Forum Akademickie Page Not Found - Forum Akademickie

Błąd 404 - Strona o podanym adresie nie istniejeNotatki przewodnicz.cego KRUN

Krok we waciwym kierunku

Objcie pomoc materialn studentw zaocznych, wieczorowych oraz dziennych oznacza wyrwnywanie szans edukacyjnych i bdzie szczeglnie zauwaalne przez studentw z uboszych regionw Polski.
Jzef Szabowski

Polskie wadze edukacyjne, Sejmowa Komisja Edukacji, Nauki i Modziey oraz Sejm i Senat RP uczyniy krok we waciwym kierunku, uchwalajc ustaw z 30 kwietnia 2004 roku o zmianie ustawy o szkolnictwie wyszym, ustawy o wyszych szkoach zawodowych, ustawy o poyczkach i kredytach studenckich oraz o zmianie niektrych innych ustaw. W wyniku podjcia tej ustawy najbardziej potrzebujcy studenci studiw dziennych i zaocznych otrzymaj pomoc materialn oraz stypendia za wyniki w nauczaniu. Populacja uprawnionych do pomocy materialnej zostaa rozszerzona o studentw zaocznych i wieczorowych wszystkich uczelni oraz o studentw dziennych uczelni niepastwowych, a take o studentw majcych osignicia sportowe.

Konferencja Rektorw Uczelni Niepastwowych i Stowarzyszenie Studentw MONSSUN oczekiway na takie rozwizanie, dlatego w ich imieniu pragn wyrazi podzikowanie Sejmowi i Senatowi oraz kierownictwu MENiS, a szczeglnie Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Modziey i jej przewodniczcemu, Panu Ryszardowi Haynowi.

Objcie pomoc materialn studentw zaocznych, wieczorowych oraz dziennych oznacza wyrwnywanie szans edukacyjnych i bdzie szczeglnie zauwaalne przez studentw z uboszych regionw Polski, a take ze rodowisk wiejskich, cho nie rozwizuje problemu w caoci. Wyrwnywanie szans edukacyjnych modziey na poziomie wyszym wymaga cigle rzetelnych analiz i decyzji. Mwi si coraz czciej o wprowadzeniu bonu edukacyjnego lub o powszechnej odpatnoci za studia z jednoczesnym stworzeniem odpowiedniego systemu pomocy materialnej dla tych studentw, ktrzy rzeczywicie jej potrzebuj. Na temat m.in. bonu edukacyjnego ostatnio wypowiada si take Krzysztof Pawowski (por.: K. Pawowski, Szkoa Elit, „Rzeczpospolita”, 9.08.2004). Sdz jednak, e proponowane rozwizanie mogoby funkcjonowa do czasu zmiany art. 70 Konstytucji. Docelowo, z tym e moliwie szybko zapis tego artykuu naley zmieni. Dzienne studia wysze powinny by odpatne, a pomoc podatnikw powinna by kierowana do tych studentw, ktrzy jej potrzebuj. Powinna to by pomoc na tyle znaczna, by modzie z mniej zamonych rodzin nie odczua, e studia s patne. Rozwizanie to powinno dotyczy naturalnie wszystkich studentw. W koncepcji tej nie mona oczywicie zapomnie o finansowaniu bada naukowych, zwaszcza w dziaach istotnych dla gospodarki narodowej. Ale system finansowania nauki powinien ulega zmianie. Wyraane s czsto opinie, e najczciej dzieci zamonych rodzicw z duych orodkw miejskich dostaj si na bezpatne studia dzienne, a ci biedniejsi korzystaj ze studiw patnych. Odzwierciedlenie tej tezy mona znale nie tylko w materiaach KRUN.

W podobnym duchu wypowiadano si na konferencji, ktra odbya si w Stanach Zjednoczonych. Uczestniczyli w niej rektorzy uczelni niepastwowych. Bronisaw Misztal pisze m.in.: Okazao si, e istnienie nominalnie bezpatnego sektora pastwowego szkolnictwa wyszego stao si kapitaem, ktry pad upem elit kulturalnych i politycznych skupionych w wielkich miastach. Dostp do bezpatnego szkolnictwa wyszego sta si wic dobrem chronionym i pilnowanym, dobrem wartym dodatkowych nakadw finansowych (B. Misztal, Prywatyzacja szkolnictwa wyszego w Polsce, Universitas, Krakw 2000). Sdz, e wymieniona nowelizacja ustawy czciowo zmienia ten stan i wprowadza troch wicej tego, co powszechnie okrela si sprawiedliwoci spoeczn, a w edukacji coraz czciej mwi si o wyrwnywaniu szans.

Pomimo zwikszania rodkw finansowych na pomoc materialn dla studentw, prawdopodobnie nie da si utrzyma dotychczasowej wysokoci przecitnego stypendium, ale w zamian za to mamy bardziej sprawiedliwy podzia rodkw. Potrzebuj ich te studenci studiw zaocznych. Ilustruje to przykad z ycia wzity. Student i studentka studiw dziennych otrzymywali stypendia socjalne. Po zawarciu zwizku maeskiego urodzio im si dziecko. Zoyli podanie o przeniesienie na studia zaoczne i utracili prawo do stypendium socjalnego. Dodajmy: w sytuacji, kiedy ta pomoc bya im jeszcze bardziej potrzebna. Nowe rozwizania prawne eliminuj takie przypadki.

Zgodnie z art. 70 Konstytucji RP, rodzice maj wolno wyboru dla swoich dzieci szk innych ni publiczne [...] Wadze publiczne zapewniaj obywatelom powszechny i rwny dostp do wyksztacenia. W tym celu tworz i wspieraj systemy indywidualnej pomocy finansowej i organizacyjnej dla uczniw i studentw. Zrealizowanie tego zapisu powinno uwolni kandydatw na studia od rnic typu ekonomicznego przy wyborze uczelni pastwowej lub niepastwowej. System finansowania studiw dziennych i zaocznych powinien by jednakowy w caym systemie szkolnictwa wyszego. Wydaje si, e liczba zwolennikw takiego rozwizania systematycznie ronie. Byby to drugi dobry krok w wyrwnywaniu szans edukacyjnych.

Forum Akademickie Page Not Found - Forum Akademickie

Błąd 404 - Strona o podanym adresie nie istnieje