Aktualności
Sprawy nauki
16 Marca
Źródło: www.pixabay.com
Opublikowano: 2021-03-16

KPN o współpracy nauki i biznesu w procesach innowacyjności

Rekomendacje mające na celu niwelowanie barier i problemów we współpracy jednostek naukowych i przedsiębiorstw w procesach innowacyjności przygotował Komitet Polityki Naukowej.

„Jednym z priorytetów Polityki Naukowej Państwa w ramach rozwoju nauki i szkolnictwa wyższego jest zwiększenie dynamiki sektora B+R i komercjalizacji badań” – czytamy w stanowisku KPN. Procesy innowacji, z udziałem jednostek administracji publicznej, uczelni i instytutów badawczych, agend finansujących badania w obszarze B+R oraz przedsiębiorców, powinny – w ocenie członków organu doradczego ministra nauki i edukacji – przebiegać w przyjaznym środowisku prawno-administracyjnym, zapewniającym im harmonijny rozwój na wszystkich jego etapach, od prowadzenia prac badawczych po kompleksową implementację ich wyników na potrzeby gospodarki i stosunków społecznych.

W tym kontekście Komitet rekomenduje szereg działań, które mogłyby przyczynić się do podniesienia jakości współpracy między wspomnianymi wyżej podmiotami. Jednym z najważniejszych postulatów jest wprowadzenie nowych standardów kultury zarządzania procesem innowacji, w tym na poziomie administracji uczelni. Chodzi o to, by profesjonalnie przygotowani specjaliści do tych zadań byli zatrudniani nie tylko w centrach transferu technologii. Ponadto KPN zachęca do kreowania polityki kadrowej promującej zatrudnianie pracowników naukowych o
wybitnych zdolnościach wynalazczych i menadżerskich, a także wprowadzenia elastycznych rozwiązań administracyjno-prawnych w procesie komercjalizacji wyników badań naukowych, w tym możliwości sprzedaży patentów z wolnej ręki bez konieczności ich wcześniejszej wyceny.

W stanowisku Komitetu pojawiają się także inne propozycje, m.in. wprowadzenie na uczelniach systemów motywacyjnych dla podejmowania badań o potencjale komercyjnym i wdrożeniowym, będących równoprawną alternatywą dla systemów promujących rozwój naukowy na podstawie kryteriów publikacyjnych oraz opracowanie systemu zachęt do tworzenia spółek spin-off i spin- out. Członkowie KPN zwracają też uwagę na konieczność odbiurokratyzowania innowacyjnej działalności gospodarczej, np. poprzez minimalizację wpływu decyzji urzędniczych na zasadność postępowania biznesowego, jak również potrzebę lepszego dostosowania prawa zamówień publicznych do polityki wspierania innowacyjności.

Warunkiem efektywnych procesów innowacji przenoszących się m.in. na przewagę konkurencyjną uczestniczących w nich przedsiębiorstw jest stworzenie odpowiedniego ekosystemu, w którym wynalazcy, inwestorzy i przedsiębiorcy tworzą sieć wzajemnych powiązań i wsparcia. Brak takich środowisk jest jedną z przyczyn niskiego potencjału innowacyjnego Polski w porównaniu z innymi krajami – uważają naukowcy zasiadający w KPN.

Ich zdaniem budowie i rozwojowi takich ekosystemów sprzyjać powinno m.in. tworzenie hubów gospodarczo-finansowych z udziałem uczelni, tworzenie rynku otwartego na innowacje, a także zatrudnianie naukowców poza instytucjami szkolnictwa wyższego i nauki oraz menagerów nauki. Nie bez znaczenia byłoby też budowanie strategii innowacji, uwzględniających zwiększenie popytu na nowatorskie rozwiązania pochodzące od krajowych instytucji naukowych.

Wszystkie te działania, jak czytamy w stanowisku, powinny być ukierunkowane na kluczowe obszary gospodarki opartej na wiedzy, w których polskie przedsiębiorstwa mogą uzyskać przewagę konkurencyjną; tj. biotechnologię, spersonalizowaną medycynę, cyberbezpieczeństwo, eksplorację przestrzeni kosmicznej, sztuczną inteligencję, przemysł przyszłości, materiały przyszłości, nowoczesną energetykę, robotykę i nanotechnologię.

Istotną rolę w procesie innowacji powinny spełniać uczelnie, kształcąc wysokiej klasy specjalistów. Efekt ten, w ocenie KPN, można uzyskać poprzez: ukierunkowanie kształcenia na przedsiębiorcze myślenie, pracę w interdyscyplinarnych zespołach, promocję dobrych praktyk w zakresie przedsiębiorczości; podniesienie jakości kształcenia w zakresie kompetencji zawodowych i kompetencji miękkich, w tym odpowiedzialności za powierzane zadania oraz świadomych znaczenia współpracy; tworzenie programów kształcenia w zakresie zarządzania strategicznego i zarządzania zwinnego; rozwijanie kształcenia dualnego i doktoratów wdrożeniowych; wdrażanie nowoczesnych metod kształcenia opartych o realizację projektów i analizę przypadków; promowanie staży przemysłowych wśród kadry akademickiej; wprowadzenie mechanizmów wsparcia dla uczelni uzyskujących zyski z prowadzonych badań naukowych, w tym wynikających z monetyzacji własności intelektualnej wynalazków; stworzenie rynku pracy dla osób o wysokich kompetencjach naukowych.

Komitet Polityki Naukowej wyraża gotowość do dalszych działań wspierających i monitorujących wdrażanie przedstawionych propozycji w pracach legislacyjnych rządu, szczególnie biorąc pod uwagę synergie proponowanych zmian z głównymi celami opracowywanej Polityki Naukowej Państwa – napisano w stanowisku.

Kolejne posiedzenie poświęcone współpracy nauki i biznesu w procesach innowacji planowane jest na wrzesień.

MK

Stanowisko Komitetu Polityki Naukowej

 

Dyskusja (0 komentarzy)