Badania

Polsko-czeska współpraca transgraniczna

Opublikowano: 2019-05-24

forum akademickie

Główny Instytut Górnictwa rozpoczął realizację projektu o nazwie SUWAT: „Współpraca transgraniczna w monitorowaniu skażenia chemicznego i radiacyjnego wód powierzchniowych przez wody kopalniane”. Głównym celem projektu jest zacieśnienie polsko-czeskiej współpracy, wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy GIG Katowice i VSB-TU Ostrawa dotyczącej rozwiązywania problemu potencjalnego ryzyka zanieczyszczenia wód powierzchniowych w wyniku zrzutu wód dołowych po obu stronach granicy.

Nasza współpraca z Uniwersytetem Technicznym w Ostrawie z powodzeniem rozpoczęła się w projektach związanych z badaniami hałd odpadów powęglowych zlokalizowanych w strefie przygranicznej po obu stronach granicy Republiki Czeskiej i Polski, realizowanych wspólnie w projektach PAHMET i TERDUMP – mówi dr Leszek Drobek, kierownik projektu w GIG. – Obecnie rozszerzamy tę współpracę na kompleksowe rozwiązywanie kolejnych problemów ekologicznych we wspólnym obszarze przygranicznym. Wszystkie elementy środowiska naturalnego się przenikają, dlatego ważne jest prowadzenie badań stanu środowiska porównywalnymi metodami i procedurami po obu stronach granicy na obszarach objętych działalnością górniczą. W obecnie realizowanym projekcie SUWAT skupiamy się na wodach.

Po obu stronach granicy wytypowane zostały kluczowe miejsca poboru próbek wód z cieków powierzchniowych, rzek i strumieni, do których odprowadzane są wody kopalniane. Monitoring jakości wody będzie prowadzony zarówno przed, jak i za zrzutem wód dołowych. Wszystkie działania będą koordynowane w trakcie regularnych polsko-czeskich inspekcji.

W Polsce teren badań obejmuje głównie powiaty wodzisławski i raciborski, a po stronie czeskiej obszar ostrawsko-karwiński, powiaty Karwina, Ostrawa Miasto i Frydek-Mistek. Na podstawie zweryfikowanej terenowej i laboratoryjnej wspólnej metodologii badań, zostanie dokonana ocena zanieczyszczenia wód powierzchniowych, zgodnych z Ramową Dyrektywą Wodną UE. Wnioski z projektu pozwolą na ujednolicenie instrumentów legislacyjnych po obu stronach granicy.

Projekt realizowany jest w ramach programu: POWT Republika Czeska – Polska 2014 – 2020, Interreg V-A, a jego koordynatorem jest Uniwersytet Techniczny w Ostrawie.

JK

(Źródło: GIG)


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie