Forum Akademickie Page Not Found - Forum Akademickie

Błąd 404 - Strona o podanym adresie nie istniejeZ archiwum nieuczciwoci naukowej (25)

KOLEJNY DZIEKAN PLAGIATOREM

Marek Wroski

Jak wspomniano w „FA” 4/04, kolejnym dziekanem ostatnio przyapanym na pirackim plagiacie okaza si znany karnista i specjalista od prawa midzynarodowego prof. Micha Pachta z Uniwersytetu Gdaskiego. W kwietniu br. mgr Katarzyna Warecka, absolwentka UG, zawiadomia Prokuratur Rejonow, i jej byy promotor pracy magisterskiej dopuci si plagiatu znacznej czci jej pracy, zamieszczajc dwa artykuy naukowe w czasopismach prawniczych. Pierwszy to studium o Europejskim Biurze Policji, opublikowane pod tytuem Europol w tomie 11/03 „Gdaskich Studiw Prawniczych”. Jest to 45 stron maszynopisu dosownie wyjtego z jej pracy magisterskiej - z interpunkcj, przypisami i charakterystycznymi odautorskimi sformuowaniami stylistycznymi!

Drugi splagiatowany artyku prof. Pachty Prokuratura Europejska zosta wydrukowany w kwartalniku gdaskiej Prokuratury Apelacyjnej „Apelacja Gdaska”. Jest on take ywcem przeniesiony ze stron 65-82 pracy magisterskiej Katarzyny Wareckiej. Jakby tego byo mao, prof. Pachta przej take dwa kompletne rozdziay (razem 31 stron maszynopisu) z pracy magisterskiej Elizy Wasiskiej, budujc z tego artyku Amnestia jako jeden ze sposobw rozliczania sprawcw najciszych zbrodni midzynarodowych. Ukaza si on w zeszycie 4/03 wydawanego w Poznaniu kwartalnika „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”.

Prny i sympatyczny

Micha Pachta od 2001 r. jest profesorem belwederskim. Wczeniej pracowa przez kilkanacie lat w Katedrze Prawa Karnego Uniwersytetu Jagielloskiego pod skrzydami prof. Stanisawa Waltosia, znakomitego karnisty o europejskiej sawie. Po duszym pobycie w Kanadzie w 1997 r. habilitowa si na podstawie pracy napisanej po angielsku w Instytucie Prawa PAN w Warszawie. Niedugo po tym prof. Jan Grajewski zaproponowa mu prac w Gdasku, w Katedrze Prawa Karnego Procesowego i Kryminalistyki.

Inteligentny, prny i sympatyczny mody profesor szybko zyskiwa presti na arenie oglnopolskiej. By zapraszany do rnych komisji i komitetw rzdowo-parlamentarnych. Jesieni 2002 r. prof. Pacht wybrano dziekanem. Czste wyjazdy zagraniczne, szeroka wsppraca midzynarodowa, kilka znaczcych ksiek i wiele publikacji naukowych spowodoway, e na jego seminaria magisterskie pchali si najlepsi studenci. Ich zdaniem, profesor prowadzi bardzo ciekawe wykady, za tematy prac magisterskich byy absolutn nowoci i nie sposb byo ich napisa bez dobrej znajomoci angielskiego. To byo wyzwanie intelektualne dla jego magistrantw, ktrych co roku bywao okoo 20.

- Prac magistersk napisaam praktycznie nie korzystajc z pimiennictwa polskiego - zapewnia Katarzyna Warecka. - Poniewa dotyczya ona praw Unii Europejskiej, wikszo dokumentw cignam z Internetu. Podczas pisania pracy praktycznie nie otrzymywaam wskazwek ze strony profesora. Dobr materiaw by take wycznie mojego autorstwa. Do dzisiaj przechowuj brudnopis mojego pierwszego maszynopisu, gdzie widniej niewielkie, odrczne poprawki prof. Pachty, ktry sprawdza prac przed jej oprawieniem. Profesor do swoich dwch artykuw „zrabowa” ponad 60 stron z mojej 106-stronicowej pracy.

Wotum zaufania

Wiadomo o plagiacie podaa w sobotni ranek 24 kwietnia trjmiejska „Gazeta Wyborcza”. Przez cay weekend uniwersytecki Gdask plotkowa. Nie bardzo chciano wierzy w oskarenie. Wprawdzie „GW” podaa kilka jednozdaniowych przykadw zapoycze, ale wygldao to do niewinnie, dlatego wiele osb uwaao, e to niesuszne oskarenie.

W poniedziaek 26 kwietnia prof. Andrzej Ceynowa, rektor Uniwersytetu Gdaskiego, stwierdzi publicznie, e prof. Pachta nadal si cieszy jego zaufaniem i z oskareniami naley poczeka do konkluzji prokuratury, do ktrej poszkodowane zoyy doniesienie. Tego samego dnia odbya si wczeniej zaplanowana Rada Wydziau Prawa. Aczkolwiek kilku profesorw zadao od dziekana jasnej deklaracji co do jego winy, apelujc, by do rozstrzygnicia sprawy zawiesi sprawowanie funkcji dziekana, prof. Pachta zby t sugesti milczeniem. Rada nie powoaa, jak to si czyni w takich wypadkach, komisji zoonej z trzech profesorw, ktrzy by szybko sprawdzili podstawy opisanego w gazecie oskarenia. Obie prace magisterskie byy przecie dostpne w dziekanacie, a wzmiankowane czasopisma w wydziaowej bibliotece. Uchwalono natomiast, e Rada wrci do sprawy za miesic 24 maja i wtedy gosowane bdzie Wotum zaufania do dziekana. Mimo obowizku prawnego rektor Ceynowa nie nakaza rzecznikowi dyscyplinarnemu podjcia postpowania wyjaniajcego, natomiast publicznie stwierdzi, e nie dysponuje adnymi dowodami plagiatu prof. Pachty, albowiem nikt mu ich dotd nie dostarczy.

We wtorek 27 kwietnia w lokalnej „GW” ukaza si kolejny artyku informujcy o trzecim plagiacie prof. Pachty. Tym razem jednoznacznie podano, e zapoyczy z pracy magisterskiej kilkadziesit stron tekstu. Nastpnego dnia rektor jednak ogosi, e zaakceptowa prob prof. Pachty o zwolnienie z pracy. Na pytanie reportera „GW”, kiedy podejmie kroki dyscyplinarne, prof. Ceynowa stwierdzi, e niestety teraz, gdy prof. Pachta ju nie pracuje, rektor z przyczyn prawnych nie moe podj postpowania dyscyplinarnego, a sprawa plagiatw jest tylko w gestii prokuratury. Za prof. Pachta, pytany, czy jego prace to plagiaty, odpowiedzia, e to sprawa interpretacji. Postanowi te zoy swj urzd dziekaski 4 maja, na nadzwyczajnym zebraniu Rady Wydziau.

Przedawnienie

Przez nastpne dni gdaskie autorytety moralne i prawne milczay, mimo e wiele osb wietnie zdawao sobie spraw, i rektor Ceynowa powinien skierowa spraw do rzecznika dyscyplinarnego uczelni. Prawo zezwala bowiem na podjcie dziaa dyscyplinarnych przeciwko nauczycielowi akademickiemu do trzech lat od momentu jego odejcia z uczelni. Ustawa o szkolnictwie wyszym nakazuje natomiast rektorowi wszcz postpowanie wyjaniajce, gdy tylko dowie si o popenieniu przewinienia. Plagiat dziekana prawa nagoniony w prasie wida nie by dla rektora wystarczajcym sygnaem, by takie kroki podj.

Na nadzwyczajnym posiedzeniu Rady Wydziau Prawa rektora nie byo. Prof. Pachta oficjalnie zrezygnowa z funkcji dziekana, nikt go nie pyta o win. Mowy te nie byo o jakich komisjach, mimo e pojawiy si pogoski, i niejedna jeszcze publikacja, a nawet ksika byego dziekana, opieraj si w caoci na wycznej pracy jego magistrantw. Rada Wydziau milczy, uznajc, e odejcie prof. Pachty zamyka spraw plagiatw w uczelni. Opinii swej nie ujawnili te ani nowy dziekan, prof. Jarosaw Warylewski, byy wieloletni rzecznik dyscyplinarny uczelni, ani prof. Janina Ciechanowicz-McLean, obecna przewodniczca Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej, cho oboje dobrze wiedz, co w takiej sytuacji powinien zrobi rektor i Rada Wydziau. Co wicej, w caym Trjmiecie nie znalaz si ani jeden profesor, ktry by publicznie zaprotestowa przeciw takim praktykom!

Mino ju ponad 5 miesicy od publicznego ujawnienia plagiatu. Wadze rektorskie uczelni nadal nie podjy adnych krokw i poniewa sprawa nie trafia do Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej, nastpio ustawowe przedawnienie czynu.

Mam wraenie, i w Gdasku, tak jak w znanym powiedzeniu, ryba psuje si od gowy.

Marekwro@aol.com

Czytelnikw zaniepokojonych tym, i w dwch kolejnych numerach „FA” zabrako moich artykuw, chciabym poinformowa, e od koca maja spdzaem 6-tygodniowy urlop w kraju, promujc pierwsz swoj ksik Zagadka mierci prof. Mariana Grzybowskiego. Z tego powodu nie byem w stanie nadesa swoich felietonw.

Forum Akademickie Page Not Found - Forum Akademickie

Błąd 404 - Strona o podanym adresie nie istnieje