Aktualności
Życie akademickie
29 Października
Źródło: www.ssl-kolegia.sgh.waw.pl
Opublikowano: 2020-10-29

Ekonomistka z SGH na czele polskiego oddziału PRME

Dr hab. Agnieszka Domańska, prof. SGH, stanie na czele polskiego oddziału PRME – Principles for Responsible Management Education. To wspierana przez ONZ inicjatywa promująca zagadnienia zrównoważonego rozwoju na uczelniach. 

PRME jest światowym forum odpowiedzialnego kształcenia menedżerów. Stowarzyszenie powstało z inicjatywy władz wiodących uczelni biznesowych i uzyskało rekomendację ze strony organizacji Global Compact. Do PRME należy ok. 1000 szkół wyższych z całego świata. Polski oddział PRME ukonstytuował się w czerwcu tego roku z inicjatywy warszawskiej Szkoły Głównej Handlowej. Na pierwszym spotkaniu wybrano zarząd oraz radę naukową. Prezesem została dr hab. Agnieszka Domańska, prof. SGH. Od 2005 roku jest zatrudniona w Zakładzie Międzynarodowej Polityki Ekonomicznej Instytutu Studiów Międzynarodowych w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Zajmuje się makroekonomią gospodarki otwartej, w szczególności zagadnieniami polityki gospodarczej – jej skutecznością i uwarunkowaniami w gospodarkach otwartych, znaczeniem międzynarodowych współzależności dla efektywności polityki fiskalnej państwa, relacjami między polityką gospodarczą a udziałem kraju w międzynarodowych ugrupowaniach integracyjnych, rozprzestrzenianiem się kryzysów regionalnych i globalnych.

Jest członkiem International Forum for Economic Research oraz International Institute of Social and Economic Sciences. Zasiada także w Zarządzie Krajowym oraz Radzie Naukowej Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.

SGH przystąpiła do PRME w grudniu 2009 r. jako jedna z pierwszych polskich uczelni. W 2016 r. powołano w SGH Centrum Badań nad Odpowiedzialnym Biznesem, wyznaczając na jego kierownika Marię Aluchnę. Obecnie jednostka prowadzi projekty badawcze i edukacyjne. W 2017 r. PRME została partnerem konferencji The Future of Management organizowanej przez tę jednostkę oraz Katedrę Teorii Zarządzania. W 2019 r. na przewodniczącego PRME CEE Chapter, obejmującego m.in. Polskę, Węgry, Rosję, Słowenię, Czechy, Chorwację, Ukrainę, Rumunię, został wybrany Mikołaj Pindelski z SGH.

Sześć zasad PRME

Zasady PRME zostały ukształtowane w 2007 r. przez przedstawicieli 60 najlepszych na świecie uczelni biznesowych oraz instytucji partnerskich (np. akredytujących, jak AACSB czy wspierających edukację, jak ABIS). Te reguły powinny przyświecać instytucjom edukacyjnym na całym świecie, szczególnie zaś tym, których zamiarem jest kształcenie przyszłych liderów.

Zasada 1. Cel (purpose)
Celem jest rozwój kompetencji studentów, by stali się przyszłymi liderami życia społecznego wpływającymi na rozwój postaw odpowiedzialnych społecznie, zdolnymi do pracy nad zrównoważonym rozwojem i będącymi inspiracją dla zatrudniających ich organizacji do zmian w tym kierunku.

Zasada 2. Wartości (values)
Każdy z sygnatariuszy zobowiązuje się włączać w swoje działania wartości związane z odpowiedzialnością społeczną wskazywane m.in. przez ONZ Global Compact na poziomie administracyjnym, organizacyjnym oraz tworzenia i realizacji programów nauczania.

Zasada 3. Metoda (method)
Ta zasada dotyczy tworzenia ram edukacyjnych, materiałów, procesów i środowiska związanego z przekazywaniem wiedzy przyczyniającej się do kształtowania społecznie odpowiedzialnych liderów przyszłości.

Zasada 4. Badanie (research)
Potrzebne jest zaangażowanie w badania oraz prowadzenie projektów badawczych mających na celu lepsze zrozumienie roli, dynamiki oraz wpływu korporacji na tworzenie wartości zrównoważonej społecznie, środowiskowo i ekonomicznie.

Zasada 5. Partnerstwo (partnership)
Konieczna jest współpraca uczelni z biznesem w celu lepszego poznania przez uczelnię problemów, z jakimi borykają się przedsiębiorstwa w zakresie łączenia motywacji ekonomicznych i odpowiedzialności społecznej. W efekcie wpływa to na wypracowanie aktualnych i adekwatnych do obecnej sytuacji rynkowej rozwiązań w tym zakresie.

Zasada 6. Dialog (dialogue)
Ta zasada wskazuje na konieczność inicjacji, organizowania i podtrzymywania dialogu pomiędzy wewnętrznymi i zewnętrznymi interesariuszami uczelni. Angażowani tu powinni być studenci, pracownicy, przedstawiciele biznesu, mediów i życia publicznego oraz instytucji rządowych i samorządowych, a także organizacji non profit i konsumentów. Dialog ten powinien dotyczyć krytycznych kwestii w zakresie odpowiedzialności społecznej i zrównoważonego rozwoju w ujęciu lokalnym, ale przede wszystkim globalnym.

MK, źródło: UwB, www.gazeta.sgh.waw.pl

Dyskusja (0 komentarzy)