Aktualności
Sprawy nauki
17 Lutego
Źródło: www.pixabay.com
Opublikowano: 2021-02-17

Komitet Etyki w Nauce PAN w sprawie wykazu czasopism

Tryb wprowadzenia zmian w wykazie pozostaje w sprzeczności z zasadami równego traktowania i szacunku dla ludzi nauki – napisał Komitet Etyki w Nauce PAN w reakcji na opublikowaną w ubiegłym tygodniu listę czasopism punktowanych.

Etycy wyrażają w swoim stanowisku „oburzenie  z powodu sposobu nowelizacji przez Ministra Edukacji i Nauki wykazu wydawnictw recenzowanych monografii naukowych oraz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych”. Przypominają, że umieszczono w nim 73 czasopisma, które nie były ani oceniane, ani rekomendowane przez Komisję Ewaluacji Nauki, a 237 innym podwyższono punktację, również bez konsultacji z Komisją.

Ten niezgodny z prawem sposób wprowadzenia zmian jest bezprecedensowym pogwałceniem etycznych zasad bezstronnej i sprawiedliwej oceny, które będzie skutkować spadkiem zaufania do nauki, obniżeniem poziomu badań naukowych w kraju, a także niekorzystnym postrzeganiem polskiej nauki na arenie międzynarodowej – zauważa Komitet.

Jego członkowie zwracają uwagę, że „najczęstsze i najbardziej korzystne zmiany punktacji wprowadzono w przypadku czasopism zakwalifikowanych do dyscyplin nauki teologiczne i prawo kanoniczne, co budzi podejrzenie, że zmiany te są podyktowane względami ideologicznymi, a nie rzetelną i merytoryczną oceną”. Ponadto zaakcentowano arbitralny charakter tych zmian, co – zdaniem etyków – prowadzi do wniosku, że o karierze naukowej będą decydowały nie rzeczywiste osiągnięcia, lecz „spełnianie motywowanych światopoglądowo oczekiwań rządzących”. Co więcej, autorzy stanowiska nie mają wątpliwości, że „niezgodny z prawem tryb wprowadzenia zmian może być podstawą do kwestionowania lub zaskarżania wyników ewaluacji jednostek naukowych, która stanowi m.in. podstawę podziału środków przeznaczonych na finansowanie nauki”.

Tryb wprowadzenia zmian w wykazie pozostaje w sprzeczności z zasadami równego traktowania i szacunku dla ludzi nauki. Stanowi również negatywny wzór dla środowiska akademickiego, przez co może stać się zachętą do lekceważenia standardów etycznych badań naukowych – czytamy w stanowisku Komitetu Etyki w Nauce PAN.

Na koniec wezwano środowisko akademickie do podjęcia działań na rzecz zmiany rozporządzenia. Wcześniej swoje stanowisko wyraziły: Komitet Psychologii PAN i Komitet Nauk Prawnych PAN. Na nowy wykaz zareagował także Komitet Polityki Naukowej. Głos zabrali również prezes PAN wspólnie z przewodniczącymi KRASP i KRePUZ.

MK

Stanowisko Komitetu Etyki w Nauce PAN

Dyskusja (1 komentarz)
  • ~śmiałek 18.02.2021 15:58

    No cóż ,mleko się rozlało!