Aktualności
Sprawy nauki
23 Października
Opublikowano: 2019-10-23

Statut Federacji UW-WUM zaopiniowany pozytywnie przez Senaty obu uczelni

W poniedziałek, 21 października, Senat Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego zaopiniował pozytywnie projekt statutu Federacji tej uczelni z Uniwersytetem Warszawskim. Kilka dni wcześniej w identycznej formie projekt został przyjęty również przez Senat UW.

Przyjęty przez Senat projekt statutu Federacji UW i WUM jest wynikiem kilkumiesięcznych prac zespołów ds. federacji obu uczelni, których zadaniem było m.in. przygotowanie koncepcji przyszłej federacji oraz założeń do jej statutu. W skład zespołu rektorskiego ds. federacji WUM, powołanego 5 grudnia 2018 r., weszli: prof. Krzysztof J. Filipiak –  Przewodniczący Rady Dyscypliny Nauk Medycznych – wcześniej Prorektor ds. Umiędzynarodowienia, Promocji i Rozwoju, mgr Jolanta Ilków – Kwestor, mgr inż. Ewa Kaczmarek – Dyrektor Pionu ds. Personalnych i Organizacyjnych, mgr Dorota Szubstarska – Dyrektor Pionu ds. Nauki i Transferu Technologii, mgr Marcin Bąder – Dyrektor Centrum Badań Przedklinicznych, lek. med. Bartosz Godek – Przewodniczący Zarządu Samorządu Doktorantów WUM oraz radca prawny Jacek Sobczak – Dyrektor Biura Prawnego. Z kolei w skład zespołu rektorskiego ds. federacji UW, powołanego 3 grudnia 2018 r. wchodzą: Jacek Cichocki – przewodniczący, Maciej Ciemny – Wydział Fizyki, dr hab. Anna Gambin – Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki, Aleksandra Majchrzak – Dział Audytu i Kontroli Wewnętrznej oraz Konrad Zawadzki – Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych UW.

Kamieniem milowym w zacieśnianiu współpracy obu uniwersytetów było podpisanie listu intencyjnego 16 października 2018 r. w sprawie powołania Federacji. Poparty Uchwałą Senatu WUM 29 października 2018 r. oraz Uchwałą Senatu UW 24 października 2018 r.  zapoczątkował serię spotkań zespołów ds. federacji obu uczelni, których celem było opracowywanie założeń działania przyszłej federacji.

Podczas ostatniego spotkania zespołów rektorskich, które odbyło się 10 września br., prof. Krzysztof J. Filipiak oraz dyr. Jacek Cichocki omówili finalną koncepcję federacji, przygotowaną wspólnie przez uczelniane zespoły. Powstanie koncepcji poprzedziła identyfikacja kluczowych atutów i słabości przyszłej Federacji (analiza SWOT/TOWS) oraz liczne spotkania i konsultacje z przedstawicielami środowisk obu uczelni: kanclerzami, kwestorami, dyrektorami działów, a także pracownikami, samorządem doktorantów, studentami i przedstawicielami Rad Uczelni. Zgodnie z przyjętymi założeniami, głównym wyzwaniem Federacji będzie wsparcie wspólnych badań, w tym odciążenie formalno-organizacyjne naukowców i ułatwienie dostępu do infrastruktury, co zwiększy szanse badaczy w pozyskaniu dofinansowania. Federacja ma być także bytem realizującym cele obu uczelni i służebnym wobec nich, posiadającym odrębną osobowość prawną.

W kolejnym etapie projekt Statutu zostanie przekazany Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego do dalszego procedowania.

Klaudia Wendycz, źródło: WUM

Dyskusja (0 komentarzy)