Forum Akademickie Page Not Found - Forum Akademickie

Błąd 404 - Strona o podanym adresie nie istniejeNotatki przewodnicz.cego RGSzW

Kierunki i standardy

Miesice wakacyjne Rada powicia przede wszystkim opracowaniu dokumentu dotyczcego modelu ksztacenia akademickiego w naszym kraju.
Jerzy Baejowski

Efektem posiedzenia Prezydium i plenarnego 14 i 15 lipca - z udziaem przedstawicieli rodowiska akademickiego - jest stanowisko 41/2004 oraz zaczone do niego dwa dokumenty: „Kierunki studiw i standardy ksztacenia. Ustalenia podstawowe i zalecenia przyszych dziaa” oraz „Standardy ksztacenia. Zasady oglne”. Powstay one w wyniku kilkumiesicznych konsultacji z caym rodowiskiem szk wyszych.

Pierwszy z dokumentw dotyczy definicji kierunku studiw, zasad ustanawiania nowych kierunkw studiw, systemu ksztacenia na poziomie wyszym, podziau kierunkw studiw na grupy kierunkw studiw, definicji studiw zawodowych, kontynuacji edukacji po studiach I stopnia, ksztacenia w systemie wieczorowym i zaocznym, ksztacenia w ramach makrokierunkw, ksztacenia dwukierunkowego, tytuw oraz tytuw zawodowych uzyskiwanych po ukoczeniu studiw, informacji, jakie powinny znale si na dyplomie oraz zasad ksztacenia w ramach studiw doktoranckich. Drugi dokument podaje, jakie elementy powinny zawiera standardy ksztacenia (ogln charakterystyk kierunku studiw, sylwetk absolwenta, minimum programowe ksztacenia na danym kierunku, dane o praktykach zawodowych i ewentualnie inne) oraz informacj, co powinny one obejmowa.

Szeroka dyskusja na posiedzeniu plenarnym uniemoliwia rozpatrzenie kwestii przypisania kierunkw studiw do grup kierunkw studiw, formuy studiw I i II stopnia - profilu ksztacenia (oglny - specjalistyczny, na ktrym stopniu?), kierunkw studiw prowadzonych wycznie w trybie stacjonarnym wzgldnie jednolitych studiw magisterskich, wymogw kadrowych dla kierunku i makrokierunku, udziau zaj prowadzonych z wykorzystaniem technologii informacyjnej itp. Rada oczekuje na dalsze uwagi dotyczce stanowiska 41/2004 oraz wypowiedzi na temat zasygnalizowanych wyej spraw.

Obszerna informacja dotyczca powyszych kwestii jest dostpna na stronie internetowej Rady Gwnej: www.rgsw.edu.pl, a uwagi prosimy kierowa pod adres: radaglowna@menis.gov.pl. Po ich zebraniu Rada przedstawi ostateczn wersj dokumentw w formie uchway. Bd one stanowiy podstaw opiniowania wnioskw dotyczcych ustanawiania nowych kierunkw studiw i formuowania standardw ksztacenia. Niektre z rozwiza zostan zaproponowane MENiS w celu przygotowania rozporzdze regulujcych obszar szkolnictwa wyszego. Inne zapisy bd stanowiy rekomendacje Rady Gwnej dla rodowiska akademickiego.

Poszerzone Prezydium Rady spotkao si 22 lipca, aby zaopiniowa projekt ustawy o zmianie ustawy o szkolnictwie wyszym, projekty licznych rozporzdze ministra edukacji narodowej i sportu oraz ministra gospodarki i pracy, regulaminy przyznawania stypendiw i inne dokumenty. Wieloaspektowa dyskusja toczya si wok projektw rozporzdze ministra edukacji w sprawie nostryfikacji wiadectw szkolnych i wiadectw maturalnych, dyplomw ukoczenia studiw wyszych uzyskanych za granic oraz stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki uzyskanych za granic. W opinii Rady procedury nostryfikacyjne winny by proste i dotyczy tylko przypadkw koniecznych. Kontynuacja edukacji winna by moliwa bez nostryfikacji wiadectw czy dyplomw, o ile system edukacji w kraju uzyskania wyej wymienionych dokumentw jest porwnywalny z naszym. Prawo decydowania o moliwoci kontynuacji ksztacenia winny mie uczelnie i szkoy, zasigajc opinii Biura Uznawalnoci Wyksztacenia. Otwarcie na kraje Unii Europejskiej winno wyraa si penym uznawaniem wyksztacenia, podobnie jak w przypadku dwustronnych umw, ktre Polska podpisaa lub podpisze z innymi krajami. Brak otwarcia w tych obszarach spowoduje, e nie bdzie chtnych do studiowania u nas, a ssiedzi bd postrzegali nas jako zbiurokratyzowany i niedostosowany do wyzwa wspczesnoci kraj. Rozporzdzenia, o ktrych mowa, s aktualnie konsultowane ze rodowiskiem. Wskazana byaby na ten temat szersza dyskusja, bowiem przyjcie konkretnych rozwiza bdzie w sposb znaczcy decydowao o moliwociach otwarcia naszego szkolnictwa wyszego na zagranic w najbliszych latach.

Ruszyy prace nad projektem ustawy „Prawo o szkolnictwie wyszym”. 20 lipca odbyo si otwarte posiedzenie Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Modziey, na ktrym - po zaprezentowaniu projektw prezydenckiego i poselskiego - wypowiadali si licznie przybyli gocie. Powoana zostaa podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia przedstawionego przez Prezydenta RP projektu ustawy „Prawo o szkolnictwie wyszym” oraz poselskiego projektu ustawy „Prawo o szkolnictwie wyszym”, ktrej przewodniczy pose Ryszard Hayn, przewodniczcy Sejmowej Komisji ENiM. Uczestniczyem w pierwszym posiedzeniu podkomisji 25 sierpnia. Posowie zdecydowali w drodze gosowania, e podstawowym dokumentem bdzie prezydencki projekt ustawy. Rad na posiedzeniach podkomisji bd reprezentowa osobicie lub obecni wiceprzewodniczcy (przyjta zostaa zasada jednoosobowej reprezentacji zaproszonych do dyskusji instytucji). Przewidziana jest szersza dyskusja nad modelem kariery akademickiej, ktry wzbudza wiele emocji i jest zdecydowanie odmiennie widziany w obu projektach. Bdziemy czynnie uczestniczyli w pracach nad ustaw i starali si, aby zaproponowane zapisy daway gwarancj rozwoju nowoczesnego szkolnictwa wyszego w naszym kraju, posikujc si dotychczasowymi uchwaami Rady w tej sprawie oraz wspomnianym stanowiskiem. O potrzebie ustanowienia nowego prawa o szkolnictwie wyszym wypowiedziaem si na zorganizowanym przez Senack Komisj Nauki, Edukacji i Sportu seminarium na temat „Projekty ustaw dotyczcych szkolnictwa wyszego a wspczesne wyzwania wobec szkolnictwa wyszego i nauki”, ktre odbyo si 12 lipca.

Z okazji nowego roku akademickiego pragn, w imieniu Rady Gwnej i wasnym, yczy caej spoecznoci akademickiej pomylnoci i wytrwaoci we wszystkich dziaaniach.

Forum Akademickie Page Not Found - Forum Akademickie

Błąd 404 - Strona o podanym adresie nie istnieje