Aktualności
Sprawy nauki
30 Grudnia
Fot. Michał Łepecki
Opublikowano: 2022-12-30

Prof. Robert Hasterok nowym przewodniczącym Rady NCN

Prof. Robert Hasterok z Wydziału Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Śląskiego został wybrany na przewodniczącego Rady Narodowego Centrum Nauki. Głosowanie przeprowadzono w piątek, 30 grudnia, podczas pierwszego w nowej kadencji posiedzenia, w którym uczestniczył również prof. Włodzimierz Bernacki, sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki.

Rada Narodowego Centrum Nauki składa się z 24, powoływanych przez ministra edukacji i nauki, wybitnych uczonych reprezentujących różne dyscypliny nauki. Do ich obowiązków należy m.in. określanie priorytetowych obszarów badań podstawowych, warunków przeprowadzania konkursów NCN, jak również ustalanie wysokości środków finansowych przeznaczonych na realizację badań w ramach poszczególnych dyscyplin lub grup dyscyplin. Dokonują oni także wyboru Zespołów Ekspertów odpowiedzialnych za ocenę wniosków złożonych w konkursach.

Kadencja Rady NCN trwa 4 lata, przy czym w połowie tego okresu następuje wymiana części składu. Obecnie w gremium tym zasiada 12 członków, którym kadencja skończy się w 2024 roku, oraz 12 powołanych dwa tygodnie temu przez ministra Przemysława Czarnka. Akty nominacyjne otrzymali w piątek, 30 grudnia, z rąk prof. Włodzimierza Bernackiego, sekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki. Tego dnia odbyło się też pierwsze posiedzenie Rady w nowym składzie. Jednym z punktów programu był wybór przewodniczącego. Funkcję tę przez najbliższe dwa lata będzie sprawował prof. Robert Hasterok, który zastąpi prof. Jacka Kuźnickiego. Został piątym w historii szefem Rady, w której zasiada od 2020 roku.

Ukończył studia biologiczne na Uniwersytecie Śląskim. Stopień doktora uzyskał w 1999 roku, a doktorat habilitowanego – w 2006 r. Dziesięć lat temu został profesorem. Od 2020 roku jest liderem Zespołu Cytogenetyki i Biologii Molekularnej Roślin w Instytucie Biologii, Biotechnologii i Ochrony Środowiska na Wydziale Nauk Przyrodniczych UŚ. Jego zainteresowania naukowe dotyczą cytogenetyki molekularnej roślin. Specjalizuje się w zakresie wykorzystania techniki fluorescencyjnej hybrydyzacji in situ w badaniach genomu jądrowego. W ramach międzynarodowej współpracy naukowej zainicjował i rozwinął kompleksowe badania organizacji roślinnego genomu jądrowego na poziomie mikroskopowym z wykorzystaniem modelowych gatunków traw z rodzaju Brachypodium. Brał udział w międzynarodowych projektach sekwencjonowania genomów B. distachyon (2010) i B. hybridum (2020). Współautor ponad 80 publikacji dostępnych w bazie Scopus, cytowanych ponad 3300 razy.

Jest jednym z założycieli Międzynarodowej Inicjatywy Brachypodium. Należy do Towarzystwa Genetycznego Australazji oraz Ukraińskiego Towarzystwa Genetyków i Hodowców im. Wawiłowa. Wielokrotnie kierował pracami zespołów eksperckich Narodowego Centrum Nauki, ekspert w międzynarodowym panelu Europejskiej Przestrzeni Badawczej. Otrzymał Krajową Nagrodę Naukową im. Stefana Barbackiego Instytutu Genetyki Roślin PAN w Poznaniu za wyróżniające osiągnięcia naukowe (2001) i Nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa za wyróżniające osiągnięcia naukowe (2011).

Wybór nowych członków Rady NCN nie przeszedł bez echa w środowisku akademików. Zespół Identyfikujący kandydatów do Rady opublikował stanowisko, w którym zwraca uwagę, że spośród 24 przedstawionych osób minister nominował tylko jedną. Z kolei Polskie Towarzystwo Fizyczne w liście do szefa resortu domaga się podjęcia kroków, które zapewnią obecność w Radzie reprezentanta nauk fizycznych.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)