Aktualności
Szkoły wyższe
02 Czerwca
Opublikowano: 2020-06-02

Nie udało się wybrać rektora UJK w Kielcach

Żadnemu z trojga kandydatów ubiegających się o fotel rektora Uniwersytetu im. Jana Kochanowskiego w Kielcach nie udało się uzyskać wymaganej większości głosów, co oznacza, że po raz pierwszy w tegorocznych wyborach dojdzie do II tury.

Wybory w UJK odbyły się we wtorek 2 czerwca. Obecny rektor prof. Jacek Semaniak rządzi już drugą kadencję i z tego względu nie mógł wziąć w nich udziału. Jego następca wyłaniany jest z trojga kandydatów. Są nimi: prof. Michał Arabski – prorektor ds. nauki, prof. Barbara Gawdzik – dziekan Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych oraz prof. Stanisław Głuszek – prorektor ds. medycznych. Uprawnionych do głosowania było 100 elektorów i tyle kart wrzucono do urny. W pierwszej turze nikomu nie udało się uzyskać wymaganej większości. Poszczególni kandydaci zdobyli: prof. Arabski – 31 głosów, prof. Gawdzik – 30 głosów, prof. Głuszek – 39 głosów. Do drugiej tury, która zostanie przeprowadzona w czwartek, 4 czerwca, przeszli dwaj kandydaci z największą liczbą głosów, a więc prof. Michał Arabski i prof. Stanisław Głuszek.

Dr hab. Michał Arabski, prof. UJK, ur. się w 1978 roku w Kielcach. W 2002 roku ukończył studia biologiczne na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego, specjalność: biochemia i genetyka, oraz w 2004 na kierunku fizjoterapia na Wydziale Fizjoterapii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. W roku 2005 uzyskał stopień naukowy doktora nauk biologicznych w dyscyplinie biochemia, a w roku 2013 – stopień doktora habilitowanego w dyscyplinie biologia, specjalność: biofizyka.

W roku 2016 objął stanowisko zastępcy dyrektora ds. nauki Instytutu Biologii oraz przewodniczącego Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia. Od roku 2017 pełni funkcję kierownika Zakładu Biologii Medycznej w Instytucie Biologii UJK, a od 2018 – prorektora ds. nauki.

Jego działalność naukowa związana jest z oceną właściwości biologicznych nowych związków chemicznych, nośników leków oraz białek rekombinowanych jako potencjalnych preparatów terapeutycznych. Jest współautorem ponad 50 publikacji naukowych (indeks Hirscha = 14, sumaryczny IF = 109.11, liczba cytowań 641), kilku patentów krajowych, międzynarodowych zgłoszeń patentowych oraz ekspertyz dla przemysłu. Uczestniczył w 10 projektach finansowanych przez Komitet Badań Naukowych, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub Narodowe Centrum Nauki. W ostatnich trzech latach pełnił funkcje eksperta w NCN, NCBiR oraz MNiSW. 

Prof. dr hab. Stanisław Głuszek ur. się w 1954 roku w Bodzentynie. Jest absolwentem Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej (obecnie Uniwersytet Medyczny) w Łodzi. W 1981 r. uzyskał stopień doktora, a w 1997 r. – doktora habilitowanego. W 2003 roku otrzymał nominację profesorską.

Od 2016 roku jest prorektorem ds. medycznych UJK. W latach 2007–2016 był dziekanem Wydziału Nauk o Zdrowiu (przemianowanego później na Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu), a wcześniej m.in. dyrektorem Instytutu Pielęgniarstwa i Położnictwa Wydziału Nauk o Zdrowiu Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach (obecnie UJK). Do ubiegłego roku, przez 18 lat, kierował Zakładem Pielęgniarstwa Klinicznego i Społecznego Instytutu Kształcenia Medycznego, później przekształconym w Zakład Chirurgii i Pielęgniarstwa Chirurgicznego. Był ordynatorem Oddziału Chirurgii Ogólnej Szpitala MSWiA w Kielcach, Klinicznego Oddziału Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Urazowej Szpitala Miejskiego w Kielcach. Nadal pełni funkcję kierownika (wcześniej ordynatora) Kliniki Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Endokrynologicznej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach.

Tematyka jego zainteresowań naukowych obejmuje: chirurgię onkologiczną, nowotworów jelita grubego, żołądka, trzustki, wątroby; problematykę ostrego i przewlekłego zapalenia trzustki; patologię chirurgiczną układu pokarmowego; chirurgię endokrynologiczną (tarczyca i nadnercza); leczenie otyłości (bariatria), zespół metaboliczny, obesitologię, problematykę żywienia pozajelitowego i dojelitowego; chirurgię laparoskopową i genetykę medyczną.

Jest członkiem Polskiej Grupy Badań nad Rakiem Jelita Grubego w Centrum Onkologii – Instytucie w Warszawie, inspiratorem i jednym z głównych badaczy epidemiologii i determinacji genetycznej zapaleń i raka trzustki, koordynuje także badania dotyczące zespołu metabolicznego oraz problematyki klinicznej leczenia otyłości.

Jest autorem bądź współautorem blisko 400 publikacji naukowych, redaktorem 20 monografii z zakresu chirurgii, problematyki etyki i filozofii medycyny oraz organizacji kształcenia medycznego. Publikacje naukowe indeksowane w bazie Web of Science: 210, PUBMED: 113. Liczba cytowań publikacji w bazie Web of Science: 1860, bez autocytowań: 1780. IF = 168,8, Indeks H = 13.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)