Aktualności
Sprawy nauki
24 Listopada
Źródło: www.machnikowski.eu
Opublikowano: 2021-11-24

Prawniczka na czele Komitetu Polityki Naukowej

Prawniczka dr hab. Anna Machnikowska przez najbliższe pół roku będzie kierować pracami Komitetu Polityki Naukowej. Zastąpi na stanowisku przewodniczącego prof. Marka Pawełczyka. 

Komitet Polityki Naukowej jest organem pomocniczym ministra edukacji i nauki. Przeprowadza ewaluację realizacji polityki naukowej państwa oraz opiniuje dokumenty przedstawione przez szefa resortu. W skład KPN wchodzi 12 członków, których kadencja trwa dwa lata. Spośród nich co pół roku wyłaniany jest przewodniczący. W obecnym składzie KPN działa od czerwca 2020 roku, co oznacza, że nowa przewodnicząca pokieruje pracami tego gremium już do końca bieżącej kadencji.

Dr hab. Anna Machnikowska, prof. UG, jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Od 1992 roku pracuje jako wykładowca akademicki. W 2000 r. została doktorem w zakresie nauk prawnych. Habilitację uzyskała w 2011 roku. W latach 2012–2019 była prorektorem UG ds. kształcenia. Pełni funkcję kierownika Katedry Postępowania Cywilnego na Wydziale Prawa i Administracji. W kadencji 2021–2024 zasiada w Radzie Uniwersytetu Gdańskiego. W 1996 roku została wpisana na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Gdańsku.

Wśród swoich zainteresowań badawczych wymienia: postępowanie cywilne (pozycja prawna sędziego, zasada kontradyktoryjności); efektywność ekonomiczną i społeczną postępowania cywilnego; niezależność sądów, niezawisłość sędziów; prawo własności; prawo do wolności; umowę społeczną, prawo do oporu, obywatelskie nieposłuszeństwo; historię państwa i prawa polskiego w XX w.; etykę prawniczą, etykę zawodów prawniczych; etykę w administracji.

Jej zastępcą w Komitecie Polityki Naukowej został prof. dr hab. Marek Figlerowicz, dyrektor Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN, gdzie kieruje także Zakładem Biologii Molekularnej i Systemowej.

W tej kadencji Komitetu Polityki Naukowej na jego czele stali dotąd: dr hab. Maciej Duszczyk, prof. Anna Chełmońska-Soyta i prof. Marek Pawełczyk. Do głównych zadań KPN należy udzielanie pomocy ministrowi przy opracowywaniu: dokumentów dotyczących rozwoju nauki oraz polityki naukowej i innowacyjnej, projektu budżetu państwa oraz planu finansowego określającego środki finansowe na naukę, krajowych i zagranicznych priorytetów inwestycyjnych, a także opiniowanie: projektów aktów normatywnych dotyczących rozwoju nauki i innowacyjności, planów działalności Narodowego Centrum Nauki i Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz sporządzanie merytorycznych ocen sprawozdań z ich działalności.

W tym roku KPN przedstawił kilkanaście stanowisk, dotyczących m.in. dokumentu „Polityka Naukowa Państwa”, regulacji wynagrodzenia dodatkowego w projektach, współpracy nauki i biznesu w procesach innowacyjności czy wykazu czasopism naukowych.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)