktrych odbyway si letnie obozy szybowcowe dla studentw. Podczas takich obozw przygotowano poudniowy stok do uprawiania szybownictwa i paralotniarstwa. Z grzbietu szybowiska rozciga si dzi imponujcy - jeden z najwspanialszych, jakie znam - widok na przedgrze bieszczadzkie i Bieszczady. Kolejne inwestycje, zrealizowane dziki dotacji MENiS, to hangar dla szybowcw (o pow. 5266 m2) i dom pilota (pow. 210 m2) z wie kontroli lotw (wys. 7,6 m). Najwaniejsz inwestycj, ktra bya moliwa dziki dotacjom KBN (MNiI), wsppracy wielu instytucji samorzdowych oraz rzeszowskiej energetyki jest zrealizowany w latach 2000-04 za kwot 14 mln z zesp sal laboratoryjnych i zaplecze hotelowe (dla szkoy szybowcowej i obsugi laboratoriw) czyli Midzyuczelniane Lotnicze Laboratorium Naukowo-Badawcze Politechniki Rzeszowskiej i Politechniki Warszawskiej. Obiekt ma kubatur 10639 m3 i powierzchni uytkow 2443 m2. Dojazd do pooonego na grzbiecie Gr Sonnych obiektu zapewnia droga szutrowa o dugoci 2,6 km, sfinansowana w czci przez rzeszowsk energetyk. Jedna z pracowni, ktra bdzie funkcjonowa w Bezmiechowej ma zajmowa si niekonwencjonalnymi rdami energii, w tym wypadku energi wiatrow. W celu realizacji tej idei na terenie obiektu ma w przyszoci powsta siownia wiatrowa i soneczna. Inne pracownie zajm si m.in.: badaniami meteorologicznymi, lotniczymi konstrukcjami kompozytowymi, testowaniem bezzaogowych obiektw latajcych, wasnociami aerodynamicznymi konstrukcji lotniczych, w tym szybowcw klasy P.W.

Podczas uroczystoci 28 sierpnia orodkowi nadano - na podstawie uchway Senatu PRz. z 8 lipca br. - imi pk. Tadeusza Gry, pilota, ktry 18 maja 1938 r. w wieku 20 lat odby rekordowy wwczas lot na szybowcu - 577,8 km bez ldowania - z Bezmiechowej w okolice Wilna, za co w 1939 r. otrzyma jako pierwszy na wiecie Medal im. Ottona Lilienthala, przyznawany za wybitne osignicia w szybownictwie. W 1950 r. za jako pierwszy Polak i drugi czowiek na wiecie uzyska zot odznak szybowcow z trzema diamentami. Pk Gra, ktry obecny by na uroczystoci (a nastpnego dnia odby lot szybowcem), powiedzia, e Bezmiechowa odya i czeka j teraz druga modo. Wrd goci by te prof. Stanisaw Makowski, rektor Politechniki Warszawskiej, pilot szybowcowy, posiadajcy zot odznak w diamentem. - Zdobycie kolejnych diamentw uniemoliwio mi zaangaowanie w prac naukow - tumaczy podczas uroczystoci. - Orodek szybowcowy PRz. w Bezmiechowej powsta dziki zaangaowaniu i staraniom kolejnych rektorw uczelni, profesorw Kazimierza Oczosia i Stanisawa Kusia. Jednak to profesor Tadeusz Markowski jest ojcem chrzestnym tego przedsiwzicia - powiedzia marszaek wojewdztwa podkarpackiego. Od pracownikw MNiI oraz MENiS, odpowiedzialnych za finansowanie inwestycji mona si jednak dowiedzie, e starajc si o pozwolenia i rodki finansowe, wasne cieki w tych instytucjach wydeptali: Marta Olejnik, sekretarz rektora PRz. ds. organizacyjnych oraz Janusz Bury, dyrektor Orodka Ksztacenia Lotniczego PRz., do niedawna penicy funkcj dyrektora administracyjnego uczelni.

(pik)


Szkoa Gwna Handlowa

Od pustych pek do pustych kieszeni

W dniach 4-17 lipca w Szkole Gwnej Handlowej uczestnicy uniwersytetu letniego - Summer University Warsaw 2004 - zgbiali wiedz na temat transformacji gospodarczej. Pomysodawcami i realizatorami projektu s studenci SGH (Samorzd Studentw SGH) pod wodz Szymona Paciury (IV rok finansw i bankowoci).

Do udziau w SUW 2004 zakwalifikowano 82 autorw najlepszych aplikacji i eseju From queuing to empty shelves to buying with empty pockets: citizen perspective on the Polish transformation. Polacy uczestniczyli w zajciach bezpatnie. Opata dla uczestnikw spoza kraju (299 euro) obejmowaa - oprcz nauki, posikw i rozrywki - take zakwaterowanie. Stypendia dla goci zagranicznych, w wysokoci 80 euro, ufundowane zostay przez Biuro Uznawalnoci Wyksztacenia i Wymiany Midzynarodowej. Wszyscy uczestnicy mieszkali w DS nr 1 „Sabinki”. Wrd 82 uczestnikw, oprcz Polakw, byli studenci z: Danii, Szwecji, Austrii, Niemiec, Brazylii, Woch, Hiszpanii, Portugalii, Francji, Holandii, Brazylii, Rosji, Czech i Sowenii. Anglojzyczny program zaj, zaprojektowany przez profesorw SGH, wprowadzi uczestnikw w zagadnienia transformacji gospodarczej, zarwno w kontekcie ekonomicznym, jak i menederskim.

Fot. Arch. W ramach zaj dotyczcych przeksztace gospodarczych prowadzone byy kursy: „Polish Economy in Transition and Its Aspects”, „Economic Aspects of Transformation”, „Implication of Accession to the EU for Poland”, „Networks and Networking in the Contemporary Economy”, „Total Quality Management”, „Company Management”, „IT in Company Structures”, „Corporate Governance in Transition Countries”, „Corporate Governance”.

Dopenienie programu stanowiy warsztaty popoudniowe, przygotowane we wsppracy z Narodowym Bankiem Polskim, Komisj Papierw Wartociowych i Gied, Business Center Club. Wykady przeprowadzili m.in.: prof. Leszek Balcerowicz, prezes NBP (Post Communist Transition), Mirosaw Kachniewski, p.o. prezesa KPWiG (Swindles at Capital Markets), Jan Krzysztof Bielecki, prezes Banku Pekao S.A. (Sticking to Basic Principles: the Foundations of Polands Foreign Policy), Jarosaw Mulewicz, czonek-zaoyciel BCC (New Age of Businessmen after 1989 in Poland) oraz Jerry Abramczyk, specjalista w dziedzinie public relations (Communication in Politics).

Dwutygodniowy program zaj zakoczy si egzaminem, ktrego pozytywny rezultat pozwoli uczestnikom SUW 2004 zdoby punkty w systemie ECTS, co wie si z moliwoci zaliczenia przedmiotw w ich rodzimych uczelniach.

Kamila Gospodarek


Uniwersytet Jagielloski

EXCON 04

Midzynarodowa Konferencja „Excitonic Processes in Condensed Matter (EXCON 04)”, ktra odbya si w dniach 6-9 lipca, bya szstym spotkaniem serii EXCON. Spotkania te odbywaj si co 2 lata i s powicone pracom z dziedziny interdyscyplinarnej, jak jest fizyka ekscytonw, znajdujca si na pograniczu fotofizyki, fotochemii, fotobiologii i nauki o materiaach.

Gwnym celem cyklu EXCON jest konsolidacja bada w powyszej dziedzinie, ktre, z przyczyn historycznych, biegy torami niemal niezalenymi dla ukadw organicznych i nieorganicznych. Konferencje maj rwnoczenie tworzy pomost pomidzy teoretykami i dowiadczalnikami, a take suy zacienieniu kontaktw pomidzy badaczami pracujcymi na rnych kontynentach. Z tego powodu, tradycyjnie ju, ich lokalizacja zmienia si cyklicznie pomidzy Australi, Europ, Ameryk i Azj. Za sukces obecnej konferencji naley uzna obecno duej liczby uczestnikw z niezamonych krajw naszego regionu, w szczeglnoci z obszaru dawnego ZSRR. Udzia ten by moliwy dziki specjalnej dotacji UNESCO - ROSTE (Regional Bureau for Science in Europe). Frekwencj na konferencji (209 osb z 21 krajw) mona uzna za bardzo dobr, bya wyranie wysza ni na poprzednich spotkaniach tego cyklu.

Fot. Arch. Cz konferencji powicona ukadom nieorganicznym zdominowana bya przez problemy zwizane z ukadami pprzewodnikowymi o niskiej wymiarowoci (kropki i studnie kwantowe) i nanostrukturami. Nie pomijano wszake zagadnie kondensacji ekscytonw i polarytonw oraz klasycznych kwestii waciwoci ekscytonw w konkretnych krysztaach, m.in. intensywnie ostatnio badanych ZnO i Cu2O. Cz obrad dotyczca ukadw organicznych koncentrowaa si wok optycznych i transportowych waciwoci ekscytonw w agregatach molekularnych i polimerach. Szczeglnym zainteresowaniem uczestnikw cieszyy si oligotiofeny, uywane ostatnio do konstrukcji diod wietlnych i tranzystorw polowych. Na pograniczu tematyki organicznej i nieorganicznej znalaza si problematyka przej fazowych indukowanych optycznie oraz zagadnienia spektroskopii zjawisk ultraszybkich (w skali femtosekundowej).

Materiay naukowe konferencji opublikowane zostan w czasopimie midzynarodowym „Journal of Luminescence”, ktrego wydawca, firma Elsevier, ufundowaa nagrod za najlepsz prac (1,2 tys. euro) oraz najlepszy plakat (300 euro) przedstawione przez modych uczestnikw konferencji. Nagrody te zdobyli: Takuya Iida, doktorant z Osaki, za prac T. Iida, H. Ishihara Optically-induced force between nano-particles irradiated by electronic resonant light, oraz Heiko Priller, doktorant z Karlsruhe, za plakat H. Priller, R. Hauschild, J. Zeller, C. Klingshirn, H. Kalt, R. Kling, F. Reuss, Ch. Kirchner, A. Waag Temperature dependent luminescence dynamics in ZnO nanopillars. Oryginaln cech pierwszej z wymienionych prac jest zaproponowanie nowej metody mechanicznego manipulowania obiektami nanoskopowymi, drugiej za - wytworzenie ukadu, ktry z punktu widzenia ekscytonw zachowuje si jak kryszta o duej objtoci, za dla silnie sprzonych z ekscytonami fotonw stanowi ukad o ograniczonej wymiarowoci.

Konferencja EXCON 04 zostaa w caoci zorganizowana przez Wydzia Chemii UJ, ktry zapewni pomieszczenia i obsug (z silnym zaangaowaniem studentw). Finansowo wspomagay konferencj dotacje ministerstw Bada Naukowych i Informatyzacji oraz Edukacji Narodowej i Sportu.

Piotr Petelenz


Politechnika dzka

Lasery przeciw chorobom

Podczas uroczystoci 10-lecia Centrum Diagnostyki i Terapii Laserowej Politechniki dzkiej dr n. med. Cezary Peszyski-Drews, dyrektor placwki, zauway, e powstanie Centrum poprzedzone byo wieloletni wspprac fizykw z lekarzami, ktra rozpocza si na pocztku lat 70. ub. wieku. Mona zatem mwi o 30-leciu wykorzystywania technik laserowych w leczeniu chorych.

Prof. Leszek Jeromin przedstawi dowiadczenia w stosowaniu metody fotodynamicznej w leczeniu i rozpoznawaniu nowotworw pcherza moczowego. Jest ona wyjtkowo skuteczna i pozwala rozpoznawa zmiany, ktre np. w „metodzie wiata biaego” nie s widoczne. Metoda fotodynamiczna polega na czeniu komrek nowotworowych z fotouczulaczami, ktre po nawietlaniu promieniowaniem laserowym zaczynaj wieci. Pozwala to zlokalizowa guz, a potem za pomoc wiata innego lasera zniszczy zmienione chorobowo komrki.

Due nadzieje czy si z biostymulacj laserow w chorobie niedokrwiennej serca. Wykorzystuje si do tego celu lasery niskoenergetyczne. Specjalnym programem leczenia objto 100 pacjentw z wielonaczyniow chorob serca, u ktrych nie jest moliwe przeprowadzenie operacji.

Prof. Janusz Rosiak z Instytutu Techniki Radiacyjnej P, dyrektor naukowy Centrum Doskonaoci Technik Laserowych i Biomateriaw w Medycynie, mwi o aktualnych i projektowanych do wdroenia pracach zwizanych z biomateriaami, majcymi zastosowanie w prawie wszystkich specjalnociach medycznych. Wspomnia o nanoelach, ktrych zadaniem jest, mwic obrazowo, duszenie raka, o sonochemicznej terapii laserowej, nowych biomateriaach polimerowych, hybrydowych organach i tkankach, nowatorskich systemach uwalniania lekw.

Cz z osigni CDiTL wyprzedza nauk wiatow, std w rodowisku medycznym s sceptycy, ktrzy nie daj wiary otrzymanym wynikom. Dr Peszyski-Drews, wspominajc o programie nawietla chorych ze stwardnieniem rozsianym, powiedzia: - Gdybym na wasne oczy nie widzia, jak chorzy, ktrzy jeszcze niedawno poruszali si na wzku inwalidzkim, zaczli samodzielnie chodzi, chyba bym nie uwierzy. U czci chorych biostymulacja laserowa przyniosa znakomite rezultaty i jest to metoda nowa w skali wiatowej.

Centrum Diagnostyki i Terapii Laserowej P jest jedynym w Polsce orodkiem wyposaonym w 30 rnych laserw umoliwiajcych diagnostyk i terapi we wszystkich specjalnociach medycznych. O ich zbawiennym dla zdrowia dziaaniu przekonao si kilkanacie tysicy chorych.

(ech)


Zgromadzenie Oglne ONZ

wiatowy Rok Fizyki

Rok 2005 zosta ogoszony przez Zgromadzenie Oglne ONZ - wiatowym Rokiem Fizyki, dla uczczenia setnej rocznicy opublikowania przez Alberta Einsteina wynikw prac nad szczegln teori wzgldnoci, ktra stworzya podstawy nowoczesnej fizyki. Fizyka daje podstawy do zrozumienia przyrody, prace badawcze w dziedzinie fizyki i ich zastosowania byy i s gwn si napdow naukowego i technologicznego rozwoju spoeczestw - gosi uchwaa Zgromadzenia Oglnego ONZ.

W Polsce Krajowy Komitet Organizacyjny planuje rne imprezy popularyzujce t dziedzin wiedzy, m.in. specjalne programy edukacyjne w TVP i konkursy dla uczniw. Wanym punktem obchodw bdzie planowany na wrzesie 2005 Zjazd Fizykw Polskich. Przewidziano te midzynarodow konferencj naukow Foton 2005, nawizujc do setnej rocznicy prac Einsteina nad zjawiskiem fotoelektrycznoci. Kulminacyjnym punktem obchodw Roku Fizyki bdzie wmurowanie kamienia wgielnego pod budynek Eksploratorium w Warszawie.

(ert)


Oddzia PAN w Poznaniu

Oddzia PAN w Poznaniu powsta 1 lutego 1972 r. i obejmuje Wielkopolsk oraz Polsk pnocno-zachodni.

Funkcj przewodniczcego od chwili powstania Oddziau penili: prof. Gerard Labuda (1972-80), prof. Wadysaw Wgorek (1981-89), prof. Jan Stankowski (1990-95), prof. Andrzej B. Legocki (1996-2002) i od roku 2003 prof. Jan Wglarz. Prezes Oddziau PAN uczestniczy w pracach Kolegium Rektorw Miasta Poznania.

Siedziba Oddziau znajduje si w Orodku Nauki PAN przy ul. Henryka Wieniawskiego 17/19.

Fot. Arch. Oddzia skupia aktualnie 23 czonkw korporacji (11 rzeczywistych i 12 korespondentw), z ktrych 14 zwizanych jest z poznaskimi uczelniami, 7 z placwkami PAN, a 2 z instytutami resortowymi.

W Poznaniu i okolicach czynnych jest 18 jednostek Akademii, a mianowicie: 7 instytutw, 3 zakady, 5 pracowni oraz 3 inne placwki, w ktrych cznie pracuje okoo 970 osb, w tym 350 pracownikw naukowych (140 profesorw i docentw). Oddzia jest cile zwizany z placwkami PAN.

Przy Poznaskim Oddziale PAN dziaa 19 komisji naukowych, w ktrych pracuje ponad 700 osb reprezentujcych placwki PAN, wysze uczelnie i instytuty resortowe. Dziaalno komisji polega na organizowaniu konferencji, sympozjw oraz innych spotka naukowych, na ktrych przedstawiciele komisji oraz zapraszani gocie przedstawiaj aktualne problemy badawcze. W styczniu Komisja Urbanistyki i Planowania Przestrzennego O/PAN zorganizowaa sesj naukow „Restytucja zamku krlewskiego w Poznaniu”. W marcu Komisja Nauk Mechanicznych i Budowlanych O/PAN zorganizowaa seminarium naukowe „Lekcja natury w dziaalnoci inynierskiej - inspiracja czy plagiat”. W ramach Tygodnia Bibliotek (8-15 maja) Komisja Informacji Naukowej O/PAN zorganizowaa warsztaty „Perspektywy rozwoju Biblioteki Cyfrowej”. Oddzia Poznaski organizuje otwarte, interdyscyplinarne sesje naukowe wsplnie z Wydziaem Teologicznym UAM. Od 1995 r. odbyo si 7 takich sesji. Ostatnia, 2 grudnia 2003, nosia tytu „Fenomen ycia w ujciu interdyscyplinarnym”.

Od 1998 r. Oddzia jest wsporganizatorem Poznaskiego Festiwalu Nauki i Sztuki, ktrego inauguracja i znaczna cz wykadw tradycyjnie odbywa si w Orodku Nauki PAN przy ul. H. Wieniawskiego 17/19. Oddzia Poznaski sprawuje w imieniu Akademii opiek nad dziaalnoci i eksploatacj Domu Pracy Twrczej w winoujciu.

Mariola Osiak


II Konferencja Naukowa Studentw PWr.

Nagrody za aktywno

24 czerwca wrczono nagrody uczestnikom II Konferencji Naukowej Studentw Politechniki Wrocawskiej. Przyznano 12 nagrd po 500 z i 14 wyrnie po 300 z. Uhonorowano take najaktywniejsze koa naukowe i ich opiekunw. Wrd laureatw byli take cudzoziemcy - studenci zagranicznych uczelni, ktrzy wraz z wrocawskimi koami naukowymi uczestnicz w pracach badawczych.

Jedn z nagrd, za referat konferencyjny Developing an Assistive Interfaces for Individuals with Spasticity Disorders (tematyka: zastosowania informatyki), otrzymali: Lauren Olson, Jad Lutfi, Timothy Goya, Tarel A. El Doker i Noel Smith wsppracujcy ze studenckimi koami naukowymi z Wydziau Elektroniki PWr. Grupa studentw i pracownikw z Northern Arizona University (USA) goszczca we Wrocawiu wsppracuje z dwoma studenckimi koami naukowymi BARAK i TRAF od kilku semestrw. Podczas II KNS wygosili oni 5 referatw na temat swych bada prowadzonych po czci wsplnie z polskimi studentami. Prezentacjom tym towarzyszyy 4 polskie referaty.

Inny nagrodzony referat jest wynikiem wsppracy polskich i niemieckich studentw (Uniwersytet Techniczny z Drezna). Micha Duyski, Ralf Rieske, Klaus-J?rgen Wolter i dr hab. Sergiusz Patela, prowadzcy koo naukowe „Optoelektronika i mikrosystemy”, przedstawili referat PCB integrated waveguides - launching of light into highly multi mode structures (tematyka: fotonika i nanotechnologie).

W KNS uczestniczyo 230 studentw. Zgoszono ponad 170 referatw. Prezentowano je w jzyku polskim lub angielskim. Tematyka konferencji obejmowaa wszystkie dyscypliny naukowe reprezentowane przez PWr., a nawet wkroczya w obszar prowadzonych tu bada interdyscyplinarnych. Poszczeglne sesje to: architektura, biofizyka i biochemia, chemia, historia techniki i lotnictwo, informatyka - algorytmy i sieci, fotonika i nanotechnologie, elektrotechnika, diagnostyka medyczna, informatyka - zastosowania, mechanika, transport, logistyka i zarzdzanie, biomechanika, elektronika i inynieria rodowiska.

W konkursie k naukowych PWr. przyznano 6 nagrd po 1500 z (koa: Biomechanikw, SISK, Micela, Optoelektronikw, Strukturalne i Nadbr) oraz 3 wyrnienia po 1000 z (koa: Allin, Strimer i Barak).

Za najlepszych opiekunw k studenckich uznani zostali: dr Mieczysaw Biniek Wydziau Elektrycznego („Brzowy opiekun”), dr hab. Sergiusz Patela z Wydziau Elektroniki Mikrosystemw i Fotoniki („Srebrny opiekun”) i prof. Romuald Bdziski z Wydziau Mechanicznego („Zoty opiekun”).

Maria Kisza


COSPAR w Paryu

Zmieni formu

W dniach 17-25 lipca obradowa w Paryu, z udziaem polskich uczonych, kongres Komitetu Bada Przestrzeni Kosmicznej (COSPAR), powicony prezentacji najnowszych osigni w badaniach kosmicznych.

Najwikszym zainteresowaniem cieszyy si sesje powicone badaniom planet. Na kilka dni przed otwarciem kongresu sonda Cassini wesza na orbit Saturna, stajc si pierwszym sztucznym satelit tej planety. Szeroko prezentowany by program marsjaski, w tym badania prowadzone przez sond Mars-Express, ktra wykrya metan w atmosferze tej planety. Przedstawiono projekty nowych misji planetarnych, m.in. do Merkurego, Wenus i Plutona. Wiele uwagi powicano badaniom Ziemi z kosmosu. Dotyczy to zjawisk w przestrzeni okooziemskiej, fizyki i chemii atmosfery i jonosfery, a take procesw decydujcych o zmianach klimatu i wystpowaniu ekstremalnych zjawisk pogodowych. Omawiano te najnowszy francuski projekt Demeter, obejmujcy satelitarne badania zjawisk elektromagnetycznych w atmosferze towarzyszcych trzsieniom ziemi, realizowany przy polskiej wsppracy.

Na kongresie nie zabrako polskich akcentw. Prezentowane byy wyniki polskich bada, zwizane z naszym uczestnictwem w najwaniejszych projektach kosmicznych: misji Mars- Express, misji Cassini do Saturna, badaniach Soca za pomoc satelity Koronas F, wysanie sondy Rosetta na spotkanie z komet, obserwacji kosmosu z satelity Integral.

Obok problemw naukowych na kongresie podjto dyskusj na temat przyszoci COSPAR. Powoany w 1958 przez Midzynarodow Rad Unii Naukowych (ICSU) COSPAR jest najwiksz midzynarodow organizacj naukow zajmujc si problematyk kosmiczn. Zrzesza 50 pastw reprezentowanych przez komitety narodowe oraz 12 midzynarodowych organizacji naukowych. Zajmuje si inicjowaniem i wspieraniem dziaalnoci naukowej zwizanej z badaniami kosmicznymi i rozwijaniem midzynarodowej wsppracy w tej dziedzinie. Polska jest czonkiem COSPAR od 1960. Kongresy COSPAR organizowane s co 2 lata. W 2000 jubileuszowy kongres zamykajcy XX wiek odby si w Warszawie.

COSPAR powsta prawie p wieku temu w warunkach „zimnej wojny”. Mia agodzi rywalizacj midzy USA i ZSRR oraz rozwija midzynarodow wspprac w badaniach kosmicznych. Pojawiaj si opinie, e COSPAR powinien zmieni formu i szerzej otworzy si na spoeczestwo.

ert


Kanadystyka w Polsce

Centra bada kanadyjskich

Chocia nie istnieje kierunek kanadystyka, studia kanadyjskie zdobywaj w Polsce coraz wiksz popularno. Mamy w kraju pi centrw bada kanadyjskich w uniwersytetach w Warszawie, Toruniu, Sosnowcu, odzi i Krakowie. Celem ich dziaalnoci jest uatwienie dostpu do literatury rdowej osobom zainteresowanym tematyk kanadyjsk, organizacja spotka z kanadyjskimi naukowcami i artystami. Kursy powicone tematyce kanadyjskiej prowadzone s rwnie w Akademii Bydgoskiej, UAM w Poznaniu i UMCS w Lublinie oraz niepastwowej Krakowskiej Szkole Wyszej im. Frycza Modrzewskiego.

Polskie Towarzystwo Bada Kanadyjskich (PTBK), zaoone w 1998 r., zrzesza ponad 100 czonkw. Wsppracuje z Ambasad Kanady w Polsce i ze rodkowoeuropejskim Towarzystwem Bada Kanadyjskich (CEACS) oraz naley do Midzynarodowej Rady ds. Studiw Kanadyjskich (ICCS) w Ottawie.

Centrum Bada Kanadyjskich w Warszawie, afiliowane przy Instytucie Anglistyki UW, powstao dziki aktywnoci prof. Nancy Burke (poetka i pisarka kanadyjska, mieszkajca i wykadajca w UW od kilkunastu lat), ktra peni rwnie funkcj dyrektora jednostki. CBK prowadzi badania nad kultur Kanady, wykady z literatury angielskiej. Posiada bogat bibliotek. Pracownia Bada nad Kultur Franko-Kanadyjsk i Literatur Quebeck, kierowana przez prof. Jzefa Kwaterk, afiliowana przy Instytucie Romanistyki UW, prowadzi kursy nt. kultury i literatury francuskojzycznej Kanady. Instytut Romanistyki UW prowadzi studia doktoranckie zwizane z tematyk kanadyjsk.

CBK przy Wydziale Filologicznym UMK w Toruniu powstao w 1999 r. Odbywaj si tam regularne zajcia, wykady gocinne i pokazy filmw dokumentalnych o Kanadzie dla pracownikw i studentw anglistyki i romanistyki oraz zainteresowanych torunian. Toruskie CBK organizuje wystawy ksiek kanadyjskich oraz Dni Frankofonii. Centrum posiada rwnie bibliotek z najliczniejszymi w Polsce zbiorami dotyczcymi tematyki kanadyjskiej (katalog biblioteczny jest dostpny przez Internet: http:// katalog.bu.uni.torun.pl), tam te mieci si gwna siedziba PTBK.

Centrum Studiw Kanadyjskich przy Instytucie Kultury i Literatury Brytyjskiej i Amerykaskiej U w Sosnowcu koncentruje badania na kulturze, a zwaszcza literaturze kanadyjskiej. Prowadzone kursy dotycz: kanadyjskiej literatury wielokulturowej, literatury kanadyjskiej w kontekcie postkolonialnym, literatury i kultury kanadyjskiej ludnoci autochtonicznej, kanadyjskiego kanonu literackiego, kanadyjskiej tosamoci w kontekcie tosamoci etnicznej, tosamoci etnicznej oraz postmodernizmu, modernizmu, a take postkolonializmu w literaturze i kulturze Kanady, literatury i kultury Quebecu. Proponuje si rwnie studia komparatystyczne midzy literatur kanadyjsk oraz innymi literaturami postkolonialnymi. Kierownikiem placwki dr Eugenia Sojka.

Pracownia Studiw Kanadyjskich przy Katedrze Amerykanistyki i Mass Mediw U prowadzi badania w zakresie: mass mediw w Kanadzie, dywersyfikacji kulturowej, etnicznej i jzykowej Ameryki Pnocnej, integracji pnocnoamerykaskiej. Pracowni kieruje jest dr Wiesaw Oleksy.

Zakad Kanady przy Instytucie Studiw Regionalnych UJ, kierowany przez dr hab. Ann Reczysk, prowadzi dziaalno dydaktyczn i badawcz dotyczc historii Kanady, ewolucji wielokulturowego spoeczestwa kanadyjskiego, struktury etnicznej i procesw rozwoju struktury spoecznej Kanady, dziejw imigracji oraz stosunkw kanadyjsko-amerykaskich i kanadyjsko-brytyjskich. Kursy (w ramach studiw amerykaskich) prowadzone przez zakad obejmuj wprowadzenie do problematyki kanadyjskiej, histori Kanady, spoeczestwo Kanady, dwujzyczn literatur Kanady, film kanadyjski, system polityczny Kanady. Prowadzone przez dr hab. Ann Reczysk seminarium magisterskie umoliwia studentom amerykanistyki podejmowanie tematyki kanadyjskiej w pracach dyplomowych.

Tomasz Soroka

Informacje dotyczce dziaalnoci centrw dostpne s na stronach internetowych www.uj.edu.pl/ISR/kanada/osrodki.htm.


WSAiZ w Przemylu

Mieszkania zamiast akademikw

Ubiegajcy si o przyjcie na studia na Zamiejscowym Wydziale Administracyjno-Prawnym w Rzeszowie Wyszej Szkoy Administracji i Zarzdzania w Przemylu mog uzyska zakwaterowanie w mieszkaniach bdcych wasnoci uczelni. W ostatnich latach szkoa kupia 15 mieszka od prywatnych wacicieli, gdy kalkulacja kosztw pokazaa, e bdzie to tasze ni budowanie i eksploatacja akademika.

Wielko mieszka wynosi 53-80 m2. Obecnie oferuj one noclegi 90 osobom. Studenci mog uzyska zakwaterowanie w pokojach jedno-, dwu- i trzyosobowych. Opaty s zrnicowane i wynosz 160-200 z miesicznie od osoby. W tej kwocie mieszcz si rwnie opaty za media (wod, prd, gaz). Uczelnia nie pobiera adnych dodatkowych opat. To rozwizanie moe si okaza korzystne dla studentw, bo wszystko wskazuje na to, e ceny akademikw w nowym roku akademickim bd wysze. Mieszkania uczelniane bd te prawdopodobnie tasze od tradycyjnych stancji.

Zesp mieszka WSAiZ zlokalizowany jest blisko uczelni, mieszkania s umeblowane, funkcjonalne i wygodne. - W takich warunkach na pewno atwiej si uczy ni w kilkusetosobowych akademikach - podkrela Janusz Gajda, dziekan ZWAP w Rzeszowie. Na razie WSAiZ nie dysponuje podobnymi mieszkaniami w Przemylu. Wadze uczelni zapowiadaj, e jeli tylko bdzie zapotrzebowanie, kupi wicej mieszka dla studentw.

AZ


Nominacje profesorskie

22 czerwca Prezydent RP wrczy akty nadania tytuu naukowego profesora 44 nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki.

Nauki biologiczne: Igor Piotr Konieczny (UG), Tadeusz Wacaw Kuder (Aw.), Krystyna Jzefa Skwaro-Sota (UW), Adam Micha Szewczyk (Instytut Biologii Dowiadczalnej PAN, Warszawa), Roman Wenne (Instytut Oceanologii PAN, Sopot).

Nauki fizyczne: Chrystian Henryk Droste (UW), Karol Wojciech yczkowski (UJ).

Nauki humanistyczne: Franciszek Apanowicz (UG), Bohdan Wojciech Dudek (Instytut Medycyny Pracy, d), ks. Edward Warcho (UKSW).

Nauki matematyczne: Bogdan Stanisaw Chlebus (University of Colorado, Denver, USA), Zbigniew Olszak (PWr.).

Nauki medyczne: Maria Kozio-Montewka (AM, Lublin), Jzef Ignacy Langfort (AWF, Katowice), Jacek Jerzy Losy (AM, Pozna), Tomasz Hubert Mach (UJ), Ryszard Pluta (Instytut Medycyny Dowiadczalnej i Klinicznej PAN, Warszawa), Jacek Jerzy Szepietowski (AM, Wrocaw), Maria Agnieszka Wardas (AM, Katowice), Andrzej yluk (PAM, Szczecin).

Nauki o Ziemi: Andrzej Stanisaw Lisowski (UW), Stanisaw Rudowski (UG), Antoni Kazimierz Tokarski (Instytut Nauk Geologicznych PAN, Warszawa - Orodek Badawczy w Krakowie).

Nauki rolnicze: Aleksandra Badora (AR, Lublin), Piotr Pawe Budyn (AR, Krakw), Wadysaw Chojnowski (UWM), Ryszard Kosson (Instytut Warzywnictwa, Skierniewice), Wiesaw Jerzy Koziara (AR, Pozna), Monika Kozowska (AR, Pozna), Stanisaw Mikoaj Mazur (AR, Krakw), Czesaw Rycbel (AR, Krakw), Wojciech Tyksiski (AR, Pozna), Jerzy Tys (Instytut Agrofizyki PAN, Lublin), Elbieta Danuta Wilkiewicz-Wawro (UWM).

Nauki techniczne: Jan Antoni Godzimirski (WAT), Ivan Kityk (WSP, Czstochowa), Jan Kulczyk (PWr.), Franciszek Plewa (P), Jerzy Olgierd Rutkowski (P), Ireneusz Soliski (AGH), Jzef Karol leziona (P).

Nauki teologiczne: ks. Jan Wadysaw Decyk (UKSW).

Nauki wojskowe: Ryszard Jakubczak (AON).

Sztuki plastyczne: Waldemar Jerzy Jama (ASP, Katowice).


Forum Akademickie Page Not Found - Forum Akademickie

Błąd 404 - Strona o podanym adresie nie istnieje