Aktualności
Sprawy nauki
24 Czerwca
Źródło: www.pixabay.com
Opublikowano: 2022-06-24

RGNiSW o procedurach awansu naukowego

Przywrócenie prymatu merytorycznych przesłanek w decyzjach co do awansu naukowego i odejście od procedur nadmiernie skomplikowanych urzędniczymi formalizmami oraz usunięcie niejednoznaczności interpretacyjnych postuluje Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 

Najnowsze stanowisko Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego dotyczy procedur awansu naukowego. Na niektóre związane z tym problemy zwraca uwagę w czerwcowym numerze „Forum Akademickiego” prof. Grzegorz Węgrzyn, przewodniczący Rady Doskonałości Naukowej. Z kolei członkowie RGNiSW zauważają, że „projakościowa, doceniana przez środowisko działalność RDN w zakresie merytorycznej oceny przedkładanych jej wniosków awansowych jest, niestety, często ograniczana lub wręcz wypaczana przez formalno-prawne ramy przepisów regulujących jej działalność”.

W powszechnym odczuciu koncentrowanie się się na formalnych aspektach rozpatrywanych spraw dominuje nad pożądaną kompleksową, merytoryczną oceną rzeczywistej wartości rozpatrywanych kandydatur, co stoi w wyraźnej sprzeczności z nadrzędnym celem RDN jako gwaranta jakości naukowej – pisze RGNiSW.

Rada wskazuje, że koncepcja nadawania stopni i tytułu naukowego w formie decyzji administracyjnej jest błędna. Jak zauważono, postępowanie takie nie ma charakteru administracyjnego, a w związku z tym nie powinno podlegać kodeksowi postępowania administracyjnego. Oznacza to w praktyce, że możliwość zaskarżania decyzji, wydawanych przez organy nauki, na drodze postępowania sądowego powinna zostać zamknięta.

RDN powinna być jedynym w kraju organem posiadającym moc decyzyjną w sprawach awansów naukowych, koordynującym i zapewniającym jednolitość kryteriów i procedur – czytamy w stanowisku RGNiSW.

Co więcej, w dokumencie odniesiono się również do krytycznych treści recenzji, coraz częściej podważanych na drodze sądowej. Zdaniem Rady, takie opinie nie mogą być traktowane w kategorii naruszania dóbr osobistych. Za jedyną właściwą drogę kwestionowania recenzji autorzy stanowiska uznają procedurę odwoławczą i postulują, by wprowadzić jednoznaczne przepisy w tej sprawie do ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Zdaniem RGNiSW zmian ustawowych wymagają także same procedury awansowe. Chodzi głównie o określenie zakresu wiedzy obowiązującego kandydatów do stopni i tytułu.

Przy obecnym stanie rozwoju nauki, gdzie badania często mają charakter multi- lub transdyscyplinarny, rozległość i transgraniczność badań powinna znaleźć wyraz w odpowiednich przepisach, które jednak nie mogą implikować konieczności demonstrowania przez kandydata osiągnięć w każdej dyscyplinie składowej – podkreślono.

Członkowie Rady domagają się zmiany przepisu wymuszającego prowadzenie alternatywnych głosowań w procedurze nadawania stopnia doktora habilitowanego oraz powiązania liczebności zespołów dziedzinowych w RDN z liczbą naukowców deklarujących działalność w danej dyscyplinie. Zwracają również uwagę, że kolokwium habilitacyjne, potwierdzające osiągnięcie tzw. samodzielności naukowej, powinno być obowiązkowe i przeprowadzane jako publicznie otwarte w każdym obszarze nauki.

W przepisach prawa oraz w działaniach RDN niezbędne jest przywrócenie prymatu merytorycznych przesłanek podejmowania decyzji i odejście od procedur nadmiernie skomplikowanych urzędniczymi formalizmami oraz usunięcie niejednoznaczności interpretacyjnych, które (…) zachęcają do asekuracyjnego unikania krytyki merytorycznej w obawie przed uwikłaniem w procedury sądowo-administracyjne, nieadekwatne do szczególnego, naukowego charakteru spraw – zaznacza w najnowszym stanowisku RGNiSW, deklarując jednocześnie gotowość do współpracy w przygotowywaniu propozycji zmian odpowiednich przepisów.

MK

Stanowisko RGNiSW w sprawie procedur awansu naukowego

Czas odsłania wady przepisów


 

 

Dyskusja (3 komentarze)
  • ~Anna z Krakowa 05.07.2022 16:46

    Czyli postulowany jest powrót do reguł sprzed reformy 2018 z zachowaniem wdrożonych już zapisów wszechwładzy rektorów, rozmycia odpowiedzialnosci za decyzje w imię autonomii uczelni itp. z rozrosnietym aparatem administracyjnych którego utrzymanie subwencja nie obejmuje. Ech, uznaniowość i Książęca udzielność wszystkim się marzy ....a gdzie tu miejsce na naukę i jej rozwój 😔

  • ~awansowany 26.06.2022 22:45

    od kiedy wnioski awansowe rozpatrywane są tylko merytorycznie? wystarczy poczytać recenzje dorobku do habilitacji i nikt nie będzie miał wątpliwości, że z merytoryczną i obiektywną oceną nie ma to nic wspólnego! tylko jasne kryteria są w stanie "pokonać" kolesiostwo w nauce!

  • ~Trajmok 25.06.2022 22:33

    Zgadza się ale proszę o uczciwe recenzje a nie parodie