Aktualności
Życie akademickie
16 Listopada
Fot. Piotr Kieraciński
Opublikowano: 2022-11-16

Prof. Jerzy Woźnicki doktorem honoris causa ukraińskiego KNUBA

Prof. Jerzy Woźnicki, prezes Fundacji Rektorów Polskich, przewodniczący Rady Patronackiej „Forum Akademickiego”, został doktorem honoris causa Kijowskiego Państwowego Uniwersytetu Budownictwa i Architektury. Uroczystość nadania tytułu odbyła się podczas Polsko-Ukraińskiego Seminarium Rektorów w Lublinie.

Miejscem Polsko-Ukraińskiego Seminarium Rektorów jest Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. To właśnie w Sali Senatu tej uczelni prof. Jerzemu Woźnickiemu nadano najwyższą godność akademicką Kijowskiego Państwowego Uniwersytetu Budownictwa i Architektury.

Prof. Jerzy Woźnicki od początku swojej kariery zawodowej związany jest z Politechniką Warszawską, gdzie prowadził badania w zakresie elektroniki próżniowej, optoelektroniki i fotoniki. Od wielu lat zajmuje się politykami publicznymi w zakresie szkolnictwa wyższego i nauki. Jest autorem ponad 60 publikacji naukowych i monografii z zakresu optoelektroniki oraz ponad 130 publikacji dotyczących zarządzania uczelnią oraz prawnych uwarunkowań działania szkolnictwa wyższego, a także ram legislacyjnych polityki edukacyjnej i naukowej państwa.

W latach 1990–1996 był dziekanem Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych PW, a następnie rektorem tej uczelni (1996–2002). Od 1997 do 1999 roku przewodniczył Konferencji Rektorów Uczelni Technicznych. Był jednym z założycieli, wiceprzewodniczącym (1997–1999), przewodniczącym (1999–2002) i honorowym przewodniczącym (2002–2005) Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. W latach 2014–2017 stał na czele Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Był wiceprzewodniczącym Narodowej Rady Integracji Europejskiej w Polsce oraz przewodniczącym powołanej przez prezydenta RP Grupy Ekspertów przygotowującej nową ustawę o szkolnictwie wyższym. Brał udział w pracach Komisji Etyki w Nauce (2009–2022). Od 2002 r. jest prezesem Fundacji Rektorów Polskich, a od 2003 r. – dyrektorem Instytutu Społeczeństwa Wiedzy. Kieruje pracami Komisji ds. Strategicznych Problemów Szkolnictwa Wyższego KRASP. Należy do Europejskiej Akademii Nauk i Sztuk (EASA). Jest też przewodniczącym Rady Patronackiej „Forum Akademickiego”.

Zainicjował i koordynuje działanie strategicznego partnerstwa między KRASP a Związkiem Rektorów Uczelni Ukrainy. Od 2013 r. odbyło się szereg polsko-ukraińskich spotkań rektorów i wzajemnych wizyt oraz podpisano umowy o współpracy polsko-ukraińskiej na poziomie organizacji przedstawicielskich zrzeszających uczelnie i rektorów w Polsce i w Ukrainie. Jest liderem wieloletniego projektu „Polsko-Ukraińska współpraca instytucji przedstawicielskich reprezentujących rektorów, na rzecz doskonalenia działania uczelni”, w ramach którego zorganizowano na KUL Polsko-Ukraińskie Seminarium Rektorów. O projekcie tym prof. Woźnicki pisał wraz z Iryną Degtyarovą w styczniowym numerze „Forum Akademickiego”.

Kijowski Narodowy Uniwersytet Budownictwa i Architektury został założony w 1930 roku i jest liderem w dziedzinie budownictwa i architektury w Ukrainie. Na siedmiu wydziałach prowadzonych jest około 30 kierunków studiów licencjackich, magisterskich i doktoranckich w 14 dziedzinach. Uczelnia zatrudnia ponad 1500 profesorów i docentów. Posiada osiem specjalistycznych instytutów naukowych i pięć laboratoriów. Biblioteka obejmuje ponad 1 mln egzemplarzy specjalistycznej literatury naukowej, metodycznej i rzadkiej.

MK

Wolność i odpowiedzialność


Dyskusja (0 komentarzy)