Aktualności
Sprawy nauki
09 Czerwca
Fot. M. Kaźmierczak
Opublikowano: 2020-06-09

Dr hab. Maciej Duszczyk pierwszym przewodniczącym KPN w nowej kadencji

Dr hab. Maciej Duszczyk, obecny prorektor ds. naukowych Uniwersytetu Warszawskiego, objął funkcję przewodniczącego Komitetu Polityki Naukowej. Posiedzenie inaugurujące nową kadencję tego gremium odbyło się we wtorek 9 czerwca.

KPN jest organem pomocniczym Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Przeprowadza ewaluację realizacji polityki naukowej państwa oraz opiniuje dokumenty przedstawione przez szefa resortu. W skład KPN wchodzi 12 członków powoływanych przez ministra. Ich kadencja trwa dwa lata. Spośród zasiadających w Komitecie co pół roku wyłaniany jest jego przewodniczący. Podczas inauguracyjnego posiedzenia nowego składu, do pełnienia tej funkcji wybrano jednogłośnie dr. hab. Macieja Duszczyka, związanego z Wydziałem Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego.

Zasiadał on już w Komitecie Polityki Naukowej w latach 2014–2016, w okresie od października 2015 do marca 2016 kierując jego pracami. Jest prorektorem ds. naukowych UW, członkiem Rady Narodowego Kongresu Nauki przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego, członkiem Rady Naukowej Ośrodka Badań nad Migracjami UW. W tym ostatnim przez 10 lat stał na czele Zespołu Polityki Migracyjnej. W latach 2003–2007 był zastępcą dyrektora Departamentu Analiz Społecznych i Ekonomicznych Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej, następnie w latach 2008–2011 członkiem zespołu doradców strategicznych Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska, a w latach 2012–2014 kierował pracami merytorycznymi zespołu ds. wypracowania polskiej polityki migracyjnej w Kancelarii Prezydenta RP. Specjalizuje się w konstruowaniu strategii rozwoju badań oraz wiedzy o organizacji, finansowaniu i zarządzaniu nauką.

Jego zastępczynią w KPN została prof. Anna Chełmońska-Soyta, prof. nauk weterynaryjnych z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, kierownik Laboratorium Immunologii Rozrodu w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda PAN we Wrocławiu, prorektor ds. innowacji i współpracy z gospodarką UPWr. Oboje będą pełnili swoje funkcje do końca listopada br. Obok nich w kadencji rozpoczętej 1 czerwca w Komitecie zasiadają:

  • dr hab. inż. Piotr Chołda, prof. AGH, z Katedry Telekomunikacji na Wydziale Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie;
  • prof. dr hab. inż. Marek Figlerowicz, inżynier chemik i biolog, specjalizuje się w biologii molekularnej, kierownik Zakładu Biologii Molekularnej i Systemowej Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN;
  • dr Agata Karska, astrofizykz Instytutu Astronomii na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu;
  • prof. dr hab. Magdalena Król, specjalistka w zakresie onkologii eksperymentalnej z Katedry Nauk Fizjologicznych Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie;
  • dr hab. Anna Machnikowska, prof. UG, kierownik Katedry Postępowania Cywilnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego;
  • dr hab. Beata Mikołajczyk, prof. UAM, językoznawczyni, germanistka, kierownik Zakładu Języka Niemieckiego w Instytucie Filologii Germańskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, prorektor kierująca Szkołą Nauk Humanistycznych;
  • prof. dr hab. n. med. Marcin Moniuszko, alergolog, internista, kierownik Kliniki Alergologii i Chorób Wewnętrznych oraz Zakładu Medycyny Regeneracyjnej i Immunoregulacji na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku, prorektor do spraw nauki UMB;
  • prof. dr hab. inż. Marek Pawełczyk, specjalista w zakresie automatyki przemysłowej, komputerowych systemów sterowania, cyfrowego przetwarzania sygnałów, kierownik Zakładu Pomiarów i Systemów Sterowania na Wydziale Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej, prorektor ds. nauki i rozwoju PŚl;
  • prof. dr hab. Jacek Semaniak, fizyk, specjalizujący się w fizyce atomowej i cząsteczkowej, ustępujący rektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach;
  • dr hab. Rafał Wiśniewski, prof. UKSW, socjolog kultury z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Do głównych zadań KPN należy udzielanie pomocy ministrowi przy opracowywaniu: dokumentów dotyczących rozwoju nauki oraz polityki naukowej i innowacyjnej, projektu budżetu państwa oraz planu finansowego określającego środki finansowe na naukę, krajowych i zagranicznych priorytetów inwestycyjnych, a także opiniowanie: projektów aktów normatywnych dotyczących rozwoju nauki i innowacyjności, planów działalności Narodowego Centrum Nauki i Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz sporządzanie merytorycznych ocen sprawozdań z ich działalności.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)