Aktualności
Nagrody
19 Stycznia
Źródło: Twitter/IZP UJ
Opublikowano: 2023-01-19

Badaczka z UJ z Nagrodą im. Artura Rojszczaka

Dr Magdalena Mijas z Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego została laureatką XVI edycji konkursu o Nagrodę im. Artura Rojszczaka, tragicznie zmarłego znakomitego filozofa, jednego z założycieli i głównych animatorów Klubu Stypendystów Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej.

Nagroda im. Artura Rojszczaka (5 tys. zł) jest przyznawana przez Klub Stypendystów Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej młodym doktorom, którzy obronili pracę doktorską w ciągu ostatnich pięciu lat od złożenia wniosku. Laureatka XVI edycji konkursu – dr Magdalena Mijas z Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego – ma dwa doktoraty: stopień doktora nauk społecznych w zakresie psychologii oraz stopień doktora nauk medycznych i nauk o zdrowiu. Obydwa zostały obronione w grudniu 2021 roku odpowiednio w Instytucie Psychologii oraz Instytucie Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Mijas pracuje jako asystentka w Zakładzie Zdrowia i Środowiska Wydziału Nauk o Zdrowiu CM UJ. Dzięki stypendium Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta odbyła dziewięciomiesięczny staż naukowy na Uniwersytecie Yale w New Haven, który pozwolił na wprowadzenie do wcześniejszych badań psychologicznych metod analizy biochemicznych markerów stresu. Wkrótce rozpocznie kolejny staż w tej samej jednostce, tym razem dzięki stypendium uzyskanemu w konkursie ETIUDA Narodowego Centrum Nauki. W swojej pracy koncentruje się na zjawisku stygmatyzacji społecznej i związanego z nią stresu oraz dążeniu do lepszego zrozumienia znaczenia stygmatyzacji dla zdrowia i przeciwdziałania jej negatywnym konsekwencjom. Jest współautorką licznych publikacji książkowych i artykułów w międzynarodowych czasopismach na temat stygmatyzacji ze względu na wybór bezdzietności, zakażenie HIV, budowę ciała oraz mniejszościowe tożsamości seksualne i płciowe. W swoich badaniach wykorzystuje kombinację psychologicznych i biomedycznych metod badawczych.

Dr Mijas jest z jednej strony naukowcem mierzącym się ze stygmatyzacją jako obszarem badawczym, z drugiej podejmuje aktywne działania w swojej pracy psychologicznej na rzecz osób wykluczonych oraz angażuje się w inicjatywy pozarządowych organizacji mających na celu przeciwdziałanie wykluczeniom lub wspieranie osób ich doświadczających. Za jeden ze swoich największych sukcesów w tym obszarze postrzega powołanie pierwszej w Polsce federacji organizacji wspierających osoby LGBTQ na terenie Małopolski oraz utworzenie Krakowskiego Centrum Równości DOM EQ, w którym, wraz z zespołem specjalistów, realizuje działania pomocowe. Pracuje również jako doradczyni testowa w punkcie anonimowego i nieodpłatnego testowania na HIV w Krakowie oraz angażuje się w działania Stowarzyszenia Profilaktyki Zdrowotnej „Jeden Świat” mające na celu profilaktykę w obszarze zdrowia seksualnego. Ważnym obszarem jej działalności jest także kształcenie specjalistów w toku realizacji autorskich kursów w poświęconych rozwojowi psychoseksualnemu, różnorodnościom płciowym i seksualnym oraz zdrowiu seksualnemu.

Patrona nagrody – Artur Rojszczak – był filozofem analitycznym i historykiem filozofii, znawcą pism i tradycji Franza Brentany. Obronił doktorat pod kierownictwem Jana Woleńskiego w 1997 roku. Pracował kolejno na Uniwersytecie Jagiellońskim, Salzburskim i na State University of New York. Dzięki stypendium Fundacji na rzecz Nauki Polskiej prowadził także badania na Uniwersytecie Buffalo (1998–99). W 1999 roku był jednym z organizatorów 11 Międzynarodowego Kongresu Logiki, Metodologii i Filozofii Nauki (11th International Congress of Logic Methodology and Philosophy of Science) w Krakowie.

MK, źródło: FNP

Dyskusja (0 komentarzy)