Aktualności
Szkoły wyższe
09 Czerwca
Fot. Piotr Szalański
Opublikowano: 2022-06-09

Nowy rektor Akademii Ignatianum

Dotychczasowy dziekan Wydziału Filozoficznego Akademii Ignatianum w Krakowie dr hab. Tomasz Homa SJ będzie od 1 września nowym rektorem uczelni. Zastąpi ks. prof. dr. hab. Józefa Bremera SJ, który sprawował tę funkcję od 2015 roku. 

O nowych władzach Akademii Ignatianum poinformowano na stronie internetowej uczelni. Zostały zatwierdzone przez o. Arturo Sosę SJ, przełożonego generalnego Towarzystwa Jezusowego. Z dniem 1 września kierowania uczelnią przejmie dr hab. Tomasz Homa SJ , prof. AIK, dotychczasowy dziekan Wydziału Filozoficznego.

Urodził się w roku 1958. Studia doktoranckie odbył w Wydziale Filozoficznym Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego (1989–1992). W 2001 roku w Wydziale Filozoficznym Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej Ignatianum w Krakowie obronił rozprawę doktorską z zakresu filozofii społecznej. Promotorem jego rozprawy doktorskiej pt. Chrześcijańska formacja społeczeństwa polskiego w okresie przemian ustrojowych na przykładzie działalności Stowarzyszenia Chrześcijańskich Dzieł Wychowania był dr hab. Stanisław Obirek SJ.

W 2014 roku Wydział Filozofii Chrześcijańskiej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie nadał mu stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych, w dyscyplinie naukowej filozofia, specjalność: filozofia polityki, na podstawie rozprawy habilitacyjnej: Obywatelskość. Wybrane europejskie ujęcia filozoficzne i kulturowe. Studium historyczno-hermeneutyczne. Rok później Wielki Kanclerz Akademii Ignatianum w Krakowie, Adolfo Nicolás SJ, mianował go profesorem nadzwyczajnym w Wydziale Filozoficznym AIK. 

Od 1994 r. wykłada w Wydziale Filozoficznym, najpierw Towarzystwa Jezusowego w Krakowie, następnie Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej Ignatianum w Krakowie, a obecnie Akademii Ignatianum w Krakowie. Od listopada 2005 do września 2010 r. sprawował urząd prodziekana Wydziału Filozoficznego Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej Ignatianum w Krakowie. W okresie od października 2010 do sierpnia 2014 r. pełnił funkcję dyrektora Instytutu Kulturoznawstwa Akademii Ignatianum w Krakowie. Z dniem 1 września 2014 objął stanowisko dziekana Wydziału Filozoficznego AIK, które zajmuje do dziś.

W swoich badaniach zajmuje się problematyką dotyczącą filozofii społecznej i politycznej, egzystencjalnej oraz etyki i kultury. Problematyka ta dotyczy zwłaszcza takich zagadnień, jak:

  • w obszarze filozofii społecznej i politycznej: etyka życia publicznego, społeczeństwo obywatelskie, podmiotowość społeczeństwa, obywatelskość, wspólnotowość, zagadnienia dotyczące Unii Europejskiej;
  • w obszarze filozofii kultury: źródła kultury europejskiej, koncepcje kultury – ich filozoficzne założenia i transformacje;
  • w obszarze filozofii egzystencjalnej: myśl Sørena Kierkegaarda – zagadnienie estetycznego sposobu egzystencji.

Akademia Ignatianum w Krakowie jest wyższą uczelnią katolicką z prawami państwowymi prowadzoną przez Prowincję Polski Południowej Towarzystwa Jezusowego. Początki krakowskiego ośrodka dydaktyczno-naukowego prowadzonego przez jezuitów sięgają końca XIX wieku. Poprzez uznanie przez władze państwowe tej jednostki w 1989 roku, Wydział Filozoficzny Towarzystwa Jezusowego mógł zainaugurować kształcenie laikatu. W 1999 roku ośrodek przekształcił się w Wyższą Szkołę Filozoficzno-Pedagogiczną „Ignatianum” w Krakowie. Od 1 października 2011 roku uczelnia zaczęła posługiwać się nazwą Akademia Ignatianum w Krakowie.

AIK jest jedną z blisko dwustu uczelni jezuickich na całym świecie słynących z prestiżu oraz wysokiego poziomu nauczania. Oba wydziały Akademii posiadają prawa nadawania tytułu zawodowego magistra. Wydział Pedagogiczny posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk społecznych w dyscyplinach: pedagogika, nauki o polityce. Wydział Filozoficzny – do nadawania stopnia doktora nauk humanistycznych w dyscyplinach: filozofia, kulturoznawstwo. Na obu wydziałach w Krakowie są prowadzone także studia III stopnia (doktoranckie). Nazwa uczelni „Ignatianum” została wprowadzona na początku lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku i nawiązuje do założyciela zakonu jezuitów św. Ignacego z Loyoli.

MK, źródło: AIK

Dyskusja (0 komentarzy)