Aktualności
Konkursy
22 Listopada
Źródło: Facebook/Towarzystwo Doktorantów UJ
Opublikowano: 2021-11-22

Wybrano najbardziej prodoktoranckie uczelnie i instytuty PAN

Uniwersytet Jagielloński oraz Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN to tegoroczni zwycięzcy konkursu PRODOK wyłaniającego najbardziej prodoktorancki podmiot prowadzący szkołę doktorską lub studia doktoranckie.

Uroczystość ogłoszenia wyników odbyła się w miniony weekend w auli budynku dawnej Biblioteki Uniwersyteckiej Uniwersytetu Warszawskiego podczas konferencji „Model funkcjonowania szkół doktorskich” połączonej z jubileuszem Krajowej Reprezentacji Doktorantów. Organizacja obchodzi w tym roku 15-lecie istnienia.

Celem konkursu jest wyłonienie podmiotów prowadzących szkołę doktorską lub studia doktoranckie w Polsce, które stwarzają najlepsze warunki do kształcenia doktorantów oraz promowanie dobrych praktyk w zakresie wspierania działalności naukowej młodych naukowców. Ocenie podlegają m.in. rekrutacja na studia doktoranckie, ich organizacja, lektoraty, stypendia doktoranckie, badania naukowe doktorantów, wspieranie współpracy międzynarodowej doktorantów, obecność przedstawicieli doktorantów w uczelnianych i instytutowych gremiach, pomoc prawna i psychologiczna dla doktorantów, a także potencjał naukowy, efektywność naukowa i umiędzynarodowienie.

Podium konkursu PRODOK na najbardziej prodoktorancki podmiot w Polsce:

  1. Uniwersytet Jagielloński 
  2. Politechnika Śląska
  3. Uniwersytet Szczeciński

Wyróżnienia trafiły do Politechniki Wrocławskiej oraz Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Nagrodę specjalną w tej kategorii przyznano Uniwersytetowi Przyrodniczemu w Lublinie.

Najbardziej prodoktoranckim instytutem Polskiej Akademii Nauk został, podobnie jak przed rokiem, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN. Drugie miejsce na podium zajął Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN.

Z kolei za najlepszy Samorząd Doktorantów w konkursie PRODOK 2021 uznano ex aequo Radę Doktorantów Politechniki Wrocławskiej i Samorząd Doktorantów Uniwersytetu im Adama Mickiewicza w Poznaniu. Kolejne miejsca zajęły: Samorząd Doktorantów Uniwersytetu Łódzkiego, Samorząd Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego, Samorząd Doktorantów Politechniki Śląskiej.

Konkurs zorganizowała Krajowa Reprezentacja Doktorantów. Organizacja jest ogólnopolskim przedstawicielem i wyrazicielem woli środowiska doktorantów. Do jej statutowych zadań należy m.in. promowanie środowiska doktorantów, a także jego potrzeb edukacyjnych, socjalnych, ekonomicznych i kulturalnych; przedstawianie wniosków w sprawach dotyczących ogółu doktorantów, w tym opiniowanie projektów aktów normatywnych; ochrona praw i interesów doktorantów w kraju oraz polskich doktorantów za granicą; dbanie o podnoszenie jakości kształcenia doktorantów; wspieranie i promowanie samorządności doktorantów; kreowanie i promowanie w środowisku doktoranckim postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego; wspieranie mobilności doktorantów oraz prowadzenie działalności upowszechniającej naukę.

Konkurs został objęty patronatem oraz wsparciem merytorycznym przez: Ministerstwo Edukacji i Nauki, Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich, prezesa Polskiej Akademii Nauk, rektora Szkoły Głównej Handlowej, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Fundację Edukacyjną Perspektywy, przewodniczącego Rady Naukowego Centrum Badań i Rozwoju, dyrektora Biura Programów dla Instytucji w Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.

MK

 

Dyskusja (0 komentarzy)