Aktualności
Życie akademickie
03 Lutego
Źródło: www.gazeta.sgh.waw.pl
Opublikowano: 2022-02-03

Powstała Międzyuczelniana Akademia Klimatu

Wyjątkową w skali kraju inicjatywę – Międzyuczelnianą Akademię Klimatu – będą realizować Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie i Uniwersytet Wrocławski. Konsorcjum poprowadzi interdyscyplinarne studia podyplomowe.

Studium Międzyuczelniana Akademia Klimatu to unikatowy pomysł trzech uczelni – technicznej, ekonomicznej i humanistycznej – z istotnym wsparciem ze strony sektora bankowego i biznesu: Fundacji Banku Ochrony Środowiska, Fundacji Biznes dla Klimatu i Fundacji Edukacji Klimatycznej. Umowę podpisali rektorzy: prof. dr hab. inż. Jerzy Lis (AGH), dr hab. Piotr Wachowiak (SGH), prof. dr hab. Przemysław Wiszewski (UWr). MAK to kompleksowa oferta skierowana do profesjonalistów chcących zwiększyć wiedzę i praktyczne umiejętności w związku ze zmianami klimatu. Studium zostało opracowane z myślą o pracownikach urzędów miast i jednostek miejskich, administracji rządowej i samorządowej, przedstawicielach biznesu, firm produkcyjnych i usługowych, w tym konsultingowych, prawniczych i finansowych.

Zmiany klimatu i towarzyszące im konsekwencje są obecnie jednym z głównych wyzwań nauki. Chcemy wychodzić im naprzeciw i proponować rozwiązania na wielu płaszczyznach. Wkład merytoryczny AGH do programu studiów będzie dotyczył m.in. technicznych aspektów adaptacji do zmian klimatu. Chcemy przekazywać wiedzę dotyczącą konsekwencji płynących z obecnych zmian dla jakości naszego życia czy konieczności realizacji zobowiązań na poziomie globalnym czy europejskim. Istotnymi aspektami dla naszej uczelni są także ścisła współpraca z przedstawicielami biznesu, instytucji finansowych i organizacji pozarządowych, które na co dzień zajmują się ochroną klimatu i mogą być dla nas cennym wsparciem. MAK tworzą trzy bardzo dobre ośrodki naukowe. Tym samym studia będą tworzone przez doskonałych inżynierów, ekonomistów i humanistów. Jestem przekonany, że z oferty kształcenia skorzystają słuchacze różnych sektorów i branż – powiedział rektor AGH.

Zgodnie z umową funkcja lidera konsorcjum będzie przechodnia – każda z uczelni obejmie ją przez okres jednej edycji studiów. Jako pierwsza – SGH.

Jestem niezwykle rad, że Szkoła Główna Handlowa w Warszawie zainauguruje działalność konsorcjum. Studium MAK opracowano z myślą o osobach zainteresowanych sposobami przeciwdziałania zmianom klimatycznym i adaptacji do ich skutków. Kooperacja instytucji, firm z różnych sektorów czy uczelni w dzisiejszych czasach, kiedy kryzys klimatyczny jest faktem, wydaje się niezbędna. Ze zmianami klimatu sami sobie nie poradzimy, stąd właśnie idea konsorcjum. Nasze uczelnie podążają zatem wprost za tym, co głosi ONZ, a mianowicie, że edukacja klimatyczna jest kluczowym elementem globalnych działań w reakcji na największe wyzwanie cywilizacyjne – podkreślił rektor SGH.

Zajęcia w ramach MAK będą organizowane przez wszystkie uczelnie współtworzące studium i będą prowadzone przez starannie dobranych wykładowców, w tym uznanych specjalistów, także przedstawicieli innych szkół wyższych i biznesu.

Zmiany klimatyczne to wyzwanie globalne, jedno z najważniejszych w dzisiejszym świecie. To problem, z którym nauka musi się mierzyć, jeśli mamy przetrwać jako gatunek. Od stycznia jesteśmy jako Uniwersytet Wrocławski częścią europejskiego sojuszu uniwersytetów Arqus. Budując uniwersytet europejski, wzmacniamy naszą obecność międzynarodową, ale równie istotne jest, żeby w ramach współpracy z najlepszymi uczelniami w Polsce rozwiązywać i uczyć rozwiązywać globalne problemy tu i teraz, w Polsce. Współpraca, którą rozwijamy poprzez MAK, to pewność rozwoju najwyższej jakości oferty dydaktycznej i praktyki badawczej dla naszych uczelni – zauważył rektor Uniwersytetu Wrocławskiego.

Celem Studium MAK jest uzyskanie kompleksowej, interdyscyplinarnej wiedzy, wypracowanie szerszej perspektywy, połączenie wszechstronnego spojrzenia z branżowym profesjonalizmem. Taki model kształcenia pozwoli słuchaczom m.in. nawiązać cenne międzysektorowe kontakty czy wypracować wspólne rozumienie omawianych zagadnień. Bardzo istotnym elementem kształcenia w ramach studium będą prace dyplomowe o złożonym i interdyscyplinarnym charakterze, z ważnym aspektem praktycznym (podejście – project i problem – oriented learning). Wyjątkową możliwością będzie realizacja prac dyplomowych w kilkuosobowych zespołach interdyscyplinarnych, np. finansista, inżynier i humanista, co pozwoli na pogłębione analizy oraz na praktyczną komunikację międzysektorową.

Umowę w sprawie konsorcjum studiów podyplomowych zawarto na czas nieokreślony.

Karolina Cygonek, źródło: SGH

Dyskusja (0 komentarzy)