Forum Akademickie Page Not Found - Forum Akademickie

Błąd 404 - Strona o podanym adresie nie istniejeZ prac KRASP

Poegnanie z egzaminami wstpnymi

Bardziej obiektywne i porwnywalne w skali kraju wyniki matury s istotn wartoci. Szkoda tylko, e tak dugo musielimy czeka na to rozwizanie.
Franciszek Ziejka

W tym roku w wikszoci uczelni akademickich rekrutacja odbywaa si po raz ostatni na podstawie wynikw egzaminw organizowanych przez te uczelnie. Od przyszego roku podstaw przyjcia na studia stan si dla wikszoci kandydatw wyniki nowej matury. Czy powinnimy si z tego powodu cieszy, czy te z alem rozsta si z egzaminami na studia, ktre przez ostatnich kilkadziesit lat nieodmiennie wywoyway na przeomie czerwca i lipca powszechne zainteresowanie i emocje?

Przede wszystkim naley z radoci przyj fakt, e bdziemy wreszcie mieli now, bardziej przystajc do obecnych warunkw formu egzaminw maturalnych. Pozostaj oczywicie trudne do rozstrzygnicia i budzce kontrowersje - zarwno w rodowisku owiatowym, jak i akademickim, a take wrd opinii publicznej - kwestie, jak choby to, czy matematyka powinna by przedmiotem obowizkowym. Bardziej obiektywne i porwnywalne w skali kraju wyniki matury s jednak istotn wartoci. Szkoda tylko, e tak dugo musielimy czeka na to rozwizanie. Przypomnijmy, e KRASP konsekwentnie opowiada si za wprowadzeniem nowych matur poczwszy od 2002 r. Gdyby gos rodowiska uczelni akademickich zosta uwzgldniony, dzi mielibymy ju dobrze funkcjonujce, usprawnione w wyniku dowiadcze procedury rekrutacji na studia, oparte na wynikach egzaminw maturalnych.

A powracajc do kwestii matematyki na maturze. By moe przykad Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie wynik egzaminu maturalnego z matematyki bdzie uwzgldniany w procedurze rekrutacji na takie kierunki, jak prawo i stosunki midzynarodowe, powinien da wiele do mylenia innym uczelniom, a przede wszystkim przyszym maturzystom.

Rekrutacja na podstawie wynikw matur zdejmie z uczelni nieco obowizkw, cho egzaminw wstpnych i tak nie unikniemy. Bd one przeprowadzane dla kandydatw, ktrzy szko redni ukoczyli w 2004 r. lub wczeniej. Poza tym niektre uczelnie w najbliszych latach bd staray si wprowadza dodatkowe sprawdziany dla kandydatw z now matur, nie dowierzajc do koca komisjom maturalnym. Nie maj to by oczywicie egzaminy z przedmiotw maturalnych (egzamin taki byby sprzeczny z prawem), cho sprawdza bd take, a moe przede wszystkim, wiedz i umiejtnoci mieszczce si w obszarze tych przedmiotw. Decyzje uczelni zostay w wielu przypadkach potraktowane jako wybieg formalny i skrytykowane - przez rne gremia pod rnymi pretekstami - jako przejaw konserwatyzmu rodowiska, nieuzasadniony brak zaufania do wynikw matury, naraanie modziey na dodatkowy stres itp. Myl, e nie naley z tego powodu rozdziera szat. Jestem przekonany, e bdzie to zjawisko krtkotrwae, e pracownicy uczelni nabior zaufania do komisji maturalnych, a zatem - e w niedugim czasie matura stanie si prawdziw przepustk na studia.

Osobn spraw jest problem „modnych” kierunkw studiw. W biecym roku na niektrych kierunkach na jedno miejsce przypadao ponad 20, a niekiedy nawet 30 kandydatw. Nic nie wskazuje na to, e w przyszym roku liczba zgosze ulegnie zmniejszeniu. Mona sdzi, e nastpi raczej dalszy wzrost notowa tych atrakcyjnych kierunkw. Czy w tych warunkach przyjmowanie na studia na podstawie wynikw matur jest rzeczywicie najlepszym rozwizaniem? Moe si okaza, e bdziemy mogli przyj tylko tych, ktrzy osignli na maturze wynik maksymalny lub bliski maksymalnego. Bdziemy musieli ponadto zadba o „starych” maturzystw, absolwentw szk z midzynarodow matur, laureatw olimpiad. Jak wyway i rozsdnie porwna osignicia tych rnych grup bardzo dobrych kandydatw? Nie jest to proste.

Czeka nas rok cikiej prby. Tak naprawd nie wiemy, jak bd przebiega matury. Czy nie zdarzy si co nieoczekiwanego, co bdzie wymagao natychmiastowej reakcji wadz uczelni? Moment wprowadzenia nowych rozwiza nie jest korzystny. W wikszoci uczelni nastpi w przyszym roku zmiana wadz akademickich. W rodku wakacji, kiedy to podejmowane bd zasadnicze decyzje rekrutacyjne, „starzy” rektorzy i dziekani bd na etapie zwalniania gabinetw dla swoich nastpcw i korzystania z zasuonego wypoczynku po trudach kadencji, a nowo wybrani - gdyby przyszo im podejmowa decyzje we wrzeniu - w nawale pracy zwizanej z przejmowaniem obowizkw mog mie zbyt mao czasu, aby dogbnie rozezna sytuacj.

Miejmy jednak nadziej, e nic zego si nie zdarzy i 1 padziernika 2005 r. powitamy w murach naszych uczelni - ju jako studentw - grono modziey najlepiej przygotowanej do podjcia studiw.

Forum Akademickie Page Not Found - Forum Akademickie

Błąd 404 - Strona o podanym adresie nie istnieje