Aktualności
Konkursy
03 Lutego
Opublikowano: 2023-02-03

Kolejne polsko-ukraińskie projekty z dofinansowaniem FNP

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej rozstrzygnęła drugi konkurs na najlepsze polsko-ukraińskie projekty badawcze. Wyłoniono kolejne trzy pary laureatów, którzy dzięki dofinansowaniu zrealizują badania dotyczące istotnych społecznie zagadnień i procesów związanych z wojną w Ukrainie.  

Program DLA UKRAINY został uruchomiony przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej jako forma wsparcia ukraińskich badaczy w obliczu wojny w ich ojczystym kraju. Stanowi również szansę na rozwój badań o doniosłym znaczeniu społecznym, zarówno dla Ukrainy, Polski, jak i całego regionu. Inicjatywa adresowana jest do naukowców i naukowczyń ze stopniem doktora, niezależnie od narodowości, pracujących w dniu rozpoczęcia wojny (24 lutego 2022 r.) w instytucjach prowadzących badania naukowe w Ukrainie (w tym na tymczasowo okupowanych terytoriach), którzy wraz z partnerem naukowym zatrudnionym w Polsce zaproponują projekt badawczy w zakresie nauk społecznych lub humanistycznych. Nagrodzone projekty – zgodnie z założeniami – mają stanowić cenny wkład w rozwój wiedzy o aktualnych wyzwaniach stojących przed Polską i Ukrainą i odpowiedzą na ważne z perspektywy obecnych realiów pytania.

Niebawem minie rok od rosyjskiej napaści na Ukrainę, a także od uruchomienia przez nas programu wspierającego naukowców z Ukrainy w kontynuacji badań naukowych. W pierwszym i drugim konkursie nagrodziliśmy najlepsze projekty z obszaru nauk humanistycznych i społecznych mające realne znaczenie dla zrozumienia ogarniętej wojną rzeczywistości. Jako organizacja wspierająca naukę od 31 lat jesteśmy pełni podziwu dla wytężonej pracy ukraińskich naukowców, którzy mimo wszelkich trudności z godnym szacunku zaangażowaniem rozwijają swoje projekty badawcze. W związku z ogromnym zainteresowaniem programem i tym, że wojna w Ukrainie nadal trwa, postanowiliśmy kontynuować program DLA UKRAINY – mówi prof. Maciej Żylicz, prezes Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

Do drugiego, właśnie rozstrzygniętego konkursu wpłynęło 101 wniosków, z których do oceny przekazano 91 aplikacji. Granty na realizację projektów otrzymali:

  • dr hab. Magdalena Szyszko (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu) oraz dr Olena Motuzka (Narodowa Akademia Statystyki, Rachunkowości i Audytu, Kijów) na projekt: „Policy communication, tools and effects during the war. The case of Ukraine and Poland”, którego celem jest zidentyfikowanie i ocena zmiany polityki pieniężnej pod względem komunikacji, narzędzi i efektów krótkoterminowych podczas rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Stosowane narzędzia jakościowe i ilościowe pozwolą – dla Ukrainy jako zaatakowanego kraju i Polski jako kraju wspierającego – wyznaczyć uwarunkowania prowadzenia polityki w czasie wojny, przedstawić studium przypadku działań politycznych i komunikacji ze społeczeństwem, ocenić wojenną rolę banków centralnych z uwzględnieniem perspektywy historycznej i krótkookresowe skutki polityki w obu gospodarkach;
  • dr hab. Michał Federowicz (Instytut Filozofii i Socjologii PAN) oraz dr Serhii Terepyshchyi (Narodowy Uniwersytet Pedagogiczny im. Dragomanowa, Kijów) na projekt: „Democratic Values in Educational Practice. The extended presence of Ukrainian children and youth in Polish schools after February 24th, 2022”, w którym udokumentowana zostanie szkolna twórczość społeczna powstająca w niespotykanych dotąd okolicznościach, a także przedstawiona jej interakcja z ograniczeniami instytucjonalnymi. Zorganizowane Szkolne Centrum Wsparcia pozwoli zbadać kreatywne rozwiązania stosowane w oświacie i w opiece nad ukraińskimi dziećmi, do których przyczynili się polscy nauczyciele oraz polscy i ukraińscy eksperci z zakresu edukacji. Polscy nauczyciele będą mieli możliwość konceptualizacji własnego doświadczenia. Otrzymają również narzędzia i zasoby do zwiększenia skali swoich działań. Celem projektu jest ponadto zrozumienie i zinterpretowanie złożoności procesów właściwych dla szkolnych ekosystemów oraz lokalnych społeczności miast, które przyjęły uchodźców.
  • dr Ewa Wróblewska-Trochimiuk (Instytut Slawistyki PAN) oraz dr Yana Hladyr (Krzyworoski Uniwersytet Narodowy, Krzywy Róg, Ukraina) na projekt: „Visual Narratives of Civil Society. The Modern Ukraine Project”. Celem badań jest stworzenie archiwum komunikacji wizualnej z wybranych relacji publikowanych przez ukraińskie instytucje publiczne oraz opracowanie katalogu wartości związanych ze zgromadzonymi obrazami – na podstawie materiałów zamieszczanych w ukraińskich mediach społecznościowych. Badaczki wychodzą z założenia, że system aksjologiczny projektowanego nowego społeczeństwa ukraińskiego koncentruje się na zbieżności kulturowej i ideowej z jego międzynarodową publicznością, podkreśla jego bliskość z kulturą polityczną Zachodu, a jednocześnie konstruuje nowoczesny obraz społeczeństwa ukraińskiego – w wyraźnej opozycji do zespołu cech przypisywanych mentalności tzw. homo sovieticus.

Na każdy z projektów przeznaczono 268 800 zł. Finansowanie zostało przyznane na okres 12 miesięcy i obejmuje zarówno środki na pokrycie wynagrodzenia wnioskodawców, jak i kosztów związanych z prowadzeniem badań.

W ramach programu Fundacja na rzecz Nauki Polskiej przyznała dotychczas 6 grantów. Otwarty jest już nabór wniosków do trzeciego konkursu. Termin składania aplikacji mija 4 kwietnia 2023 roku.

FNP na stronie https://pomocukrainie.fnp.org.pl/prowadzi specjalną zbiórkę na rzecz naukowców z Ukrainy, do której każdy może się w dowolnej chwili przyłączyć. Środki pozyskane z darowizn zostaną przeznaczone wyłącznie na zaangażowanie osób z Ukrainy, które będą realizować projekty w programie DLA UKRAINY. Program ten daje również instytucjom i firmom możliwość tworzenia partnerstw z FNP ukierunkowanych na poprawę sytuacji ukraińskich badaczy czy umożliwienie im realizacji projektów naukowych.

MK, źródło: FNP

Dyskusja (0 komentarzy)