Aktualności
Szkoły wyższe
22 Czerwca
Źródło: www.pixabay.com
Opublikowano: 2021-06-22

Rząd przyjął projekt ustawy o akademiach praktycznych

Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce dotyczący zmian w obszarze uczelni zawodowych. W grupie tej pojawi się nowa kategoria – „akademie praktyczne”. 

O przygotowywanych w Ministerstwie Edukacji i Nauki zmianach w tym zakresie mówił na łamach kwietniowego numeru „Forum Akademickiego” wiceszef resortu prof. Włodzimierz Bernacki. Tłumaczył, że chodzi o to, by „przyjąć jasne kryteria, które pozwolą hierarchizować i porządkować byty na mapie szkolnictwa wyższego”. Dodał, że szykowana propozycja raczej podniesie prestiż uczelni zawodowych, aniżeli je osłabi. Przedłożony przez ministra edukacji i nauki projekt został przyjęty na wtorkowym (22 czerwca) posiedzeniu Rady Ministrów.

Kluczowym novum jest nowa kategoria – „akademie praktyczne”. Określenie to pozwoli wyróżnić uczelnie o ugruntowanej pozycji wykazujące dbałość o zapewnienie odpowiedniej jakości kształcenia na prowadzonych studiach. Nowy szyld podkreśli charakter prowadzonego przez nie kształcenia, wskazując na profil działalności. Dzięki temu ma zwiększyć się rozpoznawalność tej grupy szkół na rynku edukacyjnym, przyczyniając się tym samym do pozytywnego ich odbioru w otoczeniu społeczno-gospodarczym. Dodatkowo będą one miały także możliwość usamodzielnienia się w prowadzeniu studiów przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela.

Nie każda uczelnia będzie jednak mogła być „akademią praktyczną”. Nazwa ta jest zastrzeżona dla uczelni zawodowej, która spełni łącznie następujące warunki:

  • funkcjonuje co najmniej 10 lat;
  • liczba studentów kształcących się w uczelni wynosi co najmniej 250, z czego co najmniej 100 studentów kształci się na studiach stacjonarnych;
  • co najmniej 50% nauczycieli akademickich jest zatrudnionych w tej uczelni, jako podstawowym miejscu pracy;
  • prowadzi studia pierwszego lub drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie na co najmniej 5 kierunkach studiów;
  • prowadzi kształcenie na co najmniej jednym kierunku studiów przygotowujących do wykonywania zawodów, w szczególności na studiach przygotowujących do wykonywania zawodów medycznych, zawodu nauczyciela, lub kierunku studiów kończących się uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera lub magistra inżyniera;
  • żaden kierunek studiów prowadzonych przez uczelnię nie został oceniony negatywnie w wyniku przeprowadzonej przez Polską Komisję Akredytacyjną oceny jakości kształcenia.

Zmiana nazwy na „akademię praktyczną” nie będzie obligatoryjna – decydować będą o tym władze danej uczelni. Uczelnie zawodowe, które spełnią ustawowe kryteria, będą miały także możliwość prowadzenia studiów przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela, bez konieczności posiadania porozumienia o współpracy z uczelnią, która posiada kategorię naukową (po pierwszej ewaluacji jakości działalności naukowej), a do 31 grudnia 2022 r., która posiada uprawnienie do nadawania stopnia doktora – w dyscyplinie, do której jest przyporządkowany kierunek tych studiów. Zwolnienie z wymagania posiadania przez uczelnię zawodową porozumienia nie będzie wymagało zmiany jej nazwy na „akademia praktyczna”, gdyż są to rozwiązania niezależne.

Zmiana nazwy publicznej uczelni zawodowej będzie dokonywana w drodze rozporządzenia ministra edukacji i nauki, natomiast w przypadku niepublicznej uczelni zawodowej – nastąpi po uzyskaniu zgody ministra wydanej na wniosek uczelni lub jej założyciela w drodze decyzji administracyjnej.

Nowe rozwiązania mają wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Z danych w systemie POL-on wynika, że obecnie działa w kraju 240 uczelni zawodowych, w tym 34 publiczne i 206 niepublicznych.

MK, źródło: MEiN

 

Dyskusja (0 komentarzy)