Aktualności
Szkoły wyższe
21 Stycznia
Źródło: www.zapytajfizyka.fuw.edu.pl
Opublikowano: 2020-01-21

Prof. Aleksander Filip Żarnecki kolejnym kandydatem na rektora UW

Prof. dr hab. Aleksander Filip Żarnecki z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego jest trzecim kandydatem, który oficjalnie ogłosił zamiar ubiegania się o stanowisko rektora uczelni. Wybory odbędą się 22 kwietnia.

W liście do społeczności UW kierownik Zakładu Cząstek i Oddziaływań Fundamentalnych Instytutu Fizyki Doświadczalnej napisał: „Mijające cztery lata kadencji senatora UW przyniosły mi dużo satysfakcji. Cieszę się, że mogłem wnieść swój wkład w budowanie solidnych fundamentów Uniwersytetu, które pozwolą mu sprostać, jestem o tym głęboko przekonany, nadchodzącym wyzwaniom. Bardzo chciałbym dalej działać na rzecz rozwoju naszej uczelni i wspierać zachodzące w niej przemiany. Będę ponownie ubiegał się o mandat senatora UW, ale jestem również gotów, jeśli obdarzą mnie Państwo swoim zaufaniem, podjąć się dużo poważniejszych wyzwań. Dlatego zdecydowałem się przedstawić Radzie Uczelni swoją kandydaturę na Rektora UW”. 

Dzieląc się refleksjami związanymi z przyszłością uniwersytetu, podkreślił, że „choć nowa ustawa i nowy statut uczelni w bardzo szerokim zakresie zmieniły reguły jej funkcjonowania, to nie mniej istotne będą procedury i zwyczaje, które w nowej rzeczywistości zostaną wypracowane w nadchodzących latach”. Wymienia w tym kontekście m.in. jawność i przejrzystość reguł funkcjonowania UW, szacunek dla wszystkich członków jego wspólnoty oraz jakość, a nie ilość jako priorytet działań, i to zarówno w badaniach, jak i dydaktyce. Kluczowe, jego zdaniem, jest jednak wypracowanie nowego modelu podziału środków finansowych w ramach uczelni. „Dotychczas obowiązujący algorytm (…) miał w dużej mierze charakter zachowawczy. Priorytetem była ochrona najsłabszych, czyli zapewnienie, żeby poziom finansowania żadnej jednostki nie uległ istotnemu zmniejszeniu, przy zagwarantowaniu pełnej autonomii wydziałów w gospodarowaniu tymi środkami. Nie twierdzę, że potrzebna jest rewolucja. Ale potrzebne jest przemyślenie i przedefiniowanie przepływu środków na uczelni w taki sposób, żeby wszystkie jednostki miały na tych samych zasadach i równych prawach zagwarantowane środki niezbędne do utrzymania ich kadry i podstawowej infrastruktury. A dodatkowe środki powinny być uzależnione od uzyskiwanych przez jednostki wyników, w szczególności jakości prowadzonej dydaktyki i wkładu do ewaluacji dyscyplin”. 

Prof. Aleksander Filip Żarnecki jest w mijającej kadencji członkiem Senatu UW. Całą swoją dotychczasową karierę naukową związał z Wydziałem Fizyki, na którym ukończył studia (1987) i zdobył stopień doktora nauk fizycznych (fizyka cząstek elementarnych – 1993), doktora habilitowanego nauk fizycznych (fizyka doświadczalna – 2000). W 2007 roku został profesorem. W latach 2002–2008 był zastępcą dyrektora Instytutu Fizyki Doświadczalnej Wydziału Fizyki UW. Obecnie kieruje Zakładem Cząstek i Oddziaływań Fundamentalnych.

Od 2009 roku jest polskim przedstawicielem w Europejskim Komitecie Przyszłych Akceleratorów ECFA (European Committee for Future Accelerators), w latach 2009–2014 był członkiem ścisłego komitetu ECFA (Restricted ECFA -RECFA), a w latach 2011–2013 – członkiem European Strategy Preparatory Group (ESPG), która była odpowiedzialna za przygotowanie, od strony naukowej, aktualizacji europejskiej strategii dla fizyki cząstek. Od 2014 roku jest w zarządzie Sekcji Fizyki Oddziaływań Fundamentalnych Polskiego Towarzystwa Fizycznego .

Prof. Żarnecki jest trzecim kandydatem, który ogłosił zamiar startu w wyborach na rektora Uniwersytetu Warszawskiego. Wcześniej uczynili to: prof. Andrzej Tarlecki, prorektor ds. kadrowych i polityki finansowej UW, oraz prof. Alojzy N. Nowak, dziekan Wydziału Zarządzania UW.

Nowego rektora Uniwersytetu Warszawskiego poznamy 22 kwietnia. Wcześniej (zgodnie z kalendarzem wyborczym do 17 lutego) społeczność UW wybierze swoich przedstawicieli do Kolegium Elektorów. Gremium, które w tym roku liczyć będzie 389 osób, bezwzględną większością głosów wybierze z grona kandydatów nowego rektora. Ostateczna lista zawierać będzie nazwiska dwóch osób zgłoszonych przez Radę Uczelni oraz pretendentów wyłonionych przez elektorów w tajnym głosowaniu indykacyjnym (odbędzie się 3 marca). Otwarty nabór kandydatów na rektora UW trwa do 31 stycznia.

MK

 

Dyskusja (0 komentarzy)