Aktualności
Nagrody
13 Grudnia
Źródło: www.zlotymedalchemii.pl
Opublikowano: 2021-12-13

Laureaci konkursu o Złoty Medal Chemii

Paweł Wieczorkiewicz z Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej otrzymał Złoty Medal Chemii 2021. Tematem jego pracy dyplomowej był wpływ podstawników na strukturę elektronową i oddziaływania międzycząsteczkowe w wybranych parach zasad kwasów nukleinowych.

Konkurs o Złoty Medal Chemii, organizowany przez Instytut Chemii Fizycznej PAN w Warszawie oraz firmę DuPont, skierowany jest do autorów nowatorskich prac licencjackich lub inżynierskich, obejmujących tematyką chemię lub jej pogranicza z biologią i fizyką. W jedenastej edycji brano pod uwagę prace napisane i obronione w roku akademickim 2020/2021. Najważniejsze kryteria, którymi kierowało się jury, to: wartość naukowa pracy, dorobek publikacyjny autora, znaczenie praktyczne otrzymanych rezultatów, wykorzystanie nowoczesnych metod analitycznych oraz samodzielność prowadzenia badań.

Poziom prac laureatów jest z roku na rok coraz lepszy i mam nadzieję, że doświadczenia z tegorocznej edycji przyczynią się do dalszego rozwoju laureatów na drodze naukowej. Nauka jest bardzo potrzebna do rozwiązywania problemów teraźniejszego świata i konkurs Złoty Medal Chemii jest pokrzepiającym dowodem na to, że kolejne pokolenia posiadają niezwykłe kompetencje naukowe – ocenia prof. dr hab. Marcin Opałło, dyrektor IChF PAN.

Tematem zwycięskiej pracy należącej do Pawła Wieczorkiewicza z Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej był „Wpływ podstawników na strukturę elektronową i oddziaływania międzycząsteczkowe w wybranych parach zasad kwasów nukleinowych”. Praca napisana została pod opieką naukową prof. dr hab. inż. Haliny Szatyłowicz. Miała na celu teoretyczne opisanie wpływu zmian w strukturze cząsteczek odpowiadających za kodowanie i transfer materiału genetycznego. Tego typu zmiany struktury mogą powodować nieprawidłowości w procesach biologicznych. Kluczowym oddziaływaniem międzycząsteczkowym wpływającym na te zjawiska jest wiązanie wodorowe, którego analiza była głównym celem pracy. Ponadto w badaniach wykorzystano, po raz pierwszy do opisu tego typu układów, model cSAR. Laureat otrzymał nagrodę pieniężną w wysokości 10 tys. zł.

Srebrny Medal Chemii i nagrodę w wysokości 5 tys. zł zdobyła Karolina Urbanowicz również z Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej. Jej praca zatytułowana „Hydrofilowe kompleksy boroorganiczne jako efektywne fotouczulacze do zastosowań w terapii fotodynamicznej” wykonana była pod opieką naukową dr. inż. Krzysztofa Durki. Brązowy Medal Chemii i 2,5 tys. zł otrzymała Dominika Krok z Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki z pracą pod tytułem „Opracowanie nowych efektywnych systemów fotoinicjujących dedykowanych do otrzymywania polimerowych materiałów wytwarzanych metodą druku 3D z wykorzystaniem procesów fotopolimeryzacji” napisanej pod opieką naukową dr hab. inż. Joanny Ortyl, prof. PK i mgr inż. Wiktorii Tomal.

Oprócz nagród głównych przyznano także cztery wyróżnienia konkursowe o wartości 1 tys. zł: Aleksandrze Bandzerewicz z Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej, Zofii Dziekan z Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, Maricie Pigłowskiej z Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej oraz Patrykowi Wesołowskiemu z Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Z kolei wyróżnienia DuPont o wartości 2 tys. zł trafiły do: Dominiki Krok, Marity Pigłowskiej, Kamili Splinter z Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie oraz Zofii Dziekan.

Wszyscy finaliści konkursu zyskali możliwość odbycia stażu naukowego w Instytucie Chemii Fizycznej PAN oraz bezpłatnego realizowania badań w jego laboratoriach.

Podczas finału tegorocznej edycji mieliśmy niesamowitą okazję gościć Alexę Dembek, DuPont Chief Technology and Sustainability Officer, która wyraziła głębokie wsparcie dla młodych naukowców i wartości ich pracy dla wspierania idei zrównoważonego rozwoju i innowacyjności – mówi Andrzej Pałka, dyrektor generalny DuPont Poland.

Patronat honorowy nad konkursem sprawował prof. dr. hab. Maciej Żylicz, prezes Fundacji na rzecz Nauki Polskiej oraz Polskie Towarzystwo Chemiczne i Komitet Chemii Analitycznej Polskiej Akademii Nauk. Organizatorem konkursu był Instytut Chemii Fizycznej PAN, a fundatorem nagród firma DuPont.

MK, źródło: PTChem

Dyskusja (0 komentarzy)