Aktualności
Konkursy
06 Lutego
Źródło: Politechnika Świętokrzyska
Opublikowano: 2023-02-06

Nagrodzono studenckie wynalazki

Młodzi innowatorzy z Politechniki Warszawskiej, Politechniki Lubelskiej, Uniwersytetu Śląskiego, Politechniki Krakowskiej i Politechniki Świętokrzyskiej zdobyli główne nagrody w XIII edycji konkursu „Student-Wynalazca”.

Celem konkursu organizowanego przez Politechnikę Świętokrzyską jest budowa kultury innowacyjności w środowisku akademickim. Inicjatywa adresowana jest do studentów, doktorantów i absolwentów, którzy w trakcie studiów zostali twórcami/współtwórcami wynalazku bądź wzoru użytkowego/przemysłowego chronionego prawem wyłącznym lub zgłoszonego do ochrony w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej albo odpowiednim urzędzie ds. własności przemysłowej za granicą. Do konkursu mogą być również zgłaszane wynalazki i wzory użytkowe powstałe w ramach współpracy międzynarodowej, których współtwórcami są studenci zagranicznych uczelni.

Konkurs cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem w środowisku akademickim. Do XIII edycji nadesłano 123 zgłoszenia 285 twórców z 23 uczelni. Wśród naj­ak­tyw­niej­szych stu­den­tów zna­leźli się mło­dzi wyna­lazcy z Uniwersytetu Śląskiego (14 rozwiązań), Politechniki Lubelskiej (12), Politechniki Świętokrzyskiej (11), Politechniki Wrocławskiej i Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (po 9). Pomysły obejmują wszystkie obszary techniki, w tym dotyczące maszyn i urządzeń, inżynierii materiałowej, chemicznej i medycznej oraz inżynierii rolniczej i ochrony środowiska.

Pięć równorzędnych nagród głównych otrzymali:

  • Julia Wilk, Mikołaj Miszczak, Michał Skibiński, Jan Piliszczuk z Politechniki Warszawskiej (współtwórcy: dr hab. inż. Cezary Rzymkowski, dr inż. Edyta Rola) – za sposób i układ do monitorowania czynności życiowych niemowlaka podczas snu bazujący na sieci neuronowej;
  • Justyna Pastuszak z Politechniki Lubelskiej (współtwórca: dr hab. inż. Paweł Węgierek) – za sposób wytwarzania krzemowego ogniwa fotowoltaicznego z dodatkowym poziomem energetycznym w paśmie zabronionym w cyklu 3 wynalazków;
  • Angelika Mieszczanin, Natalia Stolarczyk, Witold Ignasiak, Aleksandra Fijołek z Uniwersytetu Śląskiego (współtwórcy: prof. dr hab. inż. Stanisław Krompiec, dr Sławomir Kula, prof. dr hab. Cezary Pietraszuk, dr Szymon Rogalski, dr Marek Matussek, dr Karol Erfurt, dr hab. Piotr Lodowski) – za sposób otrzymywania nowych nanomateriałów dla odnawialnych źródeł energii w cyklu 4 wynalazków;
  • Dagmara Słota i Magdalena Bańkosz z Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki (współtwórcy: prof. dr hab. inż. Agnieszka Sobczak-Kupiec, dr hab. inż. Bożena Tyliszczak, dr inż. Agnieszka Tomala, mgr inż. Wioletta Florkiewicz, dr inż. Anna Drabczyk, dr inż. Sonia Kudłacik-Kramarczyk) – za sposób otrzymywania kompozytu o osnowie polimerowej zawierającej hydroksyapatyt i kompozyt o osnowie polimerowej zawierającej hydroksyapaty oraz sposób otrzymywania dwuwarstwowej bioaktywnej powłoki kompozytowej i dwuwarstwową bioaktywną powłokę kompozytową;
  • Karolina Janus z Politechniki Świętokrzyskiej (współtwórcy: prof. hab. inż. Anna Chomicz-Kowalska, prof. PŚK, prof. dr hab. inż. Marek Iwański, dr inż. Krzysztof Maciejewski, dr inż. Justyna Stępień, dr inż. Piotr Ramiączek) – za mieszankę mineralno-asfaltową typu beton asfaltowy o ciągłym uziarnieniu do budowy nawierzchni drogowej o podwyższonej trwałości eksploatacyjnej.

Wśród wyróżnionych znaleźli się:

  • Jakub Krasowski z Politechniki Świętokrzyskiej (współtwórcy: prof. dr hab. inż. Marek Iwański, dr inż. Przemysław Buczyński) – za mieszankę mineralno-cementową z emulsją asfaltową i modyfikatorem polimerowym przeznaczoną do podbudów drogowych;
  • Anna Krokos i dr inż. Michał Grzymajło z Politechniki Wrocławskiej (współtwórcy: dr inż. Małgorzata Gazińska, dr inż. Ewelina Ortyl, dr hab. inż. Konrad Szustakiewicz, mgr inż. Lidia Ciołek) – za modyfikowane bioszkło do wytwarzania bioaktywnych kompozytów polimerowych i sposób modyfikacji bioszkła do wytwarzania bioaktywnych kompozytów polimerowych;
  • Adrian Kowaliński z Politechniki Wrocławskiej (współtwórcy: dr hab. Rafał Petrus, prof. dr hab. Piotr Młynarz) – za sposób odzysku litu i manganu z poużytkowych baterii litowych;
  • Ewa Sroczyk z  Akademii Górniczo-Hutniczej im. S. Staszica w Krakowie (współtwórca: prof. Urszula Stachewicz) – za sposób wytwarzania kurczliwej membrany ze skrobi i zastosowanie kurczliwej membrany ze skrobi w przemyśle spożywczym jako opakowanie oraz w medycynie jako opatrunku;
  • Dominika Iwan z Politechniki Wrocławskiej (współtwórcy: dr hab. inż. Elżbieta Wojaczyńska, prof. PWr, prof. dr hab. Krzysztof Pyrć, dr hab. inż. Marcin Sieńczyk, prof. PWr, dr inż. Renata Grzywa, mgr inż. Magdalena Pachota) – za chiralną pochodną 2-azabicykloalkanowa z podstawnikiem dansylowym oraz jej zastosowanie.

Nagrodę specjalną od Prezes Urzędu Patentowego RP otrzymał Mateusz Paszko z Politechniki Lubelskiej (współtwórca: prof. dr hab. inż. Mirosław Wendeker) – za cykl wynalazków dotyczących autonomicznego sterowania aerodynamiką samochodów ciężarowych.

W dotychczasowych trzynastu konkursach zgłoszono w sumie 1300 rozwiązań opracowanych przez 2733 twórców (studentów, pracowników uczelni, przedsiębiorców). Dotyczyły wszystkich obszarów techniki, w tym maszyn i urządzeń, inżynierii materiałowej, chemicznej i medycznej oraz inżynierii rolniczej i ochrony środowiska. Laureaci poprzednich edycji zdobyli na Międzynarodowych Wystawach Wynalazków w Genewie 55 oraz liczne nagrody specjalne, a także uczestniczyli w seminariach Światowej Organizacji Własności Intelektualnej oraz Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych CERN.

Konkurs „Student-Wynalazca” odbywa się pod patronatem Ministerstwa Edukacji i Nauki, Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych, Wojewody Świętokrzyskiego, Marszałka Województwa Świętokrzyskiego, Prezydenta Miasta Kielce, Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów, Staropolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej, Komitetu Inżynierii Produkcji Polskiej Akademii Nauk, Polskiego Towarzystwa Zarządzania Innowacjami.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)