Aktualności
Szkoły wyższe
10 Marca
Opublikowano: 2021-03-10

Uniwersytet w Białymstoku dołącza do sieci PRME

Wydział Ekonomii i Finansów Uniwersytetu w Białymstoku został przyjęty do prestiżowego grona członków PRME (Principles for Responsible Management Education) – inicjatywy ONZ na rzecz odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju.

Założona w 2007 roku sieć PRME zajmuje się promocją zrównoważonego rozwoju na uczelniach, między innymi w drodze włączenia idei odpowiedzialnego biznesu do treści kształcenia. Inicjatywę wspiera już ponad 800 sygnatariuszy z całego świata, dzięki czemu stała się ona największym zorganizowanym przedsięwzięciem łączącym Organizacji Narodów Zjednoczonych z placówkami szkolnictwa wyższego związanymi z zarządzaniem.

Przyjęcie do grona członków PRME to ogromne wyróżnienie dla wydziału. Uczestnictwo w największej na świecie sieci współpracy uczelni na rzecz wspierania uniwersalnych wartości zrównoważonego rozwoju, odpowiedzialności i etyki to dowód naszego zaangażowania na forum międzynarodowym w działania postulowane i wspierane przez ONZ – podkreśla dr Agnieszka Piekutowska, prodziekan ds. współpracy instytucjonalnej i umiędzynarodowienia Wydziału Ekonomii i Finansów UwB.

Przyjęcie WEiF do inicjatywy to efekt zaangażowania dr. hab. Dariusza Kiełczewskiego, prof. UwB, który w ubiegłym roku został wiceprezesem polskiego oddziału PRME (prezesem PRME Poland jest dr hab. Agnieszka Domańska, prof. SGH).

W ramach sieci PRME planowane są już pierwsze ważne wydarzenia: w marcu konferencja na temat dobrych praktyk PRME, a w kwietniu spotkanie Polska-Czechy-Węgry. W planach jest także stworzenie sieci współpracy państw grupy wyszehradzkiej, ukierunkowanej na wymianę najlepszych praktyk w tym regionie i stworzenie kompatybilnych programów nauczania w kwestii zrównoważonego rozwoju – zapowiada dr hab. Dariusz Kiełczewski, prof. UwB.

Wydział Ekonomii i Finansów Uniwersytetu w Białymstoku dołączył do 15 innych polskich sygnatariuszy: Uniwersytetu Ekonominczego w Krakowie, Collegium Humanum – Szkoły Głównej Menedżerskiej, Olsztyńskiej Szkoły Wyższej, Wyższej Szkoły Handlowej we Wrocławiu, Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie, Akademii Leona Koźmińskiego, Szkoły Głównej Handlowej, Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Uniwersytetu Warszawskiego, Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej, Akademii WSB, Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Szkoły Głównej Turystyki i Hotelarstwa Vistula, Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej.

Zasady PRME zostały ukształtowane w 2007 r. przez przedstawicieli 60 najlepszych na świecie uczelni biznesowych oraz instytucji partnerskich (np. akredytujących, jak AACSB czy wspierających edukację, jak ABIS). Te reguły powinny przyświecać instytucjom edukacyjnym na całym świecie, szczególnie zaś tym, których zamiarem jest kształcenie przyszłych liderów.

Zasada 1. Cel (purpose)
Celem jest rozwój kompetencji studentów, by stali się przyszłymi liderami życia społecznego wpływającymi na rozwój postaw odpowiedzialnych społecznie, zdolnymi do pracy nad zrównoważonym rozwojem i będącymi inspiracją dla zatrudniających ich organizacji do zmian w tym kierunku.

Zasada 2. Wartości (values)
Każdy z sygnatariuszy zobowiązuje się włączać w swoje działania wartości związane z odpowiedzialnością społeczną wskazywane m.in. przez ONZ Global Compact na poziomie administracyjnym, organizacyjnym oraz tworzenia i realizacji programów nauczania.

Zasada 3. Metoda (method)
Ta zasada dotyczy tworzenia ram edukacyjnych, materiałów, procesów i środowiska związanego z przekazywaniem wiedzy przyczyniającej się do kształtowania społecznie odpowiedzialnych liderów przyszłości.

Zasada 4. Badanie (research)
Potrzebne jest zaangażowanie w badania oraz prowadzenie projektów badawczych mających na celu lepsze zrozumienie roli, dynamiki oraz wpływu korporacji na tworzenie wartości zrównoważonej społecznie, środowiskowo i ekonomicznie.

Zasada 5. Partnerstwo (partnership)
Konieczna jest współpraca uczelni z biznesem w celu lepszego poznania przez uczelnię problemów, z jakimi borykają się przedsiębiorstwa w zakresie łączenia motywacji ekonomicznych i odpowiedzialności społecznej. W efekcie wpływa to na wypracowanie aktualnych i adekwatnych do obecnej sytuacji rynkowej rozwiązań w tym zakresie.

Zasada 6. Dialog (dialogue)
Ta zasada wskazuje na konieczność inicjacji, organizowania i podtrzymywania dialogu pomiędzy wewnętrznymi i zewnętrznymi interesariuszami uczelni. Angażowani tu powinni być studenci, pracownicy, przedstawiciele biznesu, mediów i życia publicznego oraz instytucji rządowych i samorządowych, a także organizacji non profit i konsumentów. Dialog ten powinien dotyczyć krytycznych kwestii w zakresie odpowiedzialności społecznej i zrównoważonego rozwoju w ujęciu lokalnym, ale przede wszystkim globalnym.

MK, źródło: UwB, www.gazeta.sgh.waw.pl

 

Dyskusja (0 komentarzy)