Aktualności
Konkursy
17 Listopada
Opublikowano: 2021-11-17

35 naukowców z zagranicy przyjedzie do instytutów PAN

Naukowcy z piętnastu krajów przyjadą do Polski, aby prowadzić swoje badania w instytutach PAN. To laureaci pierwszego konkursu stypendialnego PASIFIC.

Program PASIFIC (ang. Polish Academy of Sciences’ Individual Fellowships: Innovation & Creativity) uruchomiono w połowie marca. O dwuletnie pobyty badawcze w instytutach Polskiej Akademii Nauk mogli aplikować naukowcy z całego świata, reprezentujący wszystkie dziedziny naukowe. W sumie do Polski przyjedzie 50 wyróżniających się badaczy, z tym że w pierwszym konkursie wyłoniono 35 osób. Przyjadą oni do Polski między styczniem a marcem 2022 roku, by realizować w naszym kraju swoje projekty naukowe.

Konkurencja była duża – na jedno miejsce kandydowało około 10 osób. Aby wybrać zwycięskie wnioski, ewaluatorzy dokonywali oceny w trzech głównych kategoriach: doskonałość, wpływ oraz wykonalność. Każdy projekt musiał również przejść przez ocenę etyczną.

W pierwszym konkursie zostanie sfinansowanych 10 projektów z panelu nauk o życiu (ang. Life Sciences), 10 z nauk społecznych i humanistycznych (ang. Social Sciences and Humanities) oraz 15 z nauk ścisłych i technicznych (ang. Physical Sciences and Engineering). Liczba grantów przyznanych w każdym panelu zależała od tego, jak wiele wniosków złożono w danej dziedzinie nauki. Wśród laureatów znalazło się 24 mężczyzn (69%) i 11 kobiet (31%), co odzwierciedla procentowy udział płci w całym konkursie. Najdłuższe doświadczenie badawcze wśród stypendystów wynosiło 17 lat, natomiast najkrótsze – 0,3 roku. Średnie doświadczenie badawcze osiągnęło wartość 6,43 roku, natomiast jego mediana – prawie 6 lat (5,92).

Laureaci przyjadą do Polski z 15 krajów, a ich badania obejmują 17 różnych dyscyplin naukowych. Zwycięskie projekty będą realizowane w 22 instytutach PAN. Najwięcej grantów (po 3) zostanie zrealizowanych w Instytucie Chemii Fizycznej PAN oraz w Instytucie Archeologii i Etnologii PAN. Naukowcy przybywający do Polski otrzymają miesięczne wynagrodzenie w wysokości ok. 2500 euro netto. Badacze przyjeżdżający z rodzinami mają również możliwość pobierania dodatku rodzinnego. Ponadto będą dysponować budżetem na koszty bezpośrednie badań do tys. euro.

Pierwszy konkurs programu PASIFIC wzbudził duże zainteresowanie badaczy z całego świata – do Biura ds. Doskonałości Naukowej PAN, które jest koordynatorem przedsięwzięcia, napłynęło 348 zgłoszeń od naukowców 60 narodowości. Najwięcej wniosków (147) złożono w panelu nauk ścisłych i technicznych, a ponadto 109 w naukach społecznych i humanistycznych oraz 92 w naukach o życiu. Projekty poruszały zagadnienia z 27 dyscyplin. Najwięcej wniosków (33)  złożono w dziedzinie kultura i produkty kultury.

Niemal wszystkie instytuty PAN (61 z 70 instytutów) zostały choć raz wybrane przez kandydatów jako instytuty goszczące. Najwięcej osób starało się o stypendium w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN (27) oraz w Instytucie Chemii Fizycznej PAN (22). Średnia liczba wniosków przypadająca na instytut wyniosła niemal 6, natomiast mediana – 4.

W konkursie wystartowało ponad dwukrotnie więcej mężczyzn niż kobiet. Długość doświadczenia badawczego wynosiła od 0,01 roku do ponad 34 lat (34,09). Średnia długość doświadczenia badawczego wyniosła 5,67 roku, natomiast mediana – 4,09. Większość kandydatów pochodziła z Indii (80). Duża liczba wniosków napłynęła także od badaczy narodowości ukraińskiej (30), pakistańskiej (23), polskiej (22) oraz irańskiej (19). Kandydaci rezydowali w 62 krajach, głównie w Indiach (53), Chinach (22), Niemczech (22), Ukrainie (21) i Wielkiej Brytanii (15).

Listy rankingową i rezerwową konkursu można znaleźć na stronie internetowej konkursu. Drugi konkurs programu PASIFIC właśnie trwa – wnioski można składać do 30 grudnia.

źródło: PAN

Dyskusja (0 komentarzy)