Forum Akademickie Page Not Found - Forum Akademickie

Błąd 404 - Strona o podanym adresie nie istniejeOpinie SRiZUN

Wany i trudny rok

W gospodarce rynkowej, w wiecie globalnej konkurencji opracowania naukowe musz posiada realn perspektyw wdroenia lub niematerialn warto dzie najwyszej wagi.
Mirosaw Zdanowski

Z pewnoci zapamitamy nadchodzcy rok akademicki. Stanie si tak z wielu powodw. Przede wszystkim to pierwszy rok akademicki inaugurowany w Unii Europejskiej. Jeeli mamy uwzgldnia to w swoich planach, to nie jutro, ale dzi. Potem bdzie za pno. Przegramy w konkurencji z innymi pastwami i spoeczestwami wsplnoty europejskiej.

W czym konkurujemy? W ksztaceniu na poziomie wyszym, w europejskiej przestrzeni edukacyjnej, ktr wsptworzymy w procesie boloskim. Moemy oferowa studia w polskich uczelniach rwnie studentom z krajw Europy. Mog wybra polski uniwersytet pod warunkiem, e studia bd tu lepsze ni gdzie indziej. Konkurujemy take w badaniach naukowych realizowanych w kadej polskiej uczelni akademickiej. Warto podj starania o zamwienie na opracowanie naukowe z zagranicy. Mona w tym celu podj wspprac z europejskimi orodkami naukowymi.

Trzeba ustawicznie zabiega o polsk modzie, ktra moe wybra inn, niekoniecznie polsk ofert edukacyjn, a take o krajowe rodki na badania i opracowania naukowe, ktre mog by skierowane do innych europejskich orodkw naukowych, jeeli ich sprawno i skuteczno bdzie wysza od polskich.

W obliczu europejskiej konkurencji musimy podj kolejn prb pokonania niemocy wdroeniowej nauki polskiej. Przewiduj nieuchronny koniec dziaalnoci rodowisk i instytucji tworzcych nikomu niepotrzebne opracowania naukowe. W gospodarce rynkowej, w wiecie globalnej konkurencji opracowania naukowe musz posiada realn perspektyw wdroenia lub niematerialn warto dzie najwyszej wagi. Jeeli nie speniaj takich warunkw, nie warto, a wrcz nie wolno ich finansowa, bo konsumuj rodki, ktre mog suy lepszej sprawie. Polski z pewnoci nie sta na takie badania. Nowy rok akademicki zapamitamy rwnie z powodu uchwalenia nowej ustawy o szkolnictwie wyszym. Wierz, e Sejm uchwali j jeszcze w 2004 r. Miaem zaszczyt pracowa w powoanym przez Prezydenta RP Zespole, ktry opracowa jeden z projektw stanowicych przedmiot pracy Sejmu. To bardzo dobry projekt. Jestem dumny, e uczestniczyem w jego opracowaniu. Konkurencyjny projekt poselski take jest bardzo interesujcy, proponuje m.in. nowe rozwizania w zakresie zmiany warunkw i zasad realizacji kariery naukowej przez nauczycieli akademickich, a take inne podejcie do jednoetatowoci nauczycieli akademickich poprzez powizanie jej z mianowaniem na stanowiska w okrelonej uczelni. Moim zdaniem to dobre pomysy, szczeglnie ten dotyczcy kariery naukowej.

Zesp Prezydenta nie zajmowa si w swym projekcie ciek kariery naukowej nauczycieli akademickich, przyjmujc, e sprawy te uregulowano w ustawie o tytuach i stopniach naukowych. Temat ten ma jednak fundamentalne znaczenie dla szkolnictwa wyszego, dla ksztacenia i bada naukowych realizowanych w uczelniach i, moim zdaniem, powinien by ujty w nowym prawie o szkolnictwie wyszym.

Konkurujc w europejskiej przestrzeni edukacyjnej nie moemy cigle wystawia w swej reprezentacji 60- i 70-letnich samodzielnych pracownikw naukowych, namaszczonych na wiecznie mdrych przez Centraln Komisj ds. Tytuw i Stopni Naukowych. Odeszli od tego ju nawet autorzy pomysu

- Niemcy. W Europie, podobnie jak w USA, kariery naukowe realizuj 25- 35-letni ludzie po doktoracie, ktrzy dowodz swej wiedzy wygrywajc konkursy na stanowiska profesorskie. Maj prawo do ksztacenia modych kadr, penic funkcje promotorw rozpraw doktorskich. Skutecznie konkurowa z nimi mog wycznie ludzie najzdolniejsi, znajcy jzyki obce, swobodnie posugujcy si informatycznymi narzdziami pracy, posiadajcy wiar i pasj w poznawaniu wiata, w nauce.

Wierz, e damy sobie szans i komisje sejmowe wcz do prezydenckiego projektu „Prawa o szkolnictwie wyszym” proponowane w projekcie poselskim zmiany cieki kariery naukowej nauczyciela akademickiego. Jest w Polsce wielu modych, zdolnych ludzi, ktrzy czekaj na swoj szans. Teraz jest ich czas. Za kilka lat bdzie za pno, bo Europa na nas nie poczeka.

Nowy rok akademicki zapamitamy z jeszcze jednego powodu. Dokonaa si prawdziwa rewolucja w stypendiach. Socjalne i naukowe stypendia finansowane z budetu pastwa oferowane bd nie tylko studentom studiw dziennych, ale take studentom studiw wieczorowych i zaocznych we wszystkich uczelniach, take prywatnych. Zmiana jest ogromna, zgodz si ze mn szczeglnie rektorzy wszystkich uczelni niepastwowych. W moim przypadku informacja o kwocie na stypendia, ktra wpyna na konto uczelni, potraktowana zostaa jako pomyka, ktr chcielimy naprawi zwracajc rodki do MENiS. Okazao si, e po raz pierwszy wszyscy polscy studenci potraktowani zostali jednakowo. Bardzo dzikuj za to w imieniu wasnym oraz Stowarzyszenia Rektorw i Zaoycieli Uczelni Niepastwowych, ktremu mam zaszczyt przewodniczy. Ale przede wszystkim dzikuj w imieniu studentki Anny Kowalskiej, ksigowej w spdzielni mleczarskiej w Ostroce, mamy 3-letniej Kasi, ony bezrobotnego geodety, ktra dziki stypendium bdzie moga kontynuowa studia. Dzikuj w imieniu wszystkich koleanek i kolegw Anny Kowalskiej ze wszystkich uczelni w Polsce.

Oczekujc z niepokojem skutkw zmian, ktre nastpi w nowym roku akademickim, wyraam przekonanie, e bdzie to niezwykle wany i trudny rok akademicki. Take dlatego, e w nowych warunkach, w przededniu nadchodzcego niu demograficznego zetr si ze sob w konkurencyjnym boju o miejsce na polskim rynku edukacyjnym - poza dziaajcymi ju pastwowymi i niepastwowymi uczelniami wyszymi - niezliczone nowe zamiejscowe orodki edukacyjne uczelni pastwowych, zorganizowane w rednich i maych miastach Polski. Do czego doprowadzi ta nowa forma konkurowania, zobaczymy.

Pomimo wszystko jestem pewny, e szkolnictwo wysze w Polsce jest silne i dziki zbiorowej mdroci znajdzie dobre rozwizanie wszystkich problemw, a nowy rok akademicki 2004/05, pierwszy w Unii Europejskiej, bdzie lepszy od poprzednich.

Forum Akademickie Page Not Found - Forum Akademickie

Błąd 404 - Strona o podanym adresie nie istnieje