Aktualności
Szkoły wyższe
12 Lipca
Źródło: www.pixabay.com
Opublikowano: 2021-07-12

Sejm za utworzeniem Akademii Zamojskiej

Sejm RP przyjął 8 lipca ustawę o utworzeniu Akademii Zamojskiej. Uczelnia pod taką nazwą ma rozpocząć  działalność 1 września.

Za ustawą, przygotowaną przez grupę posłów PiS ze Sławomirem Zawiślakiem na czele, głosowało 233 posłów, przeciw było 204, a dwóch wstrzymało się od głosu. Teraz ustawą zajmie się Senat RP.

O pomyśle reaktywacji Akademii Zamojskiej pisaliśmy już ponad rok temu. Założona w 1594 roku przez Jana Zamoyskiego była trzecią uczelnią w Rzeczpospolitej (po Akademii Krakowskiej i Wileńskiej). Na początku istniały trzy wydziały: filozoficzny, medyczny, prawniczy. Jednym z wykładowców był Stanisław Staszic. Przez 200 lat funkcjonowania kształcono w niej elitę narodu. W 1784 roku Austriacy przeprowadzili likwidację uczelni, która po blisko 250 latach może powrócić na akademicką mapę Polski. Próby podjęto już dwie dekady temu, ale nie spotkały się z przychylnością ówczesnych władz miasta. W 2019 roku zawiązała się grupa inicjatywna, która za cel obrała reaktywację Akademii Zamojskiej. Ma to być „uczelnia nowego typu nawiązująca do tradycyjnych wartości szkół wyższych, łącząca naukę, edukację i wychowanie, a przez to promieniować dobrą energią na region, kraj i zagranicznych sąsiadów”.

Nowa uczelnia miałaby powstać już 1 wrześni br. przejmując majątek, studentów i kadrę Uczelni Państwowej im. Szymona Szymonowica, przy czym kadra miałaby gwarancję zatrudnienia przez trzy miesiące. Rektora Akademii Zamojskiej na okres do końca kadencji rozpoczętej 1 września 2020 r. ma powołać minister nauki, pod którego nadzorem uczelnia będzie prowadzić swoją działalność.

Ponieważ planowana uczelnia nie będzie początkowo spełniała warunków obowiązujących uczelnie akademickie, czyli dwóch uprawnień do doktoryzowania, a potem kategorii B+, która umożliwia doktoryzowanie, w ustawie zapisano, że „do zakończenia drugiej, po utworzeniu Akademii Zamojskiej, ewaluacji jakości działalności naukowej, Akademia dostosuje się do wymogów określonych” w Ustawie 2.0. Jeśli nie, straci prawo do posługiwania się nazwą „akademia”, a minister nada jej nową.

W uzasadnieniu do projektu ustawy czytamy, że „reaktywowana Akademia Zamojska powinna zostać szczególną
instytucją, w której w sposób odpowiedzialny i wieloaspektowo przygotowuje się obywateli państwa polskiego, nie tylko do pełnienia różnych działań i funkcji publicznych, ale także do podejmowania czynnych starań na rzecz ochrony, rozwoju i umocnienia kulturowego i cywilizacyjnego dziedzictwa Polski, bez którego nie może istnieć ani sam naród polski, ani też silna polska państwowość. Główny cel reaktywowanej Akademii Zamojskiej wymaga, aby odbywające się w niej kształcenie dokonywało się w oparciu o naukę historii, pogłębione, polskie studia humanistyczne i społeczne, tworzone w duchu realizmu filozoficznego oraz chrześcijańskiej tradycji narodowej. Oczywiście, zasadnym jest rozważenie dodatkowego uwzględnienia w strukturach Uczelni innych, oczekiwanych społecznie dyscyplin naukowych, jak: nauki medyczne i nauki o zdrowiu, nauki o bezpieczeństwie oraz nauki rolnicze”.

Podczas posiedzenia Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży do – wtedy jeszcze – projektu ustawy odniósł się dr hab. Andrzej Samborski, profesor i rektor Uczelni Państwowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu. „Nasze zdumienie i niedowierzanie budzi procedowanie projektu ustawy o utworzeniu Akademii Zamojskiej złożonego przez grupę posłów (…), który nie był konsultowany z władzami naszej Uczelni i nie proszono organów Uczelni o opinię na jego temat”. Rektor UPZ mówił, że jego uczelnia dąży do uzyskania statusu akademickiego zgodnie z obowiązującym prawem, a wyrazem tego jest m.in. wybranie na swojego patrona pierwszego rektora historycznej Akademii Zamojskiej.

Na ręce marszałek Sejmu swoje stanowisko przesłał też dr hab. Dariusz Surowik, profesor i rektor PWSIiP w Łomży i przewodniczący Konferencji Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych. Pisze w nim, że jest zdziwiony, iż projekt nie został przedstawiony KRePUZ do konsultacji, mimo, że dotyczy jednej ze zrzeszonych uczelni, a przecież wysłano go wielu innym instytucjom. Konferencja negatywnie zaopiniowała projekt. „Proponujemy, aby powstały komitet społeczny, władze miasta oraz otoczenie społeczno-gospodarcze, które zadeklarowało pomoc w wysiłkach podejmowanych na rzecz reaktywowania Akademii Zamojskiej, wsparły istniejącą Państwową Uczelnię im. Szymona Szymonowica w Zamościu w jej rozwoju dydaktycznym, naukowym i strukturalnym, aby (…) starając się o uzyskanie statusu Akademii, spełniła warunki zapisane w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce” – czytamy w piśmie rektorów publicznych uczelni zawodowych.

Uczelnia Państwowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu powstała w 2005 roku (na początku jako Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu). Obecnie posiada prawo do prowadzenia kształcenia na 9 kierunkach studiów pierwszego stopnia: filologia, bezpieczeństwo narodowe, finanse i rachunkowość, informatyka, logistyka, mechanika i budowa maszyn, pedagogika, pielęgniarstwo, turystyka i rekreacja. Studiuje w niej blisko tysiąc osób. Obecnym rektorem jest dr hab. Andrzej Samborski, który pełni swoją funkcję już drugą kadencję.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)