Forum Akademickie Page Not Found - Forum Akademickie

Błąd 404 - Strona o podanym adresie nie istniejeycie akademickie

Czytelnia czasopism

Scjentyfikcja albo antropologia nauki

Nowy zeszyt „Zagadnie Naukoznawstwa” (nr 1/04) przynosi prac Ewy Biczyk o Bruno Latourze, antropologu nauki, badaczu uprawiajcym scjentyfikcj, przyjmujcym perspektyw redefinicji nauk spoecznych, ich metod i problematyki. C to takiego? Nie jest to filozofia nauki, bo Latour nie wierzy, e moliwe jest wydobycie i przedstawienie algorytmw procedury naukowej. Krytykuje te przesadzony intelektualizm filozofii nauki. Bada ona tylko rezultaty i nie pozwala zrozumie tego, co naprawd dzieje si w nauce - mwi. Nie jest to te historia nauki, ktr Latour oskara o zbytni normatywizm i mwi, e jest ona w istocie epistemologi.

Czym jest wic twrczo Latoura? To nowa socjologia wiedzy naukowej. Francuski uczony pojmuje nauk raczej jako sam aktywno ni produkt, rezultat. Nie myl abstrakcyjna naukowcw, ale ich kolektywna praktyka staje si przedmiotem bada. Nowa socjologia wiedzy posuguje si zasad symetrii, wg ktrej trzeba wyjania w ten sam sposb teorie uznane i odrzucone, niepowodzenia i sukcesy naukowe. Studia nad nauk powinny si sta zadaniem wsplnym historykw, socjologw, filozofw i ekonomistw. Antropolog nauki wchodzi do laboratoriw, by zrozumie skuteczno nauki w dziaaniu. Naley poda za samymi aktorami, obserwujc ich dziaania. Latour bada rzeczywist praktyk naukow. Prbuje uwolni nauk od jej ideologicznego pojmowania. Bada kontekst spoeczny i skuteczno nauki. Im bardziej nauka wie si ze spoeczestwem, tym lepiej dla nauki. Przeciwstawia si pogldowi, e nauka i technika s niehumanistyczne. To wanie one stanowi istot czowieczestwa.

Autorka relacjonuje liczne polemiki z Latourem, zadajc pytanie, czy mamy tu do czynienia ze zbawienn oryginalnoci, czy raczej z powrotem do naiwnego realizmu.

(fig)

Refleksje Rektora

„Gos Akademicki”, pismo rodowiskowe Akademii witokrzyskiej w Kielcach (kwiecie-czerwiec 2004), publikuje gos rektora uczelni dotyczcy bulwersujcej w ostatnim czasie rodowisko kwestii budetu. Jego zdaniem, deficyt, ktry ostatnio si pojawi, ma swe rdo w kilku tendencjach zwizanych z ogln polityk w zakresie szkolnictwa wyszego.

Powstae w budecie nadwyki to wynik przyjcia na studia duej iloci studentw zaocznych, wnoszcych opaty za nauk. Sytuacja zmienia si na skutek zarzdzenia MENiS zmuszajcego uczelnie do wprowadzenia zasady, e liczba studentw dziennych jest identyczna, jak studentw zaocznych. To zrodzio wymierne skutki finansowe. Istotnym czynnikiem zawirowania stay si te nowe standardy nauczania, okrelajce ilo godzin obowizujcych na studiach zaocznych. Zgodnie z istniejc od kilkudziesiciu lat praktyk, uczelnie organizujc studia zaoczne uwzgldniay w programach jedn trzeci wymiaru wszystkich godzin obowizujcych na studiach dziennych. Obecnie liczba godzin standardowych na studiach zaocznych i wieczorowych ma by rwna godzinom na studiach dziennych, co powoduje wzrost kosztw studiowania. Funkcjonowanie uczelni podraaj, paradoksalnie, dynamiczny rozwj kadry i uruchamianie nowych kierunkw, a take maa cigalno opat za studia od studentw zaocznych. Zbieg tych wszystkich okolicznoci spowodowa konieczno wprowadzenia decyzji pozwalajcych na zrwnowaenie budetu oraz planu rzeczowo-finansowego. Zlikwidowano przeliczniki w wypadku godzin ponadwymiarowych oraz dodatkowych gratyfikacji za prowadzenie prac licencjackich i magisterskich. Systematycznie zmniejsza si te ilo osb zatrudnianych na etatach pozadydaktycznych oraz wysoko wydatkw na funkcjonowanie i eksploatacj obiektw administracyjnych.

Kilka lat temu z podobnymi problemami borykay si te inne uczelnie. Wdroone tam programy oszczdnociowe przyniosy ju widoczn popraw sytuacji ekonomicznej.

Rozmowy o nauce

Dwie rozmowy publikuje „Forum AE”, biuletyn Akademii Ekonomicznej w Katowicach (nr VI/03). Sta nas na wicej, cho... to tytu wywiadu z prof. Halin Henzel, prorektorem ds. nauki, o badaniach naukowych prowadzonych w AE. Jeden z podejmowanych tematw dotyczy relacji aktywnoci pracownikw w pracy naukowej z ich obcieniem dydaktycznym. Odnosi si on szczeglnie do najmodszych pracownikw, ktrzy obcieni du liczb zaj dydaktycznych z trudem znajduj czas na podejmowanie wasnych tematw badawczych. Sytuacja ta przybiera zaostrzony wymiar zwaszcza wwczas, gdy tematyka prowadzonych zaj dydaktycznych i podejmowanych tematw badawczych jest rozbiena - uwaa prof. Henzel. Sdz, e mona temu zapobiec wanie poprzez koncentracj na jednym obszarze problemowym i jego zgbianiu zarwno poprzez badania naukowe, jak i zajcia dydaktyczne. Rezultaty badawcze mog by wwczas z duym poytkiem wykorzystywane w procesie dydaktycznym. Prof. Henzel wypowiada si take na temat pogldu goszcego konieczno przyjcia priorytetowych dziedzin bada przez uczelni. Jej zdaniem jest to niezbdne. Mimo i ustalenia takie zostay podjte przez AE ju w 1997 r., temat wymaga ponownego rozpatrzenia. Z uznanych za wiodce dziesiciu tematw winno wyoni nie wicej jak 3-4. Realizowane w tych obszarach prace winny by znaczce i stanowi rdo nowych, innowacyjnych rozwiza.

Rozmow z prof. Zofi Kdzior, czonkini zespou HO2 KBN, zatytuowano Wicej odwagi. Uczona wypowiada si m.in. na temat trendw zauwaanych obecnie w badaniach naukowych z zakresu ekonomii i zarzdzania. Zauwaa bardzo du aktywno wszystkich orodkw akademickich i wzrost zainteresowania prowadzeniem bada i pozyskiwaniem na nie rodkw. Od ok. 2 lat rysuje si te wyrane oywienie bada w ujciach regionalnych. Ten kierunek zastpi inny „gwny” temat, jakim byy zagadnienia zwizane z polsk akcesj do UE. W ramach bada regionalnych najwicej dotyczy gmin. Podejmowane s take te w szeroko rozumianym obszarze rynku finansowego. W zarzdzeniu natomiast zainteresowaniem ciesz si badania strategiczne oraz te nad maymi i rednimi przedsibiorstwami. Z kolei w czci dotyczcej polityki spoecznej dominuj badania nad ubstwem i wykluczeniem ekonomicznym.

sprzymierzecy

Wywiad z dr Dagmar Mdral, tegoroczn stypendystk Fundacji na rzecz Nauki Polskiej dla modych naukowcw, zamieszcza „agrARius”, biuletyn Akademii Rolniczej w Szczecinie (nr 3-4/04). Tematem rozprawy doktorskiej laureatki byo „Zrnicowanie wewntrzgatunkowe szczepw Listeria monocytogenes izolowanych w wybranych rodowiskach przetwrstwa ywnoci”. Dr Mdrala jest autork lub wspautork 17 publikacji w recenzowanych czasopismach, w tym 6 z listy filadelfijskiej, m.in. „FEMS Microbiology Letters”. Jest te wspautork rozdziau ksiki Toxis in Food, wydawanej wanie w USA pod redakcj prof. Dbrowskiego i prof. Sikorskiego. Odbya sta we Woszech, gdzie najbardziej j zaskoczyo i bardzo jej si spodobao to, i tam prawie wszystkie prace magisterskie i doktorskie s zwizane z przemysem. Patrzc, jak trudno u nas zdoby fundusze na naprawd ciekawe i obiecujce projekty, ktre mona byoby wdroy, bardzo im zazdroszcz. Myl, e trzeba zachca przedsibiorstwa do wsppracy z nauk i pokazywa, jakie to moe dawa efekty. Trzeba uwiadamia ludziom zwizanym z przemysem spoywczym, e nie jestemy ich wrogami, a sprzymierzecami. Mikrobiolog wchodzcy do przetwrni niekoniecznie jest po to, by straszy i grozi, ale po to, eby pomc - uwaa dr Mdrala.

(ami)

Forum Akademickie Page Not Found - Forum Akademickie

Błąd 404 - Strona o podanym adresie nie istnieje