Szkoły wyższe

Sojusz 4EU+ ubiega się o status European University

Opublikowano: 2019-03-01

forum akademickie

Sojusz 4EU+, do którego należy Uniwersytet Warszawski i pięć innych europejskich uczelni badawczych, złożył wniosek w pilotażowym konkursie Komisji Europejskiej „European Universities” finansowanym z programu Erasmus+. Uniwersytety 4EU+ pogłębią współpracę dotyczącą m.in. prowadzenia wspólnych badań, kształcenia i transferu technologii.

10 marca 2018 roku w Paryżu cztery uczelnie: Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Sorboński, Uniwersytet w Heidelbergu i Uniwersytet Karola w Pradze – podpisały deklarację dotyczącą stworzenia European University Alliance 4EU. W październiku 2018 sojusz rozszerzył się o dwie nowe instytucje partnerskie: Uniwersytet Kopenhaski i Uniwersytet w Mediolanie (współpraca została sformalizowana w styczniu 2019).

Hasło sojuszu 4EU+, który ubiega się o status uniwersytetu europejskiego, to „Sześciu partnerów, trzy wyzwania, jedna wizja”. W misji sojuszu podkreślono odpowiedzialność uczelni za poszukiwanie rozwiązań globalnych wyzwań m.in. nierówności społecznych, zmian klimatu czy wzrostu fake newsów. Uczelnie zamierzają prowadzić wspólne badania, wspólnie kształcić studentów, tworzyć inicjatywy związane z innowacyjnością, transferem technologii i społeczną odpowiedzialnością uczelni. Wyzwania stojące przed partnerami sojuszu to zwiększenie mobilności, która będzie miała znaczenie dla wszystkich uczelni; pogłębienie integracji i zwiększenie równowagi na poziomie europejskim; ustanowienie wspólnych ram dla kształcenia.

W październiku ubiegłego roku Komisja Europejska ogłosiła pilotażowy konkurs „European Universities” finansowany ze środków programu Erasmus+. Inicjatywa związana jest z propozycją prezydenta Francji, aby utworzyć do 2024 roku 20 międzynarodowych sieci uczelni (European Universities). 28 lutego 2019 roku Uniwersytet Sorboński, w imieniu sojuszu 4EU+, złożył wniosek w konkursie „European Universities”.

Od podpisania w marcu 2018 deklaracji dotyczącej stworzenia European University Alliance 4EU uczelnie zorganizowały szereg spotkań, w których uczestniczyli naukowcy, pracownicy administracji i przedstawiciele władz uczelni.

– Spotkania rektorów i prorektorów uczelni 4EU+ odbywały się rotacyjnie na każdej z uczelni partnerskich. Odbyły się cztery tematyczne warsztaty dla naukowców. Powstały grupy robocze, m.in. grupa ds. edukacyjnych, PR i mobilności. Współpraca objęła również uczelniane ośrodki transferu technologii i biblioteki. Deklarację kooperacji podpisały również uczelniane chóry – wymienia Diana Pustuła, kierownik uniwersyteckiego Biura Międzynarodowych Programów Badawczych koordynującego prace związane z uczestnictwem UW w konsorcjum 4EU+.

Powstało ponad 100 wspólnych projektów badawczych, edukacyjnych i podnoszących kompetencje pracowników. Większość z nich dotyczy programów flagowych, tzw. flagshipów.

UW otrzymał dotację z MNiSW na projekt „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza”, dzięki któremu możliwe jest m.in. dofinansowanie kosztów podróży i udziału w seminariach, warsztatach i spotkaniach projektowych. Dodatkowe środki uniwersytet otrzymał z Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej na projekt „Akademickie Partnerstwo na rzecz Innowacji w Nauczaniu i Uczeniu się” (API) na współpracę z uczelniami 4EU.

Źródło: UW

 


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie