Aktualności
Nagrody
08 Lutego
Opublikowano: 2024-02-08

Mistrzowie internacjonalizacji 2024

W Polsce kształci się już ponad 105 tysięcy studentów z zagranicy. To efekt pracy wielu osób, które angażują się w proces internacjonalizacji polskich uczelni. Najwybitniejsi z tego grona są co roku honorowani prestiżową Nagrodą Środowiskową Gwiazdy Umiędzynarodowienia.

Gwiazdy Umiędzynarodowienia to wyróżnienie dla osób, które zajmują się internacjonalizacją praktycznie, w działach rekrutacji i marketingu czy też w szkołach języka polskiego, a także dla wybitnych menedżerów, nauczycieli akademickich i badaczy. Nagrodę przyznaje Kapituła składająca się z reprezentantów wszystkich polskich instytucji i organizacji zaangażowanych w rozwój umiędzynarodowienia. Jej pracami kieruje prof. Arkadiusz Mężyk, przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, rektor Politechniki Śląskiej. W tym roku nagrody przyznano już po raz siódmy.

Nagroda promuje osoby, które otwierają nasze szkoły wyższe na inne doświadczenia i kultury. Jest to ważne wyróżnienie środowiskowe, ponieważ praca wkładana w umiędzynarodowienie uczelni jest często niedostrzegana, a przecież ma wielką wartość – podkreśla Waldemar Siwiński, założyciel Fundacji Edukacyjnej Perspektywy, inicjator nagrody.

Tegorocznymi laureatami zostali:

  • Wybitna Gwiazda (Distinguished Star): prof. Andrzej Jajszczyk, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie.

Wykształcenie i stopnie naukowe zdobył na Politechnice Poznańskiej, gdzie najpierw studiował automatykę, a po podjęciu pracy zajął się telekomunikacją. Przez kilka lat pracował też na uczelniach zagranicznych: w Australii, we Francji i w Kanadzie. W latach 2011–2015 pełnił funkcję dyrektora Narodowego Centrum Nauki. Był członkiem, a potem wiceprzewodniczącym European Research Council (odpowiadał za obszar nauk ścisłych i technicznych) oraz wiceprezesem międzynarodowego stowarzyszenia IEEE Communications Society. Obecnie jest m.in. członkiem Polskiej Akademii Nauk i Academia Europaea, a także członkiem Polskiej Akademii Umiejętności.

  • Gwiazda Dyplomacji Naukowej (Science Diplomacy Star): prof. Jerzy Duszyński, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN

Biochemik, absolwent Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Warszawskiego. Był prezesem Polskiej Akademii Nauk (2015–2022). Sprawował funkcję wicedyrektora ds. naukowych (2002) i dyrektora Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego (2003–2008), przewodniczył Radzie Naukowej Instytutu (1996–2001). Był podsekretarzem stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2007–2008), przewodniczącym Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Infrastruktury Badawczej przy Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W 2023 r. odebrał z rąk prof. Anatolya Zagorodnego, prezesa Narodowej Akademii Nauk Ukrainy, tytuł doktora honoris causa przyznany za działania na rzecz ukraińskich naukowców. W swoim dorobku ma kilkadziesiąt publikacji w prestiżowych międzynarodowych czasopismach naukowych. Jest członkiem Academia Europaea.

  • Gwiazda Dyplomacji (Public Diplomacy Star): Tomasz Orłowski, Krakowska Akademia Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Doktor historii, studiował archeologię i zabytkoznawstwo na Uniwersytecie Łódzkim i Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu i literaturę francuską i porównawczą oraz cywilizację średniowieczną na Uniwersytecie w Poitiers. Jest także absolwentem Institut d’Hautes Études de la Défense Nationale w Paryżu. W MSZ od 1990 do 2021 roku. Jako ambasador RP pełnił misję we Francji i w Księstwie Monako oraz we Włoszech i Republice San Marino. Wykłada stosunki międzynarodowe i dyplomację na Uniwersytecie Warszawskim, w Collège d’Europe, Szkole Głównej Handlowej, Akademii Marynarki Wojennej i Akademii Sztuki Wojennej. Profesor w Krakowskiej Akademii Andrzeja Frycza Modrzewskiego i visiting professor na Paris School of International Affairs, Institut d’Études Politiques w Paryżu (Sciences Po). Jest także m.in. członkiem korespondentem francuskiej Académie des Sciences morales et politiques.

  • Gwiazda Zarządzania (Management Star): prof. Bogusława Drelich-Skulska, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Prorektor ds. akredytacji i współpracy międzynarodowej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Z jej inicjatywy w 2010 r. powołano na UEW Asia Pacific Research Center. Zainteresowania naukowe laureatki obejmują biznes i ekonomię w ujęciu międzynarodowym, ekonomię rozwoju oraz kształtowanie się regionalizmu ekonomicznego w Azji Wschodniej. Ważnym obszarem jej aktywności są badania obejmujące funkcjonowanie globalnych łańcuchów wartości, politykę klastrową oraz między narodowe procesy akredytacyjne, zwłaszcza w sektorze szkolnictwa wyższego. Jest autorką bądź współautorką 10 monografii oraz ponad 140 artykułów naukowych wydanych w kraju i za granicą.

  • Gwiazda Badań (Research Star): dr hab. Paweł Kaczmarczyk, Uniwersytet Warszawski

Od 2016 r. dyrektor Ośrodka Badań nad Migracjami UW, związany także z Katedrą Ekonomii Ludności i Demografii na Wydziale Nauk Ekonomicznych. Obszary jego zainteresowań to: szeroko pojęta ekonomia migracji, w szczególności przyczyny i konsekwencje międzynarodowych migracji zarobkowych, zależności między mobilnością a rynkiem pracy oraz zagadnienia polityki migracyjnej. Bada rzeczywistość migracyjną i uczestniczy w politycznej debacie na temat mobilności (był członkiem Zespołu Doradców Strategicznych Prezesa RM). Członek bądź współpracownik gremiów zajmujących się problematyką mobilności oraz migracji (m.in. Komitetu Badań nad Migracjami Polskiej Akademii Nauk, Komitetu Nauk Demograficznych Polskiej Akademii Nauk, sieci IMISCOE).

  • Gwiazda Rozwoju (Development Star): dr Katarzyna Świerk, Uniwersytet Gdański

Kieruje Biurem Nauki UG, a od 2016 jest jednocześnie pełnomocniczką UG ds. otwartego dostępu do publikacji naukowych. Odpowiada za realizację zadań związanych z ewaluacją jednostek naukowych, strategiami publikacyjnymi i ocenami naukowymi, rozwojem kariery badawczej, a także z zakresu współpracy międzynarodowej. Od kilkunastu lat zajmuje się teoretycznymi i praktycznymi problemami szkolnictwa wyższego. Współpracuje z Instytutem Rozwoju Szkolnictwa Wyższego, jest certyfikowaną audytorką UE w zakresie HR Excellence in Research oraz Horyzont 2020/Horyzont Europa. Autorka i współautorka artykułów i komunikatów naukowych z zakresu chemii oraz zarządzania nauką.

  • Gwiazda Kształcenia (Teaching Star): prof. Krzysztof Walkowiak, Politechnika Wrocławska

Od 2020 roku jest dziekanem Szkoły Doktorskiej Politechniki Wrocoławskiej. Specjalizuje się w optymalizacji sieci komputerowych i zastosowaniach metod sztucznej inteligencji. Wyniki swoich badań naukowych opublikował w ponad 320 pracach. W latach 2021–2023 kierował projektem NAWA Ster InterDocSchool dotyczącym umiędzynarodowienia Szkoły Doktorskiej PWr. Obecnie bierze udział w realizacji projektu Unite! – sieci 9 uczelni europejskich, kieruje zadaniem dotyczącym opracowania programu kształcenia Unite! Doctoral School.

  • Gwiazda Marketingu (Marketing Star): Olga Vakhrina, Politechnika Poznańska

Pochodzi z obwodu sumskiego w Ukrainie. Jest absolwentką Wydziału Filologii Języków Obcych Sumskiego Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego imienia A.S. Makarenki. Do Polski przyjechała w ramach programu Erasmus Mundus, od 2017 r. jest związana z Politechniką Poznańską. Zajmuje się m.in.: obsługą studentów zagranicznych, organizacją Dni Otwartych oraz webinariów „Jak zostać studentem Politechniki Poznańskiej”, udziałem PP w licznych imprezach targowych, organizacją kursów językowych dla zakwalifikowanych kandydatów.

  • Wschodząca Gwiazda (Rising Star): Katarzyna Specjalska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Absolwentka SGGW i Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Doświadczenie zdobyła, uczestnicząc w programach wymiany międzynarodowej, wcześniej zaś pracując w placówce dyplomatycznej. Piastowała też stanowisko ewaluatora programów europejskich. W swojej obecnej pracy odpowiada m.in. za koordynowanie realizacji projektów centralnych mających na celu podwyższenie poziomu umiędzynarodowienia uczelni, analizowanie potrzeb oraz proces tworzenia wniosków aplikacyjnych.

Uroczyste wręczenie nagród „Gwiazdy Umiędzynarodowienia 2024” odbędzie się dziś wieczorem, podczas Gali na konferencji „Studenci zagraniczni w Polsce 2024” organizowanej wspólnie przez KRASP, Perspektywy i Politechnikę Poznańską. „Forum Akademickie” jest patronem medialnym wydarzenia.

źródło: Perspektywy

Dyskusja (0 komentarzy)