Aktualności
Konkursy
01 Czerwca
Opublikowano: 2020-06-01

Polskie uczelnie i instytuty w MSCA-ITN-2020

Prawie 2 tys. młodych naukowców zostanie zatrudnionych i przeszkolonych przez międzynarodowe i interdyscyplinarne zespoły badawcze w ramach 147 nowych grantów MSCA-ITN-2020. Jednym z koordynatorów został Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego.  

Do tegorocznego, ostatniego w programie Horyzont 2020, konkursu Maria Skłodowska-Curie Innovative Training Networks wnioski złożyło aż 1509 konsorcjów. W ramach budżetu opiewającego na sumę 530 mln euro sfinansowanych zostanie 147 projektów, w których wezmą udział 1373 organizacje. Wśród zwycięzców jest projekt koordynowany przez dr hab. Magdalenę Stobińską z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego o akronimie AppQInfo – Applications and Hardware for Photonic Quantum Information Processing („Aplikacje oraz Aparatura dla Fotonicznego Kwantowego Przetwarzania Informacji”). Dotyczy komunikacji kwantowej z użyciem m.in. technologii satelitarnych, kwantowych obliczeń i symulacji oraz wykorzystania zintegrowanych układów fotonicznych. Przedsięwzięcia realizowane w projekcie obejmują pełne spektrum zadań, od teorii po eksperymenty w najlepszych laboratoriach i w przemyśle. Dodatkowo program będzie wsparty przez Radę Przemysłową, w skład której wejdą przedstawiciele m.in. Niemieckiej Agencji Kosmicznej DLR, firmy Airbus oraz polskiej firmy z branży kosmicznej – CreoTech Instruments. Młodzi naukowcy będą także uczestniczyć w licznych konferencjach i warsztatach organizowanych w ramach sieci.

Na realizację projektu konsorcjum 15 instytucji i firm otrzymało ponad 4 mln euro. Środki te umożliwią stworzenie miejsc pracy i wyszkolenie 15 młodych badaczy, którzy będą realizować 3-letnie programy doktoranckie. Każdy z tych programów obejmuje pracę u najlepszych naukowców oraz 6-miesięczne staże w firmach i instytucjach naukowych z Europy, Japonii i Kanady. W konsorcjum, oprócz UW, uczestniczą: Uniwersytet Wiedeński, Uniwersytet Padewski, Uniwersytet Oxfordzki, Imperial College London, Université Libre de Bruxelles, Uniwersytet Paryski (Sorbona), IBM Research w Zurychu, ID Quantique, a także partnerzy – Uniwersytet w Paderborn, Uniwersytet w Waterloo, Uniwersytet Genewski, Quandela, NTT oraz Single Quantum.

„AppQInfo” jest dopiero piątym projektem MCSA-ITN koordynowanym przez instytucję polską i drugim pilotowanym przez Uniwersytet Warszawski. Wystartuje w sierpniu 2020 roku, a rozpoczęcie właściwych działań szkoleniowych przewiduje się na pierwsze półrocze przyszłego roku. Warunkiem przyjęcia do programu jest posiadanie tytułu magistra oraz spełnienie warunku mobilności zgodnie z zasadami MSCA. Nabór rozpocznie się w drugiej połowie 2020 r.

Oprócz UW, który z 3 uczestnictwami – obok Politechniki Wrocławskiej (4) i Uniwersytetu Jagiellońskiego (2) – należy do multizdobywców grantów w tegorocznym rozdaniu MSCA-ITN, jeszcze 12 innych polskich podmiotów będzie brało udział w projektach zakwalifikowanych do finansowania. To: Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Politechnika Śląska, Politechnika Łódzka, Uniwersytet im. M. Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy, Instytut Chemii Organicznej PAN, Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN, Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej, MedApp S.A., AMC VIBRO Sp. z o.o., Krzysztof Kucharczyk Techniki Elektroforetyczne Sp. z o.o. W sumie polskie jednostki otrzymają finansowanie w ramach 21 uczestnictw.

Kompleksowe szkolenia początkujących naukowców realizowane przez międzynarodowe i interdyscyplinarne zespoły badawcze z udziałem sektora pozaakademickiego mają z jednej strony wspierać rozwój potencjału ludzkiego europejskich instytucji i przyczyniać się do ustrukturyzowania szkoleń doktorantów, z drugiej zaś zwiększać możliwości zatrudnienia indywidualnych naukowców na zróżnicowanym rynku pracy. Projekty realizowane są przez międzynarodowe konsorcja instytucji pochodzących z sektora akademickiego (np. uczelnie wyższe, instytuty badawcze, organizacje międzynarodowe) oraz szeroko zdefiniowanego sektora pozaakademickiego (np. przedsiębiorstwa, MŚP, szpitale, muzea, banki, organizacje pozarządowe).

Projekty oferują granty na zatrudnianie początkujących naukowców (early-stage researchers – ESR) każdej narodowości i pochodzących z dowolnego kraju świata, którzy mają nie więcej niż cztery lata doświadczenia w prowadzeniu badań naukowych oraz nie przebywali w kraju instytucji przyjmującej (studia, praca) dłużej niż 12 miesięcy w okresie 3 lat przed przyznaniem grantu w ramach projektu ITN.

Międzynarodowe konsorcja opracowują wspólne programy badawczo-szkoleniowego dla grupy początkujących naukowców w dowolnej dziedzinie naukowej. Szkolenia dotyczą zarówno prowadzonych badań, jak i umiejętności miękkich potrzebnych na rynku pracy (np. przedsiębiorczość, zarządzanie projektem/zespołem, etyka, prawa własności intelektualnej). Program powinien być uzupełniony o możliwości udziału w konferencjach, warsztatach, spotkaniach projektowych oraz o działania związane z popularyzacją nauki i rozpowszechnianiem wyników osiągniętych w czasie realizacji grantu. Projekty są realizowane do 48 miesięcy. Początkujący naukowcy są zatrudniani na okres od 3 do 36 miesięcy, zwykle przez jednego z beneficjentów. Istnieje możliwość czasowego oddelegowania naukowców do jednego lub kilku partnerów projektu.

MK, źródło: www.fuw.edu.pl, KPK PB UE

Dyskusja (0 komentarzy)